naai? de Oostzee te zenden. Deze expeditie zou vooreerst 25000 manmeest uit Franschen bestaandesterk zijn. En geland daarentegen zal meer schepen dan Frankrijk leveren en zich voornamelijk met het transport belasten. Het engel- sche contingent zal te Leith en het fransche te Brest of Boulogne scheep gaan en beide zouden zich reeds in de Oostzee vereenigen alvorens het ijs in de golf van Botlmie en van Finland geheel verdwenen is. Admiraal Baines die het derde kommando over de vloot in de Oostzee bekomen heeft, heesch gisteren zijne vlag te Spithead aan boord van het fregat Retribution en zal met het derde eskader in zee stekenzoo dra zijne sche pen behoorlijk bemand zijn. Het leger in de.Krim zal binnen kort met 1400 man kavallerie en 6000 man infanterie versterkt worden. Onder scheidene veld-batterij en en linie-regementen van de stations in de Middellandsche zee zullen almede naar het tooneel des oorlogs vertrekken. Heden heeft er in London Tavernonder voorzitter schap van den heer Samuel Morleyeene groote meeting plaats gehad ten einde eene vereemgiug te vormen ter be vordering van gewigtige veranderingen in de administratie des lands. Een aantal van S00 personen die geen plaats hadden kunnen bekomen vormde eene tweede, bijeenkomst in Guildhall. De heer Morley gaf te kennen dat niet alleen in het krijgswezen maar ook in alle andere takken van het bestuur een schrikbarend misbruik heerschte, omdat de natie er steeds op uit was zonen en neven van pairs voor het lagerhuis te kiezen. Bij de eerstvolgende parlements verkiezingen moet het aristocratische element op zijde gesteld wordenzoo nietdan zou Engeland eene revolutie te ge- moet gaan. Zijne rede werd herhaalde malen luide toege juicht. In Guildhall presideerde het parlementslid de heer Oliveira. Even als in London Tavern, werden ook hier de voor gestelde besluiten met eenparigheid van stemmen aangenomen. BftMsiaml. Bij een brief des keizers is de baron Osten-Saclcenals erkenning van zijne diensten bij de belegering van Odessa in het vorige jaar en te Sebastopol in de laatste maanden, in den gravenstand verheven. Volgens het Journal de St. Petersbourg heeft de baron Mollerus, buitengewoon gezant en gemagtigd minister der Nederlanden bij het russische hof, den 15 der vorige maand den keizer zijne nieuwe geloofsbrieven overhandigd. Particuliere berigten bevestigen hetgeen gezegd is aan gaande den opstand der boeren in de Ukraine, er bijvoe gende dat de beweging zich reeds heeft uitgebreid tot de gouvernementen Pultawa, Tschernigoff en Charkolf. SjoamJe. Het dagblad St. Lucia Palladium zegt vernomen te hebben, dat de engelsehe oorlogsbrik Mariner, kommandant Gochrane uit de haven St. Lucia naar Antiqua is vertrokken, om zich met de Calypso te vereenigen. De bestemming dezer beide schepen schijnt het eiland Aves te zijn, ten einde eenige geschil len met de Amerikanen te vereffen endie het eiland, wegens zijn rijkdom aan guano, in bezit genomen hebben, en zulks niettegenstaande het aan Groot-Brittanje toebehoort. Ondertusschen verneemt men uiteen particulieren brief, dat de nederlandsche brik Lynx, kommaudant de kap.-luitenant ter zeejhr. de Vaijnes van Brakel van Curapao vertrokken is, naar rnen zegt, met eene geheime zending naar dat eilanddat, zoo als door velen beweerd wordt aan Nederland toebehoort. EBsaaiscIlaaaBMil. Weenen 7 mei. De Wiener Presse bevatte dezer dagen een berigt, volgens hetwelk Oostenrijk zich tegenover de westersche mogendheden ontslagen zou rekenen van de verpligtingen aangegaan bij het traktaat van 2 december, bij aldien deze mogendheden de laatste russische voorstellen niet aannamen daarin bestaande dat de westersche mogend heden geregtigd zouden zijn een bepaald getal schepen in _^-dfi--Za^rte zee te onderhouden. Frankrijk zou hierin reeds f^b^dtenql hebben. sM^De vertraging die het vertrek van den generaal baron A^jr'fiöS'sS' lieeft ondergaanwerd hjer toegeschreven aan /.-^erhjbnyvde zittingen der conferentiedit gerucht wordt er.^e^ler tegengesproken en thans zegt men zal hij reerst, 'aanstaanden zondag vertrekken. Rlza-bey die de confereutien vóór de aankomst van Ali- pacha bijwoond^V heeft den 3 dezer deze stad verlaten. De K'ölnischê izeifsung berigt dat de generaal von Wedeil bevél heeft ontvjaaigen zich dadelijk naar Luxemburg te begeve^ om daarrtëgëjiwoordig te zijn, bij de aankomst van Z. M, den, koning'; dér Nederlanden. Dé .aftreding vaagden fransclien minister Drouyn de Lhuys wa§^ tuer. reeds'aan de beurs bekend en heeft daar eene geringe^cfêfling veroorzaakt. Aangaande de houding van Napels melden"de dag bladen uit geloofwaardigen bron dat het napelsche hof verklaard heeft dat Napels, in geval Oostenrijk door den uit slag der onderhandelingen genoopt ware deel te nemen aan len strijd, insgelijks niet in gebreke zoude blijven, over eenkomstig de inzigten van Oostenrijk te volgen. Inmid dels wenschte Napels onzijdig te blijven. Frankfort 4 mei. Te Rüdesheim had voor eenige dagen de plegtige inwijding eeuer prachtige hervormde kerk plaats, zijnde de eerste van dien aard, welke in dit streng roomsch katholijke stadje is gebouwd. S^a'aöïirijSi. Een telegrafisch berigt uit Parijs van 7 dezer kondigt de reeds verwachte aftreding van den lieer Drouyn de Lhuys aan. Men heeft daarvan reeds eenige dagen gesproken om dat deze staatsman noch de zienswijze des keizersnoch die van het engelsehe gouvernement zou deelen. Als minister van buiteniandsche zaken zal hij worden opgevolgd door den heer Walewsky, thans gezant bij het hof van Groot-Brittanje. De hoop op vrede wordt wedersproken door de voort zetting van de krijgstoerustingen. De gevoelens zijn echter ook daaromtrent verdeeldzoo dat eenigen de inneming van Sebastopol nog steeds als hoofddoel stellenterwijl volgens anderen zulks slechts eene bijzaak zou geworden zijn. Men zegt dat door den keizer tijdens zijn verblijf in Engeland het volgende plan voor den veldtogt zou zijn opgemaaktde belegering van Sebastopol wordt in zoo verre opgeheven, dat alleen een genoegzaam getal troepen daar zal verblijven om de zuidzijde te bewakenhet gros van liet leger der geallieerden zal optrekken tegen het russische leger te velde en daarmede slaags trachten te komen; na zich vervolgens vereenigd te hebben met het leger van Omer-pacha, die van Eupatoria zou oprukken, zou men de vesting van de noordzijde belegeren, zoo als zij thans aan de zuidzijde wordt gedaan, en deze zou daar door, verstoken van alle versterkingen, aanvoer van levens middelen en amunitiegemakkelijk te bemagtigen zijn. Dit plan zou reeds thans een aanvang moeten genomen hebben. Het hof van assises der Seine heeft in hare zitting van 7 dezer op Pianori de straf der vadermoorders toe passelijk verklaard, en hem dien ten gevolge ter dood ver oordeeld. De teregtzitting duurde drie ureu. De veroor deelde hoorde zijn doodvonnis met kalmte aan. Gelijk reeds per telegraaf gemeld isis het Oostzee-eska- der, onder den schout-bij-naeht Pénaud, den 1 van Cherbourg vertrokkeu. Deze divisie bestaat voor alsnog slechts uit 4 schepen, de Tourville van 90, deAusterlitzvanlOO, deDuques- ne van 90 en een korvet van 16 stukken; zij zal nog versterkt worden met andere vaartuigen, de drijvende batterijen en de kanonneerbotenten getale van 30 a 40. Abd-el-Kader moet de vergunning verzocht hebben om tijdens de tentoonstelling met zijn gezin te Parijs te mogen komentot dat hem een ander verblijf zij aan gewezen, daar Brussa geene bewoonbare stad meer is. Men gelooft dat dit verzoek zal worden bewilligd. Men denkt dat de tentoonstelling op den bepaalden tijd nog niet zal kunnen geopend wordenzoo weinig is alles tot heden toe daarin gereed. IS$5Ü&-ïe. Brussel 6 mei. De gouverneur van Luxemburg is door den koning belast om den koning der Nederlanden bij zijne komst in het groothertogdomnamens hem te gaan begroeten. Heden heeft de gemeenteraad van Antwerpen in een daartoe verleend gehoor den koning een adres aangeboden, houdende verzoek tot uitbreiding der stad. De koning moet daarop een gunstig antwoord hebben gegeven. Cautste ilmtttisttjömgett. Prins Gortchakoff heeft eene depeche afgezonden van den 3 dezer gedagteekendwaariu gemeld wordt dat in deu vorigen nacht 10,000 man der geallieerden de nieuwe rus sische verschansingen voor bastion 5 aanvielenen zich bij die gelegenheid meester maakten van 9 kleine mortieren a la Coehoorn, die zij medenamen. Ons vuur hield echter hunne verdere pogingen en hunne sterke kanonnade op bastion 4 en 5 en onze aangrenzende linien tegen. De geledene schade is den daarop volgendén nacht hersteld en de Rus sen lieten vijf vladdermijnen tegen de vijandelijke werken met goed gevolg ontspringen. ff®IE BS. Berlijn 9 mei. De generaal von Wedell is naar Luxemburg vertrokken. De graaf Esterhazy wordt alhier uit Weenen terug ver wacht. Weenen 9 Mei. Lord Crawford die den generaal baron von Hess vergezelde heeft heden alleen deze stad verlaten. Madrid 8 mei. In de zitting der cortes van lieden is verworpen een voor stel door een der leden gedaandat de vergadering hare af keuring zou te kennen geven van de handelingen der regering. Londen 8 mei. Uit een door den minister van oorlog openbaargemaakte dépeche van lord Raglangedagteekend uit het kamp voor Sebastopol van zondag 6 mei, blijkt dat de Russen in den vroegen morgen van dien dag de uiterste loopgraaf van de engelsehe regter-linie van aanval hebben aaugetast, doch door de geallieerden zijn terug gedreven. Parijs 8 mei. De Moniteur bevat keizerlijke decretenhoudende 1. eer vol ontslag op verzoek, aan den heer Drouyn de Lliuys, als minister van buiteniandsche zaken; 2. benoeming van graaf Walewsky tot zijnen opvolger; 3. benoeming van den heer de Persigny to.t gezant te Londenin plaats van graaf Walewsky. Het fransche Oostzee- eskader onder bevel van den schout bij nacht Per,aud (zie de berigten in ons vorig no. en hier voren onder Frankrijk) is heden van Duins onder zeil ge gaan naar de Oostzee. oMijhittlJOT. Tot den 8 dezer zijn voor Antwerpen bestemd ter reede van Ylissingen gekomen Burton WoodheadAlbatrosWilis, Broughton Hope Hudson, Grecian Daughter. Cal- verAdmiral, Hawksvvarth Sylph, MarshallScovel-Adam- son en Leeds, Pearson, alle negen van Londen met guano Helene Marie, Hilbrandt en SurveillunteAudrain, beide van Londen, CamilleCaban, van Havre, Amis, Richard, van Caen en J. v. Brakel, Esink, van Triest, alle vijf met stukgoedereniVeptune, Berlage, MargarethaBremerHen- drika BartinaHofker en ProsperSeliez alle vier van Buenos Ayres met huiden; Hercules, Bigum en Celeritas, Sorensen beide van Gotheburg met houtCarolina Visin, Florio, van Globuck, ArgentinoSaettone, van Kertch, Garland, Simpson, van QueenstownJames, Rouse en Johne Jane, Register, beide van Londen, deze vijf met lijnzaadJean Jacques, Lafitte, van Bordeaux en Antarctic, Stouffen van New-York, beide met wijn AugustinScheeps- mavan .Messina met fruitMayflowerRogers van Apalae- chieola met katoen; Matanzas, Libby, van de Havana met suiker en Beerta Schuring a, Yegtervan Livorno met marmer. Voor Gent bestemd zijn aldaar ter reede gekomen Pirate, Watson, van Londen met guano en Boberts, Woodhouse, van Londen met lijnzaad. Voor Leuven bestemd is ter reede aldaar-'HortenseHof kamp van Liverpool met klipzout. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar., zee gezeild: Bose, Williams en CodanMoller, beide op avon tuur met ballast; HenrietteLepareur naar Hamburg en ThriftyBaternan, naar Bremerhavenbeide met stukgoe deren en Sympathy, Walmsley, naar Pillau met dakpannen. Van Geut zijn naar zee: CadonMoller, op avontuur en Gaston, v. d. lieyden, naar Liverpool, beide met ballast. Van Vlissingen is den 6 dezer naar zee gezeild Op hoop van Zegen, Stasse, naar Stockholm met dakpannen. Aan LTudépendance beige wordt uit Ost.ende vau den 4 dezer geschrevendat de engelsehe mailboot bij Osteude op de kust is geworpen. De passagiers en de bemanning zijn met de reddingsboot gered. De Dover zal waarschijnlijk verloren zijn. fïliööricn; tmn ilrruorr. 95 <1535 SS95 (Üf.TFM 35 JtfSTTJËÏtf. 'ffEB.ascSttöaa Mïddelteuarg- eua Efcotiejrdam. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Vrijdag 11,'s morg. 7 ure. Zaturdag 12, 8,30 Zondag 13, i 9 Dingsdag 15, n 10,30 Woensdag 16, u 11 Douderdagl7, 11,30 Vrijdag 18's midd. 12 Zaturdag 19, namidd. 1 Zondag 20, 'smorg. 2 Dingsdag 22, 3 Woensdag 23, 4 Donderdag 24, s 4,30 Van Rotterdam. Vrijdag 11's midd. 12 ure. Zaturdag, 12, namidd. Zondag 13 's morg. Dingsdag 15, Woensdag 16, Donderdag 17, Vrijdag 18, n Zaturdag 19b Zondag 20, n Dingsdag 22, Woensdag 23, 9 Donderdag 24, 's midd. 12 Wam Wlissisag-en ojï I&ottertlaaai. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingen. Vrijdag 11's morg. 6.30 Maandag 14, 9 ure. Woensdag ld, 10 Vrijdag 18, ir 11 Maandag 21, 4 Woensdag 23, r 3 Van Rotterdam. Zaturdag Dingsdag 15, Donderd. 17, Zaturdag 19 Dingsdag 22, Donderd. 24, 12,'smorg. 9 ure. 9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2