MIDDELBURGSCHE COURANT. N°- 57. Zaturdag 1855. 12 Mei. föi«nral(mitscl)e Vlis- Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zatnrdags. Binnen deze gemeente singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post 3>40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodüekend- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buiteugewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij inuemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. MiaMelltoiuu-g- JLfl. Mei. Gedeputeerde staten van Zeeland hebbenbij besluit van don 27 april ji. (Prov. blad no. 47)eene tijdelijke uitzon dering toegestaan op eenige bepalingen van liet reglement tot voorkoming der verspreiding tan de longziekte onder het rundvee in deze provinciebij gelegenheid der op den 18,19 en 20 junij eerstkomende te Tholen te houdene ten toonstelling door de maatschappij tot bevordering van den landbouw en de veeteelt in Zeeland. Maandag jl. is een boerenwagen met twee paarden van den landbouwer Harpe te Goes op den hol geraaktenis bij den 1 horologiemaker PrumerB te 's Gravenpolder tegen een raam gereden, waardoor een aantal horologien (men zegt een GOtal) zijn beschadigd. Den 9 dezer had te Goes de jaarlijksche gewone ver gadering van ingelanden der breede watering plaats. Uit de presentie-lijst bleek dat 213 ingelanden vertegen woordigd waren. De rekening over 1854 werd gearresteerd, in ontvang op 79,158,22in uitgaaf op 71,378,58 en alzoo met een goed slot van 7.777,64. Het gescbot voor 1855 is bepaald op ƒ7,25. De begroo ting werd op ruim 74,000 vastgesteld. Tot kandidaten voor de vacante gezworens-plaatsin plaats van Johannes Zuidweg zijn telkens bij de 1ste stem ming gekozen, 1. Jan Zuidweg met 1102. JanGlerummet 120. en 3. Hendrik van Koeveringe met 139 stemmen. Wijders is besloten eene verbeterde dijkglooijing met steen te beginnen, zoodanig dat die in 64 jaren zal zijn volbrag-t. Eergisteren zijn in liet huis van arrest te Goes over- gebragt een zevental personen, beschuldigd van den dief stal onder de gemeente Hontenisse, waarvan in ons vorig no. door ons melding is gemaakt. Bij de aanbesteding voor liet maken der aardenbaan en begrinden van den weg van de kaai te Borsselen tot aan den ruonsterweg, ter lengte van 1815 el is aannemer ge worden Servaas Larnsue voor eene som van 3090. Z. K. 11. prins Hendrik is den 8 dezer uit de residentie naar het groot-hertogdom Luxemburg vertrokken. Volgens de Triersche zeitung is het niet onmogelijk, dat Z. M. onze koning gelijktijdig met den koning van Pruissen die tegen de helft dezer maand te Trier verwacht wordtaldaar zal aankomen. Men schrijft ons uit 's Gravenhage X; In maart 1854 is alhier tot stand gekomen eene vereeni- ging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Tegen eene jaarlijksche rente van 3 pet. schreef zij destijds eene negotiatie uit van 36,250welke binnen weinige dagen werd volgeteekendzij kocht een stuk gronds waarop 36 arbeiders woningen verrezen en waarvan de 18 eerste reeds allen verhuurd en bewoond zijn, terwijl de 18 overige in aanbouw zijn om nog ill den loop van dit jaar bewoond te worden. Dit genegotieerde kapitaal zal gereedelijk en regel matig kunnen afgelost worden binnen den tijd van 30 jaren immers, 18 dier woningen worden verhuurd tegen ƒ1,40, de overige tegen 1,25 in de week. Na het eerste proefjaar is thans het bestuur dier ver- eenigiug gemagtigd geworden om eene nieuwe geldleening aan te gaan ten bedrage van 75000, tegen eene rente van 4 pet.; wordt ook deze negotiatie volteekend dan stelt dat bestuur zich voor een derde der som te bezigen om het gekochte terrein vol te bouwenwaarbij zij hetgeen voor dezen te Londen is verrigt tot leiddraad zal nemen met zoodanige wijzigingen als de behoeften en de aard onzer werklieden v.ereischen, Inzonderheid voor hen zal aldaar eene groote leeskamer worden ingerigtdie ook toe gankelijk zal kunnen gesteld worden voor de bewoners der overige woningen van de vereeniging. Het overige deel dier gelden' zou bestemd worden tot verbetering van be staande woningen in de verschillende buurten der stad. Wij hopen dat die vereeniging thans de zelfde belangstelling zal ten deel vallen als vroeger, en zij andermaal het bewijs zal mogen leveren dat doelmatige woningen te bouwen geene loutere philautropie behoeft te zijn, die slechts weg schenkt en geeft. Aan eene bijzondere correspondentie uit 's Hage ont- leenen wij het volgende: //Na de korte openbare zitting op den 8 dezer houdt de tweede kamer zich thans bezig met het onderzoek in deaf- deelingea van de wets-ontwerpen die haar gedurende het reces door de regering zijn toegezonden. Aan dit onderzoek zaL op aanstaanden maandag worden onderworpen de begrooting; voor marine. Niettegenstaande de vele werkzaamheden welke er voorhanden zijnhoort men zeggen dat de kamer met Pinksteren andermaal voor eenige weken zou uit een gaan. Mogt zich dit bevestigen, het zou een bewijs zijn van den nadeeligen invloed der handeling van de regeringdie verzuimd heeft op al de verslagen welke de kamer over onderscheidene belangrijke wetten heeft uitgebragt, bij tijds te antwoorden; eene omstandigheid waarop ik reeds bij een vroeger schrijven heb gewezen." EBfl3M©e5EBattEQ!g-«?im era IkesJlGantferao By koninklijk besluit van den 6 dezer zijn benoemd tot ridders der orde van den Nederlandschen Leeuw, de luitenant kolonel der genie bij het leger in Nederlaudsch Indie G. W. Eredzessen de kapitein der infanterie bij dat leger L. Rij- sendaal, directeur van het korps pupillen op Java. Bij 's koniugs besluit van den 6 dezer is tot ridder der 3de klasse van de Militaire Willems-orde benoemdde bij het leger in Oost-Iudie dienende kolouel der infanterie I. W. D. Kobold, ridder van de 4de klasse dier orde en komman- dant der 1ste militaire afdeeling op Java, hoofdzakelijk tot belooning zijner uitstekende verrigtingen ter westkust van Sumatra, in 1833. Bij besluit van den 7 dezer heeft Z. M. goedgevonden: 1. te benoemen tot ridders, der 4de klasse van de Militaire Wiliems-orde: a. ten vervolge op het besluit van den 5 januarij i 854houdende toekenning van eervolle belooningen, ter zake van de onder anderen in de tweede helft desjaars IS52 plaats gehad hebbende krijgsverrigtingen iu het PaLem- bangsche, den korporaal der infanterie G. J. van Rooy, en b. ter zake van het stormenderhand innemen der ver sterkte doesson Paualmede in het Palembaugsche op den 25 april 1854 den 2den luitenant H. W. C. van Stuwe en den sergeant H. Ramanbeiden van het wapen der infanterieen 2. eervol te doen vermelden bij afzonderlijke dagorders zoo in Indie als in Nederlanda. ten vervolge op de beslui ten van 21 October en 23 december 1854 en 5 februarij en 20 maart jl., houdende toekenning van eervolle beloohingen ter zake der onder anderen in 1853 plaats gehad hebbende krijgsverrigtingen in de wester-afdeelang van Borneoden kor poraal der infanterie W. C. J. van ÏÏeysten b. ter zake hiervoren sub. 1. b vermeid, den lsten luitenant der infan terie J. C. W. Prager en den officier van gezond lieid der 2de klasse D. J. de Leeuw. Bij koninklijk besluit van den 29 april jl. is op het daar toe door hem gedaan verzoekaan deu met verlof hier te laude aanwezigen luitenaut-kolonel der infanterie van het leger in Oost-Indie D. Nom'an, eeu eervol ontslag verleend uit Zr. Ms. militaire dienstonder toekenning van pensioen. Bij koninklijk besluit van 28 maart II. no. 42, is nader beslist, dat onder leveringen, in de slotbepaling van art 24 der gemeentewetslechts leverantien van roerende zaken te verstaan zijn en dat artikel mitsdien niet toepasselijk is p het verkoopen of verhuren van vaste goederen aan de geip ïentea. SArarastera eau wetens«laappeim= De afdeeling voor de taal-, letter-, geschiedkundige en wvjs- geerige wetenschappen der koninklijke academie van weten schappen zal eene gewone vergadering houden op aanstaanden maandagdes voormiddags ten elf urein het gebouw der academie te Amsterdam. Voor eenigen tijd hebben wij reeds melding gemaakt van het edele voornemen der koninklijke belgiscke sociëteit van fanfaristen Sainte-Cecile, te Mechelen, om geheel ten voordeele der slagtoffers van de overstrooming hier te lande eenige concerten te geven. Thans berigt de Staats-courant dat het Z. M. den koning heeft behaagd, na kennis gekre gen te hebben van dit plan, daarvoor voorloopig hoogstdes- zelfs dank te betuigenen dat een der concerten zal plaats hebben op 4 junij aanstaande te Rotterdam en een op den 5den te 's Gravenhage. Zaturdag 5 dezer vereenigden zich weder de commissie ter bevordering van het onderzoek naar de verschijnselen op den Oceaan en een groot aantal gezagvoerders aan boord van de stoomboot Nijverheid te Rotterdam, om het on derzoek van verbeterde diepzee-kokers te herhalen. Behalve de heer Batenburg en de heer van der Yen, had nu ook de heer Peter een zoodanig werktuig tot onderzoek aange boden. De veranderingendoor de twee eerstgenoemde heeren aan hunne kokers aangebragt bleken verbeteringen te zijn en hoewel beider werktuigen bij de proefnemingen op de rivier goed voldeden, zoo liet men niet onopgemerkt dat de iurigting van den heer Bateuburg beter gelegenheid gaf om het water te doen doorstroomenterwijl die van den heer van der Ven het voordeel aanbood, dat de kleppen door een ligten schok niet zoo gemakkelijk sloten. De koker van den heer Peter, hoewel beter dan de gewone engelschewerd voor verbetering vatbaar geoordeeldwelke dan ook door dien heer daaraan gebragt zullen worden Ten einde de temperatuur van het uit de diepte opgehaalde water te vergelijken met het werkelijk temperatuur, begaf men zich naar de branderij van de heeren Duys en Zu in borstde proeven daar gedaan leverden echter, zoo als men voorzag, geene vergelijkbare uitkomsten op. lAenrfimaera ws Ds. Batteke te Breskens heeft voor de beroeping naar Nisse bedankt. Den 8. zijn te 's Gravenhage in het lokaal van het ministerie voor de hervormde en andere eeredienstende zittingen aangevangen van de synodale commissie. llanrnime era legg-er» Van Hellevoetsluis wordt den 5 dezer geschreven h Naar men verneemt zal Zr. Ms. kanonneerboot no. 24 kommandant luitenant ter zee 1ste klasse jlik W. H. de Jonge eerstdaags naar Rotterdam vertrekken om dienst te doen als kostschip, en Zr. Ms. schooner Atalante, kommanclant luitenant ter zee 2de klasse N. M. J. ICroefthans als zoodanig dienst doende, af te lossen; zijnde dit vaartuig bestemd om de haringvloot te vergezellen. In plaats van den hoofd ingenieur bij de marine P. J. L. Quanteervol ontslagen is aan de marinewerf alhier geplaatst de ingenieur der 1ste klasse P. E. Jansen. Met den 16 dezer wordt de luitenant ter zee 2de klasse E. Bezemer, van het wachtschip alhier, overgeplaatst op Zr. Ms. schooner Schorpioen te Vlissin-, gen; de luitenant ter zee 1ste klasse N. C. Sieburgli van Zr. Ms. brik Venus op het wachtschip alhieren de luite nant ter zee 2de klasse B. D. vanTrojen van Zr. Ms. korvet Urania op de brik Venus. Nog verneemt men dat de inspecteur der administratie bij de marine A. Cosijn ontslag uit die betrekking zou hebben verzochten dat in diens plaats zou worden benoemd de officier van administratie lste klasse E. W. "Wissel, thans dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip Ajax, alhier."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1