ZINDELIJKE MEUBELEN HERBERG EN LOGEMENT titel van admiraal van de roede, het tweede van de witte en liet derde vsn de bla&uwe vlag, en de schepen voeren van de gaffel de roode witte of blaauwe natievlag naar lnaie de kleur waartoe de admiraal behoort, terwijl de vlag van zijnen graad een effen roode, witte met een roodbruis, of blaauwe is zonder jack of spinnekop. Dat zij hierboven nog de koninklijke standaard zouden hijschen, is geheel on juist; deze wordt alleen door het yacht of eenig schip waarop zich de koningin of een der leden van het vorstelijk huis •bevindt, gevoerd en bij gelegenheid van jaardagen van dat huis van den grooten top der schepenzoo lang deze waait worden geen salutcn bedankt maar geschiedt dit den vol genden dagzoo dat wanneer deze vooronderstelling van den S. juist waseen admiraal-schip nimmer voor een hem gedaan salut zoude kunnen bedanken. Bij het vlaggen van de toppen bijscht men bij ons naast de admiraalsvlag nog ecne natievlagwat ook bij de engelschen geene gewoonte is. De afzonderlijke klasse van hoofd-officierwaarvan S. spreekt, en welke vooral vele schouten bij nacht bevat, is daarom schijnbaar zoo talrijk, dewijl de gepensioneerde officieren niet uit bet korps of van de navy-list worden af gevoerd maar daarin vervat blijven onder den naam van retired officers maar niet meer tot bevordering in aanmer king komen. (2) Het oordeel als of deze zonder ooit be langrijke diensten bewezen te hebben tot dien rang zouden gekomen zijn is wel wat hard, daar bet veelal vroeger zeer goede kapiteins en officieren zijn geweest maar door ouder dom of anderzins minder geschikt tot verderen dienst. Zoo vindt men ook van iedcren rang afzonderlijk geplaatste offi cieren, welke voortdurend op halve soldij (het zelfde als bij ons de non-activiteit) blijven, onder den naam van officers on reserved half pay. Dit is ingesteld bij besluit van H. M. van 25 junij 1851, wanneer daarop die officieren zijn ge plaatst welke, hoewel nog steeds in de actieve lijst voorko mende, in geen 20 jaren hadden gediend, „om zoo als dit besluit'zegtdie lijst in te krimpen en tevens regt te doen aan de aanspraken van die officieren welke vroeger lang en goed hadden gediend," waarom deze dan ook liet regt op bevordering behouden, maar insgelijks nimmer S. zegt slechts zelden) tot het voeren van bevel of andere diensten worden geroepen. Do adelborsten worden als officieren beschouwdin zoo verredat zij even als elders met de 2de luitenants van het leger gelijk staan; overigens verrigten zij aan boord dezelfde ondergeschikte diensten en dus meer als toekomstige officie ren en worden niet de dek-officiërenbootslieden (schippers bestaan niet in de cngelsche marine) konstabels timmer lieden en machinisten tot de zoogenaamde subordinate and warrant officers gebragtterwijl de overige onder-officieren den algemeen en naam van petty officers dragen. Zoo als de 8. zegt moeten zij alvorens een jaar leerling (apprentice) zijn geweest, wat men echter niet niet onze stuur- en boots- mansleerlingen moet verwarrenzij komen onder deze be naming of onder die van volunteer en naval cadet in dienst, wat men gevoegelijk met onze adelborsten 2de en 3de klasse kan vergelijkenen worden gedurende een gedeelte van hunnen diensttijd ter instructie op bet artillerie-schip Excellent te Portsmouth geplaatst. Zij worden gedeeltelijk door de ad miraliteit aangesteldmaar ook de kapitein heeft bij het aanvaarden van een kommandement, het regt eenige van die jongelieden en zelfs adelborsten, wanneer zij daartoe de ver- eichten hebbenaan te nemenen als zoodanig heeft men zeker daarvoor nog al bescherming noodig. Bij de buiten dienst,stelling van het schip houdt ook hunne aanstelling op, tenzij zij intusschen het examen hebben afgelegd en tot mate zijn bevorderd, maar ook wanneer dit het geval niet is, en zij aanleg voor het vak toonen valt liet meestal niet moeijeiijk weder als zoodanig voor een ander schip te wor den aangenomen. (Vervolg in een volgend nommer.) ten deed haar in weinige dagen dit tijdelijke leven met het eeuwige verwisselen. Seraoskerke, TJit aller naam, den Mei 1855. P. MELIS. Eenige kennisgeving. Vergadering van de Vereeniging tot bevordering, van den Tuinbouw in de Provincie Zeelaud, op Donderdag den 10 Mei, des voormiddags ten elf ure, in de Tuinkamer van Sint-Joris. Namens het Bestuur, B. II. CARP, Secretaris. (I) Nadat de ijzeren schepen na genomene proeven, in Engeland geheel ongeschikt tot oorlogschepen zijn bevondenheeft men eenige bestaande ijzeren rader-stoomfrogatten den naam van troop ships gegeven op een dier schepende Birkenheadhetwelk in 1S52 zoo ongelukkig aan de Kaap de Goede Hoop is vergaan, bestond liet geheele état-major uit masters, welke allen met de ckwipage en het meerendeel der troepen daarbij zijn omgekomen. Bij dien ramp heeft dat schip een uitmuntend voorbeeld van orde en krijgstucht opgele verd, waaraan men het te danken had dat alle, zich in groot aantal aan boord bevindende vrouwen en kinderengered werden. (3) Buitendien genieten eenige officieren, uit hoofde van vermin kingen of anderzinszoogenoemde good service pensions. 2ii5örrtmlim. Ondertrouwd A. J. P. SAAYMANS YADER Goesen den 4 Mei 1855. H. C. KAKEBEEKE. Algemeene kennisgeving. llpden beviel 'voorspoedig van eene welgeschapene Doch ter mijne geliefde Echtgenoot PI. J. VAN DRIELEN geb. VAN DER EYK. VlissingenC. A. VAN DRIELEN. den 4 Mei 1855. Algemeene kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van eene Dochter M. W VAN UIJEgeliefde Echtgenoot van Middelburg. J- KOOLE. den (3 Mei 1855. kleden overleed onze waarde Moeder JANNA JANSE, in leven Weduwe van P. P. MELIS in den gezegenden ouderdom van Si jaren. Een spoedig verval van krach NEDERLAND» MAATSCHAPPIJ VAN RRA»»VERZEKERIÏG GEVESTIGD TE TIEL. In de jongst gehoudeue Algeineene Vergadering van Aandeelhouders dezer Maatschappij het Dividend over het jaar 1854 bepaald zijnde op Twintig Percent van het gefour neerde Kapitaalzoo brengt de ondergeteekende ter kennis van de belanghebbenden dat die Coupons van heden af te zijneu Kantore betaalbaar zijn. Ter deelneming in deze sleeds in bloei toenemende Maat schappij ajsmede in de Algemeene Verzekerings- Maatschappij tegen Zee-Rivier- en Hagelschade, wordt dagelijks de gelegenheid gegeven ten Kantore hier- voren genoemd en bij de diverse Agenten en Correspon denten dezer Maatschappijalom in de Provincie. Middelburgden 7 Mei 1855. De Provinciale Agent voor Zeeland, J. A. DE WAAL. Commissarissen en Directeuren der Noord-Znidhol- Iandsche en Zeenwsche ZEEVERZEKERING-IIAATSCIIAPP IJ berigten, dat op de Vergadering van Deelhebbers, gehou den deu 2 dezerde Uitdeeling over het Boekjaar 1854 is bepaald op f 150 voor het geheele en 50 voor het derde Aandeel. De betaling geschiedt: voor Noordholland aan het Hoofdkantoorten huize van den Mede-Directeur W. L. VAN COEVERDEN. op den Ondezijds-Voorburg- wal. bij den Greinburgwal, Buurt B no. 32, te Amsterdam, des Woensdags en Zaturdags van iedere week, des morgens van tien tot écu ure, te beginnen met Woensdag den 9 dezeren voor Zuidholland. en Zeeland bij de HI1. Bijbe stuurders te Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Middelburg Amsterdamden 5 Mei 1855. De Bloemisten ELY AS en VAN DE PUTTE zullen op aanslaanden Vrijdag den 11 dezer, des morgens om tien ure, in het Klein Schuttershof, ten5overslaan van den Notaris Mr. A. F. SIFFLÉ, verkoopen eene fraaije verza meling meest bloeijende PïsAMTEBÏ HM GEWASS Eïtf. Daags vóór de Verkooping voor een ieder te zien. Verkooping te Veere aan de. Zuidzijde der Haven bij de Turfkaai. Vrijdag den 11 Mei 1S55 's morgens ten 10 lireten overstaan van den Notaris W. M. SNIJDER en Getuigen, van en andere Goederenwaaronder twee Bedden met Hoofd peulzeven Kussens, twee Matrassen, Linnen en Wollen DekensKusseusloopenBeddelaken's en verder Linnengoed Ledekarit met Behangsel, Ladetafel, Waschtafel, Theebladen en ander Verlakt-goed, Tafels en Stoelen in soort, waar onder 12 fraaije Matten Stoeltjes met Feautuil van zooge naamd Kersenhout,, Spiegels in soort. Koper-, Tin-, Blik- IJzer-, Porcelèiu-, Glas- en Aardewerk en meer andere Goederen. Te bezigtigen daags te voren van 's morgens 9 tot 12 ureeu des namiddags van 3 tot 5 ure. KB. Volgens het plaatselijk gebruik van oudsher in Veereeveu als in vroegeren tijd overal in dit Eilandmoeten de Koopen beneden den Daalder of ƒ1,50, zonder onder scheid van ICooper, onmiddelijk bij de toewijzing worden gekweten. Op Donderdag den 17 Mei 1855, des morgens om elf ure zal menwegens ver gevorderden leeftijd publiek eu aan den meestbiedende presenteren te verkoopenom met 1 Junij 1S55 te aanvaardende van ouds zeer gunstig be kende en steeds voortdurend zeer druk bezochte genaamd ILanul- en gcünelUlezïgt 9 staande op den Zeedijk te Kort Bath. Des verlangende zal op gemeld Huis de helft der Koop som, tegen een billijken Intrest, kunnen gevestigd blijven. Nadere informatien zyn intusschen to bekomen bij den Eigenaar en Bewoner C. GRIEP en Notaris KAKEBEEKE te Krab bend ij ke. UIT BE HAXB TE KOOI» MM BjBITENVlillBI.IJr, bestaande in Huizing, Schuur, Stalling, Bergplaats en ver deren Timmer, met de Nombre van 1 Bunder 20 Roeden Tuin. Boomgaard en Bosch; staande en gelegen in de Gemeente Sint-Laurensaan den Straatweg van Middel burg naar Domburg, welke des verkiezende dadelijk kan worden aanvaard. Te bevragen teri Kantore van den No taris VAN DE GRAFT. Te Hoop of in Ruiling- eene zeer goede TILBURY, ruime zitting, een gebruikte Boerenwageneen Marktwagen en een Ezelwagen. Adres bij P. BOUMAN, Wagenmaker, Noordplein. KOLEN-BERIGT. Iu Lossing Mariernontsche KAGCHELKOLEN a 28 per Hoed vrij van alle Onkostenop 3 maanden of kontant met 2 pCt, kortingvoor rekening van JOHs. VAN DER LEYÉ, Firma BEHEYDT Co. VERHUISD naar de VarkenmarktK no. 40hoek Koestraat, G. D. L. WEN DELS, Goud- en Zilversmid; zich tevens voortdurend minzaam aanbevelende tot het ver vaardigen en repareren van Goud- en Zilverwerkénzul lende zorg gedragen worden voor eene zeer solide behandeling- De ondergeteekende neemt de vrijheid bij deze ter kennis van Middelburgs Ingezetenen te brengendat hij zich met der woon in deze Stad heeft gevestigd, en zijne Affaire van MEUBELMAKER zal uitoefenenop de Smalkadewijk G no. 60minzaam ieders gunst verzoekendeterwijl hij niet alleen eene accu rate en civiele bediening belooftmaar ook verzekert dat na bestelling voor eene spoedige aflevering gal gezorgd worden. Belast zich ook met het bekleeden van Stoelen en Canape's. Middelburg, 7 Mei 1855. J. CORSMIT. Een BEDIENDE, goed kunnende recepteren, benoo digd bij den Apotheker A. F. HEN RIJ. Terstond een WA«ElITOAKERS-H.WlSCIfflW benoodigd bij J. FRANKE te Oudelandevoor vast werk tot Maart 1856. Brieven franco; liefst in Persoon. Een of twee TOIMERMAlVS-BOTBSCHfiTS benoodigd bij A. MONJÉ, te Vlissingen. Een aankomende SMIDSKNECHT en een JON* GEN benoodigd bij J. DE MUYNCK op het Wagenplein. J. OOMKENS J. ZOON te Groningen heeft uitgegeven Jï. weger 9 KAAKT van liet ILamut tusseïaen BiE ALMA EI BAL,AKLAVA 9 de bewegingen ophelderende van de Geallieerde Legers benevens een overzigt der Landen aan de Zwartezee. 1 Prijs 50 cent. Aanbevolen in de Nieuwe Rot.t. Courant no. 96 en in de Middelburgsche Courant no.48. Heden ziet het licht JifwegerHAAKT van de Kustlanden van DE mOQMB- EI ©OSTZEE 9 onder bijvoeging van speciale Kaartjes van de GoJven van VKOTjANB» lil BÖTIHWIE. Prijs 50 cent. De in Nederland buitengewone bijval aan de eerstge noemde Kaart ten deel gevallen heeft mij aangemoedigd ook eene Kaart van het tooneel des Oorlogs in het Noorden t.e leveren, die bij de hernieuwde uitrusting eener Engelsch- Frausche Vloot de belangstelling wel zai opwekken. Deze Kaart, is zoodanig ingerigt, dat men de Vloten van af de Engelsche en Fransche Havens tot aan Kroonstad kan vol gen. Zelfs de kleinste Landingsplaatsen zijn vermeld. Ook voor Kooplieden die op de Oostzee handel drijven, is deze Kaart van groot belang. BK STOOMBOOT ivelke den 8 dezer moet afvaren van EaODTTEISHBASa MAAK RIlMMBIilBlFRtt zalin plaats van 9 lirevertrekken ten 12 lire. TER DRUKKERIJ VAÏT DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4