MÏDDELBURGSCHE C O I R A T. Dingsdag 8 Mei. N°- 55. 1855. Déze courant verschijnt des Diugsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Viis- sUigen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertenticn kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertcntien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling gesciiiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. ®tjïringm. MiddeHbufg; 9 3 Mei. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier liggen op de bepaalde dagen ter lezing eene missive met bijlagen, van Zr. Ms. consul te Makowinhoudende: état des bati- ments de commerce Nêerlandais, entrés et sortis du port Mahon pendant l'année 1854. De Staats-courant waarschuwt de nederlandsclie rei zigers dat men aan de fransche grenzen moefjelijkheden on dervindt wanneer de passen niet behoorlijk voorzien zijn van een visum der fransche legatie te 's Hage of der fran sche konsuls te Amsterdam of Rotterdam. Ook kan men bij de fransche gezantschappen of konsulaten in vreemde lauden de passen ter visering aanbieden. Vice-konsuls of consulaire agenten zijn niet gemagtigd hel visum te verleenen. Naar wij vernemenmoet erin de staats-commissie voor de emancipatie der slaven nog al eene groote verscheidenheid van gevoelen bestaan zoo wel met betrekking tot het begiusel zelf, als ten aanzien van de wijzewaarop het zou moeten wor den uitgevoerd; althans, indien dat groote verschil tot geene toenadering mogt kunnen leiden vreest men voor cle schraal heid der vruchtenwelke de Nederlandsclie eer en de ongeluk kige slaven van het bestaan der staats-commissie oogsten zullen- - Vólgens mededeeling uit Luxemburg wordt Z. M. de koning der 'Nederlanden aldaar den 16 dezer verwacht. Te dezer gelegenheid zullen de nederlandsclie gezanten bij den bondsdag en bij het, fransche hof, alsmede de nederlandsclie consul-generaal te Parijs, zich mede naar Luxemburg be geven. Men houdt zich aldaar reeds bezig met het op rig ten van een' kolossalen triomfboog en eene eeregarcle te paard. Wij vernemen met zekerheid dat, Z. K. H. prins Eredcrik der Nederlanden tijdens het Xde landliuishoudkundig congres eenige dagen te 's Hertogenbosch vertoeven zal. TJit Harlingen wordt gemeld dat, volgens ingekomen berigten officieel kennis is ontvangen, dat de onderhande lingen omtrent den spoorweg met Pruissen en Hannover geheel naar wensch zijn geregeld. Den 4 dezer heeft in een der zalen van de koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam de plegtige openstelling plaats gehad van de verzameling schilderijen door wijlen den heer A. van der Hoop aan de gemeente gelegateerd. De plegtigheid bestond in eene schoone rede voering van den burgemeester, die daarbij hulde deed aan de nagedachtenis des erflaters, aan de leden der commissie, die zoo krachtig heeft bijgedragen om de stad in staat te Stellen het legaat te aanvaarden en aan de ingezetenen welke de commissie zoo vrijgevig ter zijde stonden. Uit eene goede bron verneemt, men uit Wageuingen dat door de collegien der exonerende landen en dat van den Slaperdijk, in eene voor eenige clagen gehouden ver gadering besloten is om den Grebbedijk te verhoogente verzwaren en geheel te verleggen ten minste voor zeer groot gedeelte, zijnde tot de uitvoering reeds een bepaald getal leden uit elk dijkbestuur benoemd. Niettegenstaande deze zaak veel geld kosten zal, wordt dit besluit ten volle goed gekeurd. De Zwolsche courant meldt uit Deventer dat den 30 april daar in den ouderdom van 89 jaren overleden is me- jufvrouw Hendrika van Calkeren dat men bij het openen van haar testament met verbazing vernomen heeft dat zij de volgende aanzienlijke legaten aan liefdadige en godsdien. stige instellingen vermaakt had, als: aan de armen der mennonieten-gemeente (waartoe zij behoorde) ƒ40,000 aan die der hervormde diaconie 18,000aan die der roomsch ka- tholijke gemeente ƒ13,000; aan die der luthersche gemeente 9000; aan die der israëlitische ƒ2000: aan de Israëlitische gemeente 4000om daardoor jaarlijks twee jongens tot ambachten, uitgezonderd die van slagter, op te leiden; aan de roomsch katholijke weezen 1000; aan de teelcenschool ƒ1000; aan het Meijerhof ƒ1000; aan de algemeene armen- conimissie, om daarvoor werk aan de armen te verschaffen ƒ3000; aan de gemeente der afgescheidenen 500; aan de kostschool voor doopsgezinde leeraars 8000aan de min vermogende Doopsgezinden te Amsterdam ƒ.4000; aan het instituut voor bliuden 3000; aan het instituut voor vol wassen blinden 3000; aan de inrigting voor jeugdige mis dadigers ƒ2000; aau het bijbelgenootschap ƒ3000; aan het christelijk hulpbetoon ƒ1000; aau het inslituut voor doof stommen 3000te zamen 119,500. Bij haar leven had de overledene zich als eene nederige en edele vrouw doen kennen; hare levenswijs was buitengemeen eenvoudig; onder anderen had hare woning nog de kleine vensters met de in lood gezette glasruitjes, der vorige eeuwen. BB<em>«EniittEttg£eini ena ïpesflaaSéens. Bij koninklijk besluit van 25 april jl. is de heer mr.J. P. J. A. graaf van Zuylen van NyeveltZr. Ms. zaakgelastigde te IConstantinopel, benoemd tot hoogstdeszelfs minister- resident bij de Ottomannlsche Porte. Bij Zr. Ms. besluit van 28 april jl. is jhr. I. J. Rammel man Elsevier jr., gouveruüüfvan Curacao en ouderhoorig- hedenthans met verlof hier te landeop grond zijner voortdurende ongesteldheid eervol ontslagen uit voormelde betrekkingonder dankbetuiging voor de gewigtigte dien sten daarin bewezen en is bij besluit van gelijke dagteeke- ningtot gouverneur van Curapao en onderhoovigheden benoemd de heer R. E. van Lansberge, thans consul-generaal der Nederlanden in Venezuela. Z. M. heeft bij besluit vau 3 dezer aan denkolonel, laat stelijk chef van den generalen staf bij het leger in Oost-Indie, C.P.Schimpf, thans met verlof hier te lande, verleend cle titulaire rang van generaal-majoor. Bij 's koning-s besluit van de zelfde dagt.eekening is aan jhr. «J\ G. O. S. von Schmidt auf Al tens t ad t, op het daartoe door hem gedaan verzoekeervol ontslag verleend als gouver neur der kolonie Suriname, onder dankbetuiging voor de gewigtige diensten, in die betrekking bewezen, en als zoo danig benoemd de generaal-majoor titulair bij het leger in Oost-Indie C. P. Schimpf. SBaariHie esa leg-er. Tot kommandaut van Zr. Msschooner de Schorpioen, is benoemd de luit. ter zee der Iste kl. C. J. Damtne, terwijl op dien bodem tevens van het. wachtschip te Ylissingen is overgeplaatst, de luit. ter zee der 2de kl. A. Droukers. - Uit Nieuwediep wordt ons van 2 mei geschreven §Naar wij vernemen wordt Zr. Ms. fregat Prins Hendrik den 20 dezer buiten dienst gesteld en gaat de equipage over op het fregat Prins Alexander, hetwelk op 'srijks werf in gereedheid wordt gebragt. Naar men denkt is bedoeld fregat bestemd voor een togt naar cle Middellandsche zee. Zr. Ms. korvet met stoom vermogen Medusa, kom mandaut de kapitein-luitenant ter zee H. J. van Maideghem, zal naar men verzekert, spoedig voor eene reis naar Oost- Iudie worden gereed gemaakt. Het schipwaarmede men den 3 dezer heeft gestoomdvoldoet bij uitstek en zal zoo wel een goed stoom- als zeilschip ziju. Wea-sclianllteinulle beragftteia. In den gemeenteraad te Amsterdam is besloten het beurs gebouw iu cle drie wintermaanden te verlichten. - Het Staatsblad no. 36 bevat een besluit van 5 dezer, bepalende dat de groote of zouthaiangvisscherij voor het jaar 1855 zal mogen worden aangevangen op den 1 junij. Bij het departement van binnenlandschc zaken isten behoeve der slagtoffers van den jongs ten watersnoodont vangen een door Zr. Ms. gezant te Parijs overgemaakte wissel, groot 2955,87zijnde de opbrengst eener door den heer E. van den Broek, bankier aldaar, geopende inschrij ving, en 25 van den makelaar Burlage te Amsterdam, namens een Nederlander in oostenrijksche dienst, thans te Kou- stantinopel. Volgens opgaven van het ministerie van financien is aan de verschillende kantoren van 's rijks accijnseu over de maand april jl. ontvangen aan suiker-accijns, in hoofdsom, opcenten en collectief zegeleen bedrag van 3780,91. De negende verkooping van de gronden in den Haar lemmermeer-polder heeft op den 3 dezer te Haarlem plaats gehad. De 1201,70 in veiling gebragte bunders zijn verkocht gezamenlijk voor 586,500 en afzóo gemiddeld voorƒ488 per bunder. In het geheel hebbende tot dus verre verkoel) te 13.836.47 bunders opgebragt 6,560,500 of gemiddeld 474 per bunder. Er blijven na deze afgeloopen verkooping nog ongeveer 3000 bunders tér veiling over. Eene tiende ver kooping van nagenoeg de helft van dat bundertalzal iu de volgende maand junij plaats hebben. Gedurende de maand april zijn over den hollanclschen spoorweg vervoerd 86792 personenis ontvangen voor personen ƒ81,870voor goederen ƒ13,133te zamen ƒ37,003 en in de vier eerste maanden van 1855 340,247. Gedurende de zelfde maand zijn vervoerd over den Rijn spoorweg 35123 personen; is daarvoor ontvangen ƒ42,685 en voor goederen ƒ11,134, te zamen ƒ53,819. E5aairg-eB*lDj&£e stand. Vlissingen, van 28 april tot 5 mei. Gehuwd: J. van de Vissersdijk, weduwn. van A. C. den Hollander, 36 j. met P. Voerman, jd. 33 j. M. J. van Veen, jm. 32 j. met P. Blom, wed. van W. H. Verzijn, 41 j. A. J. Burgerlioffjm. 25 j. met W. de Muynk jd. 24 j. L. H. E. Creutzbergjm. 24 j. met W. G. de Borst Verdoom ij cl. 28 j. BevallenJ. van Biemen geb. Nobelsd. C. Visser geb. van Veen, z. A. A. Kemeling geb. Paap, z. J. G. E. Klijberg geb. Stocker, z. A. M. R. Elorsckutz geb. Rei- nend. H. J. van Drielen geb. van der Eijkd. M. J. Delooije geb. Walé cl. Overleden: G. J. Wouters, jm.'19 j. E. Burgerhout, z. 5 j. M. van Dintelenvrouw van A. B. de Kloe, 39 j. Goesvau 2S april tot 5 mei. Gehuwd: J. Reijerso, jm. 26 j. met N. Remijnsejd. 24 j. -Bevallen: R. W. cle Jongli geb'. Chatin, z. L. C.Meijer geb. van de Blink z. M.Ti Reijnierse geb. cle Groote, cl.. A. Geers geb. Morienz. S. M. van der Weert geb. cle Beste, d. E. C. Mange geb. Robijud. A. C, Lippens geb. Koenenz. Zierikzee, van 28 april tot 5 mei. Gehuwd: D. Ornee, jni. met K. P. Slager, jcl. A. Muste jm. met C. Bakkerjd. F. J. Vorstheuvel Labrand jm. met A. C. llarinck, jd. BevallenA. Swarts geb. Boerz. H. Rombouts geb. Verhulst, d. C.E.de Jonge van der Halen geb.Tromp, d. Overleden: A. Weda, 69 j. ongeil. P. E. Giebel, man van A. van de Velde, 31 j. B. Hopmau man van H. Guinee, 55 j. Hulst, van 16 tot 30 april. Bevallen: Maria Danckaert geb. Cappendijk, d. Isabella. Brioen geb. van Croonenburgd. Eidelia Ereyzer geb. de Blok, zoon. Veudkoelate S&BaE.'oeir'e&iule €üoetBereBE. Te Middelburg, 5 Mei 1855. Eene Hofstede genaamd Vrijburg, met. woonhuis, schuur, bakkeet en gevolgengelegen onder de gemeente Oost- en Westsouburg, groot 3 bunders 90 roeden 90 ellen, lasten 408,05. Verkocht voor 12,227-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1