Londen 13 mei. De regering heeft in den afgeloopen nacht officiële berig- ten ontvangen uit het leger voor Sebastobol van vrijdag avond, In den vorigpn nacht hadden de Russen gedurende twee uren -hunne batterijen tegen de loopgraven van de geallieerden laten spelen. Yan den kant van deze was geen aanval ge schied, Hamburg Ids mei. Het fransch Oostzèe-eskaderonder bevel van den schout bij-nacht Pénaudis gisteren middag Nijborg (Groote Belt) gepasseerd. Weenen 13 mei. Het gerucht van de terugroeping vanjden baron de Bour- queney vindt meer en meer geloof. 'Londen 14 mei. Lord Panmure heeft mededeeling gedaan van eene door hem ontvangene depeehe uit het kamp voor Sebastopol van den 12 dezer. De vijand had in den vorigen nacht een uitval gedaan op de buitenwerken der geallieerden, die deze met groot verlies hadden verlaten. tlittetmcjeii. öostenarïjlksclie Aamleelen h F*l. 5ÖW. twintigste uitloting op 1 mei 1855, yan de nommers begrepen in de op I February 11. uitge- komene 125 Serien. Hoogste Prijzen tot en met PI. 930. No. Fl. No. Fl. No. FL. No. Fl. 887 950 7480 930 11106 930 19370 20000 8S9 930 7564 930 11110 930 19374 940 900 1200 7567 950 11111 950 19378 940 1221 1500 7576 930 11120 930 20401 2500 1230 940 7647 930 11752 1000 20414 940 1231 930 7650 950 11758 930 20415 930 1545 940 7651 950 12023 930 20419 950 1558 940 7656 940 12024 2500 204S2 940 1559 940 7657 5000 12027 2500 20491 950 1761 940 7660 940 12029 2000 20603 930 •1763 940 S045 930 12035 1200 20608 930 1770 1100 8046 940 12037 1000 20609 950 1777 940 8054 940 12461 94Ó 20617 950 1778 930 8056 950 12466 1200 20821 940 2441 1000 8403 930 12472 930 20S24 1200 2447 930 8405. 950 12522 1100 20832 930 2449 930 8407 950 12528 940 20836 930 2451 5000 SV40S 1200 12537 930 21170 940 2453 940 8409 940 12539. 950 21174 930 3201 950 8415 930 13930 940 21177 940 3205 930 S419 930 13932 950 22001 930 3209 1000 8420 930 14321 940 22006 940 3210 940 8S03 950 14322 930 226S8 930 3217 950 8805 950 14324 940 226S9 250000 3986 940 8807 930 14329 930 22691 940 3937 930 S820 1500 14331 930 22922 930 4424 1000 9823 940 14335 940 22935 930 4433 950 9830 940 14339 950 23132 1000 4784 950 9835 930 14583 930 23134 940 .4785 -930 9840 930 14585 950 24026 1100 4789 930 9842 940 14586 930 24031 950 4793 930 9849 950 14592 930 24032 3000 4794 930 9857 1000 14600. 940 24033 930 4796 940 101S3 950 14948 1200 24482 950 5430 930 10189 930 14950 930 24491 1100 5432 95.0 10193 5000 14954 930 24492 950 5440 930 10194 950 14958 930 24496 940 5823 950 10197 930 14960 930 24497 950 5831 930 10211 1500 15723 950 24527 940 5835 930 1021S 950 15726 940 24530 3000 60,-8 940 10219 950 15737 940 24534 930 '609.3, 930 10390 940 15739 1000 24537 950 6094 950 10394 950 1 5947 940 24587 1000 7006 950 10395 930 15950 930 24588 940 7009 2000 10706 2500 17121 930 24591 940 7015 930 10708 1100 17122 940 24595 940 7018 930 10720 940 17129 940 24612 3000 7020 950 11062 940 17137 8000 24615 940 7466 1000 11072 950 19150' 950 24946 940 7471 930 1 1074 940 19361 930 2494S 930 7475 1100 11101 930 19362 940 24954 930 Denemarken met roggeJonquilleMenage en Hortense Sidoni, Saillant, beide van Bordeaux met wijn, en Philotaxe, de Ruyter, van Soerabaija met koffij. Voor Geut bestemd zijn aldaar ter reede gekomen Deutsch- landZeplienvan de Havana met suiker en JunoJuch- tervan Memel met hout. Voor Brussel bestemd is aldaar ter reede Qrenadille Levallois van Bordeaux met wijn. Volgens een berigt van Zr. Ms. consul-generaal te Parijszijn gedurende het laatste halijaar van 1854in de verschillende havens van Frankrijk en^Algerieregtstreeks uit Nederland aangekomen 72 nederlandsche schepen. Hit vreemde havens kwamen 61. er vertrokken naar Nederland 52 en naar vreemde havens 65 nederlaudsche schepen. liftte örira van Öcrvoer. S'iT O €5 Wï 85 <3M& T EÖ2 SC A' TBS X TusscJieu MidïBelUmrg- en Etotterdam. Uren van vertrek in Mei. Van ïtotterdam. Van Middelburg. Woensdag 16, 'smorg. 11 ure. Donderdag 17, 11,30, Vrijdag 18's midd. 12 Zatuvdag '19 na midd. 1 Zondag 20, 'smorg. 2 Dingsdag 22, Woensdag 23, Donderdag 24, Vrijdag 25, Zaturdag 26 Zondag 27 Dingsdag 3 4 4,30 6 7 9,30 Woensdag 16,'s morg. 6 ure- Donderdag 17 Vrijdag 18, 7 Zaturdag 19u 9 Zondag 20, n 9 Dingsdag 22, o 9 Woensdag 23, u 9 Donderdag 24, 's midd. 12 Vrijdag 25, n 12 Zaturdag, 26, n 12 Zondag" 27, 12 Dingsdag 29's morg. 5 Van VlïssïHsg-eni ojj» S!SotÉer»i!ain. Uren van uertrek in Mei. Van Vlis6ingen. Van Hotterdam. Woensdag 16's morg. 10 ure. Vrijdag 18, n 11 Maandag 214 Woensdag 23, 3 Vrijdag 25, 5 Maandag 28 Donderd. 17,'smorg. 9 ure. Zaturdag 19, n 9 Dingsdag 22, a 9 Donderd. 24, n 9 Zaturdag 26, o 9 Dingsdag 29, 9 Vitai MHdaïelSinuivg- op E5iüirï8i:zee en ESergen op 52ooana «(TBaoEesn). Uren van vertrek in Mei. Var» Tholen. Zaturdag 19, 11,30 Dingsdag 22, namidd. 1,30 Zaturdag 26 's morg. 5 ure. Dingsdag 29, 7,30 Van MSnl«lt4?fiBi>aErg- op Antwerpeaa. Uren van vertrek in- Mei. Van Middelburg. Vrijdag 18's midd. 12 ure. Maandag 21, namidd. 2 Vrijdag 25,'smorg. 5 Maandag 28, 7,30 Van Middelburg. Woensdag 16's morg. 10 ure. Woensdag 233,30 Van Antwerpen. Donderd. 17's morg. 10 ure. Donderd. 24, v 3.30 l)aitórbbertt]icii. Rotterdam 14 mei (Per telegraaf.) Van Meekrap werd heden weinig geveild, De prijzen waren iets hooger doch er is niet veel gedaan. Goede onbe- roofde noteert men ƒ211. <3 raam nsi it r Uii Rotterdam 14 mei (Per telegraaf.) Tarwe en paardeboonen waren heden 20 cents hooger. Rogge, gerst, haver, blaauwe erwten als voren. Amsterdam, 14 mei. (Per telegraaf.) Tarwe vastweinig handel. Rogge 10 cent hooger met veel handel. Raapzaad in October 841. .RaapoTij ld. 47*. Slotprïjzen der Effecten ter Beurze van Amsterdam 12 Mei 1S55. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld21 pet. Bi'i'iijDmgcn. Den 13 dezer zijn van de reede van Veere naar zee gezeild: de kof Adolf Ed/iardgezagvoerder G. T. Teensma en de sloep Sini Nomine, gezagvoerder W. LoefF, beide in ballast, van Middelburg naar Hartlepool. Volgens brief van den gezagvoerder!. E.. Verhulst, voerende het schip Phoenix, was hij den 25 maart 11. in goeden staat zeilende op N. B. 4 gr., W. L. 4i gr.; de ekwipage allen gezond. Tot den 13 dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Vlissingeu gekomenChloris Maag en Jonkvrouw Geertruidade Boerbeide van Buenos-Ayres met huiden William and GeorgeWood van Londen en EmerettaMil- bourne van Callaoheide met guanoAnnaKayservan dito dito 3 dito dito 4 Handel Maatschappij 41 Oblig. bij Hope Co.5 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840 4 dito by Stieglitz4 dito dito 1854 5 Certific. van Inschrijving6 Oblig. Nieuwe Stukken1 Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek5 dito2 dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 Certific. bij Rotschild 2t Obligatien 3 Cert. Adm. Londen 41 pet. Rusland. Spanje. Belgie. Portugal. Rusland. b2H 74* 91H 102f 101* 76 801-5 595 is+ 315 60-1+ 31+ 72+ 86+ Aïnwtcutirtt. Heden beviel van een welgeschapen Zoon J. H. CLAAS- SEN, geliefde Echtgenoot van Vlissingen, J- W. L. BECKER, den 10 Mei 1855. Heden beviel door Gods goedheid voorspoedig van een welgeschapen Zoon M. DROS, geliefde Echtgenoot van WissekerkeL. TIN HOLT, v. d. m. den 11 Mei J855. Eenige kennisgeving. Vlissingen, den 12 Mei 1855. Heden beviel voorspoedig van eene Dochter S. HAGEDOORNEchtgenoot van S. GILLE HERINGA, Directeur van het Postkantoor te Schiedam. Eenige kennisgeving. Heden beviel van eene welgeschapene Dochter E. DE GROOT, geliefdq Echtgenoot van Middelburg, I. L. P1NTO, 's Gravenstraat, den 12 Mei 1S55. Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen Zoon E. J. MACHÏELSE, geliefde Echtgenoot van Middelburg, C. J. K.RUYSSE. den 14 Mei 1855. Eeniire kennisgeving. Heden overleed alhier, in den ouderdom van ruim 45 jaren, de WelEdel Gestrenge Heer NICOLAAS VAN RIJSSEL. Tholen, den 10 Mei 1855. Eenige kennisgeving. Heden overleedin den ouderdom van ruim 60 jaren mijne geliefde Echtgeuoot JANNA PLADDET, na een lang en smartvol lijden, tot bittere droefheid van mij, uiijue Kinderen en Behuwdkinderen. HoekLEENDERT BAREMAN. den 10 Mei 1855. Heden overleed na een kortstondig lijden, tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Grootmoeder MAATJE WILLEMSE, Weduwe van CORNEL1S ÜllEEL, inden ouderdom van. 86 jaren en 5 maanden. Middelburg, Uit aller naam. den 11 Mei 1S55. CORNEL1S REIN IERSE. Eouige kennisgeving. Op den 11 dezer istot groote droefheid zijner Echtge noot en overige Betrekkingente Prinseuhage overleden mijne geachte Behuwd broederde Heer THs. Ws. VERSLUYS. Middelburg, J. H. COllNIELJE. den 13 Mei 1855. Venezuela. Oblig. 6 pet. thans 4 pet284 Beurs van Londen 14 mei ter» 12 ure. Consols 89 Mexico 20* Nederland 24 pet. 63* 4 pet. 92-J. Beurs van "Weenen, 12 mei. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 80. Nieuwe leening 101$-. Beurs van Parijs 12 mei. (Slotprijzen.) 4-jr pet, compt. 3 pet. 86.20. Heden den 4 Mei 1855 heb ik JOHANNES KULDERIJ Az.Deurwaarder, toe gelaten en beëedigd bij de Arrondissements-Regldank te Middelburg, wonende aldaar in de Lange Gortstraat, wijk I no. 331behoorlijk gepatenteerd Ten verzoeke van ANNA ELISABETH FRÉDERIKA HENRIETTA EiFF, zonder beroep, wonende te Middel burg; die woonplaats kiest te Middelburg ten Kantore van den Heer PIETER REKKER, Procureur bij de Arrondis- sements-Regtbank te Middelburg, wonende aldaar; Aan SIMON KOETS, Kantoorbediende, gewoond heb bende te Middelburg, doch wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, mijn exploit dieuvolgende doende bij aanplakking aan de hoofddeur van de Gehoorzaal der gemeide Regtbank te Middelburg, terwijl ik mede een af schrift van hetzelve heb overgegeven aan den Ambtenaar van liet Openbaar Ministerie bij meergemelde Regtbankten ZijuEd. Achtb. Pavquette ten Gemeentehuize te Middelburg, en aldaar sprekende tot ZijnEdel Achtb. zelveu; welke Heer Officierdaartoe verzocht.het oorspronkelijke met gezien heeft' geteekend zullende daarenboven dit exploit worden aaugekondigd iu de Middelburgsche Courant; Beteekenden mits dezen eene door den Procureur PIE TER REKKER voornoemd gecertificeerde en geteekeude Copie gelaten van een Request, namens de Requirante aan voornoemde Regtbank ingediend, leii einde toelating'te bekomen om tegen hem Geïnsinueerde kosteloos i,e mogen geding voeren, ter zake in dat Request omschreven, met het daarop door dezelve Regtbank, den 25 April 1855, verleend Bevel tot oproeping van den Geïnsinueerde.; zijnde gezegde Beschikking geregistreerd; En heb ik Deurwaarder ten zelfden tijde den zelfden SIMON KOETSexploit doende en sprekende als boven Opgeroepen om op Woensdag den 5 September 1855, des voormiddags ten tien ure, te verschijnen ter Raadkamer der Arroudisse- ments-Regtbankten Gemeentehuize te Middelburg, en zulks om door de Ileeren Mrs. DÜBBELAER en Jonkheer VAN DER STRATEN, welke in deze tot Commissarissen benoemd zijnop voorschreven door de. Requirante gedaan verzoek in zijne belangen te worden glSSfoord; Hem Gedaagde tevens aanzeggendeaal bij niet versohij- ning door gemelde Heeren Regtcrs-Commissarissen aan i\e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3