J-^' 10 6uitenlanded)e %ijdingra. BevallenJ. M. van Poelje geb. de Rochefortz. M. de Winter geb. Schuling, d. C. Hogerzeil geb. van den Bout, z. Overleden: T. Smit, weduwn. van E. Nobel, SI j. 3. van der Kleftman'van T. van den Berge, 52 j. P. Verseput. weduwe A. Frens 81 j. N. de Paepe22 j. jd. (overleden te Dordrecht)-, M. 3. de Martijn23 m dochter. lUeteorologische waarnemiiigeii 9 gedaan op 's Rijks Werf te "Vlissingen, des middags ten 12 ure. Mei 1855. Wind. o P =L to 3 I Aanmerkingen. 1 &- 1) ZW tw 4 768.0 10.2 0.71 6.S3 0.0 lield.'smorg. vorst. 7 Wt.Z 3 7631 10.8 0.80 8.06 0.0 ligt-bewolkt.. 8 NWtW 5 756.8 8.2 0.66 5.70 4.0 ligt bewolkt. 9 w z w 3 764.8 8.0 0-68 5.71 0.0 helcler 's m. hagelb. ZWtW 6 750.7 10.0 0.89 8.66 3.5 betr. met regenb. 11 ZVVtW 2.1 747.6 9.0 0.92 8.30 5.5 12 W N W 0 1756.4 6.3 0.79 6.21 1.5 betrokken, Gedurende den nacht yeel wind van ZW. tot WZW. 11. Stfatem-CwdJDjeiraalo Tweede Kamer Zitting' van 11 mei. In deze zitting is ingekomen eeu wels-outwerptot goedkeuring- van eenige artikelen der met Prankrijk gesloten ë.veVeenkomst tot wering van den nadruk van letterkundige en wetenschappelijke werken, welk stuk naar deafdeelingeii is verzouden. De commissie, belast geweest met het onderzoek der ge loofsbrieven van den heer Ch. de Litnpensgekozen in het hoofdkiesdrict Maastricht, heeft daaromtrent verslag uitgebragt. De kamer heeft zich met het door die commissie gedane voorstel om die stukken ter inzage van de leden ter griffie neder te leggen, en later over de toelating van dien heer, omtrent wiens Nederlanderschap reeds vroeger twijfel was gerezente beslissen, vereenigd en voorts be sloten om op aanstaanden woensdagden 16 dezer, in eene ten elf ure aan te vangen vergaderingdat Onderwerp in behandèliïig te nemen. Nog is besloten om op dien zelfden dag een besluit te nemen ten aanzien van de conelusien, genomen bij de rap porten uitgebragt door de commissien tot onderzoek van de regeringsverslagen omtrent den staat en het beheer der Oost-Indische koloniën over 1851 en 1852, en het versla; der algemeene rekenkamer over 1853. De commissie voor de verzoekschriften heeft omtrent eenige pn hare handen gestelde adressen verslagen uitgebragt, met welker conclussien de vergadering-zièh achtervolgens vereeniffd heeft. X Door de regering is aan de tweede kamer der Staten- GeneraM'•toegezonden de memorie van beantwoording op liet verslag dier kamer omtrent de wet, houdende afscllaffin; van den accijns op het gemaal en gedeeltelijke vervangin; daarvan door eene heffing bij hoofdelijken omslag. Deze memorie is in meer dan een opzigt merkwaardig. Het voor het publiek meest belangrijke punt is de wijziging, waartoe de regering gekomen is. Zij heeft namelijk afgezien van de ed eel lelijke vervanging van den accijns op het gemaal door eene heffing bij hoofdelijken omslag, eu als equivalent voor het bedrag van dien omslag voorgesteld eene verhooging der opeen ten op de hoofdsom van den rijks accijns, en het collectief zegel, op het binnen- en builenlandscli gedistil leerd, den wijn en het geslagt, op de hoofdsom der zegel- regist.rati'e-, griffie-, hypotheek- en successieregtengelijk mede op de hoofdsom van het regt van waarborg op de gouden en zilveren werken. Ten gevolge daarvan is die memorie vergezeld van een gewijzigd ontwerp van wet. fi£rag-ela.n<t. Londen 10 mei. Onze bladen deelen heden de aan het parlement overgelegde protocollen van de te Weeneu ge houden cpnierentien aan hunne lezers mede. Het laatste dez^r stukken voert de dagteekening van 26 april, als wan- hcèVNzoo als bekend is de beraadslagingen gósloten zijn, cfk door de russische gevolmagtigdeu gedane voorsla- L'.-gow1, zbepeffènde de formele regeling van het derde der be- xicböjid vita- waarborgen (beperking van Rtislands. oye.rwigt Zwarte zee) door de overige gevolmagtigden als on- L'i^l^fó'encte waren afgewezen, en deze verklaard hadden clat '""'1:'fust ructien waren uitgeput. urcle der discussien over de vier gestelde vredesvoor waarden was bepaald als volgt: 1. De Donau-vorstendommen 2. de scheepvaart op den Donau 3. de beperking der russische magt in cle Zwarte zee; 4. de tQnsJa^U^an cle christelijke onderdanen-der Por te. Yafe4-9^V^%-^'ksde protocollenvoor zoo veel zij de waarborg betreffen geeft een onzer 4fw$kï?, bladlgende overzigt: Na te vergeefs getracht te hebben dat Pruissen tot de conferentie toegelaten zou wordenhebben de russische ge volmagtigden toegestemd in de geheele en duurzame af schaffing van de vroeger tusschen Rusland en Tur-kye bestaan hebbende tractatenbetreffende de vorstendommenen is bepaald dat de toekomstige toestand van die gewesten vast gesteld zou worden door eene plegtige acte van de Porte, waarbij voorzien zou worden in de handhaving van al de voorregten en vrijheden van de Moldaviers, Wallachyers en Serviers onder den vriendscliappelijken waarborg van de groote mogendheden. Alle uitsluitende bescherming zou afgeschaft wouden, ei* de russische gevolmagtigden betoon den eenen in Jt oog loopenden maar prijzenswaardigen ijver om te zorgen dat, de vrijheden der bevolking van die ge westen op geenerlei wijze verkort zouden worden. De de finitieve vaststelling van een ontwerp voor het bestuur dei- vorstendommen werd opgedragen aan eene commissiedie verdere instructien uit Konstantinopel zou afwachten. i> Het vraagstuk van de Donau-vaart is op gelijke wijze zonder veel moeite geregeld. Rusland betuigde dat het de handelsvrijheid van clen Donau nooit betwist uogIi verhinderd had en dat cle daarbij ondervonden belemmeringen alleen uit natuurlijke oorzaken ontstaan waren. Op deze aanmer king antwoordde cle baron von Prokesch (een der óosten- rijksche gevolmagtigden) datofschoon hij geenszins de goede voornemens van het russisch gouvernement ten dezen aanzien in twijfel trokhet echter ongelukkiglijk maar al te waar was dat de resultaten geheel verschilden van de be tuigingen der russische regering. De schikking, waaromtrent men het eens werd, hield in: dat de in 1S15 ten aanzien van de andere bevaarbare rivieren van Europa vastgestelde grondbeginselen ook op den Donau toegepast en door al de mogendheden gewaarborgd zouden worden, en dat eene commissie van al de groote mogendheden zou worden be noemd om de noodige maatregelen te nemen voor het ope nen en beschermen v'an de vrije vaart op die rivier. Rusland bewilligde er in dat hel geene quarantaine aan den Sulina- moncl meer zou vestigen en dat geene fortificatiën zouden gemaakt worden tusschen de kanalen van Snlin'a en St. George." De motie door graaf Grey in het hoogerhuis gedaan wordt als een hoogstbelangrijk feit beschouwd. Deze lord is bekend als eeu gestreng staatsmaneen der hoofden van de Wigh-partijclie herhaaldelijk minister der kroon is geweest. Men kan dus aannemen dat hij geen on- doordachten stap zal wagen en dat hij bij het voorstellen eener zoo vredelievende motie de overtuiging bezit niet alleen te zullen staan tot hare verdediging. Hierin wordt dan ook liet bewijs gezocht dat de vredespartijzoo wel hier als in Prankrijk veld .wint', terwijl de handelingen der regeringen de laatste hoop op vrede deii bodem schijnen in te slaan. v De zitting van het lagerhuis van heden bevestigde dat gevoelen, in weerwil dat de dagbladen zeer te velde trekken tegen het voornemen van. den graaf; immers door den heer Müner Gibson (een lid van cle "Manchester partij) is daarin aangekondigd dat hij voornemens is een adres van de zelfde strekking als door lord Grey in het hoogerhuis is bedoeld, ten gunste van den vrede voor te stellen. Door de regering is mededeeling gedaan van eene officiële depeche uit hel kamp der geallieerdendonderdag ochiencl afgezondenvolgens welke in clen vorigen nacht door. de Russen een krachtigen uitval is gedaan welke het echter mogt gelukken af te slaan met belangrijk verlies aan de russische zijde. Blijkens eene statistieke opgaaf op aanzoek van den heer Locke-King aan het parlement ovefgelegd, zijn sedert het begin van den oorlog met Rusland in de Krimge sneuveld 11 officieren14 onder-officieren en 1-46 man der kavallerie6 officieren5 onder-officieren en 35 man dei- artillerie; 1 officier en 1 man der mineurs en sappeurs; 9 staf-officieren 64 officieren, 62 oncler-officieren en 1006 man der infanterie totaal 1360 gekwetst 21 officieren 21 onder officieren en 181 man bij de kavallerie; 9 officieren10 onder-officieren en 149 man der artillerie; 22 staf-officieren. 3 officieren. 1 onder-officier en 9 man der genie; 186 officieren, 236 onder-officieren en 3698 man der infanterie totaal 4546van de gekwetste officieren zijn later- 20 over leden. Van de paarden zijn 381 in cle gevechten gedood en 1466 door andöre oorzaken gestorven. Hoe vele militairen aan ziekten zijn overleden is niet opgegeven. De bladen zetten hunne oppositie tegen de regering met- onverminderde heftigheid yoort. The morning adverti ser onder anderen valt het zoogenaamde familie-ministerie duchtig aan en stelt een kabinet voor, met Layard voor oorlog. Lindsay als eerste aclmifaliteits-lordLaing als kan selier der schatkist en Lowe voor de koloniën. B&ansSaflJidL Prins Gortchakoff meldt in eene officiële depeche van Sebastopol, gedagteekend 7 dezer: Van 5 op 6 dezer heeft de vijand zich voornamelijk bezig gehouden met de vermeerdering zijner batterijen en cle versterking zijner loopgraven tegen het bastion 110. 5. Het hevigste vuur was gerigt tegen de bastions 4 en 5 en tegen de redoutes van Selingliinslc en Yolhynie. Dit werd door cle onzen met goed gevolg beantwoord. In den nacht van den 3 op 4 dezer heeft de vijand zonder ons eenige schade te berokkenen twee mijnen doen springen terwijl door ons daarentegen verscheidene vladdermijnen zijn ontploft. "VVij hebben in den nacht tusschen 5 en 6 dezer een kleinen uitval gedaan eu daarbij een engelsch officier en 3 soldaten gevangen genomen. Op die zelfcle dagen sprongen er bij clen vijand drie kruidmagazijnen." Volgens een dagblad van Petersburg dat als het or gaan van het hof wordt beschouwd bestaat er eigenlijk geen grond meer tot voortzetting van eenen langen en bloedigen oorlog. Sedert de turksclie regering hare bereidwilligheid heeft aan clen dag gelegd om hare ehistelijke onderdanen met de Turken .gelijk te stellenheeft zij meer toegestaan dan ooit door Rusland werd geeiscbt. De eigenlijke oor zaak van het verrezen geschil is daardoor geheel opgeheven Rusland is hierdoor bevredigd en men begrijpt niet waarom cle westersche mogendheden den oorlog nog willen voortzetten. Het Journal de St.. Petersbourg van 28 april behelst eeu keizerlijk besluit, strekkende: om den gang der zaken bij het ministerie van marine snelleren meer vruchtbaar te ma ken." Daarbij worden eenige takken van het zeewezendie dus ver afzonderlijke besturen haddenonder de onmiddelijke leiding van het ministerie van marine geplaatst. Spanje* Uit Madrid wordt geschreven dat in die stad den 6 dezer bijna weder onlusten waren uitgebroken. De verjaardag van de beweging door den generaal Narvaez onderdrukt en waardoor in 1848 het bloed in de straten van Madrid stroomde, was de aanleiding van ongeregeldheden. De gouverneur van de stad de heer Sagasty die elke manifes tatie wilde onderdrukkenzag zijn gezag miskend. De be weging heeft overigens geen ernstige gevolgen gehad. Den volgenden dag heeft de markies d'Albaida in de cortes daar over eene interpellatie willen doen doch de vergadering wilde daartoe hare toestemming niet geven. De zittingen van de cortes leveren op den duur weinig van belang op. In hare zitting van 8 dezer hebben zij de bepalingen in de nieuwe constitutie betreffende dé vrijheid van druk pers aangenomen. Den volgenden dag is door dit ligchaam clen vijfden grondslag dier constitutie aangenomenvolgens welke niemand die vervolgd wordt, aan zijne natuurlijke regters onttrokken en anders dan volgens de constitution- neele wetten des lands gevonnisd kan worden. Volgens el Clamor publico zou de regering door haren gezant te Parijs verwittigd zijn van den weriseh der wes tersche mogendhedentot het. sluiten van een of- en de fensief verbond met Spanje. De voornaamste grondslag van dit verbond zou zijn dat Spanje 20,000 man naar de ICrim zal zenden, waartegen gezegde mogendheden de integriteit van het eiland Cuba zouden waarborgen. B&auBtscBuIamTl. Weenen 12 mei. Alhier is een telegrafisch'berigt ontvan gen van Sebastopolhoudende mededeeling dat het mee- rendéel der vloten van de verbondene mogendheden den 4 dezer voorbij Telta is gestevend, koers zettende naar Anapa. Tusschen de 10 en 15,000 man landingstroepen bevonden zich aan boord. In politieke kriugen te Frankfort maakt eene russische depeche, die in de laatste dagen der vorige maand aan de. gezanten van het keizerrijk bij eenige duitsche hoven zon zijn. rondgezondenhet onderwerp van bijna alle gesprekken uit/ Daarin wordt namelijk gezegd clat Rusland, zich ver latende op de duitsche politiek en in de hoop dat men daarbij volharden zal, onder alle eventualiteiten van den ooi-Jog zal vasthouden aan de bekende uitlegging der twee eerste waar- borgpunten. Andermaal liep hier het gerucht van de aftreding van den president van clen'oostenrijkschen ministerraad, graaf Buolen den heer Bacil, minister van binnenlandsche zaken, doch op nieuw wordt er geen geloof aan gehecht. Berlijn 12 mei. De oostenrijksche gezant bij ons hof, graaf Esterhazyis alhier teruggekeerd. Men verzekert dat Oostenrijk, in vereeniging met gehee Duitschlaudeene verklaring van strikte neutraliteit zal afleggen. Van andere zijden wórdt dit gerucht echter zeer in twijfel getrokken. Donderdag middag is Z. K. H. prins Hendrik dei- Nederlanden te Aken aangekomen en na een kort oponthoud naar Luxemburg doorgereisd. Pa-rijs 11 mei. Volgens La gazette des Tribunaux zou het hof van cassatie heden of morgen het beroep van Pi- anori behandelen. Volgens Le droit heeft de veroordeelde reeds een verzoek om gratie ingediend. De Moqiteur deelt heden een adres mede, dat naar aanleiding van den tegen Z. M. gerigten aanslagclen kei zer is aange.boden door eene deputatie der te Parijs, ver blijf houdende -Polen aan het hoofd waarvan vorst Czarto- ryski zich bevind. Verder wordt medegedeeld een cloor den generaal Rybincki aan den keizer gerigten brief. Zoo wel in het adres als in den brief wordt de hoop geuit op de her stelling van Polen. Men wil hier weten, dat de regering tot de vorming van een poolsch legioen heeft besloten. Het rfgerings blad behelst de benoeming van clen heer Armancl Lefebvre tot directeur der staatkundige zaken, en van den heer Belling tot kabinels-cnef bij het, ministerie van buitenlandsehe zaken. "We.enen 13 niei. Per telegraaf is alhier het afwijzende antwoord van de hoven Parijs en Londen op de laatste voorstellen ontvangen-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2