Men verwacht eerstdaags de openbaarmaking van een l manifest hetwelk door keizer Napoleon, ouder dagteekening van 8 mei, aan het Oosfersche leger zou gerigt zijn. om hetzelve bekend te maken met de redenen waarom Z. M. van de voorgenomen reis -naar het Oosten afgezien heeft. Dit manifest zou een zeer oorlogzuchtigen geest ademen. Graaf Walewski is .heden naar Louden vertrokken, met het dubbele doel om zijn brieven van terugroeping aan koningin Victoria aan te bieden en haar zijn opvolger voor te stellen. Men spreekt er van, flat de keizer Metz en Straats burg binnen kort zal bezoeken; Hoe snel de ontwikkeling der telegrafische liriiën in Frankrijk geweest is, blijkt uit de volgende cijfers. Voor den 2 december 1852 hadden zij eeue lengte van 2133 ki lometers, terwijl de lengte op 1 jan narij dezes jaars 92-1-4 kilometers bedroeg. En hiermede is het nog niet gedaan want op het einde van het loopende jaar zullen meer dau 10,000 kilometers voltooid zijn. AeriijDingen. Volgens ontvangen berigt van den gezagvoerder E.N. E. van Wulvenwas het barkschip Maria den 5 april 's morgenst.e St. Helena aangekomen en dacht men dien avond nog te ver trekken. Schip en ekwipage waren in den besten staat. De engelsche sclvroef-stoomboot 'Dodogezagvoerder Han son. van Liverpool met stukgoederen naar Rotterdam bestemd, heeft maandag morgen op eenigen afstand van Goedereede averij bekomen aan de machinede kluiver pin gebroken en meer ligtere schade gekregen waarop het engelsch stoom schip Gasellegezagvoerder Lancaster, van Huil naar Ant werpen bestemdeerstgemelcle bodem ter reede van Vlis- singen heeft gebragt. - Tot den 15 dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Vlissingen gekomen: He-bePieper, van Ere-' drikstad, Carl en Agncs, Stehr, van Hamburg, Maria Alilmann, van Horsens en. Hero. Casper, van Malmoë.. alle vier met rogge; 3 Venner, Jensen, van Saskjöbing met garst; Regains, Wenke en GuillelmoSehultz 5 beide vau Buenos-Ayres met huiden en wol; Orbit, Moon, van Londen met guanoEiüechina IvalharinaMooivan Pil- lau met lijnzaad en rogge'Elizabeth Engelman en 'Eliza beth HarrisonWinkebeide van Konslanlinopel met lijn zaad; 'Emma en Franpoise, Bruandvan Bordeaux met wijn Trinoer Olseu en DallasPedersenbeide van Golheburg met hout. v- Yoor Gent besteend is aldaar ter reede gekomen August e, Walciack van Liverpool met zout. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: WaborneTummons ElizabethCawthorn, Bart, Rhodes, Margarelh, Taylor en LuelcsaU, Taylor, alle vijf naar Londen met graan; Egbertmde Jonge, naar Pillatt, BruinsMaclcie en HenrietleWaringbeicle naar Stettin en alle drie met dakpannen Nev:-FriendshipDepledge naar Goole met tarwe Friendship Marshallnaar Londen met glas; Wm. Sept. de Septimo, Hartley, naar-Londen, Joncltc MarieThijnessnaar Trondheim SophiePeter sen naar ICrageroëRio Flala van Hartennaar Savone, Crest of the WaoeHaijow, naar Limmerick, Saline, Ber- naerdtnaar Liverpool, Rubens, Nedalilnaar Bombay, SuninerGoldingnaar New-O'rleansQnintin Metsijs, Micliaelsen, naar de Havana en GesarZeil lien, naar Rio- Janeiro alle tien met stukgoederen Flandre, Weijers naar Gibraltar, O line Christine, Spark, naar Bergen, Palmaille, Gaarnnaar EngelandHarmonieLuchtnaar Hartley- pool, Alesto Richardson naar New-Castle, AuroraRams- lcillnaar Engeland, Ionian. Colley naar New-Castle, General CobbTlaslcillnaar Cardiff en Margarelh, Ha- zinganaar Bremenalle negen in ballast. Van Gent zijn naar zee gezeild: Ar goPieper en Gloria, Danker en Sophia, Poppe. alle drie op avontuur met bal last FlorentineHolmnaar Hamburg met stukgoederen. Van Brussel is naar zee gezeild LawrenceAcasternaar Londen met stukgoederen. Caatstc Ricuiustijbimjm. Middelburg 16 mei. In de zitting var den gemeenteraad van lieden is. o. a na het houden eenerjbesloteue zitting ter zelfder zake, voor lezing gedaan van een voorstel var. burgemeester en wet houders tot reorganisatie van de armenverzorging binnen deze gemeenteen wel strekkende om 1. geene geneesmiddelen enz. meer ten koste van het burgerlijk .armbestuur te verstrekken dau alleen in zeer bui tengewone omstandigheden 2. in te trekken de bevoegdheid van het algemeen arm bestuur om collecten te doen aan de huizen der ingezetenen; 3. te bepalen dat de medicijnen voortaan door de on derscheidene diaconien en arminrigtingen tegen 15 cents per recept dooreen kunnen worden verkregen -bij de ge meente-apotheek telken 3 maanden te voldoen 4. door het burgerlijk armbestuur volstrekt geene be deeling meer te doen plaats hebben aan lidmaten van eeni- gevlei godsdienstige gezindheid dan in de gevallen voorzien bij art. 21 der wet ran 2S junij 1854 (Staatsblad no. 00); 5. deze bepalingen met 1 julij 1855 te doen in werking treden. Dien ten gevolge zoudeu dus ook de wijk mees ter- arm verzorgers eervol uit die betrekkingen worden ontslagen. In do volgende zittingbepaald op'donderdag 2-1 dezer, zal hieromtrent nader beslist, worden. (Een uitvoerig verslag vau de-gehcele zitting in ons vol gend nomincr.) Men schrijft ons uit 's Gravenhage "15 dezer: X In de zitting van den gemeenteraad van heden is in gekomen een rekwest van verschillende ingezetenen dezer plaatshoudende verzoek aai; hen worde afgestaan de zoo genaamde zak achter de groote kerk, ten einde aldaarcene wascli- en badinrigting daar te stellen. Londen 15 mei. In de zitting van liet hoogerhuis op gisteren heeft lord Panmure geantwoord op de bekende motie van den graaf van Ellenborough, waarin deze het ministerie gispte over de wijze, waarop de oorlog gevoerd wordt. Eerstgenoemde heeft gezegd dat de motie alleen voortsproot uit eeu tories- gezinden geest en de denkbeelden dier partijen geenszins een uitvloeisel was van de openbare opinieen stelde voor de kwestie voorloopig uit te stellen. Lord Derby onder steunde graaf Ellenborough met kracht, en verklaarde zich gereed om zoo noodighet bewind in handen te nemen. Nadat er nog uitvoerige discussieu waren gehoudenheb ben zich tegen de motie van graaf Ellenborough 41 stem men die tegenwoordig waren, en 66 bij procuratie verklaard. De motie werdt alzoo verworpen. In den loop der beraadslaging deelde de markies Lands- downe mede dat hij uit de meest ofiieiele opgaven verzekeren kan dat de Russen sedert den aanvang van den oorlog reeds 117,000 man hebben verloren. In het lagerhuis heeft lord Palmevston geweigerd een dag te bepalen voor de motien van de heeren Layard en Milner Gibson. Hamburg 11 mei. Het fransche oostzee-eskader heeft in de haven van ICiel het anker geworpen. Ij mt&rls b mgtrm Rotterdam 16 mei. (Per telegraaf.) In de op lieden door de Nederlandsche liaiicleliiiaiftscliappij 'gehouden*?' Suikerveiling is alles vlug verkocht,de prijzen die betaald' werden waren 4 a f 1 hooger dan de afloop der .veiling van den 15 maart laatstleden. Slofprijzen der Eflbclen ter Beurze van Aiusfeniam 16 Mei 1S55. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld2-1- pet. i 62$)- i dito dito 3 74$ ditö dito 4 u I 911yö- Rusland. I Spanje. Handel Maatschappij4; Cl) lig. bij Hope Co5 dito dito 182S/1829. 5 Cerlific. dilo 1S40-4 dilo bij Slieglitz4 dito - dilo ÏS545 Cerlific. vau Inschrijving.'. 6 Oblig. Nieuwe Stukken1 Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalick5 j dilo2, dito nieuwe betaalbaar Anist. 5 Cerlific. bij Rotschild2; Obligation3 Maatsch. van Weldadigh. 4 pet. Oblig. nalionale 5 pet Belg. j Portugal, j Nedcrl. Oostenr. 1024 i pM- 76| 75$ so[4 59$ 18 ft 81A 60 iV 31-]'rr Wir 80 63f I Beurs van Londen, 14 mei ten 12 ure. Consols S9 j Mexico 20|. Nederland 24 pet. 63$ 4 pet. 92$ Beurs van "Weenen, 14 mei, (Slotprijzeu.) Metalliek i 5 pet. 79|. Nieuwe leening 101. I Beurs van Parijs 14 mei. (Slotprijzeu.) 4i pel. compt. 193.10 3 pet. 68.1". -ioiH'rli'ntH'n. Üliöörlnt mm Pmuu'r. STflïtóM SSSWFfiBI aSA'g'JFffift'. 'E,ttQSScEtt«£ïi ÏJBisS.aïeS.SjssFg' esa SS.ott<eA*<.ïiA,sn. Uren van vertrek Zn- Misi. Van BV-iddelburg. Van Blotter dam. Vrijdag 18's midd. 12 ure.Vfijda- Zaturdag 19, namidcl. 1 j Zaturdai Zondag 20's morg. 2 3 4 Dingscfag 22, Woensdag 23 Donderdag 24 Vrijdag 25 Zaturdag 26, Zondag 27 Dingsdag 29 W oensdag 30 Donderdag 31 18,'s morg. 7 ure. 19, 9 Zondag" 20, n 9 Dingsdag 22, 9 j Woensdag 239 4,30 Donderdag 24, 's midd. 12 6 7 Vrijdag "25, 12 Zaturdau 26, n 12 S Zondag" 27, 12 9,30 Dingsdag 29,'s morg. 5 10 Woensdag 30, u 5 11 I Donderdag 31, 6 Vaan UlassSaBg-esii ojjs fiÊottei-sBaaM. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen. Vaji Rotterdam. Vrijdag '18's morg. 11 ure.] Zaturdag 19 's morg. 9 ure. Maandag 21r 4 1 Dingsdag 22a 9 Woensdag 23, 3 -Donderd. 24, u 9 Vrijdag 25, n 5 Zaturdag- 26, u 9 Maandag 2Ss 8 Dingsdag 29u 9 Woensdag 309 j Donderd. 319 Waaa jSflitiiIelStM.arg' op Siae3*aB-:soe ena ESejrg-eaa oy Koosüb Uren van vertrek in Mei. Van SEiridclimrg. I Van 'S'fiolen. Vrijdag 1S's midd. 12 ure.i Zaturdag 19u 11,30 Maandag 21namidd. Vrijdag 25 's morg. Maandag 28u Dingsdag 22, namidd. 1,30 Zaturdag 26 's morg. 5 ure. ,30 Dingsdag 29, u 7,30 Vau ojs ^EstweryeEa. Uren van vertrek in Mei. Van KEiddelburg. I Van Antwerpen. Woensdag 23. 's morg. 3.30 Donderd. 24, 'smorg. 3,30 Woensdag 30, 9,30 Donclord. 31, n 9,30 SB SC §€&SSC3JSBEC. vffliu Wiiasaniig'eaii «ja SlsresBtesas 9 STcstaeEn, eaa. 13 S o e ui e Bi e ss Sd e r Es e Dagelijkscliö dienst, uitgenomen des Zondags, Gedurende de maanden Mei, Junij, Julij, Augustus, September en October, Van Vlissingen naar Breskens Js morg. 7-4 's nam, 4 ure. Van Vlissingen naar Neuzen 's morgens ten 9 ure. V. Neuzen ii. Hoedekenskerke R morgens ten 11 ure. Van Breskens naar Vlissingen 5s morg. S5s nam, 44 ure. Vau Neuzen naar Vlissingen 's namiddags 1 ure. V, Hoedekenskerke n. Neuzen *'s middags 12 ure. Ondertrouwd 11. A. W. JACOBZE Officier van Administratie 2'de kl. Vlissingenmet den 16 Mei 1855. M. SIMMONS. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Getrouwd Vlissingen den 16 Mei 1855. JOH. SCHOUT VELTHUIS en M. BEENHOUWER. Heden overleed alhier, in den ouderdom van ruim 45 jaren, de WelEdel Gestrenge Heer N1COLAAS VAN RIJSSEL. Tholen, den 10 Mei 1855. Eenige kennisgeving. Heden overleed, in den ouderdom van ruim 60 jaren, mijne geliefde Echtgenoot JANNA PL AD] JET, na een lang en smartvol lijden, tot biltere droefheid van mij, mijne Kinderen en Behuwdkinderen. Hoek LEEN DE RT B ARElM AN. den 10 Mei 1855. Heden morgen, ruim ten 44 ure, overleed in den ouder dom van 53 jaren en 5 maanden, aan eene langdurige «en smartvolle ziekte, onze hartelijk geliefde Broeder, de "Wei- Eerwaarde Zeer Geleerde Heer EVERT CORNELLS VAN DER ZAAG in leven Predikant t.e WaverveenClassis Utrecht. Mog't de overledene gedurende zijn leven een voorbeeld zijn ter navolging*, niet minder was hij zulks in zijne ziekte tot welker herstelling hij zich in den kring zijner Broeders en Zusters bevond, terwijl ook bij zijn sterven is gebleken welke krachten de leer van het Kruis van Christus onder smartelijk lijden geven kan. Mede namens mijne Broeders en Zusters, Steenbergen, J. VAN DER ZAAG. den 13 Mei 1855. Notaris. Heden overleed, na een kort doch hevig lijden, mijn ce- liefde Echtgenoot PI ETER DE VRIES, in leven Schipper in de B reede beurt. Middelburg, J. WILLEMSE, den 15 Mei 1855. Wed. P. dis Vuies. Vrienden en Beleenden gelieven deze algemeene ook als bijzondere kennisgeving aan te merken. De Kinderen en Behuwdkinderen van wijlen Mejufvrouw HERMIN A CORNELIA VAN DER WEREWeduwe J. C. REIJERS, betuigen bij deze hunnen hartelijken dank, voor de menigvuldige bewijzen van deelnemingdoor hen ondervonden bij het overlijden hunner geliefde Moeder en Behuwdmoederop den 5 April jl. Middelburg, Uit aller naam ldeu '17 Mei 1S55, J. REIJERS J.Cz.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3