MIDDELBURGSCHE COURANT. I A 59. Donderdag 1855. 17 Mei. öimmtlmtö'sdje eijtungm. wêêêêm Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- iugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs peï drie maanden is ƒ3, franco per post 3,4-0. De inzending van Advcrtentien kan gesciiiedeu tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 23 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor elkeu regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt koutant. Editie van Woensdag avond 8 ure. 3 att l\ oitD irjiiics, c rt AAABKSTKUI 3* O. Op Zaturdag- den 26 Mei 1855 des voormiddags ten 11 ure zalonder nadere goedkeuring door den Commis saris des Konings in de provincie Zeeland of bij diens afwezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 11de District, aan het lokaal van liet Provinciaal Bestuur te Middelburg, worden aanbesteed: Met BSoaiweEi vsma een Cwreusliamtooir voor 's jlks lm- <kbb Uïtg-aaude HÊeg-tesa 4e BSailazajande tevens "WoamJanais voor eeaaïg-e «lea- 4<u>t dïe AUlaaa Saaist a-a, tie lïeüttooareiade /&aail!9teiaaff,eim aldaar, Baaet Sialaeg-rap dea* lLevea'Saag- van al de alaaar- ioe lienam»d5g'd.e 3?Ba4ea*ialen. Deze Aanbeslecling zal geschieden bij enkele Inschrijving zonder opbodin een perceel. liet Bestek der bovengemelde Aanbesteding zalboven en behalve aan het lokaal- van het Ministerie van Eiuancien, aan dat van Binnen la ndsehe Zaken, en aan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, te Middelburg, ter lezing liggen op alle zoodanige plaatsen, alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden. Zullende vier dagen vóór de Besteding de noodige Aan wijzing in loco worden gedaanen voorts nadere infor matie!# 1e bekomen zijn bij den Hoofdingenieur te Middelburg en den Ingenieur CONRAD te Goes. De Minister van Pinancieu 'V IIO LI K. MïddellBtairg- 105 Mei. Eerst heden morgen hebben wij de geabonueerden op de bulletins de amstevdamsche beursnotering van gis teren kunnen mededcelen, zijnde de telegrafische depeche eerst gisteren avond laat ontvangen. Naar wij vernemen moet de oorzaak van dit oponthoud gezoent worden in eene storing der lijn tussehen Rotlerclam en Breda, waardoor de dcpeche, volgens het reglement op de tele graafdienst, te Dordrecht, zijnde het verst bereikbare sta tion, werd overgenomen en van daar afschrift per post, werd afgezonden. Ten 9 ure was de storing echter weder opgeheven en de depeche dien ten gevolge door geseind. Men vermoedt dat de storing ditmaal door een bij Breda hangend onweder is veroorzaakt. Bij publicatie van gisteren is door burgemeester, en wethouders dezer gemeente ingetrokken het besluit van 18 maart jl.. waarbij was vastgesteld dat alle honden van muil korven moesten voorzien zijn. Bij de kamer van koophandel en fabrieken liggen ter in zage: 1. Overzigt der te Hamburg aangekomen en vandaar vertrokken zeeschepen, met aanwijzing hunner vlag, tonne- maat en bemanning2. Opgaaf dervan de Boveu-Elbe aangekomen schepen en houtvlotten en de derwaarts vertrok ken zeil- en stoomschepenalles gedurende IS51. Gisteren heeft te Zierikzee de verkiezing van een lid van den gemeenteraad plaats gehad, in de plaats van den heer mr. II. A. van Ad richer,ioverleden. Daarbij waren ingeleverd 175 biljettenwaarvan d- in blanco en 1 van onwaarde, blijft 170 geldige stemmen en dus de volstrekte meerderheid 86. Tussehen de heeren jhr. R. Schuurbeque Boeije die 82, en A. van Eek die 69 stemmen op zich ver- eenigde zal eene herstemming moeten plaats hebben. Na voorafgaand vergelijkend examen zijn bij beschik king van den minister van binueniandsche zaken van den 11 mei 1855 met ingang van den 1 junij 1855 benoemd tot opzigters van den waterstaat van de 1de klasse. Josephus Henricus van DeursenJan SoutendamJacobus Gerhardus van NiftrikJan ICouwenberg, Theodorus Laurentius en Geruit Agricola Pet. Z. M. heeft, onder de gewone voorzorgen van kruisband en conlreseigu. vrijdom van port verleend van de briefwisseling over dienstzaken, tussehen de ontvangers der directe belastin gen en de burgemeesters der gemeenten die tot liet ressort van ontvangst beliooren. Z. M. de koning is te Emmerich, op de grenzen vau het nederlandsch grondgebied ontvangen door den generaal baron von Wedell. De koning van Pruissen, die in de afgeloopene week eenige aanvallen van koorts had gehad, zag zich daardoor verhinderd om Z. M. te Treves te gaan begroeten, doch liet zich door Z. K. 11. den prins van Pruissen vertegenwoordigen, die Z. M. tot.Luxemburg zal vergezellen. De koning-groothertog zal lieden zijne plegtige intrede ten 11 ure te L tixen i burg doen, en zon na-de autoritei ten ontvangen te hebben naar Walferdange tcrugkeeren, om zich tegen den avond weder stadwaarts t.e begeven Namens liet pruissische gouvernement zal de generaal Hirschfelden namens den keizer van E rank rijk de generaal Marey-Monge Z. M. hunne opwachting gaan maken. Men meldt, dat. Z. K. II. prins Erederik heeft bedankt voor het mandaat als lid der eerste kamer, hem door de provinciale staten van Groningen aangeboden. Naar men verneemt is de commies bij de posterijen, de heer M. Graaf van Limburg Stirum, benoemd tot dienst doende kamerheer bij Z. IC. II. prins Erederik. De Kerkelijke courant berigt dat de zamenkomst der gecommitteerde vertalers van het nieuwe testament van 16 april tot 1 mei jl. te 's Gravenliage werd gehouden. Zij werd bijgewoond door den hooglecraar van Heugelals alge meen adviseur en voorzitterdr. H. J. Spijker vice-pre sident en waarnemend secretarisden hoogleeraar P. Hot stede de Groot, dr. D. Harting en den hoogleeraar Schollen, die in plaals van den overledenen hoogleeraar Niermeijer optrad. Als proeven van vertaling zijn in deze zamenkomst behandeld Matth. Y vs. 1 tot 26 VI vs. 9 tot 13XVI vs. 13 tot 20, Mark. VII vs. 1. tot 23, X vs. 35 tot 52, XVI, Luk. I vs. '1 tot 16. Ill vs. 23 tot 3SJoh. I, Inleiding op den brief aan de Romeinen eu Rom. I, II en III, Hebr. IX en X, Inleiding op den brief van Jacobus en Jac. I en II. Ten gevolge van hetgeen bij de behandeling dezer proe ven is voorgekomenzijn de vroeger vastgestelde grondsla gen eu regelen voor de vertaling van het N. T. uitgebreid en zullen de daaromtrent gemaakte opmerkingen aan de gezamenlijke gecommitteerden tot de vertaling van het N. T., alsmede aan de gecommitteerden tot die van het O. T. me degedeeld worden. De vroeger voorgestelde en door de synode aangenomen maatregel omtrent de aanteekeningen' bij deze vertaling te voegenis nu in dien zin verklaard dat de aanteekeningen die tot goed vorstand van de vertaling voor de gemeente volstrekt onmisbaar zijn, niet mogen ontbreken. Echter zal zelfs de schijn van een commentarius perpetuus ver meden, al wat in bijbeische woordenboeken en soortgelijke geschriften te vinden is, in den .regel uitgesloten en slechts hier en daar fot onmisbare opheldering toegelateniedere dogmatische, polemische en historiscli-kritische beschouwing geweerd, en alzoo de bovengemelds regel wel in milden zin toegepastdoch binnen behoorlijke perken omschreven worden. Op deze wijze is eene zaak, die in het vorige jaar tot verschillende beschouwingen aanleiding gaf, met eenparige instemming van al de leden der tegenwoordige vergadering geregeld. Ook van de behandelde proeven van vertaling zal een gedeelte aan de gezamenlijke gecommitteerden tot de nieuwe bijbelvertaling medegedeeld worden, tot aanwijzing der me thode en regelen waar naar de overige arbeid der vertaling van het N. T. zal in te rigten zijn. Het is den vertalers aanbevolen om in overleg met hunne adviseurs of coadjutoren hunnen arbeid derwijze in te rigten dat. een belangrijk afgewerkt gedeelte aan de synodale com missie vóór hare voorjaarszitting van 1S56 kunne inge leverd worden. Men schrijft uit Utrecht: //Naar wij vernemen heeft zich de heer P. R. Bekker geboren te Middelburgélève van den vermaarden Servais en eerste prijs van het con servatoire te Brusselalhier gevestigd. De concerten alhier zullen in hem eene goede aanwinst erlangendaar deze violoncellist niet alleen in orkesten maar ook bijzonder als solist excelleertvan welke laatste uitmuntende hoeda nigheid hij van tijd tot tijd zoo te Amsterdam als elders doorslaande proeven heeft afgelegd. De Utrechtsehe violon- eello-dillettanten zullen zijne aanwezigheid gewis ten nutte maken, orn in de beroemde school van Servais te worden ingewijd; lAaaEnstfeaa en weteaaseSaas'Ipeinio Uit eenen bij de confrérie St. Sebastiaan en de eereleden der belgische koninklijke maatschappij St. Cecilia te Mechelen ontvangen brief, verneemt men tot algemeen leedwezen, dat voormelde maatschappijniettegenstaande de dezerzijds gedane uitnoodigingbij haar uitstapje naar Nederland Middelburg niet met een tweede bezoek zal kunnen ver eeren, eensdeels door het te groote tijdverlies, anderdeels door de nu reeds enorme en op S000 francs berekende onkostendaar de opbrengst der concertenzonder aftrek king van iets hoegenaamdaan de commissie vopr de watersnoodlijdenden zal'worden overgemaakt. Tot aanvulling van vroegere berigten dientdat al de leden en bijna al de buitengewone en .eereleden de reis zullen rnede makenterwijl het zangpersoneel zal vermeerderd worden door een 25tal koorzangers en solisten der Phil- harmonie van Brussel en een Stal primussen van het con servatoire. Maandag den vierden junij zal men te Rotter dam inden Doelen eene matinée musicale geven en's avonds ten 8 ure in de groote zaal der sociëteit de Harmonie een vocaal en symphonie-concert. Dingsdag daaraanvol gende ten 2 ure een fanfaren-concert in liet Ilaagsche bosch en 's avonds eene groote soiree in Diligéntia. De hoop bestaat echter de edele concertgevers in den volgenden zomer binnen Middelburg terug te zien en hen alsdan op de meest eervolle en vriendschappelijke wijze te kunnen ontvangenwaarop zij zoo wegens het edele doel, waarmede zij in liet afgeloopene jaar alhier een concert hebben gegevenals door de wijzewaarop 'zij de com missie der bovenvermelde confrérie te Mechelen hébben ontvangen, ten volle aanspraak mogen maken. Z. M. de koning heeft den verdienstelijken kunstschil der M. ten Cate, te.Amsterdam, met een aandenken ver eerd waarin zijn naamteeken met de koninklijke kroon omgeven door een lauwerkrans van edelgesteenten, als blijk van bijzondere tevredenheid over de voor hem ver vaardigde schetsteekeniug van. den jongsten watersnood.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1