MIDDELBURGSCHE C O t A N T. r 58. Dingsdag 1855. 15 Mei. fömnmlanbsche Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- sitigcn geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. Deabonnementsprijs per diie maanden is 3franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekeml- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. Middelburg- 9 14 Mei. Op woensdag 16 mei te 1 ure zal alhier eeue vergadering van den gemeenteraad gehouden worden. De le behandelen punten zijn Missive gedeputeerde statengoedkeuring kohier lan- taarngeld. Missive gedeputeerde 'statengosdkeuring raadsbesluit onderhandsche verpachting. Overlegging proces-verbaal gemeente-ontvanger. Overlegging jaarverslag. Kennisgeving afloop verpachting jagfc. Bij resumtie voorstel burgemeester en wethouders, orga nisatie armwezen. Voorstel staten van baten en lasten godshuizen. Voorstel betrekkelijk de rente van het kapitaal algemeen armbestuur, verstrekt, aap de leenbank. Voorstel tot subsidie ziekenfonds. Voorstel tot af- en overschrijving posten gemeente-be- grooting 1854. Missive li. J. van Deinse, inzendende declaratie proc. B. van Deinse. Missive mr. W. C. Borsiuspretentie in zake Sistermans. Missive commissie teeken-akademie voordragt, lid van bestuur. Benoeming commissie, art. 11 en 15 wet. op de schutterijen.. In de vergadering van aandeelhouders in de negotiatie .ten behoeve van het beurtveer tusschen Middelburg en Rot terdam, jl. vrijdag alhier gehouden, werd de rekening over het afgeloopen jaar 1854 vastgesteld en de begroot.ing voor het tegenwoordige opgemaakt. Op voorstel van het bestuur is daarin besloten de passa giersvrachten te verminderen als volgt, ingaande met julij 1855: paviljoen ƒ7.50, groote kajuit ƒ5, voorkajuit ƒ2,50. De directie heeft voorts medegedeeld dat aan de betrok kene gemeentebesturen is overgelegd het plan om de feitelijk bestaande negotiatie ten behoeve van het beurtveer tus schen Middelburg en Rotterdamte doen overgaan in eene vennootschap, in verband met de wettelijke bepalingendaar omtrent voorgeschreven. Men vleide zich in eene volgende vergadering daaromtrent verslag te kunnen uitbrengen. De persoon waarvan wij in ons no. van 10 dezer de arrestatie t.e Rotterdam mededeeldenals verdacht van de ontvreemding van geldswaarde uit met de post verzondene brieven, is zaturdag avond per stoomboot van Rotterdam gevankelijk herwaarts overgebragt en bevindt zich thans alhier in verzekerde bewaring. Door den officier van justitie bij de arrondissements-regtbank dadelijk hi verhoor genomen, werd door hemnaar wij vernemenhet hem ten laste gelegde feit ontkend. Door een aantal gegoede ingezetenen der gemeente Ee- de, nabij Aardenbufg (Zeeland) is een adres gezonden aan den minister van financiënstrekkende om te verzoeken dat fransche of belgische geldspecie, naar den koers wan het geldaan het rijkskantoor aldaar ter voldoening der belas tingen, gangbaar worde verklaard. Op den 20 april 1855 is te 's Gravenhage tusschen de nederlandsche en belgische regeringen eene gelijkluidende verklaring uitgewisseld omtrent de gelijkstelling der Yacht- clubvaartuigen met, oorlogsschepenin zoo verre betreft de uitzondering van de verpligting tot liet bezigen van loodsen bij het varen van en naar Belgie, langs de Westerschelde- Op den 11 dezer zijn aan het departement van buiten landsche zaken uitgewisseld de acten van bekrachtiging op de overeenkomst, den 17 april jl. tusschen Nederland en Belgie gesloten, ter regeling der voorwaarden waarop con sulaire agenten van laatstgenoemden staat in de overzeesche bezittingen van den eersten zullen worden toegelaten. Bij beschikking van den 10 dezer, heeft de minister van binuenlandsche zaken bepaalddat de verkiezing van een lid van de tweede kamer der staten-generaal in het kiesdistrict Sneeknoodzakelijk geworden ten gevolge van het door jonkheer mr. W. E. Engelen genomen ontslag zal geschieden op donderdag den 31 dezer. De provinciale Staten van Groningen hebben in plaats van den heer de Sitteroverledenbenoemd tot lid der eerste kamer Z. K. H. Prins Erederik der Nederlanden. De prins verkreeg 40 van de 43 uitgebragte stemmen. Z. M. de koning is den 11 dezer uit de residentie vertrokken en heeft zich naar Luxemburg begeven. Z. M. is het eerst naar Rotterdam vertrokken ten einde zich met hoogstdeszelfs stoomjagt naar Coblentz te begeven. Daar Z. M. voornemens is de reis onafgebroken voort te zetten, zonder zich hier of daar langer op te honden dan noodig is heeft hij als zijn verlangen te kennen gegeven dat. de autori teiten zich niet verplaatsen of feesten voorgenomen worden. Het vertrek van M. de koningin-moeder naar Soestdijk zal morgen plaats hebben. Er is sprake dat Z. IC. H. prins Erederik zich dezen zomer naar Rusland zal begeven. Men verneemt dat de te Deventer door het departement der nederlandsche maatschappij van Nijverheid, geprojec teerde hulpbank door den gemeenteraad is goedgekeurd. Zij heeft van den raad een renteloos voorschot van 1000 ontvangen en zich reeds gevestigd en een bestuur gekozen. BSeraoeuaÉimg-ena ecu lbesBaa#teas. Bij Zr. Ms. besluit van den 5 dezer, is de heer G. Lauts te Utrecht, erkend als consul van den Oranje-Vrijstaat in de Nederlanden. Bij Zr. Ms. besluit van den 8 dezeris de heer E. Close benoemd tot consul der Nederlanden in Straatsburg- Z. M. de koning heeft de barons luitenant-generaal Nepveu en mr. G. M. du Tour van Bellinchave te Leeuwarden benoemd tot kamerheer in buitengewone dienst. Bij koninklijk besluit is de bewaarder der hypotheken de heer J. J. Backer van Leuvenvan Middelburg over geplaatst naar Arnhem. W ecjpolog-Se. X Gisteren overleed te 'sïïagede heer H. L. Tetar van Elven, laatstelijk commies bij het departement van binuenlandsche zaken. De overledene was algemeen geacht en bemind, zoo om zijn goedaardig karakterals om zijne letterkundige verdiensten en de krachtdadige pogingen, die hij aan het stelsel van openbaarheid heeft bewezen. Aan deze laatste is men grootendeels de invoering verschuldigd der steno graphic als middel eener volkomene en spoedige openbaar making van het verhandelde bij de beide kamers der Staten- Gerieraal. Sierlkuieuws. De weleerw. zeergel, heer J. E. L. Abresch werd gisteren voormiddag tot predikant bij de nederduitsclie hervormde gemeente alhier bevestigd in de nieuwe kerk, door ds. B. J. H. Taats, niet eene leerrede naar aanleiding van I Corinthen 16:10A. Iu de avondgodsdienstoefening predikte de bevestigde zijn intrede alhier in de zelfde kerk. Tot onderwerp zijner prediking had hij gekozen Lucas XXIV, vs. 4649#. M&riue en leg-eir. Nadat sedert het einde van den winter de voorbereidende maatregelen om Zr. Ms. stoomschip Cycloop, in den aanvang dezes jaars bij Zandvoort gestrandte water te laten, zoo van de zijde van den met'het toezigt belasten luitenant ter zee 1ste klasse H. D- Slegt, als van die der aannemersmet loiTelijken ijver waren voortgezeten dien bodem door opvijzeling, enz., eenige voeten boven hot strand <»e.ligfc en dwars op twee beddingen gesteld was geworden, werden op den 2 dezer, nadat bevorens onderzocht was of het schip geene te groote schade had bekomen om in vlo t water te kunnen blijven drijvende eerste pogingen in lie f. werk gesteld om hetzelve in deze dwarsche positie tot de Wgwaterlijn te verkruijenhetwelk dien dag niet goed succes 'ongeveer 32 ellen geschiedde. Men voedde toen de hoop op den 3deu het schip in vlot water te zullen bren" genen waren de minister van marine, de commissaris des konings in Noordholland en een aantal anderenaan wien daarvan kennis was gegevenderwaarts gekomen om de werkzaam heden bij te wonen. Hoewel men alstoen die pogingen in zoo verre zag gelukken dat men het schip in een tijdsverloop van ongeveer 2 uren 36 ellen zag voort- schuiven, moesten de verdere werkzaamheden uit hoofde van het opkomen der vloed, vóór het schip de la^gwaterlijn bereikt had, worden gestaakt. In de daarop volgende n achten heeft de vrij hevige wind het schip wederom dei- mate omgezet dat men bevreesd werd hetzelve zoo al niet geheel te zien stuk slaan, althans op nieuw velemoeijelijk- heden te overwinnen te hebben. In weerwil daarvan mogt men er echter 11. zaturdag iu slagen het schip naar wij verne men in zeer voldoenden toestand te water te brengen. Waarschijnlijk zal het gisteren of lieden, gesleept door Zr. Ms. stoomschip Sindoro, te Hellevoetsluis zijn bin- nengebragt. De état-major van Zr. Ms. stoomschip Amsterdam den 10 dezer van hetNieuwediep naar Oost-Indie vertrokken is zarnengesteld als volgtde kapitein-luitenant ter zee J. Spanjaard, komraandant; de luitenant ter zee lstekl. C. L. J. d'Hamecourt, 1ste officier; de luitenants ter zee ^de kl- A. A. A. Gaymans, J. A H. Hugenholtz en P. Swaan; do officier van gezondheid 2de kl. M. J. P. van Prooijende officier van administratie 2de kl. J. W. Sikmau en de klerk J. C. Coops. Geëmbarkeerd om in Oost-Indie te worden overgenomen, de kapitein-luitenant ter zee A. van Wachen- dorff van Rhijn de adjunct administrateurs E. T. St.einbuch en H. A. van Berkelde klerken A. J". M. Huart en W. J Medenbach. De état-major van Zr. Ms. schooner Schorpioen die met 15 dezer te Vlissiugen wordt in dienst gesteld bestaat uit de luitenant t.er zee lste klasse C. J.Damme. kommandantde luitenants ter zee 2de klasse P. E. Bezemc-r en A. Dronkers, officier van gezondheid 2de klasse J. J. W.rle la Court, adjunct-administrateur G. J. G. Verdoom; in 't geheel eene equipage van 36 koppen. Deze bodem is be stemd naar West-Indie. De luitenant ter zee 2de kl. J. N. Slegt. thans non- actief, is geplaatst aan boord van Zr. Ms. gladdeks-korvet Ur au iate Hellevoetsluis. De Urania zal naar wij vernemen naar Willemsoord vertrekkeuen is bestemd voor practische oefeuingen van de adelborsten van het instruetie-sehip d e li ij n. SSurg-earlSjlke Vlissingeu, van 5 tot 12 mei. Bevallen: C. H. Walé geb. Hanesz. N. de Pagtergeb. Daane, z. J. M. Meyboom geb. Heybeek, d. M. Lannoy geb. van den Abeele, z. A. P. Bebelaar geb. van Zvvijn- dreeht, z. J. M. Becker geb. Claassen, z. Overleden: P. A. Straver, 7 wek. z. A. J. Boom, wed. van G. P. de Neve69 j. M. Schot2 j d. J, Lapo'rt 26 m. d. M. E. Melzenbach, 6 w. d. Goes, van 5 tot 12 mei. GehuwdA. de Dreuweduwn. 36 j. met J. Bliekjd, 26 j. «T. Dalëbout, jm. 19 j. met M. S. van de Volkere jd. 19 j. M. de Bruyne, jm. 32 j. met A. O. Harinck, jd. 40 j. Bevallen: M. G. de Witt Hamer geb. Macqueliju, d. M. Wessel geb. van Riet., z. M.S. Dalebout geb. van de Voi- kere, dochter. Overleden: II. Schrijver, weduwn. 74 j. E. P. van de Velde, jd. 11 j. C. M. llemijn, jm. 3 weken. Zierikzeevan 5 tot 12 mei. Gehuwd: J. Bolijujm. met J. Blik weert, jd. H. C- E. Petersen, jm. |met L. Bokstel, jd. P.R. Phemambucq» jm. met N. Trouw, jd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1