"TrTë~spüïtéhT"'"' nuim II EUVEKÏ, HUIS M ERF, HANDBOEK VOOR DEN KANTONREGTER BE KRJM EN ODESSA. ONZE REDELIJKE GODSDIENST Voor Landverhuizers naar NOORD-A MER! KA. GIRONBE, BORDEAUX EN HOLLANDER, Regtbank zal worden gedaan rapport, en op het Request als naar Regten beschikt. Latende ik Deurwaarder eindelijk voor den Gedaagde, op de wijze voorzegdCopie van dit exploit, waarop geen kosten zijn verschuldigd. J. KULDERIJ Az.Deurwaarder. Gezien bij ons Officier van Justitiehet origineel van dit exploit, waarvan aan ons behoorlijk afschrift is uitgereikt. Middelburg, 4 Mei 1855. A. W. S. HURGRONJE. Gratis geregistreerd te Middelburg, den 4 Mei 1855, in l)eel 27, folio 5 recto, vak 9, houdende twee bladen en geen renvooijen. De Ontvanger. W. L. VAN SONSBEECK. Voor Copie conform J, KULDERIJ Az., Deurwaarder. Heden den 12 Mei 1855 heb ik JOHANNES KULDERIJ Az.. Deurwaarder, toe gelaten en beëedigd bij de Arrondissements-Regtbank zitting houdende te Middelburg, wonende aldaar in de Lauge Gort straatwijk I no. 331, over het afgeloopen dienstjaar be hoorlijk gepatenteerd geweest; Ten verzoeke van LUCIA REN EDICT ALE MSDiénst bode, wonende te Vlissingen. Vrouw van na te melden P1ETER LEENDERT LA VENT; zijnde aan de Requi- raute door de Arrondissements-Regtbank voornoemd, bij beschikking van den 27 December 1854, geregistreerd, toe lating verleend om in dezen kosteloos geding te voeren, hebbende zij in dezen tot Procureur den Heer PIETER REKKER, Procureur bij de Arrondissements-Regtbank hiervoren gemeld en wonende te Middelburg, ten wiens Kantore onder de Abdijpoort, wijk A no. 49, mitsdien woonplaats gekozen wordt; Aan PIETER LEENDERT LAVENT, laatst gewoond hebbende te Vlissingen doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats in dit Koningrijk onbekend isdienvolgende mijn exploit doende door aanplakking aan de hoofddeur van de Gehoorzaal der reeds meergemelde Regtbanken door overgifte van een tweede afschrift aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij dezelfde Regtbank, mijn exploit doende ten ZEd. x\chtb. Pavquette, op het Raadhuis te Middelburg, en aldaar sprekende tot ZEd. Achtbare zeiven, die het oorspronkelijke met gezien heeft geteekendzullende dit exploit daarenboven worden geplaatst in de Middelburg se lie Courant Verklaard en Aangezegd dat vermits bij Interlocutoir Vonnis, door de Arrondisse ments-Regtbank, zitting houdende te Middelburg, den 25 April 1855 gewezenin het geding voor dezelve Radian s'is tusschen de Requirante als Eischeres en voornoemden PIETERXEENDERT LAVENT, als Gedaagde,en waar van de expeditie is geregistreerdbevolen is clat de daad zaken daarbij breeder omschreven door Getuigen zouden worden bewezen en tevens bepaalddat clit Getuigenver hoor zou plaats hebben ter plaatse van hare gewone teregt- zitling op Woensdag den 23 Mei 1855, des voormiddags ten elf ure, de Requirante op den bepaalden tijd en plaats voornemens is aldaar, tot bewijs der voormelde daadzaken, vau hare zijde als Getuigen te doen liooren de personen van 1. JOHANNA WILLEMSE, Weduwe DOMINICUS ODEMSchoonmaakster; 2. AD RIAN A WILLEM» Weduwe MATTHIJS VAN DER WEELEKroeghoudster 3. GEEllTRUIDA VAN DER WEELE, Weduwe GIL LES DIJKSTRA, Kroeghoudster; 4. JOHANNES ANTONIS BELISWinkelieren allen wonende tc Vlissingen. En ten einde de Gedaagde van dit alles zou kennis dra gen, heb ik aan hem, op de Wijze voorzegd, afschrift van dit. exploit gelalen de kosten zijn in debet 2,85. J. KULDERIJ Az., Deurwaarder. Gezien bij ons Officier van Justitie bij de Arrondisserrieuts- Regt-banlc te Middelburg, het origineel van dit. exploit, waarvan aan ons behoorlijk afschrift is uitgereikt. Middelburg12 Mei 1855. A. W. S. HURGRONJE. Geregistreerd te Middelburg, 12-Mei 1855, in Deel 27, folio S recto vak 9 houdende twee bladen en geen ren vooijen liet regt ad 80 Centuitmakende met 3S Opeen- tón ƒ1,104, in debet. De Ontvanger, W. L. VAN SONSBEECK. Voor Copie conform J, KULDERIJ Az., Deurwaarder. STRAWBïï'O^MEBl SJ. Vierde Oproeping. Regthebbeuden op twee Ankerboeij eneen Wa tervat eene Ra en eenig Sckeepshoutwaarbij eene Plank gemerkt tt e. brehek, aangespoeld op het Strand der Gemeente Koudekerkevervoegen zieli tot reclame bij den Burgemeester dier Gemeente. 8TRAKDVOKDER IJ. Vierde Oproeping. Regthebbeuden op clrie Riemen (enkele Spieren) eenige LuikenPlankenBalken en ander Scheepsnout. waaronder een Naambord gemerkt ic e n t is h, eene Sckeeps Klok en een Vaatje met wat beschadigde Bloemaan gespoeld. op de Stranden der Gemeenten Zoutelande en Big- genkerke, vervoegen zich tot reclame bij den Burgemeester dier Gemeenten. Door op handen zijnd vertrek zullen eerlang vacant worden de betrekkingen van Vader en Moeder in het Weeshuis te Goes. Echtelieden, den ouderdom bereikt hebbende van tusschén de 35' en 50 jaren en niet belast met Kinderendie genegen zijn daarnaar te solliciteren worden uitgenoodigd zich met eigenhandig geschrevene port vrije Brieven aan te melden bij den eerst-ondergeteekende, vóór den eersten Junij aanstaande. De jaarwedde aan die betrekkingen verbonden bedraagt 300,00. Goes, den 12 Mei 1855. Regenten der Godshuizen te Goes VAN VOORST VADER, President. H. C. PILAAR, Amanuensis. De Belanghebbenden in de Onderlinge Brandwaar borg-Maatschappij voor de Provincie Zeeland, gevestigd te Middelburgworden bij deze uitgenoodigd tot eene Bijeenkomst op Donderdag den 14 Junij 1855, des namiddags ten één urein de Tuinkamer van de Sociëteit. Sint-Joris, op de Balans alhier, tot het opnemen der Rekening over 1854. Middelburg, den 10 Mei 1855. De Directeur der voornoemde Maatschappij P. DE WIJS. De Notaris P. VAN DE GRAET zal op Vrijdag den 18 Mei 1855. des voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van W. HEYT, op de door hem bewoond wordende Hofstede staande en gelegen op de Gemeente van Serooskerke publiek presenteren te verkoopenTwee baatgevende MEMiliOEIJESI PliOEIHEW en ËGGËI nai soort, een VeMgang, een marktwagen, eenige Standers, Bedden met toebeliooren,Tafels, Stoelen, en hetgeen meerder zal worden geveild. Voorts zal gemelde Notaris op de zelfde Hofstede, ten verzoeke van de Wed. L. MAAS, presenteren te verkoopen Vier liaatgevende MEIiMIiOEIJEW 1 a 2 Schapeneen Karn en hetgeen mede meerder zal worden geveild. VERKOOPING VAN MEUBILAIRE GOEDEREN. Op Maandag en Diugsdag, den 21 en 22 Mei 1855 op den Langenburgtwijk B no. 12ten overstaan van den Notaris P. VAN DE GRAETbestaande in twee Mahoniehouten Kabinetten.- dito Cyliuder-Bureau, eene Chif- fonièretwee Consoles Ronde Penant-Lade- en andere Tafels, Stoelen, Spiegels. Schilderijen, eene Pendule, Bloem vazen, Bedden met toebeliooren, Vrouwenkleederen, ge maakt Lijf-, Bed- en Tafellinnen, Goud, Zilver en Ju- weelen, twee bijzonder groote Japansche Stéllen en ander PorceleiuRoomkleur-Glas- en Verlakt-Koper, Tin- Blik- en Ijzerwerk, VioerkleedenKarpetten, Loopers en Mattenwijders eene partij nieuwe Winkelgoederenals Garen BeddetijkenOvertrekken, Wollen en Katoenen De kens van verschillende grootte, Gebreide Wollen Kinder- Borstrokjes, Kousen enz.; voorts eenige Glasramen en meer andere Goederen. Alles op Vrijdag en Zaturdag te voren, van 'smorgens 9 tot 12 en *s namiddags 2 'tot 6 urevoor een ieder te zien. Op Donderdag den 24 Mei 1855des avonds ten zeven ure, zal, ten overstaan van den Notaris PIETER VAN DE GRAFT, residerende te Middelburg, en getuigen iu de Bovenzaal der Sociëteit de "Vergenoeging op de Markt te Middelburgin het openbaar bij opbod en afslag worden te kodp aangeboden de volgende allen staande en gelegen binnen Middelburgte weten 1. Een Huis en Erve op den Langenburg, Cno. 95. 2. Een Huis en Erve op den Langenburg, B no. 18. 3. Een Huis en Erve op de Wal, B no. 53. 4. Een Huis en Erve op de Bree. E no. 136. Voorschreven Huizen en Erven zijn daags vóór en op den dag der Verkooping voor-ieder te zien, van des voormid dags 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ure. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten Kantore van Wijlen den Notaris ABRAHAM VAN DEN BROECKE Admaassz., in de Singelstraat.. KB. De toegang tot de Bovenzaal is op de Vlasmarkt. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Vrijdag den 25 Mei 1855, des namiddags ten 3 ure, te Vlissingen, in het Logement het Hotel de Commerceop de Oost zijde van de Oude Havenpresenteren te verkoopeneen hecht, sterk en welgebouwd staande en gelegen te Vlissingen op de Bierkaai, een der beste Standen van die Stad, gemerkt wijk *D no. II; Kadastraal bekend sectie E no. 754, ter inhoudsgrootte, van 1 Roede 35 Ellen. Zijnde hetzelve inmiddels Uit de Hand te Koop. Daags vóór de Verkooping voor een ieder te zien. Uit de hand te koop een zeer geschikt WINKELHUIS in het beste gedeelte der Stad. Adres bij MOENS ZOON. EENS .lAEGOïlHE'Jp en een compleet Chaistuig te Koop, zoo goed als nieuw. Adres bij den Zadelmaker AKKERMANS, Krommeweele. J. SS. UCHTMAWSr. Ontvangen een groot assortiment gekleurde Neteldoeken Barège Chales-long en Doeken enz. De ondergeteekeude maakt haren geachten Stadgenöoten bekenddat zij zich uitsluitend heeft toegelegd op het WOLLEN NA AI JEN en al wat tot het Modevak behoort. Zij beveelt zich minzaam haren Begunstigsters aan. Ook is bij haar gelegenheid tot plaatsing van eenige Meisjes om in het vak opgeleid te worden. Middelburg, Lange Noordstraat, wijk C no. 33. M. DE MAAGD. Drie a vier KKECHTS, het Timmeren en Met selen verstaande, benoodigd bij J. SGHIETEKATTEte Nieuwland. Terstond een SIIIOSKWKCIIT benoodigd bij de Weduwe WALRAVEN te Nieuwland. EenBahherskneclit als HltCMIlBII R l GE It terstond benoodigd bij SPKENGER Groote Markt. Eene Keukenmeid benoodigd bij Mevr. PASPOORT VAN GRIJPSKERKE. Eene bekwame Keukenmeid terstond benoodigd. Adres bij van BENTHEM JUTTING. Terstond eene Werkmeid benoodigdRouaansohe Kade G no. 129. Eene Meid benoodigd bij Mej. PLAN KEEL, Dam. Eene aankomende Meid benoodigdNieuwstraat. G. 217. Uitgegeven door J. B. WOLTERSte Groningen H DEN AMBTENAAR VAPi HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET KANTONGEREGT voor de behandeling van Strafzaken. DOOR Mr. E. T. DE JONGH en Mr. A. OUDEMAN. Or. Svo. f HERINNERINGEN HIT HET REIS-DAGBOEK VAN PROF. KOCII. Uit het Hoogduitsch vertaald door jr. J. Am GOEVERME1JK. Met een Kaartje van deKrim. Gr. 8vo./1,70. in hare voorbereiding, haar wezen en hare zegepraal. mitlMCIUMV VIV Professor L. G. PA RE AU. Or. Svo. f Geregelde Dienst TUSSCHEUT ROTTEKB9AKI EK HAVRE met de ATederlandscIie Stoomschepen ieder groot 700 Ton en geheel iugerigt tot het vervoer van LANDVERHUIZERS. Deze Stoomschepen varen in correspondentie met de vertrekdagen der beroemde Amerikaansche Postschepen tusschen Havre, New-York en New-Orleans. Nadere inlichtingen wegens Contracten van Overvaart op franco aanvragenten Kantore van de Agenten SMITH Co. te Rotterdam. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4