LAID, FLORA EN POMONA, ZfNDELÏJILEN INBOEDEL, ZINDELIJKE MEUBELEN EEN MUIS EN ERF, IET TUIN EN SilDSW-lüKEL, EEN HUIS EN ERF MET TUIN, MM BUITENPLAATS, in Engeland te bewerkstelligen", doelende op de bekende brochure T.-rn dien prinshij niemand liever aan liet hoofd der vloot zoude zien, ter bescherming van het vaderland, dan de dappere admiraal sir C.Napier, voor wiens militaire bekwaamheden hij de meeste ach ting koesterde, maar dat, wat zijne kennis van den scheepsbouw betrof, de door hem ontworpen Sidon daarvan zulk een slecht bewijs opleverdedat de slechte eigenschappen van dat schip een spreek woord waren gewordenen de matrozen hiermede altijd het schip en geenzins den ontwerper bedoelende, het den bijnaam hadden ge geven vanthe drunken Charley." 2töncrtmtim. Bevallen van een' Zoon A. M. KLUPPELL. geboren SMITH. Kampen, 7 Mei 1855. Heden beviel voorspoedig van een' Zoon mijne geliefde Echtgenoot SUSANNA JACOBA DE MUNCK. Middelburg, S Mei 1855. C. KLOENS Cz. De Houders van Aandeelen in de Negotiatie ten behoeve van het Beurtveer tusschen Middelburg en Botter dam, worden verzocht op Vrijdag den 11 Mei 1835, des namiddags ten 1 ure, zich te willen vereenigen in de Sociëteit Sint-Joris op de Balans te Middelburg, tot het opnemen der Rekening over 185-1 en het overwegen van door de Directie te doene Voorstellen. De afwezigen worden geacht met, de te nemen besluiten in te stemmen. De Bloemisten BLAAS en VAN DE PUTTE zullen op aanstaanden Vrijdag den 11 dezer, des morgens om tien ore, in het Klein Schuttershof, ten overstaan van den Notaris Mr." A. E. S1PELÉverkoopen eene fraaije verza meling meest bloeijende PX.ASÏEH EN OEWASS EH. Daags vóór cle Vcrkooping voor een ieder te zien. De Notaris D. UYTTENIIOOVEN zal op Vrijdag den 11 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, binnen Vlis- singen, op den Steeneu Beer wijk I no. 12, presenteren te verkoopen een bestaande in Tafels Stoelen SecretaireChiffonnièreCa napé, Ledekant, Bedden, Dekens, Spiegels, Schilderijen, Verlakt-, Glas- en Aardewerkeen Vuurhaard Kagchels IJzêr- en Houtwerk, en al hetgeen verder zal worden geveild. Daags voor de Veiling vóór een ieder te zien. Verkooping te Veereaan de Zuidzijde der Haven bij de Turfknai, Vrijdag den 11 Mei 1855 's morgeus ten 10 ure, ten overstaan van den Notaris W. M. SNIJDER en Getuicen, van en andere Goederenwaaronder twee Bedden met Hoofd peul, zeven Kussens, twee Matrassen, Linnen en Wollen DekensKusseusloopenBeddelakens en verder Linnengoed Ledekant met Behangsel, LadetafelWaschtafel, Theebladen en ander Verlakt-goed, Tafels en Stoelen in soort, waar onder 12 fraaije Matten Stoeltjes met Fauteuil van zooge naamd Kersenhout Spiegels in soortKoper-Tin-, Blikr, IJzer-Porccleiu-Glas- en Aardewerk en meer andere Goederen. Te bezigtigen daags te voren van 's morgens 9 tot 12 ureen des namiddags van 3 tot 5 ure. NB. Volgens het plaatselijk gebruik van oudsher in Veereeven als in vroeger en tijd overal in dit Eilandmoeten de Koopen beueden den Daalder of 1,50zonder onder scheid van Ivooper, onmiddelijk bij de toewijzing worden gekweten. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Zaturdag den 12 Mei 1855, des voormiddags ten elf ure, in de Herberg De Vier Winden te Arnemuidenin het openbaar aan den meestbiedende verkoopen: sm HUIS EN BF, genaamd Poortzigt, staande binnen Arnemuiden, in de Westdijkstraat, wijk A no. 57. De Notaris D. UITTEN 1IOOVEN residerende te Vlis singen zal in het openbaar presenteren te verkoopen Op MAANDAG den 14 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg de Zwaan, onder de Gemeente van Oost- en Westsouburg, aan den Steeneu Rijweg van Middelburg naar Vlissingen waarin met succes de Smids- Affaire is en wordt uitgeoefend staande en gelegen op het Dorp Westsouburg, Gemeente van Oost- en Westsouburggemerkt no. 31Kadastraal be kend sectie D no. 62 en 64, ter inhoudsgrootte van 12 Roe den. Dadelijk na het voldoen aan de conditiën in gebruik te aanvaarden. staande engelegen op het Dorp Westsouburg voornoemd gemerkt no. 46, Kadastraal bekend Sectie D no. 93 en 94, ter inhoudsgrootte van 2 Roeden 16 Ellen. Waarvan de Kopper op het gebruik komt: Van het voorste gedeelte met een deel van den Tuin op primo Mei 1856, en van het achterste gedeelte met het overige deel van den Tuin dadelijk na het voldoen aan de conditiën. SEN PERCEEL IfflfflS, groot 1 B. 54 R. 40 Ellengelegen in de Gemeente Vlis singen, aan den Stecnen Rijweg vandaar naar Middelburg, Kadastraal bekend sectie C no. 171 en 172, met nog 3 R. SO Ellen SPRINKKadastraal bekend sectie C no. 274. 02 SS flB IE 08 C B2 82 Ej WESBE mm WLAIffi, groot 1 B. 38 R. 80 Ellengelegen iu de Gemeente Vlis singen aan den zelfden RijwegKadastraal bekend sectie C no. 173, met nog 3 R. SO Ellen SPRINK, Kadastraal bekend sectie C no. 273. Beide Perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna te zaraen worden geveilden wordt het gebruik daarvan ver kregen: Van het Bouwland na het rooven van den Oogst eti van het Weiland den 25 November van 1856, tot welken tijd beide Perceelen zijn verhuurd voor 200 den hoop 's jaars. De Iiuizen met Erven en Tuin zijn te zien op Vrijdag den 11 Meien aanwijzing der Landen is te bekomen op Zaturdag den 12 Mei bevorens, iu den namiddag, bij Wm. KASTELEIN, Timmerman te Westsouburg. Voor nader ouderrigt vervoege nieu zich ten Kantore van bovengenoemden Notaris. Op VRIJDAG den 18 Mei 1S55 des voormiddags ten 9 ure, voor en in het Huis no. 31 op het Dorp West souburg voormeld Zes Melkkoeijen een Varken een Boerenwagen, een Mestput, Mutsaards, Melkers-Gereed schap en gedroogd Spek; benevens een netten INBOE DEL, bestaande in Tafels, Stoelen, Bureau, Hangklok, Bedden. Dekens, Spiegels, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, IJzer- en Houtwerk, Mans- en Vrouwekleederen en wat 'meer-zal worden .geveild. Op Vrijdag den 18 Mei 1855, des namiddags te-u zes ure» zal feu overstaan van den te Middelburg residerenden Notaris PI ETER VAN DE GRAPT en Getuigen, in de Verkoopzaal van het Nederlandseh Logement, in de Abdijin het openbaar worden te Koop aangeboden genaamd KLEIN PROOIJEN, met Heerenhuis, Tuin manswoning, Stalling, nieuw aang-elegden Tuin, Bosch en Moestuin, slaande en gelegen aan den Veerschen Rijweg, onder Middelburg, groot 1 Bunder 5 Roeden, 82 Ellen, fooi'ts <2e vüüg-öBade i®es.,ceelea behoorende tot de Nalatenschap van den lieer C. PESSERS 2. Een Bunder31 Roeden 20 Ellen WEILAND gelegen onder Middelburg, aan het Dubbele Wegeliug, bij den Schotel\veg\ 3. Een Bunder, 8 Roeden, 40 Ellen WEILAND, gelegen onder Middelburg, naast het vorige Perceel. 4. Een Bunder, 28 Roeden, 40 Ellen BOUWLAND, gelegen iu cle Gemeente Grijpskerke. 5. Een Bunder, 68.Roeden, 60 Ellen WEILAND, gelegen in de Gemeente Grijpskerke. 6. 78 Roeden, 60 Ellen "WEILANDgelegen in de Gemeente Grijpskerke. Voorschrevene Buitenplaats is daags vóór en op den Verkoopdag te zienvan des voormiddag-s tien tot des na middags vier uredoch alléén op vertoon van een Permis sie-biljet, t.e bekomen,ten Kantore van wijlen den Notaris ABRAHAM VAN DEN BHOBGKE Adriaans zoon, alwaar de Kadastrale Kaarten van gemelde Vaste Goederen ter inzage liggen. De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Vrijdag den IS Mei 1S55des morgens 10 ureten Huize bewoond door W. HEITstaande en gelegen te Serooskerke publiek presenteren te verkoopen l'WEBS ItOKlJTfiSRI 5, l°ILi©I!H;eSE23f esa B2«GGSB2Ttf ain soort 9 eee "WeMg-arag-, eem MarEstwagera eenige Standers, Bedden met toebehooren, Tafels, Stoelen, en hetgeen meerder zal worden geveild, Verkooping binnen Arnemuiden, op Woensdag- den 23 Mei 1855 van MEUBELEN EN HUISRAAD, alsmede eene verzameling van Godsdienstige en andere BOEKEN. irav S3 02 IIMJSB TB2 KOOP EEE BUITENVERBLIJF, bestaande in Huizing, Schuur, Stalling, Bergplaats en ver deren Timmer, met de Nombre van 1 Bunder 20 Roeden Tuin, Boomgaard en Bosch; staande en gelegen in de Gemeente Sint-Laurensaan den Straatweg van Middel burg naar Domburg, welke des verkiezende dadelijk kan worden aanvaard. Te bevragen ten Kantore van den No taris VAN DE GRAPT. T1SRST0MB TE HUUR EEN KLEIN. NET BOVENHUIS. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. TE KOOP iivee gedresseerde KZEManirESr. Adres per franco Brief bij L. BEAURATN, te Hontenisse. J. E. GASTELAAR is verhuisd naar den Kórtendelft G 21. De ondergeteekende, de Burger Kinder-Bewaar- school overgenomen hebbende van Mej. de Wed. HAMA KERS (op cle Bierkade), beveelt deze inrigting aan Ouders van jonge Kinderen aan. Zij durft zich vleijen dat eene veeljarige ondervinding in dat vak haar in staat stelt jonge Kinderen op cle vereischte wijze te verzorgen en hunnen geest te ontwikkelen, zullende zij zich beijveren het haar geschonken vertrouwen zich waardig t.e maken. M. J. VAN DER KUIP geb. Bouwense. De ondergeteekende beveelt zich bij het kunstminnend Publiek aan tot het vervaardigen van PII0T0GRAFIE-PORTREÏTEN Of PAPIEB naar de nieuwste Parijzer Methode. Deze Portretten zijn zeer uitmuntend, ook daardoor dat zij duurzaam en van alle zijden zigtbaav zijn. Is te spreken van des morgens 9 tot des namiddags 5 ureuitgenomen des Zondags. C. PEUTER, van Hamburg, Gelogeerd bij den Heer J. VAN DER MEULEN, Langendelft te Middelburg. Terstond een "foeBcwamae SBBB.O®BB©S5L&©B2Bt. benoodigd bij Pu. LOOISLangendelft. Twee NAAIMEISJES benoodigd, St. Pieterstraat, F 34Salaris geövenredigd naar kunde. L. GUERSOUILLEWed. RENARD. Eene Dienstmeid benoodigdgoed kunnende Koken en Huiswerk verrigten. Rouaausche Kade, G no. 134. Eene Burger Dienstmeid benoodigd. Adres Noord poortstraat, M no. 4. Door ziekte terstond eene Burger Dienstmeid be noodigd bij Mejufvrouw de Wed. NORT1ERBalans. Bij de GEBRs. MILBORN te Middelburg en verder bij alle Boekhandelaren is tot 15 Mei de Inteekening open gesteld op een Werkje, getiteld Ps'ffleve eeaaea? HSelkaaogste MasadBeïdiMg i&i 5ne4 BSeoeffeEneflii «Sea? KJitfeirlajlce VWefl- spA-eBiefiadSieSel ©ff MoaulelaJBie "Woor- «Iragtfl "feaj loet g-eaaot vaan MBfilaUefllaSiair «ü&nacteirwHjjs, door A. ïP. Prijs Cts. Daar men te vergeefs naar zoodanige Handleiding zoekt, durven cle Uitgevers zich vleijen dat hierdoor een open staand vak voor het kunstlievend Publiek wordt aangevuld. Hetzelve zal behelzen eene Keur van Lessenaan geleerde Schrijvers ontleend, als ook eene menigte opmerkingen, bijeengezameld door eene veeljarige ervaring. Men zie verder clen Prospectus. Bij den Boekhandelaar N. DE ZWAAN te Utrecht ziet het licht: DE NIEUWE CÏÏINEESCHE AARDAPPEL, ook voor ons Vaderland ter aankweeking aanbevolen, vol gens de waarnemingen van J. DECAISNE s Hoogleeraar. Met Afbeeldingen, 50. Magazijn voor Tuinbouw, Warmoezerij, Boom- kweekerij en Wetenschappelij ken Landbouw. Iedere maand verschijnt hiervan eene Aflevering, met Afbeeldingen. Prijs per Jaargang 4. ter drukkerij van de gebroeders abrahams,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4