MÏDDELBURGSCHE COURANT. N" 56„ Dondert! at 1855, 10 Mei. ötnmmifinïrsrijr ©ijbmgm. ©uileïtlanösfSic ttijöinjjcn. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- smgen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbeiiend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 ceut voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag avond 8 ure. Middelburg 9 Jlei. Wij vernemen dat gisteren te Rotterdam is aangehouden en voorloopig onder verzekerde bewaring is gesteld de heer B., commies op het postkantoor alhierverdacht van ont vreemding van met de post verzondene brieven welke gelds waarde bevatteden. Men verzekert dat zijne arrestatie is geschied bij de uitgifte van een bankbiljet groot 1000 waarjan het nommer overeenkwam met het dezer dagen in een uit Domburg verzonden brief als. vermist opgegevene. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier liggen ter inzage: handelsberigten betrekkelijk Gvoot-Brittavvje, en bekendmaking van de badensche regeringbetreffende eene wijziging en vermindering van het tarief voor den vervoer van doorvoergoederen langs den dubbelen spoorweg. Men schrijft ons uit Hulst v an den 7 dezer Eergisteren werden alhier binnengebragt, twee op hceter daad aangehoudenen, die in den nacht van vrijdag op zaturdag waren gebroken binnen de schuur van den landbouwer Krombeen onder Stoppeldijken reeds een paar zakken met tarwe hadden gevuld, toen de boerenknechts ontwaakten, op de ongenoodigde gasten toeschotenen- met dezen eene hevige worsteling hadden te doorstaan, aleer zij hen genoeg meester werden om ze bij het aanbreken van den morgen aan de policie over te leveren. Een der aangehoudenen droog een bjaauw lakensch buis. Onze ijverige kantonregter herinnerde zich dadelijkdat hij had bewaard eene knoop, gevonden bij de opneming van de braak en diefstal, eenige weken geleden gepleegd op de hofstede der weduwe Scheens onder Hontenissewaarvan in verschillende dagbladen is melding gemaakt, en waaromtrent, men. nog geen der daders op het spoor was. Aan die knoop was nog gehecht eenig pluis van blaauw laken. De aangehoudene miste twee knoopen aan zijn buis. Ondervraagd nopens de brutale diefstal bij genoemde weduweontkende de aangehoudene alle wetenschap daaraan, doch op het vertoon van de knoop, die volkomen, zelfs door daarop staande letters, met cle overige knoopen van het buis overeenkwamen die blijkbaar daarvan was losgescheurdkwam hij tot beken tenis en werden de mededaders genoemd. De tweede aangehoudene was ook een derzelvenen kon zijn stelsel van ontkennen mede niet lang volhoudenwaarop heden de vier andere medepligtigenwonende onder Stoppeldijk en Hontenisse, door de marechaussees zijn gearresteerd en bereids tot bekentenis gekomen. Algemeen verheugt men zicli over het arresteren van deze zes gevaarlijke'personen, daar de vele diefstallen op het platte land gepleegdde goede burgerij gedurig verontrustten en het tot dusverre niet was geluktom de daders van het met geweld openbreken der deur op de hofstede van meer genoemde weduwe, van het eischen van geld en het plegen van verder geweld, op het spoor te komen. De heer kantonregter, wiens nooit verslappende zorg voor cle veiligheid de hoogste lof verdienten wiens ijverige nasporingen reeds zoo menige gewigtige dienst aan de jus titie, aan gene zijde van de breede VV esterschei de gezeteld, sn hier geheel onbekend, heeft bewezen, heeft alle goede ingezetenen van het kanton Hulst op nieuw aan zich ver- pligt. Uitsluitend aan hem is het te danken dat deze ge wigtige ontdekking aanvankelijk tot eene ge.wenschte uit komst heeft geleid. Moge nu elders dezelfde ijver worden aangetroffen, dan zal men zich mogen vleijen dat het meer en meer toenemend kwaad althans eeniger mate worcle be teugeld. De volhardende nasporingen van onzen geachten kanton regter verdienen te meer lof daar ze onvermoeid werden voortgezet, te midden van ernstige ongesteldheid) zonder assistentie van zoogenaamde suppléanten. Te Heinkenszand heeft zich in den morgen van 5 dezer een 76jarig persoon in een schuurtje bij zijne woningdoor ophanging van het leven beroofd. Men vermoedt, bij zijn niet onbeiniddelden toestanddat de oorzaak gezocht moet worden in een lijdenden zielstoestand. De beurtschipper van Kruiuingen op Rotterdam J. Griep heeft op zijne terugreize in den'avond van 4 dezer het ongeluk gehad om met zijne zwaar met koop mansgoederen beladene poonschuit in de nabijheid van Waarde op eens plaat te geraken. Zeer spoedig liep liet geheele schip vol water en verkeerde met zware lekken in zinkenden staat. De schipper is met zijn zoons en knecht met eenige weinige goederen en geldswaarden door een brabantscheu visscher aan wal gezet. Van de overige goe deren en het schip zelve zal intusschen weinig of niets te redden zijnzoo dat aan vele personen schier onoverkomelijke schade is berokkend en daar onder voor f 5000 aan een inwoner der gemeente Kvuiningen. Als aanleidende oorzaak tot. dit onheil noemt men de verplaatsing eener bakenloa'waardoor de schipper van zijne koers is geraakt. Volgens eene mededeeling van Zr. Ms. gezant te St. Petersburgheeft Z. M. de keizer bij besluit van den 23 maart jl. bepaald dat de vrijheid van vreemden handel op Kamt- schatka nog verlengd is met 5 jarente weten tot den 6 augustus I860. In het Tijdschrift voor Nederl.-Indie leest men: i Wij vernemen dat er tusschen liet gouvernement en de ondernemers der lin-ontginning van het eiland Billiton (Z. IC. H. prins Hendrik en den baron van ïuyll) verwikkelingen zijn ontstaandie van ernstigen aard dreigen te worden." Het onderoffie.-examen ter bevordering tot 2den luitenant bij het leger, is den 2 dezer afgeloopen. Van de 22 aspiranten van het wapen der infanterie, hebben er 13 voldaan terwijl ook de eenige aspirant der kavaieriezoo mede die van de artil lerie, beide aan de vereisehten hebben beantwoord. No. 2- van het Maandblad, uitgegeven vanwege de Ne- derlandsche maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij, behelst, o. a. het, namens het hoofdbestuur, dooi den secretaris dier maatschappij in de tweede algemeen! verga dering uitgebragt verslag. Daaruit blijkt dat er zijn 450 leden. Te Heemstede, en omstreken, te Delft en Rotterdam hebben de aldaar woonachtige leden zich tot afdeelingen vereenigcl. Eene som van/2000 is door de maatschappij naar de kolonie Suri name overgemaakt, om daarvoor eenige slaven vrij tekoopen, bij voorkeur de zoodanigen als het meest, het zij dan uiteen phij- siek of uit een moreel oogpunt, van dezen staat der slavernij te lijden hebben. Naar men verneemt bestaat er eindelijk hoop dat de. lang gewenschte duinwaterleiding in het Nieuwediep nog dezen zomer zal worden tot stand gebragt. Immers zijn wij wel pnderrigtdan is de negotiatie voor dit werk geopend, volgeteekend en zal er aanstaande week te Amsterdam eene vergadering van deelhebbers worden bijeengeroepen lot het vormen eener commissie voorde ten uitvoer legging van dit plan. ESemoeEMBBBg'eia ea Kse§8saÊtf<eiia. Z. M. heeft aan den franschen gezagvoerder E. Maria eene medailje geschonken ter herinnering aan diens mensch- lieveude daad, door het in de maand mei 1853 op zijnen bodem opnemen van vier javaansche schipbreukelingen op ongeveer dertig mijlen afstand van de kust van Taeal. Bij koninklijk besluit van -2S april jl. is op voordragt van den minister van financien, toegelaten de onderhandsche verkoop van perceeltjes rijksgrond tot het bouwen van twee dorpen in den Haarlemmermeer-polderen goedgekeurd her. ontwerp der voorwaarden van bouwing dier dorpen en het ontwerp van het contract en de.voorwaarden van den onder- handschen verkoop. I£e ir I* na 5 g na ws De weleerw. zeer gel. heer ds. J. E. L. Abrescb beroepen predikant bij de nederduitsche hervormde gemeente alhier zal als zoodanig op aanstaauden zondag worden bevestigd en des avonds zijne intrede doen. WerscBfiÊlSeEadle üjernguteioi. Bij de op laatstleden vrijdag te Leeuwarden plaats gehad hebbende opening der inschrijvings-biljetten voor den aanleg der telegraaflijn van Groningen over Leeuwarden naar Har- lingen zijn gebleken laagste inschrijvers -te zijn, voor het eerste perceel, strekkende van Groningen tot de grensschei ding der beide provinciënde heer M. E. van Dijk te Noord- hom, voor ƒ8597, en voor het tweélie perceel, strekkende van bovengenoemd punt tot, aan Harliugende heer Ph. Hotz te 's Gravenhage, voor ƒ15,588. Er circuleert te Groningen een adres aan den minister van binneniandsclië zakenwaarbij op aangevoerde gronden in het belang van eene spoedige telegrafische correspondentie, wordt aangedrongen op liet. aanleggen van eene tweede lijn tusschen die gemeente en Amsterdam. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft met algemeene stemmen besloten ƒ1400 ter beschikking van het- plaatselijk bestuur te stellenten einde daaruit eenige kosten te bestrijden tót het geven van openbare vermakelijkheden bij gelegenheid van liet tiende landhuishoudkundig congres dsn 19 junij aldaar te openen. Het heeft Z. M. den koning behaagdna kennisgeving van het jaarlijksch verslag der christelijke Normaalschool te Nijmegen, door de directie lioogstdenzelve aangeboden, aan haar eene bijdrage te schenken van ƒ100. H. M. de koningin heeft aan het te Nijmegen gevestigd ziekenhuis op Marienburg weder eene gift van 100 doen toekomen. Eaag-eSaart. Londen 5 mei. De discussien in het lagerhuis op heden liepen voornamelijk over de Wecner conferentieuhebbende de heer Disraëli er zich over beklaagd dat de stukken betreffende die aangelegenheid nog niet bij het huis ingediend zijn. Hij wees hierbij vooral op de onderhandelingendie in 1796 met Frankrijk gevoerd werden tot verkrijging van den vrede, als wanneer de wetgeving veel spoediger op de hoogte der zaak gebragt werd. Lord Palmerston toonde aan dat beide gevallen niet gelijk waren. Toen toch had men alleen metErankrijk te doen, met hetwelk direktelijk onderhandelingen gevoerd werden terwijl ze daarentegen thans plaats hadden door tusschen- komst eener bevriende mogendheidwier verdere pogingen zeker verijdeld zouden worden, indien men nu reeds alles dienaangaande openbaar maakte. Zoo veel was intusschen uit den verderen loop zijner rede op te makendat, er niel; veel lioop bestond dat men daardoor tot een vrede, zoo als die geweuscht. wordt, zal geraken. De regeringen van Engeland en Erankrijk moeten voornemens zijn vier sterke afdeelingen infanterie en artillerie

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1