ffoi x#uitmlan&sc!|c ©ijtrmnm. #m\ Caaiste Hirurostijömgrn. Meteoroiogisclae waarueinim^en gedaan op 's Rijks Werf te Vlissingen, des middags ten 12 ure. AprilMei 1855. j Wind. - s- f 1 g) o 1 '-i -§ Aanmerkingen. 1 ~o S -i 1 E- >- 29; Nl-w N' 3.4 766.8 7.0 0.S3 6.62 0.2 betrokken, buijjg. 30 N. O. 3.2 768 2 12.5 0.65 7.00 0.3 ligt bewolkt. 1 N.NO. 3 763.6 12.0 0.75 7.88 0.0 2jN. O. 4 763.1 11.5 0 64 6.22 0,0 helder. o NO.Lel. 0.1 754.3 13.S 0.61 7.16 0.0 held.uacht r.buij. élNOt.N 6 754.1 6.5 0.80 6.45 0.5 betrokken. 5,NO t.O 5 759.1 8.4 0.67 5.S8 0.5 ligt, bewolkt. StaïtóM-&JeaBer»aB. Yan regeringswege is bij de tweede kamer een ontwerp ingediendter verhooging van liet minimum van de op brengst der belasting van de suiker. In de bij de voordragt gevoegde memorie van toelichting van Z. E. den minister van financien, komt voor, dat sedert de wet van april 1852 in werking isde belasting op de suiker, zonder de binnenlandsche markt te drukken, en zonder dat het raffineren van suiker voor den uitvoer daar onder heeft geleden, jaarlijks 15 tonnen gouds heeft op geleverd. De regering meent dat die opbrengst, zonder ongerijf, nog iets hooger kan worden opgevoerd, en dat suiker, eerder aan te merken als een voorwerp van weelde dan als eene oumisbare levensbehoefte, bij een steeds toe nemend verbruik, een zeer geschikt middel aan de hand geeftom aan de schatkist eene aanzienlijke opbrengst te verzekeren. Om daartoe te geraken wordt voorgesteld om de som van 750,000voorkomende in art. 1 der wet van 26 april 1852te veranderen in een miilioen gulden, en om in plaats van f 19 voor afschrijving van kandijte stellen achttien guldens vijftig centsen in plaats van 17 voor melis en lompente stellen zestien gulden vijftig cents. De "regering rekent het binnenlandsche verbruik van de ruwe suiker op 28,600,000 nederl. ponden te weten 6,900,000 melis en lompen; 5,000.000 p. bastaard en 6,700,000 p. stroop. Zij rekent dat met het volle rendement van den accijns, de belasting drie millioenen had moeten opbrengen, en dat de tegenwoordige opbrengst in geene verhouding staat tot het wettelijk cijfer der belasting. Zonder nu de premie op de raffinade op eenmaal op te heffen en een belangrijken tak der nijverheid in gevaar te brengenoordeelt de regering, in verband met de thans geldende beginselen' een stap voorwaarts te mogen doen, om zoo veel mogelijk van het stelsel van bescherming terug te komen, en dooi de voorgestelde bepalingen de opbrengst der suiker-belasting tot twee millioenen te mogen verhoogen. De gedeputeerde staten der verschillende provinciën zijn naar wij thans nader vernemen, dezer dagen door de rege ring gehoord geworden over de wijze waarop de nieuwe indeeling des rijks in kies-districten het meest geschikt zoude kunnen plaats hebben. Als leiddraad voor dat onder zoek zijn aan het departement van binnenlandsche zaken twee staten opgemaakt geworden, bij den eenen waarvan de indeeling volgens het tegenwoordig stelsel van groote kies-districten in den regel van 90,000 zielen is behouden, terwijl bij den anderen de iudeeling is gemaakt, volgens het stelsel van kleine districten in den regel van 4-5,000 zielen. De rege ring wenscht voor zich geene splitsing van gemeenten te deen plaats vinden maar iedere gemeente van meer dan 45,000 zielen met andere gemeenten te cloen vereenigen, om het ontbrekende ter verkiezing van twee of meer leden der tweede kamer aan te vullen. Uit verscheidene zooniet uit de meeste provinciënmoet voor het stelsel van kleine districten zijn geadviseerd geworden. Rij de vermeerdering van het getal leden der kamer met driewaarvan wij vroeger bereids melding maaktenzullen er overigens op de geheele bevolking des rijks slechts 132 zielen over blijven. bng-elsnml. ^gi^nden' me*- ^an c^e regtstreeksche telegrafische ver- i%nd_irfg met Balaklava hebben wij- thans eene officiële lefêpeche te dankenvolgens welke de geallieerden in den nacht van I dezer de russische werken voor het centrale bastion veroverd en bij die gelegenheid 200 gevangenen gemaakt .benevens 8 mortieren veroverd hebben. Dit wapen- voor de gealleerden met een goeden uitslag '•'JLordTc^tmèrston heeft in het lagerhuis te kennen gegeven SOk'dag nog niet kon opgeven, waarop de documenten betreffende de Weener conferentien kunnen overgelegd wor den. Voorts gaf de minister te kennen, dat de conferentien na het vertrek van lord John Russell, op verzoek van Oostenrijk nog niet, voor goed waren afgebroken. Intusschen waarschuwde hijdaaruit nog geen hoop op den vrede af te leiden, die wel eens zou kunnen blijken ongegrond te zijn; met bijvoeging echter, dat de geallieerden geen enkel midclel zouden verzuimen, om tot een eervollen vrede te geraken. Sir Peel gaf aan het huis kennis dat de regering in de jongst verloopen twee maanden tienduizend man naar de Krim gezonden, en voorts in de verschillende havens van Duitschland voor het vreemden legioen 5412 man aangewor ven heeft, waarmede het effectief der militie is versterkt. De overigeus in het lagerhuis zoo wel als in hethooger- huis behandelde punten waren van weinig belang. The Daily News deelt berigten mede uit het leger voor Sebastopol. In den nacht van 1 op 2 dezer hadden de Franschenonder generaal Pélissierde russische werken voor het bastion No. 4met de bajonet ingenomen. De genie heeft onmiddelijk de veroverde werken in bezit, genomen. Donderdag, den 3 dezer hebben de Russen een alge- meenen uitval gedaandie met grooten moed werd terug geslagen. Vrijdag den 4 's morgens; geen enkel russisch soldaat laat zich buiten de vesting zien. De verliezen der Eranschen zijn van weinig belang. Alhier loopt het gerucht dat door de regering van Frankrijk en Engeland magtiging zon verleend zijn tot het opigten te Parijs en Londen van een Poolsch legerkorps onder bevel van den jeugdigen prins Czartorisky. HSoasiaanl. In de russische provinciën aan.de Oostzee komen bestendig versterkingen. Men schrijft uit Petersburg dat de oorlogs partij, ondersteund door den grootvorst Cons tantij n inden keizerlijken raad de overhand heeft. De keizer van Rusland heeft bij eene nieuwe ukase de centrale kas in Eiuland gemagt.igd tot het aangaan eener leening van 650,000 zilver roebels, aflosbaar in annuïteiten rentende 4 pet., welke som uitsluitend bestemd is tot de wapening en verdediging cles lands. Reeds hebben onder scheidene kapitalisten in Finland voor aanzienlijke sommen aan die leening deelgenomen. De keizerlijke amnestie woor het koningrijk Polen is ontvangen. 3200 grenadiers marcheren van Polen naar Litthauen. Etaïïe. Den 29 april is te Turyn door het, hoofd van het stedelijk bestuur eene proclamatie uitgevaardigd, waarinde burgerij aangemaand wordt om bedaard te blijven. Daarin zegt de mairevan den generaal Durando de stelligste ver zekering ontvangen te hebben, dat de constitutie en 'slands eer bij de met Rome te making schikkingen geen de minste afbreuk zouden lijden. De generaal Durando heeft den 3 dezer aan den sar- diuischen senaat medegedeelddat hij niet tot eene schikking met de bisschoppen had kunnen gerakenen dat daarom het aftredende kabinet weder met het bewind belast is. Dien ten gevolge zou de senaat den .5 dezer de beraadslaging over de kloosterwet, hervatten. ESsaitseüiiSifiml,, "VVeenen 5 mei. Uit Hamburg wordt gemeld, dat de admiraal Dundas, na het bekomen van nadere bevelen uit Londen, met zijne geheele vloot de bogt van Kiel heeft ver laten en de Oost-zee is in ges te vend. Berlijn 5 mei. Volgens de Staats-Anz. heeft de koning sedert eenige dagen aanvallen van koorts gehad. Het laatste voorstel van Oostenrijkbestaatvolgens de ICreuzzeitung, in het opleggen aan Rusland van de verpligting, niet meer dan een bepaald aantal oorlogschepen in de Zwarte zee te mogen hebben, met de bepaling dat eene overschrijding van dit getal, als eene casus belli zal worden beschouwd. Den 3 mei zijn de zittingen der beide kamers in de witte zaal van het paleis gesloten met eene aanspraak van den minister-president-welke hoofdzakelijk betreieuig had op de binnenlandsche aangelegenhedende belangrijkste zinsnede was die betreffende het crediet voor militaire zaken. De aanspraak werd door de afgevaardigden beantwoord met, dén kreet vaïi leve de KoningSlechts weinige leden waren opgekomen. Des ochtens had de tweede kamer eene korte zitting gehouden welke besloten werd met eene kleine aan spraak van den voorzitter. In gevolge berigten uit Varna van 3 dezer had de sul tan Ali-Pucha tot grootvizier Fuad-Effendi tot minister van buitenlaudsche zaken en Mustar Bey tot minister van finan cien benoemd. Aan zijnen schoonbroeder, Mehemet-Ali- Pacliahad de sultan in het eind genade verleend. Frankrijk. Parijs 5 mei. De Moniteur behelsde den 3 dezer een rapport van den generaal Caurobert van 17 aprilalsmede een brief meldende den dood van den generaal Bizot,. Het rapport loopt over de 7 eerste dagen van het bombarde ment, en toont aan welke wezenlijke vorderingen de geallieerde troepen op dat tijdstip "gemaakt hadden. In zijn nommer van heden komt eene van dien generaal ontvangene depeclie van den 2 dezer voor die, in overeen stemming met, de in Engeland ontvangene officiële depeches, inhoudt dat de geallieerden in den voorafgaanden nacht met goeden uitslag eene onderneming bewerkstelligd hadden, be vijand had de werken voor het centraal bastion vereenigd, betgeen een zeer sterke contre approche daarstelde, welke in den nacht onder een levendig vuur veroverd en.behouden werd, waarbij eenige kleine mortieren zijn buit gemaakt. Eene poging des vijands om die werken te heroverenwerd af eslagen en hij met groot verlies in de vesting terug gedreven. De verliezen der Franschen waren geringer dan men reden had te vreezen. De heer Thouvenel is tot fransch gezant te Konstantinopel benoemdhij zal door den heer Bouréegezant in Perzie vervangen worden. De secretaris van legatie te Konstan tinopel de heer Beuedettivervangt den heer Bourée in Perzieterwijl de heer Beuedetti door den secretaris van legatie te BrusselSampayo vervangen wordt. De graaf Lallemand, legatie-secretaris te Dresden vervangt laatst genoemde. De Moniteur de la Flotte meldt, dat het Oostzee- eskaderkommandant Penaudden 1 dezer uit de haven van Cherbourg in zee is gestoken." De keizer heeft den 3 dezer den heer Lichtenveit, buiten gewoon gezant en gevolmagtigd minister des konings der Nederlanden, ten gehoore ontvangen, die Z. M. een brief van gelukwensching van zijn souverein overhandigde, wegens liet ontkomen gevaar op den 28 der vorige maand. Omtrent Pianori verneemt men slechts weinig. Gelijk alle opgewonden personen is hij ter prooi aan aanvallen, beurteling van woede en neerslagtigheid. Men is verpligt geweest hém het dwangbuis aau te doen. Zijne wonde is niet gevaarlijk. Men gelooft stellig dat hij een bezoldigd agent iswant een schoenmakersgezel is zelden in het be zit- eener aanzienlijke som in goud en doet, om zijne wraak te voldoen geen kostbare reizen en is gewoonlijk niet in staat om zeer dure wapens te koopen. Onmiddelijk na het plegen van den moordaanslag op den keizer is de criminele instructie in deze zaak aangevangen. De moordenaar is 28 jaren ouden heet niet Liverani, zoo als een sardinisch paspoort, op dien naam afgegeven en bij hem gevon den, eerst had doen geloovenmaar Giovanni'Pianori, gebo ren te Faenza en schoenmaker van beroep. De regter van instructie Treilhard heeft maandag zijn rapport bij de raadka mer ingedienddoor welke de aangeklaagde naar die van iu staat van beschuldiging stelling verwezen is, terwijl de stukken in gevolge het voorschrift van het wetboek van strafvordering terstond aau den procureur-generaal toegezonden zijn. Na iu eene buitengewone zitting het rapport der instructie gehoord tp hebben, heeft genoemde raadkamer een arrest gewezen, waarbij Giovanni Pianori naar het hof van assises der Seine is verwezen, om aldaar volgens de wet te worden gevonnisd. Plet woord zal in deze zaak door den procureur-generaal Rouland gevoerd worden. Pianori heeft verklaard gehuwd t-e zija en tevens gezegd, dat zijne vrouw en twee kinderen in Italië zich bij. zijn behuwdvader bevinden. Men zegt dat hij nog niets heeft bekend. De heer Paillet, die hean tot, verdediger is toege voegd, is een ijverig orleanist en wordt door dezen opgedragen last in een moeijeïijken toestand gebragt. jPKsa rEPasMS<3xias.'aA.i<\ Weenen 7 Mei Volgens eene uit Varna ontvangen depeche van gisteren zou Reschid-pacha op het punt staan om naar Weenen te vertrekken. Er waren aldaar tijdingen van de vloot der geallieerden aangekomenwaarbij onder anderen gemeld wordt dat een gedeelte der vloot de reede van Sebastopol verlaten had om Kertch te bombarderen. Marseille 6 mei. Uit berigten met de stoomboot Sinai van Konstantinopel aaugebragtloopeude tot 26 april, blijkt onder anderen dat de troepen van Oosteurijk echelonsgewgze zouden worden geposteerd aan de Pruth. Te Bukarest waren van dit leger 35000 man benevens 4000 Turken achtergebleven. Iu den Bosphorus waren reeds onderscheidene met graan geladene schepen aangekomen, terwijl men er nog meerdere te gemoet zag. Wederom werden twee nieuwe leger-afdeelingen dei- Frans chen iu de Krim verwacht. Daar de Russen zich concentreerden en Iukerman be dreigden, was Omer-pacha met 10 bataillons teruggekeerd. Brussel 7 mei. De koningin van Spanje heeft het ontwerp van wet tot den verkoop der geestelijke goederen, zonder eenige aan merking, in weerwil-der daarvoor gekoesterde vreeze, met hare handteekening bekrachtigd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2