G0EDK00PE BIBLIOTHEEK 1111, IEUBELEI El HÏÏÏSBAAD, W NOG SLECHTS TWEE DAGEN FLORA EN POMONA. VOOR 80 GTS. a f 1,20 PER DEEL IN PLAATS VAN ƒ2,40 a 5,60 «i.E GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK, EENE BUITENPLAATS, HEEREN-KLEEDIMSTUKKEN, Deel- vi. JOHISTOMBI SCHEIKUNDE II MEI MKE1IJISCI LEVEN. OPKIVBARE; VEKHOOPIVft aan 's Rijks Werf ie VïiISSITtfGEW op Dingsdag den 22 Mei 1S55 van eene partij Brandh out. afval van Zeildoek, oud Touw en Werk, Magazijns-goederen en wat meer zal worden aangeboden. Twee dagen vóór de Verkooping te zien. "Vlissingen, 8 Mei 1854. De Directeur en Kommandant der Marine, H. FERGUSON. MAATSCHAPPIJ TOI BEVORDBRIAG VAN NIJVEEIIEID. Vergadering van het Departement Middelburg, op Donderdag 17 Mei, des namiddags ten half-twee ure, in het gewoon Lokaal in de Abdij. ZEEUWSCIIE MAATSCHAPPIJ VAN STOOMVAART, De Directie zal op Donderdag den 24 dezerdes avonds ten zeven ureten Huize van deu Heer J. C. MEIJER in de Noordstraat alhier. Rekening doen over hare admi nistratie over 1854waartoe de Aandeelhouders op naam worden uitgenoodigd. HULPBAN K. De Kassier-Boekhouder cler Hulpbank geeft aan de Leden der "Vereeniging berigt:. dat de bij besluit van de AIgemeene Vergadering van. 27 Ecbruarij jl. bepaalde Aflossing van 10 pCt. telken Maandag inde maanden MeienJunij, van 10 tot 12 ure, ten zijnen Kantore zal geschieden, tegen afschrijving op de Bewijzen van Aandeel. Middelburg, 24 April 1S55. A. H. G. EOKKER. Door op handen zijnd vertrek zullen eerlang vacant worden de betrekkingen van Vader en Moeder in het Weeshuis te Goes. Echtelieden, den ouderdom bereikt hebbende van tusschen de 35 en 50 jaren en niet belast met Kinderen, die génegen zijn daarnaar te solliciteren worden uitgenoodigd zich met eigenhandig geschrevene port vrije Brieven aan te melden bij den eerst-ondergeteekende, vóór den eersten Junij aanstaande. De jaarwedde aan die betrekkingen verbonden bedraagt 300,00. Goesden 12 Mei 1S55. Regenten der Godshuizen te Goes VAN VOORST VADER, President. H. C. PILAAR, Amanuensis. Op Vrijdag den IS Mei 1S55, des namiddags ten zes ure, zal ten overstaan van den te Middelburg residerenden Notaris P1ETER VAN DE GRAPT en Getuigen, in de Verkoopzaal van het Nederlandsch Logement, in de Abdijin het openbaar worden te Koop aangeboden genaamd KLEIN PROOIJEN, met Heerenhuis. Tuin manswoning, Stalling, nieuw aangelegd en Tuin, Bosch en Moestuin, staande' cn gelegen aan den Veerschen Rijweg, onder Middelburg, groot 1 Bunder, 5 Roeden, S2 Ellen. Voorts «Be volgende Sne.vceelen bsboorende tot de Nalatenschap van den Heer C. PESSERS 2. Een Bunder, 31 Roeden 20 Ellen WEILAND gelegen onder Middelburg, aan het Dubbele Wegeling, bij den Schotclweg. 3. Een Bunder8 Roeden, 40 Ellen WEILAND, gelegen ouder Middelburg, naast het vorige Perceel. 4. Een Bunder, 2S Roeden, 40 Ellen BOUWLAND, gelegen in de Gemeente Grijpskerke. 5. Een Bunder, 6S Roeden. 60 Ellen WEILAND, gelegen in de Gemeente Grijpskerke..* 6. 7S Roeden00 Ellen WEILAND gelegen in de Gemeente Grijpskerke. NB. De Koopers komen op het gebruik van de Buiten* plaats en beide volgende Perceelen met het, volbrengen der voorwaarden van verkoopvan het vierde Perceel met het. rpoven van deu Oogst dezes jaars, en van de vijfde en zesde Pereeeleiï den 1 Mei 1.85(5zijnde de zelve tot. dien tijd verpacht aan den Heer L. VAN DER WEE.LE. Voorschreven e Buitenplaats is daags vóór en op den Verkoopdag le zien, van des voormiddags tien tot des na middags vier uredoch alléén op vertoon van een Permis sie-biljet, te bekomen len Kantore van wijlen den Notaris ABRAHAM VAN DEN BROECKE Adjiiaans ZOON alwaar de Kadastrale Kaarten van gemelde Vaste Goederen ter inzage liggen. De Notaris P. VAN DE GRAET zal op Vrijdag den 18 Mei 1S55des voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van W. HEYT, op de door hem bewoond wordende Hofstede staande en 'gelegen 'op de Gemeente van Serooskerke publiek presenteren te verknopenTwee baatgevende JIEIililiOKIJE]* FLOBiGEX em KG «EST in soort, een Veldgaug, een Rarktwag-en, eenige StandersBedden met toebehoorenTafelsStoelen en hetgeen meerder zal worden geveild. Voorts zal gemelde Notaris op de zelfde Hofstedeten verzoeke van de Wed. L. MAASpresenteren te verkoopen Vier Itaatgevende OTEÏjItliOEIJElV 1 a 2 Schapeneen Karn en hetgeen mede meerder zal worden geveild; VERKOOPING VAN BEESTIAALINBOEDEL ENZ. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Morgen den 18 Mei 1855, des voormiddags ten 9 ure, voor en in het J-luis gemerkt no. .31., te Westsouburg, te Koop veilen Zes Melkkoeijeneen Varken, een Boerenwagen, een Mest put, Mutsaards, Melkers-Gereedschap en gedroogd Spek; benevens een netten Inboedel, bestaande in Tafels, Stoelen, Bureau HangklokBédden Dekens Spiegels Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, IJzer- en Houtwerk, Mans- en Vrouwekleederenen wat meer zal worden geveild. VEP.KOOPING VAN .MEUBILAIRE GOEDEREN. Op Maandag en Dingsdag, den 21 en 22 Mei 1855 op den Langenburgtwijk B no. 12, ten overstaan van den Notaris P. VAN DE GRAETbestaande in twee Mahoniehouten Kabinetten, dito Cylinder-Bureau, eene Ciiif- fonicretwee Consoles Ronde Penant-Lade- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, eene Pendule, Bloem vazen Bedden met toebehoorenVrouwenkleederenge maakt Lijf-, Bed- en Tafellinnen, Goud, Zilver en Ju- weelen, twee bijzonder groote Japansche Stellen en ander Porcelein Roomkleur-, Glas- en Verlakt-Koper, Tin- Blik- en Ijzerwerk, VloerkleedenKarpetten, Loopers en Matten; wijders eene partij nieuwe Winkelgoederen, als Garen BeddetijkenOvertrekken, Wollen en Katoenen De kens van verschillende grootte, Gebreide Wollen Binder- Borstrokjes, Kousen enz.; voorts eenige Glasramen en meer andere Goederen. Alles op Vrijdag en Zaturdag te voren, van 'smorgens 9 tot 12 en 's namiddags 2 tot 6 urevoor een ieder te zien. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Woensdag den- 23 Mei 1855des voormiddags ten 10 ure, binnen Arnemuidenin de Langstraatwijk Ano. 3, in het openbaar aan de meestbiedenden verkoopen waaronder een Kabinet, Secretaire, Commode, Tafels, Stoelen, Spiegels, Koper, Tin, Blik en Ijzerwerk, Bedden en Beddegoed, enz. Voorts een fraaije Verzameling- BOEKEN, in verschillende Eormaten waaronder vele Godsdienstige Werken, geschikt tot huisselijk gebruik. Alles aldaar Dingsdags te voren te bezigtigen. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Zaturdag den 26 Mei 1S55 des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg de Vier Windenbinnen Arnemuiden in het openbaar aan de meestbiedenden Verkoopen EEN WOONHUIS EN GEVOLGEN, staande in de Gemeente Arnemuiden aan den Keetdijk gemerkt Cno. 35. Voorts des middags ten twaalf ure, aan de Keersluis te Arnemuiden, eene aldaar liggende HOOGAAKTS, met deszelfs Inventaris en eindelijk nog twee groote Koperen Traanketelseen Molenaars-net en Vischkaarden. Alles aldaar te bezigtigen. De ondergeteekendezich alhier als MEESTER KLEEDERMAKER gevestigd hebbendegeeft daarvan bij deze kennis aan het geëerde Publiek. Zijne veeljarige ondervindig in de voor naamste Steden, zoo Binnen- als Buitenlandschedoet hem hopen de gunst te verwerven van Middelburgs Ingezetenen, waartoe hij zich minzaam aanbeveeltbelovende eene soliede en nette bediening. Londonsche Kade, H no. 61. Middelburg, 15 Mei 1855. D. HARDENBERG. is het Publiek iu de gelegenheid om voor een Bagatel Gelds sierlijke en voegzaam gemaakte in het Magazijn op den Langenburgwijk C no. 106te bekomendewijl de sluiting onherroepelijk en stellig is bepaald op morgen (Vrijdag) avond 8 uur. De nog overgebleven Goederen worden tot spotprijzen afgestaan. Drie a vier Knechts, liet Timmeren en Metselen verstaande, benoodigd, bij J. SCHIETEKATTE teNieuwland. Terstond een SfflriDSKNTOCHT benoodig;«t bij de Weduwe WALRAVEN te Nieuwland. Door mij is den 8sten Mei 1S55 aan het Gemeentebestuur mijner woonplaats ter vertaling vertoond Bonnefoux (le Baron de) Manoeuvrier complet ou traité fles manoeuvres de mer, soit a bord des Ba- timents a voiles, soit a bord des Batiments a. vapeur. Paris. Arthur Bertrand. 1S53. Indien iemand een vroeger regt van vertaling op dit werk mogt hebben verzoek ik vriendelijk deswege binnen S dagen eenig berigt. Vlissingen, 10 Mei 1855. J. C. DE BUISONJÊ. Bij den Boekhandelaar N. DE ZWAAN te Utrecht ziet het licht DE NIEUWE CHINEESCHE AARDAPPEL, ook voor ons Vaderland ter aankweeking aanbevolen, vol gens de waarnemingen vau J. DECAISNEHoogleeraar. Met Afbeeldingen, 50. Magazijn voor Tuinbouw, Warmoezerij, Boom- kweekerij en Wetenschappelijken Landbouw. Iedere maand verschijnt hiervan eene Afleveringmet Afbeeldingen. Prijs per Jaargang 4. is in alle Boekwinkels voorhanden: ~WlBJLa3E13EfliC.3Efliil.i89 voor alle SianiiHeM, of verzameling- vara naatiige Roeken over allerlei vahkeia van Wetenschap«Hoor «le heste «Ier he«ïen<ilaagsc3ae Schrijvers 9 tegen «len hwiïteiagewoom BTagen B"rijs van S® Cts. a f S9SO per Reel van SflBO a 384P IPag. IBrnks als «lie van het berigt van UTitgaaf. door IS. YAN BERKUM met eene Voorrede van Prof. I'. HOFSTEDE DE GROOT. 2 dln. 450 pag. 1,80. Zeer spoedig volgen: Deel III. GESCHIEDENIS DE Pi SOHEPPliË, door II. BDRXEISTER. Hoogl. aan de Univ. te Ilalle. Naar den VIJFDEN druk uit het hoogd. door A. WINKLER PRINS. Met eene Voorr. van Dr. RUIS BALLOT, Hoogl. te Utrecht. Vrij bew. n. het Eng. door Dr. J. W. GUNNING, Lector aan de Hoogeschool te Uitrecht, en A. ADRIAN!. De uitvoerige Prospectus dezer belangrijke onderneming is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Het doel er van is. om tegen ongehoord lage prijzen Belangrijke en Populaire werken over allerlei vakken van lfreienschap verkrijgbaar te stellen. Alleen uoor een zeer groot Debiet is de uitgaaf mogelijk, waarom de Uitgevers vertrouwen dat zij iu hunne, zoo zij meenen, hoogst nuttige onderneming krachtdadig door het- Publiek worden ondersteund, en eene uitgaaf mogelijk worde die de verspreiding van Nuttige Kundigheden, en alzoo dc Geestelijke en Zedelijke Ontwikkeling onder alle Standen der Maatschappij zoo zeer moet helpen bevorderen. Ook Kleine Leesgezelschappen, Publieke Bibliotheken, die van Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen en andere Publieke Instellingen worden op deze Uitgaaf bijzonder opmerkzaam gemaakt. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4