Verschillende bersten. Donderdag jl, is te Amsterdam ceu schuiten jagergenaamd G. Dekker, zijn 104 jaar ingetreden. Ecnige jaren geleden heeft zich aldaar eeito commissie 'gevormdom den grijs aard zijne laatste levensdagen onbezorgd te doen genieten, i Mén verneemt dat de directie van de nederlandsche Ehijn-spoorweg-maatschappij besloten heeft den weg van Utrecht naar Gouda op maandag den 21 dezer voor het publiek open te stellen, nadat, de feestelijke opening op zaterdag te voren, den 19 zal hebben plaats gehad. Door den heer II. A. van de Wall Bake, muntmeester van 's ryks munt te Utrecht, is aldaar uaar men verzekert een ter rein aangekocht tot oprigting van een muntgebouw voor particuliere rekening. Bij den minister van financiën isdoor tusschenkomst van een roomsch-katholijk priester, onder de letters C. W. A. d. B.als teruggave aan 3s rijks schatkist, een muntbiljet van tien gulden ontvangen. Volgens een van de fransche postadministratie ontvan gen brief is er te Parijs in het gebouw der algemeene -ten toonstelling en voor den duur derzelveeen postkantoor gevestigd, door tusschenkomst van hetwellc een ieder die zich aldaar bevindtzijue brieven kan ontvangen en verzenden. Bij het departement van binnenlandsche zaken is van de heeren Pleury en Bernard Salomonson, te Manchester nader ontvangen eene som van twee en negentig pond sterling en elf schellingeningezameld ten behoeve dei' noodlijdenden door den jongsten watersnood in Nederland. Volgens een belgiesch blad zijn uit Nederland naai de algemeene tentoonstelling van schoone kunsten te Pa rijs ter expositie gezonden: 100 schilderijen, 3 statuetten, 25 gravuresen 3 litografien. Van Java is mede een schil derij ingekomen. 4 ïtie ïa - e sa ea' a si 3 De regering heeft bij de tweede kamer een gewijzigd ontwerp ingediendbetreffende de voorgestelde afschaffing van den accijns op liet gemaal, en de gedeeltelijke vervan ging van de opbrengst dezer belasting.' Iu de daarbij ingediende memorie van toelichting vau den minister van financiën wordt aangemerkt dat dè staatkun dige toestand, ten aanzien van ons vaderland niet ongun stiger is clan op den 33 februari)toen het vorig ontwerp is ingedienddat men derhalve voort kan gaan met den weg af te bakenen, welke men verlangt te volgen, ten einde in dat opzigt tot eene beslissing te geraken, al be vond men zich dan ook later in de noodzakelijkheid om de uitvoering; van dit ontwerp nog eenigeti tijd te verschuiven. Plet voorstel strekt alzoo om: den rijks-accijns op het ge maal.met den eersten januarij 1856 af te schaffen; hetgeen (jaardoor aan Js rijles middelen mogt ontbreken door eene veriiooging van de opcenten van andere belastingen te ver goeden en, te rekenen van dat tijdstip, de heffing van de plaatselijke belasting van het gemaal als een eigen middel te veroorloovcn doch niet hooger clan van 2 van de 100 ponden tarwe, 1,60 van de 100 ponden spelt, en 60 et- van de 100 ponden rogge; behoudens het geval, voorzien bij de gemeente wet wanneer de belasting op de tarwe 3 per 100 ponden kan bedragen en het stelsel der belasting in de gemeenten in overeenstemming wordt gebragt met de wet van junij 1851. De regering verdedigt zich tegen het vermoeden als of zij zich in deze aangelegenheid zoucle hebben laten medeslepen tol; iets, 't welk zij aanvankelijk niet; zoucle hebben ge wild. Op de bedenking van de tegenstanders van de af schaffing van de belasting op eene groote schaalbetreffen de de onzekerheid der koloniale bijdragen, antwoordt de regering dat deze inkomsten even als die van alle andere belastingen onzeker zijnmaar dat men dankbaar kan wijzen op cle uitkomsten van de laatste jaren, en dat, al mogten cle behoeften van cle indische huishouding toenemen en al mogt de emancipatie der slaven in de West-Indien tot stand komen, men er op zal kunnen rekenen dat in de volgende jaren niets meer tot herstelling van het indische muntwezen zal gevorderd worden. De ^memorie van toelichting' behelst een breed betoog, tep/'be4rijze-.;c$t in 't algemeen belang de afschaffing van de belastipg'op 'het gemaal boven eenige andere afschaffing cle. voorkeur verdiept. De fegeriugPziet af van den voorgestelden hoofdelijken om slag rw^ejke;v0(j;000 zoude hebben moeten opleveren. Inwordt voorgesteld eene verhooging van zes opöentièri^Van de grondbelasting, bet personeel, de pa tenten.;' dén wijn, het geslagt, het collectief zegelhet zéjjêjft cle registratie' de griffie-regten de hypofheek-regten, .cje. .successie en. deii waarborg op de gouden en zilveren •werken-. Dat vele gemeenten de belasting op het gemaal niet kunnen missen, wordt door de regering betreurd. Dezen accijns als rijks-belasting afschaffende, vindt zij evenwel geene vrijheid om de gemeente-besturen in het behoud dezer belasting te verhinderen, welker plotselijke opheffing de geldmiddelen van vele gemeenten in cle schroomelijkste verwarrin g zoude brengen. tbutrntanirsdji' tLijihngcn. BSng-êlan «I. Londen 14 mei. 'In de zitting van het lagerhuis van jongstl. vrijdag vestigde een der leden de heer Reed, cle aandacht des gouvernements op den hoogst bedenkelijken staat cler openbare aangelegenheden en op de toenemende ongerustheid en ontevredenheid in alle standen der maat schappij." Hij betoogde, //dat het raadzaam was terstond maatregelen te nemen tot verhoeding dier gevolgenwelke onvermijdelijk uit eene aanhoudende gisting cler publieke opinie moesten voortkomenen dat het tot verhoeding daarvan noodig was zulke hervormingen in eiken tak van het staats bestuur te brengen als met den geest der eeuw en met cle regtmatige wensclien des volks overeen kwamen." Lord Palmerston beantwoordde deze waarschuwing van een zijner aanhangersdie niet tot de meest geachte sprekers behoortop een zoo gemoedelijken toonals of hij ze ernstig Ier harte nam. Hij zeicle den stap van den heer Reed niet af te keuren en zijne goede bedoelingen te erkennen. Na dat hij zijne keuze van ambtgenooten geregtvaardigd en te 'kennen gegeven had dat zijn bewind onmogelijk kon voldoen aan de overdreven en onredelijke verwachtingen, die bij deszelfs optreden onder bet publiek gevormd waren, gaf de minis eer aan het huis en aan het land cle verzekering dat cle door den heèr Heed aangeroerde zaken aan de aandacht des gouvernements niet waren ontgaan'dat het integendeel reeds ijverig en met goeden uitslag werkzaam was om te voldoen aan de verlangens die cle ernstige tijdsomstandig heden hadden doen ontstaan, ten bewijze waarvan hij on derscheiden bijzonderheden mededeelde betrekkelijk den staat en de inrigting der britsche krijgsmagt in het Oosten. Aangewezen hebbende wat er reeds gedaan waszeicle lbrd Palmerston. nu te zullen mededeelen wat er onverwijld gedadn zou worden, en ontwikkelde het plan van hervorming van het hoofdbestuur der krijgszaken. Dit plan bestaat in de zaniensmelting vau al de onderscheiden collegienen auto riteiten onder welke thans het bestuur der landmagt en de verantwoordelijkheid voor hare bruikbaarheid verdeeld zijn zullende alleen cle benoeming van officieren en cle zorg voor •cle krijgstucht eene afzonderlijke taak blijven uitmaken, en een aan den minister van oorlog niet ondergeschikt militair, de opperbevelhebber der landmagthiermede belast blijven; deze uitzondering op liet nu ook in het beheer der krijgs zaken aangenomen beginsel van eenheid achtte de minister voor het belang des legers noodig en met naauwgezeüe op volging van den geest, der constitutie overeenkomstig. De minister besloot aldusIk kan aan het huis de ver zekering geven dat het gouvernement zich ten doel stelt de staatsdienst, in al hare takken zoo doelmatig te maken als voor ons doenlijk is. Alleen cloor in iederen talc van het staatsbestuur kracht, leven en doelmatige werking te brengen zoo veel immer mogelijk iskan het land den grooten oorlog volhouden dien wij ondernomen hebben. Ik hoop dat het, huis ei> het land de ondersteuningons dus ver met terzijdestelling van alle partijbelang verleend, ons niet zullen onttrekken. Plet geldt in den grooten strijd dien wij voerenniet deze of gene schikkingdit of dat waarborgpunt, maar de vraag of Engeland en frankrijk mo gendheden van den eersten rang zullen blijven, of met alle overige landen onder Ruslands opperheerschappij zullen staan." Met 171 tegen 62 stemmen is door het lagerhuis een voor stel verworpen, hetwelk cle strekking had om van de Indische krijgsmagt voor den oorlog tegen Rusland partij te trekken. Die krijgsmagt is thans 457,000 man en "12,000 officieren (waaronder 70,000 man europesche troepen) sterk en kost jaarlijks 20.596,000 p. st. Ook de minister voor de Indische zaken, de heer Vernon Smithverklaarde zich tegen dat, voorstelvooral omdat de verzwakking of verwijdering der thans in Indie staande krijgsmagt het Britsch-indisehe rijk zou blootstellen aan aanvallen van Rusland waarvoor anders bij de geographische en politieke gesteldheid van Midden- Azie zijns inziens geen vrees behoefde te bestaan. Bij de regering is eene officiële clepeche ingekomen gedag- teekencl van voor Sevastopol 12 mei. Zij deelt mede dat in den voorafgaanden nacht, dus dien van vrijdag op zaturdag door eene sterke russisché kolonne een uit val is gedaan op don linkervleugel cler geallieerden. De vijand is echter met een belangrijk verlies teruggeslagen, terwijl vau de onzen slechts 5 man gedood en 30 gewond zijn. In de zitting van de commissie van enquête op 11 de zer werd lord Hardinge verhoord; deze gaf o.a. het volgende op: A-Toen ik", zeicle hij, //in maart 1852 aan hél hoofd van het artillerie-departement kwam vond ik 40 tot 50 .veld batterijen allen uit, den tijd van den slag bij Waterloo. Ik diende bij graaf Derby eens memorie inwaarin ik den. toestand der artillerie als gevaarlijk afschilderde en de ou- middelijke aanschaffing van 300 kanonnenelk met twee wagens, aanbeval. Lord Derby leende bet oor hieraan even als de volgende regeringen, zoo dat wij thans in dc I Krim 78 volkomen bespannen en bediende veldstukken be zitten.3' Verder zeicle hg te gelooven dat thans het ge- heele leger met miniébuksen van verschillend kaliber gewapend is. De hertog van Newcaste had daarvan ongeveer 40,000 stuks te Luik aangekocht; 20,000 stuks zijn in Noord - Amerika en zeer vele in Birmingham besteld. Maandelijks werden er ongeveer 4000 stuks naar het Oosten verzonden. Op de vraag hoeveel troepen aanvankelijk bevel hadden ge kregen naar liet Oosten te vertrekken antwoordde lord Hardinge 10,000 mandoch spoedig daarop werd besloten liet leger op 25,000 man te brengen. Op het einde des vorigen jaars bezat Engeland in de Krim 28,000 man. Wat de veriiooging van het handgeld betreft, zoo had men de ondervinding opgedaan clat dit tot desertien aanleiding geeft, daar velen zich slechts om het handgeld laten aan werven, om daarna weg te loopen. SS aas 3 ia.au d Van wel onderrigte zijde worclt verzekerd dat dit rijk in de eerste dagen van junij geheel slag-vaardig zal staan. Alleen in Polen KoerlandLithauwen en in Petersburg beschikt de regering over 400,000 man geregelde troepen die door den landstorm wel tot op het dubbele zulleu kun nen gebragt worden. Het is onbetwistbaar dat Rusland thans tweemaal zoo sterk is dan op het zelfde tijdslij) in het vorige jaar. Volgens een schrijven uit Odessazouden de voornaam ste gebouwen te Sebastopol ondermijnd zijn, en waren ook toebereidselen gemaakt om, zoo noodig, het overschot van de russisché vloot te vernielen. SpajrBje. Uit het verslag van de zitting.der cortes waarin verwor pen is het voorstel tot het prorogeren der vergadering voor drie maanden, blijkt nog eene zeer belangrijke omstandigheid waaromtrent de telegrafische berigi en het stilzwijgen hebben bewaard; deze namelijk clat het bewincl bij monde van den maarschalk O'Donnell en vervolgens nog door den heer Santa Cruz minister van binnenlandsche zakenheeft ver klaard dat van de verwerping van dit voorstel eene lcabinets. kwestie zou worden gemaakt. Een telegrafische clepeche uit Madrid van 10 mei meldt dat de betaling cler achterstallige couponswaarmede op den 11 mei een begin zou worden gemaakt, tot 14 me] was uitgesteld. Uit deze omstandigheid wil men afleiden dat de minister Madoz steeds met groote bezwaren van financielen aard te kampen heeft. B5 aa sis «Balia. ia t3 Erankfort 11 mei. Eene nieuwe pogiug, om aan de eindelooze bijna dagelijks grooter wordende verwarring in het armwezen in het kanton Bern een einde te makenis wederom mislukt. Een door den regeringsraad 'Eischer vervaardigd ontwerp tot eene nieuwe armenwetwerd door de regering ter zijde gelegd en de vervaardiging van een nieuw ontwerp aan den regeringsraad Schenk opge dragen. De toestand van het armwezen in Bern is echter zoo schrikbarend verergerddat vele mannen van inzigfc wan hopen aan eenige verbetering in dit opzigt. Ook in andere kantons neemt het pauperism us schrikbarend toe. Hoe erg het bij voorbeeld in Solothurn hiermede gesteld isblijkt onder anderen uit de omstandigheidclat in eene gemeente aldaargenaamd Iiammereohrnog maar één stemgcregiigcl burger woont. Parijs 14 mei. Reeds hebben wij gemeld dat Pianori cassatie had aangevraagd van het hem wegens aanslag op liet, leven van .den keizer ter doocl veroordeelend vonnis. Jl. zaturclag heeft het hof vau cassatie dien eisch van de hand gewezenen heden morgen te 5 ure is cle straf reeds aan den ongelukkige voltrokken. In sommige kvingen verhaalt men dat aan onzen ge zant bij het oostenrijksehe hof eene depeche zon zijn afge zonden/houdende bepaalde last om Oostenrijk uit tenoodigen tot onderteekening der militaire conventie of anders een cathegorisch antwoord te geven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2