In de laatste editie van ons vorig no. hebben wij melding gemaakt van de latere aankomst eeuer stoomboot te Marseille na de Caire uit Konstantinopel vertrokken. Met deze (de Simois) zijn tijdingenloopende tot 23 april, ontvangen, die, hoewel van vroegere dagteekening dan de reeds per telegraaf vermelde vele nog onbekende bijzonderheden bevatten, waarvan wij thans het volgende kunnen mededeelen: Een fregat met de eerste sardinische troepen was te Kon" stantinopel aangekomen. Het kamp der Franschen te Maslak zou tot 80.000 man aangevuld worden, waarvan reeds 20,000 daar verzameld waren. Yolgens berigten uit de Krirn van den 21 aprilhad den de Franschen in den nacht van den 18den de derde pa- ralel met elkander vereenigd en waren 30 ellen van het bastion du Mat verwijderd. Omer-pacha, lord Raglan en kolonel Morris, hadden den 19den met 12,000 man eene groote verkenning bewerkstel ligd, in de rigting van Baidarde Russen hadden echter het gevecht ontweken en hunne stellingen verlaten. De Engel- schen hadden den zelfden dag twee hinderlagen onder den toren van Malakoff veroverdbij welke gelegenheid de kolo nel Egiston sneuvelde. De Montebello heeft 200 bommen in de vesting geworpen. Iskender-bey heeft den 21 april met kavalerie eene ver kenning gedaandoch ook toen ontweken de Russen het gevecht. Het in ongenade vallen van Mehemet-Ali wordt niet al leen nader bevestigd, maar reeds den 15 april is hij bij nacht, in weerwil van de smeekingen zijner echtgenoote, zu3t.er des sultansingescheept. Parijs 3 mei. Piauori zal aanstaanden maandag voor het hof van assises teregt staan. BSe&gïe. Brussel 30 april. De koninglyke maetschappy Broeder min en Taelyver" te Gent heeft den 24 april de navolgen de circulaire rondgezonden De schrikkelyke rampen door de laetste overstroomin gen in Holland veroorzaekthebben alom het medelyden voor de ongelukkige slagtoffers van dezen watersnood op gewekt. Door gansch Nederland zyn er geldinzamelingen gedaen om het lot der meest noodlydenden te verzachten de kreet van onheil deed zich in de naburige landen hooren en vond zelfs eene weerklank m Engeland; het moest dus nie mand verwonderen dat wy, stam- en taelbroeders van de zoo wreed beproefde bevolking op het eerste sein van den rampspoed, de stemme verhieven om ten voordeele der slagtoffers de hulp in te roepen van al degenen die een druppel Nederlandsch bloed in hunne aderen hebben. Gevol- gentlijk besloten wy op zondag 6 mei aenstaende een nationale vertooning ten behoeve onzer ongelukkige taelbroeders te geven, innig overtuigd zijnde dat al wie met Nederland in eenige betrekking is of geweest is ous in ons liefdadigheids- en broederminnend werk zal willen bystaen. Wy nemen dus de eerbiedige vryheid U hiernevens eene lijst van in schrijving voor deze vertooning aen te bieden, hopende dat gy dezelve met uw handleekening zult gelieven te vereeren." De stukkeu welke by die gelegenheid ten tooneele ge voerd zullen worden,zyn: //De dood vanEgmont.," vaderlandsch drama in dry be- dryvendoor den heer van Geert Vader Cats, of een uertje van het buitenleven," nieuw blyspel met zang in één bedryf, door H. van Peene, en h Twee hanen en een Henne," blyspel met zang in één bedryf, door dén zelfdeu. Bretijöingm. De brik Zwaluw,gezagvoerder J. A. C. Gerlach, is den 25 februarij van Batavia naar Hongkong vertrokken. Alles wel aan boord. Tot den 3 dezer zijn ter reede vau Vlissingen gekomen voor Antwerpen bestemd: h'rouwiena MargritliaHeins, van FlensburgHeinrich, Muller, van Middelfahrt en ThorsengAnthonsen van Faaborg,. alle drie met rogge; EconomyWrightvan Louden met guano LutianiaRic- kelesvan Memel met hout; ChristianeBruun, van Ny- borg met raapkoeken en EmmaDievoortvan Buenos-Ayres met huiden. Yoor Gent bestemd is aldaar ter reede gekomen Catha- rinaBartman van Hamburg met tarwe. Tot den 3 dezer zijn vnn Antwerpen de Schelde afgeko men en naar zee gezeild: Genius, Wettern en Catharina Pearson, beide op avontuur, GeorgeYasley, naar New-Cast]e' Z> E.l)., Bolt, naar ShieldsRenedoEchevarrianaar San tander Mary ElizabethSwannaar MaldonQueen of the TeignStooke, naar Liverpool en .SW,Alsop naar Lon den alle acht met baliastSt. NicolasEvin haar Havre, GloriaStelir, naar Hull, MargueriteLaverge, naar Nan tes, Sealar/c, Woodberry en StanislasGombeer beide naar New-York, alle deze vijf met stukgoederen. Caatstc ttteimisttjöingcu. TT S3 IE ÏH ES A A IF1 Weenen 4 Mei De generaal baron von Hess is niet vertrokken zoo als eenige dagbladen hebben medegedeeldzijn vertrek is in tegendeel uitgesteld en zal niet voor Avoensdag 9 mei plaats hebben. Londen 4 mei. In de zitting van het lagerhuis van gisteren heeft sir Ch. Wood verklaard dat geene nadere depeche van lord Raglan was ontvangen. De schepen van Hr. Ms. zeemagt, bestemd voor de blok kade der witte zee liggen zeilree. In de zitting van het hoogerhuis heeft lord Clarendon toegezegd dat aan het huis zouden worden overgelegd de protocollen der te Weenen gehoudene conferentieu. Decon- ferentien zeiven, zeide hij, zijn slechts geschorst doch niet afge broken. Oostenrijk blijft hoop voeden op het sluiten des vredes, Rusland heeft nieuwe voorstellen gedaan welke door graaf Buol aan de gemagtigden zijn medegedeeld. Thans een onderzoek te doen naar de houding van Oostenrijk, acht de minister onmogelijk. Lord Derby heeft als zijn gevoelen medegedeeld dat hij ge looft de geallieerden door Rusland worden om den tuin geleid. Lord Landsdowne voegde daarbij de waarschuwing om, in weerwil der door Oostenrijk te kennen gegeven hoop op vrede, de oorlogstoerustingen onvermoeid voort te zetten. ittiööt'lcn nan JPmmcr. STTW SB© TT JE»TSTE2¥. l'rasseBfieiifi MidUSeltonirg- ea 18.® titer daan. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Zondag Dingsdag 8 Woensdag 9, Donderdag 10, Vrijdag II, Zaturdag 12, Zondag 13 Dingsdag 15, Woensdag 16, Donderdag 17, Vrijdag 18, Zaturdag 19 6's morg. 2 ure. p 4 5 6 7 S,30 9 10,30 11 U 11,30 's midd. 12 namidd. 1 Van botterdam Zondag 6's morg. 9 ure. Dingsdag 89 Woensdag 9, '5 midd. 12 Donderdag 10 Vrijdag 11, Zaturdag, 12, Zondag 13 Dingsdag 15, Woensdag 16, Don derdag 17, Vrijdag 18, Zaturdag 19 12 12 namidd. 1 's morg. 4 6 6 7 7 9 Van Vlag si Bigden ®jjï Rotterdam. Uren van vertrek in Mei. Van Vliseingen. Maandag 7's morg. 4 ure. Woensdag 9 Vrijdag 11 Maandag 14, Woensdag 16, Vrijdag 18, 4 6.30 9 10 11 Van ÜE&otterdam. Dingsdag 8's morg. Donderd. 10, u Zaturdag 12, u Dingsdag 5p Donderd. 17, n Zaturdag 19n 9 ure. 9 9 9 9 9 Van Middelburg' ®jb Kiea'ïlkzee en Bergen ojï SSooidb (Vlftoleu). Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Maandag 7, 's morg. 2,30 Vrijdag li, 6,30 Maandag 14, 9 ure. Vrijdag 18's midd. 12 Van Tholen. Dingsdag 8,'smorg. 2,30 Zaturdag 12, p 6 ure. Dingsdag 15, 8,30 Zaturdag 19, u 11,30 Van Middelburg* op jftuhverpeii. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Woeusdag 9's morg. 4 ure. Woensdag 16, 10 Van Antwerpen. Donderd. 10,'smorg. 4ïire. Donderd, 17, u 10 Ijanbrlsbmgten. Overzigt «Ier week. Rotterdam, 4 mei 1855. Hoewel de afleveringen van Eioffiaj deze maand groot zijn geweest, bleef het echter op de markt zonder invlocdi l&ijst en Specerijen onveranderd. (Graanmarkt te Middelburg. Donderdag 3 Mei. De aanvoer van heden was niet zoo groot als voorgaande weeken op de verhoogde buiten- en binnenlandsche be rigten waren koopers zeer geanimeerd en de meeste houders hielden hunne Tarwe terug, hetgeen oorzaak was dat men de Tarwe 1 hooger heeft moeten betalen. Rogge is 50 a 75 ct. hooger gekocht. Garst 25 ct.Paardeboonen 40 a 50 ct.. Witteboonën 25 ct. per mud alle hooger. Erwten meer begeerd, en gingen goed van de hand. Bruine Boonen bleven met weinig koopers in een doen. Oliën zonder prijs verandering. Middel prijzen der Objecten van Markt binnen Middelburg, op 3 Mei 1855. per Ned. Mud. Tarweƒ14,60 Rogge-10,50 Garst- 6,50 Haver- Boekweit- -, per Ned. Mud. Witteboonen Gr. Erwten (Nieuwe) -10, Aardappelen - 3,50 per Ned. pond. Versche Boter. 1,08 Slotprijzcn der Effecten ter Beurze van Amsterdam - 3 Mei 1855. (Per telegraaf.) Nederland Werkelijke schuld 62-iV dito dito 3 p 74 dito dito 4 V 91 Handel Maatschappij 44 126 Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 p lOIi dito dito 1828/1829. 5 Certific. dito 1S4Ü 4 u 764 dito bij Stieglitz 4 u 76 dito dito 1854 5 n 814 Certiüc. van Inschrijving 6 59-f- Spanj e. Oblig. Nieuwe Stukken 1 17-Hr 3 31 Oostenrijk. Oblig. Metaliek 5 604 9,k u 31 dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 u 72-A Belgie. Certific. bij Rotschild 24 p 50 Portugal. Obligatien 3 374 Beurs van Londen4 mei ten 12 ure. Consols 884 Spanje. Buitenl. 3 pet. 35-4-. Rusland. 44- pet. 88-1,- Nederland. 24 pet.. 63. Beurs van Weenen, 2 mei. (Slotprijzen.) Metalliek 5 pet. 78 NieuAve leening 98 V. Beurs van Parijs, 2 mei. (Slotprijzen.)44pet.compt. 93,15 3 pet.. 68,70. riöiu'rtmiirn. Ondertrouwd: H. J. VAN DE KAMER Geertruidenberg, en den 2 Mei 1855. C. P. LAMMERS. Eenige en algemcene kennisgeving. Ondertrouwd JOH. SCHOUT VELTHUIS Vlissingenen den 3 Mei 1855. M. BEENHOUWER. Algeraeene en bijzondere kennisgeving aan Familie, Vrienden en Begunstigerszoo binnen als buiten de Stad. Getrouwd: L. H. F. CREUTZBERG V. D. M. te Oosterland WILH. G. DE BORST VERDOORN. Vlissingen, den 4 Mei 1855. Eenige en algeraeene kennisgeving. Den 26 April 1855 is te Utrecht overleden de WelEdele Heer J. M. DE LEPELAAR, Lid vau de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in de Provincie Zeeland. Wegens Familie-omstandigheden is deze eerst heden ge plaatst. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van"deelnemingbetoond bij liet overlijden van mijnen geliefden -Echtgenoot den Heer DO- MINICUS RONCA, betuig ik bij deze miju hartelijken dank. Middelburg, A. M. P. VAN VREE. den 3 Mei 1855. Wed. D. Ros ca.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3