heeren om liet lidmaatschap aan te nemen daar hij liefst leden daarin zagdie niet zijn voorstel geheel beaamden, o.jxlat er van gedachten kon worden gewisseld. De heer Karsten zegt ook geenszins in te stemmen met het voorstel en niet te zijn voor het staats-examen. Na npg eenigc woor denwisseling wordt de commissie zamengestcld liit de heeren Holtius, Karsten en Kern-pêr, en zij uitgenoodigd in de volgende'vergadering rapport uit te brengen. Over het door den heer Cobet aangevoerde feitbetreffende bet vcrlcenen van don doctoralen graadontstaat tusschen hem en den lieer van Assen eene korte woordenwisseling. Wegens het gevorderde uurverontschuldigt de heer IvQ.br,da zich tot het niet voordragen zijner medcdueling, welke hij in de volgende vergadering zal doen. De algemeene secretaris W. Vrolik vestigt de aandacht der akademie op eene den 31 mei te Parijs te houden auctie eener belangrijke boekverzameling, en biedt don catologus daarvan aan opdat men zou kunnen onderzoeken of ook deze afdeeling de aankoop van eenige werken wenschelijk acht. De catalogus is in handen gesteld eoner commissie bestaande uit de heeren de Wal, Juynboll en Kist, met verzoek om spoedig bcrïgt aan den algcmcenen secretaris. Daarna is de vergadering gescheiden. De koninklijke akademie der wetenschappen te St.ok- holin heeft besloten dat het kolossale standbeeld van Ber- zelius door Qaiarenstrocm gebeeldhouwd en in de koninklijke gieterij te Munchen gegoten, naar de parijsche wereldten toonstelling zal gezonden worden. Onderscheidene leden der akademie hadden dit plan bestreden, op grond dat het beeld in dat geval eerst in een ver gevorderd jaargetijde naar de plaats zijner bestemming (Stokholm) zou kunnen worden overgebragt en dat het zelfde lot 't welk het standbeeld van Gustaaf Adolf, door Eogelbjerg vervaardigd, 'op de tehuis- reis luid getroffen oe'f: voor dit monument te vreezen was. De begeerte echt-éi' om de zweedsehe beeldhouwkunst te Parijs te doen Vertegenwoordigen heeft over deze bezwaren gezegevierd^ en het bevel is naar Munchen gezonden om het standbeeld van Berzelius naar Parijs te vervoeren. Miaa-diüte era leg-ei'. Door den koning is magtiging verleend om de schooner- -brik Makassar en de schooner A tal ante te bestemmen om dit jaar de haringvloot te begeleiden en te bewaken, zoo mede 0111 den eersten jaagbariug door het stoomschip Sin dor 0 te doen afhalen. Men verneemt met genoegen dat Zr. Ms. stoomschip Cycloop, gelukkig afgebragt, den 14dezer in diep water gekomen en den volgenden dag onder klein zeil, met eene gunstige gelegenheid naar Hellevoetsluis is vertrokken. Zr. Ms. stoomschip Sindoro zou de Cycloop te gemoetko men 0111 het vaartuig' naar die haven op te slepen, zoo dat men'zich mag. vleijen dat het voor 's rijks dienst behouden zal blijven. Met den 16 dezer is aan boord van Zr. Ms. brik Yen us 1e Hellevoehluis geplaatst de luit. ter zee 2cle kl. J. Steeling, ter vervanging van den luit. ter zee 2de kl. B. D. van Trojen. Tot aanvulling van het berigt nopens den proeftogt van Zr. Ms. korvet Medusa, wordt nog gemeld dat de machine van dit stoomschip in alle opzigten goed voldaan heeftzoo mede eenige nieuw uitgevonden toestellen aan de machinerie. De vaart is geweest mijl, dus ruim eene 'mijl-verder dan men verwacht had. Den 16 zou de Medusa naar de rcede gaan en alsdan eenige dagen achtereen in het zeilen beproefd worden Wanneer de proeven voldoen, zal de Medusa vooreerst eene kleine reis gaan doen; Z. K. H- de prins van Oranje zal alsdan de reis mede maken. Den 13 dezer is te Plymouth aangekomen Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, kommandant de kapitein-luite nant ter zee J. Spanjaardlaatst van Texelbestemd naar Sr. George d'Elmina. WecscaaSillieradie (bear altera. Door het departement van financien is medegedeeld het navolgende overzigt van de opbrengst der middelen (hoofdsom en opcenten) over de vier eerste maanden van 1855 als directe belastingen 6,41S,542.S1in- en uitgaande regten en scheepvaart!', 1,260,887.504aocijnsen ƒ6,822.436.064, waarborgen belast, der goud. en zilver, werken 70,358.021 directe belastingen ƒ4,040,756.33, opbrengst der posierijen 87^.79opbrengst der staats-loterij ƒ138,181.50. Totaal /4Öj'2pTj0^6.02-itegen ƒ18,860,436.10, over gelijk tijdvak van il&si.j De raming was 18,600,096.63. 'Bij pet bestuur der vereeniging- tot werkverschaffing 'aan minvermogenden te Amsterdam is een prachtig geschenk van -Hl M. de koningin ontvangen voor de te houden ver loting ten behoeve der werklieden van genoemde nuttige instelling. ——.ƒ1 M. de koningin heeft de loterij van schilderijen en-tTat^^handwerken te Zwolle, ten behoeve der noodlij- üeudcii-^^den watersnood, met een fraai geschenk vereerd. Sect^clcn 30 april hebben er geweldige uitbarstingen ^!ka<t$H|ipfden Vesuvius, en stroomt de gloeijende lava ter breedle van 200 en ter hoogte van 4 a 5 meters in het dal der Yitrana, waar zij weinig schade kan aanrigtén. LI. zaturdag is te 's Hertogeuboseh van drie dochters bevallen vrouw van Gelderen: moeder en'kinderen zijn wel varende. S i a t e ra - CiJ e aa e jt ja a S Tweede ICamer.Zitting van 16 mei. In deze zitting is behandeld de vraag van de al of niet toelating van den heer de Limpens als lid der vergadering voor het hoofd-kiesdistrict Maastricht. Nadat ovei' dit on derwerp eene woordenwisseling tusschen de heeren Dullert en van Gollsteiu had plaats gehad, is door de kamer zon der hoofdeiijke stemming besloten dat de heer de Limpens zal worden toegelaten, zoodra door hein de door de grond wet voorgeschreven eeden zullen zijn afgelegd. De conslusie van het rapport der commissie tot onder zoek der regerings-verslagen over den toestand en het be heer der Oost-indisehe bezittingen over de jaren 1851 en 1852, welke strekte om dat rapport bij afschrift toe te zen den aan den minister van koloniën, heeft aan den heer van Bosse aanleiding gegeven tot het voordragen van eenige aanmerkingen, welke beantwoord werden door den rappor teur der commissie, den heer Bochussen, waarna de con clusie zonder hoofdelijke stemming werd goedgekeurd. De conclusie van het rapport der commissie tot onder zoek van het verslag der algemeene rekenkamer over 1S53 werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer van Nispen van Sevenaer heeft namens de com missie belast met het onderzoek van het verslag in be trekking tot de algemeene begrootiugen over 1851 en 1852, en de staats-rekening over het dienstjaar 1851, haar rap port daaromtrent uitgebragtover welks conclusie later be slist zal worden. De kamer heeft voorts besloten: 1. dat de beraadslagingen over het wetsontwerp betrek kelijk de voörloopige voorziening van eenige waterschaps- belangenwaarover heden het eindverslag werd uitgebragt, nader zullen worden vastgesteld, en 2. dat het wets-ontwerp betreffende de vaststelling van het briefport en regeling der brievenposterij waarover reeds vroeger het eindverslag werd uitgebragt, in behande ling zal worden genomen op aanstaanden maandag, in eene ten elf ure aan te vangen vergadering. De commissie voor de verzoekschriften heeft aan het slot der zitting verslagen uitgebragt op eenige in hare handen gestelde adressen. De commissie van rapporteurs van de tweede kamer der Staten-Generaal voor het ontwerp van wet tot afschaf fing' van den 'accijns op het gemaal is na kennis te hebben genomen van de memorie van beantwoording, door den minister van financiën ingezonden alsmede van het gewij zigd wetsvoorstelby die memorie gevoegdeeuparig van oordeel dat te dezer zake eene nieuwe overweging in de afdeelingen gevorderd wordt. Zij is tot deze beslissing ge komen op grond dat het gewijzigd wetsvoorstel ten aan zien van twee hoofdpunten ten eenenmale afwijkt van he.t oorspronkelijk ontwerp. €3-eE2aeena4s3jrjaauI vara SSaiMelïsaaa'g-. Zitting van 16 mei. Voorzitter jhr. mr. Paspoort van Grijpskerke. Afwezig de heeren Sprengen, Snijder, mr. van Diggelen en dr. Damme. De notulen der vorige zitting goedgekeurd zijndeberigt de voorzitter schriftelijke kennisgeving ontvangen te hebben van de beide eerstgenoemde heeren dat zij door uitlandigheid, en de twee laatste door ambtsbezigheden zijn verhinderd de zitting bij te wonen. Voor kennisgeving worden aangenomen twee missives van gedeputeerde staten van Zeeland,houdende resjiectieveiijk goed keuring van het kohier der belasting op bet lantaarngeld e;i van het- raadsbesluit tot onderhaudsche verhuring van eenige gemeente-eigendommenalsmede de mcdedeelfng a. van den afloop der verpachting van de jagtaan de gemeente toe- behoorende welke voor 155 heeft plaats gehad; (ƒ29 meer dan vroeger) b. van het proces-verbaal van opneming der boeken en kas van den gemeente-ontvanger bedragende het saldo in kas ƒ17098,34 c. dat hot jaarverslag over den toestand dezer gemeente is opgemaakt en nagenoeg afgedrukt, zullende zoo spoedig doenlijk daarvan een ex. aan de raads leden worden uitgereikt. Het overgelegde verslag van de commissie, bestaande-uit den burgemeester erv secretarisdie de gemeente heeft ver tegenwoordigd bij de jongste vergadering tot opname der rekening van de negotiatie in hot beurtveer tusschen deze gemeente en Botterdamwordt ter inzage van de leden ter griffie nedergelegd. De deliberatie bij resumtie over een voorstel van burge meester en wethouders omtrent de reorganisatie van de armverzorging in deze gemeente aan de orde zijndegaat de 'openbare zitting over in eene met gcslotcne deuren. De tribune weder voor het publick toegankelijk gesteld zijnde wordt voorlezing gedaan van die voordrage. Daaruit blijkt dat burgemeester en wethouders het gevoelen deelen van gedeputeerde staten die hoe wel voor ditmaal nog berust bobbende in de subsidie van 39,000op de begrooting uitgetrokken voor het algemeen armbestuurdit bedrag als zorgwekkend hoog beschouwen en niet in .ver band met de geldmiddelen dér gemeente. "Wel is het pau perisme toegenomen en schijnt ook de eerzucht om zich van eenigorlei bedeeling te onthouden, min of meer te verdwijnen, maar de gemeente zelve mag .een zoo drnkkendèn armenlast niet langer 'torschen. Te minder mag zij dit in verband met <lc nieuwe wet tot regeling van het armbestuur die de armenzorg tot de liefdadigheid der kerkelijke instellingen terugvoert en ze alleen aan het burgerlijk armbestuur op draagt in geyal daarin van die zijde wordt te kort gekomen, of als maatregel van policie. Eene overgelegde staat van de apotheek der gemeente moge overigens tot bewijs strekken voor het hoogst belangrijke bezwaar waarmede die koste- looze verschaffing van genees- en verbandmiddelen de gemeente drukt. Doortastende maatregelen moeten dus genomen worden, en het is daarom dat voorgesteld wordt: 1. gcene genees middelen enz. meer ten koste van het burgerlijk armbestuur te verstrekken dan alleen in zeer buitengewone omstandig heden en dus alleen de genees- en heelkundige hulp dooi de gemeente-heelmeesters en doctoren gratis te doen ver strekken 2. in te trekken 'de bevoegdheid van het algemeen armbestuur om collecten te doen aan de huizen der inge zetenen 3. te bepalen dat de medicijnen voortaan door de onderscheidene diaconien en arminrigtingen tegen 15 cents per recept dooreen kunnen worden verkregen bij de ge meente-apotheek telken drie maanden te voldoen 4. door het burgerlijk armbestuur volstrekt geene bcdeeling meer te doen plaats hebben aan lidmaten van eenigerlei godsdien stige gezindheid dan in de gevallen voorzien bij art. 21 der wet van 2S junij 1854 (Staatsblad no. 100); 5. deze be palingen met 1 julij 1855 te doen in werking treden. Dien ten gevolge zouden dus ook de wijkmeesters-armverzorgers eervol uit die betrekkingen worden ontslagen. Is besloten de beslissing hierop tot de volgende zitting aan te houden. In gevolge een overgelegden comparatieven staat van baten en lasten van het beheer der godshuizenaanwijzende dat het artikel voeding, aanvankelijk bepaald op 23,100.en later verhoogd met 5003,39£ werkelijk heeft bedragen ƒ28829,64 en daarop alzoo tekort komt-/726,24£, mcerendeels door grootere bevolking veroorzaakt, wordt aan het collegie van regenten dier inrigting magtiging verleend tot af- en overschrijving van de artikelen hunner bcgrooting, om nader bij het opmaken der rekening over 1854 eene voordragttot definitieve regeling van het vermoedelijk kwaad slot te doen. Yan regenten over den algemeenen arme is ingekomen rapport op het in hunne handen gestelde verzoek van de vereeniging van genees- en heelkundigen in Zeeland om ander maal aan het Middelburgsch Ziekenfonds eene subsidie toe te kennen hou&lende herhaling van het gevoelen van dat collegie dat dit ziekenfonds, hoewel ongetwijfeld nuttig, minder dan men zich voorgesteld had heeft gestrekt 0111 de gemeente te ontlasten; waarom men gelooft het bij voort during geen aanspraak op die subsidie mag maken. Het oogenblilc thans echter zeer ongunstig zijnde, adviseert men om voor dit jaar te rekenen van 1 april tot ultimo decem ber nog' een onderstand- van f 225,— toe te staanmet kennisgeving aan de Vereeniging dat hierin voor het vervolg niet meer zal kunnen" worden getreden. Na de verklaring van burgemeester en wethouders dat zij deze zienswijze geheel deelen, en de door den heer mr. Bijleveld uitgedrukte wensch, dat het ziekenfonds zich tot uitbreiding zijner werkkring moge aangespoord vinden om zijn tarief te verminderen daar hij een te hoog tarief als do oorzaak der te weinige deelneming beschouwt, vereenigt de raad zich eenparig met het advies van dat collegie. Namens burgemeester en wethouders deelt de voorzitter mede dat het collegie van regenten over den algemeenen arme door den vroegen verkoop van haar kapitaalgeaffec teerd tot het drijven der bank van leening en bet oponthoud' voor het in werking komen dier bank eene winstderving, heeft gehad die op haar niet drukken mag van een halfjaar rente ad 605,Het collegie heeft echter buitendien-ecn batig saldo van 400.dus komt f 205,te kort. De hoer mr. Bijleveld betoogt dat bij onaa-ngezien dat saldoin het belang eener geregelde comptabiliteit van oor deel is deze 605,moeten gebragt worden als kosten van oprigting der bank van leening. Hét meerder goed slot bij de eene en kwade slot bij de andere inrigting wordt toch in de gemeentekas gecompenseerd. Met algemeene stemmen wordt alzoo besloten. Op twee ingekomene missives a. van den lieer H. J. van Dcinse, namens de erven van den procureur "YV. B. van Deinse herinnerende aan eene ten jare 1842 ingezon- dene declaratie lastens de gemeente, en 6. van den heer mr. "YV. G. Borsius (gerigt tot de gemeente-ontvanger) hou dende aanvrage' of men bereid is tot voldoening der geregts- kosten en teruggave van gelden enz. waartoe de gemeente is veroordeeld bij vonnis van deftarromlissemcnts-regtbartk alhier bevestigd door het provinciaal gefegtshofin het tegen J. A. Sistermans ingestelde regtsgoding wordt be sloten beide zaken tot advies te stellen in handen eener com missie bestaande voor het eerste punt uit de heeren mrs. van Diggelen, Sifflé en Snouck Hurgronje, en voor het tweede uit do heeren mr. Vevbrugge, Bekker en mr. van Eckclen. De besluiten omtrent het eerste onderwerp zijn genomen, bij afwezigheid van den beer van Deinse. Bij coneeptresolutie wordt besloten tot de af- en over schrijving yan eenige posten op de gemeente-begrooting voor 1854 en wel van het artikel colecteloonen 99,93 te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2