IC JÈ missive van de kamer van koophandel en fabrieken alhier, I uitgebrngt door den lieer Scliultz. De commissie stelt voor oni den zoogenaamden kunstwijn te treffen met cene gelijke belasting als de wijn-zelve ad 16,87 per vatdoch de eigenlijke aalbessen-, peren- en appelen-wijn geheel vrij te laten. Na eenige discussie levert de heer Mestdaghondersteund dooi' den heer J. P. Smith een schriftelijk voorstel in om ler voorkoming van sluiking alle kunst- en vruchten-wijnen gelijkelijk te belasten. Alvorens dit in omvraag te brengen wijst de voorzitter op de moegelijk beid waartoe zulks aanleiding kan geven. Daar ingezetenen niet boven anderen mogen worden bevoor deeld zou dus ook die belasting moeten geheven worden van de binnen de gemeente ter verkoop niet van die voor eigen gebruik gefabriceerd wordende vruchten-wijn. De heer Mestdagh herinnert dat ten aanzien der vrij in te voeren melk bij het belast zijn van de boter het zelfde bezwaar bestaat. Wie dan van die ingevoerde melk binnen de gemeente boter vervaardigtzou ook aan de belasting onderworpen moeten zijn. De voorzitter bekent dat deze onregelmatigheid bestaat doch daarop zal worden gelet bij het opmaken der veror deningen op het nieuwe belastingstelsel. In omvraag gebragt, wordt dit voorstel verworpen met 8 tegen 3 stemmen, die van de hoeren Mestdagh, Smith en van der Os. Hierop gestemd zijnde over de conclusie van het rapport, vcreenigc de raad zich daarmede met 8 tegen 3 stemmen zijnde die van opgenoemde heeren. Bij burgemeester en wethouders is ingekomen ecne mis sive van gedeputeerde staten dezer provincie van 13 dezer houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot het doen eeuer geldleening, doch opmerking dat daaruit iiiet mag wor den betaald de som yan 2629,75$ voor buitengewone sub sidie aan het arm-, gast- en weeshuis, dan nadat de bij art. 59 en 60 der wet tot regeling van het armbestuur voor- geschrevene formaliteiten zijn nagekomen. Dien ten gevolge is van die inrigting ingekomen de ver- cischte staat van baten en lasten, welke in orde is bevon den en dc behoefte aanwijst aan gemelden buitengewonen on derstand, terwijl een concept-besluit naar het voorschrift van art. 59 der armenwet, bij afwezigheid van den heer Mestdagh, als regent dier instellling, wordt gearresteerd. "Voorts wordt bij concept-resolutie met algemeene stemmen besloten tot het toevoegen der volgende posten aan dc ge- meente-begrooting over dit dienstjaar, als in ontvang /SOOO van meergemelde geldleening, en in uitgaaf/ 2629,75£ voor genoemde buitengewone subsidie, 2519,4S voor het restant der aannemingssom van de werken aan de Pottenkade en 2056,96 voor bijgekomene werkzaamheden buiten aan neming ter zelfder zake. Wordt voorlezing gedaan eener missive van den minister van financiën, berigtende op het daartoe ingediend rekwest dat de certificaten dezer geldleening' niet vrij van zegel kun nen zijn, doch zulks geen bezwaar kan opleveren daar de registratie buiten regten geen vereischte is. Voor kennisgeving worden aangenomen 1. eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland houdende goedkeuring der gemeente-begrooting voor 1S55 2. een dergelijke, hou dende goedkeuring der subsidie aan het algemeen armbestuur en voor ditmaal oolc van die aan het arm-, gast-en weeshuis ad 16.000, hoewel gedeputeerde staten zich niet kunnen vereenigen met de bij dat gesticht gebruikelijke verpleging der weezen bij uitbesteding; 3. een van het gemeente-bestuur van Koudekerke ingekomen berigt, dat van wege die ge meente is benoemd eene commissie van toezigt op den straat weg tusschen Koudekerke en Vlissingenbestaande uit de heeren A. Aarnoutse Az. en P. Boone, wethouders en P. de Buck, lid van den raad; 4. de mededeeling dat door den ontvanger van den rijweg tusschen Middelburg en Vlissingen rekening over 1S54 is afgelegd, bedragende de ontvang 3666,5G, de uitgaaf/1701,24 en dus het goed slot1965,32 het aandeel waarin aan deze gemeente komende ad 700 bereids bij den ontvanger is gestort; 5. het proces verbaal der driemaandelijksehe opneming van de boeken en kas van den gemeente-ontvanger, zijnde een en ander in orde bevon den en bedragende liet saldo bij hem in kas 25,726,23^. Eindelijk wordt door burgemeester en wethouders over gelegd het verslag omtrent den toestand der gemeente over IS54hetwelk ter griffie zal worden ncdergelcgd en daar van een afschrift tegen voldoening der kosten verkrijgbaar gesteld. De openbare zitting wordt hierop gesloten. &2eB3ue<eaaéeipma«lL varna 2Z5e;ri!kzee. Zitting van 30 April 1855. Voorzitter mr. B. C. Can. -r-Afjvezig dr. Goemans en mr. van Dongen. De- notulen van 4 april II, worden gelezen en goedgekeurd. lï.'de burgemeester herdenkt liet verlies dat de vergade ring/geleden heeft door het overlijden van mr. van Adrichem, die in den bloei zijner jaren met ijver en lust voor de zaken b.ezicld., aan den raad is ontvallen hij deelt mede dat de ver kiezing'. ter vervulling van dc vacature door burgemeester en wethouders is bepaald op den 14 mei, en worden tot leden 'van het stembureau benoemd de heeren van der Grijp en 'Landsknegt; plaatsvervangers jhr, de Jonge en van der Vliet, (dr. Goemans komt tusschen de stemming binnen); 2. op voorstel van burgemeester en wcthonderswordt over gegaan tot dc benoeming van eenen waarnemenden wethou der waartoe wordt gekozen jhr. de Jonge; (bij de eerste sterortiing; bekwam, jhr. de Jonge 4, mrs. van Dongen .3, Egter"2 en van .der',Vliet 1 stem, zijnde een in blanco; bij d'ej.twéiede stemming bekwam jhr. de Jonge 6 en mr. van |lfcmgén 4 s(emjh£ii,^ almede 1 in blanco); 3. burgemeester en wethouders deden mede dat door ge deputeerde staten is goedgekeurd de onderhandsche verhuring eener loods. Aangenomen voor kennisgeving; 4. in handen van de heeren van der Vliet, Landsknegt, en Ochtman worden gesteld de rekeningen van het algemeen-, evangelisch luthersch-, en het christelijk afgescheiden arm bestuur mitsgaders van de commissie voor de brei-en naai school ten fine van rapport 5. aan de leden wordt uitgereikt het jaarverslag der ge meente over 1S54, met kennisgeving dat dit verslagaan gedeputeerde staten is medegedeeld en overigens bij den ge meente-drukker tegen 40 cents is verkrijgbaar gesteld; 6. wordt gelezen een rekwest van C. D. Ornée, houdende verzoek om 37,voor mest door hem bij gelegenheid van den watervloed in 1854 voor den kistdam geleverd. Daarop wordt door den heer Ochtman namens de commissie gerap porteerd dat de rekwestrant minder inest heeft geleverd dan hij opgeeft en daarom de commissie tot afwijzing adviseert, waartoe wordt besloten 7. ingevolge deszelfs verzoek wordt aan het nederduitsch hervormd diaconie-armbestuur toegestaan zijne begrooting over 1854 te wijzigen, door de uitgaaf met 745,31 te ver- hoogen hetgeen kan geschieden doordien er 1666,69 meel is ontvangen dan begrrot en er alzoo nog een batig saldo van f 921,38 zal overblijven; 8. tot leden der commissie voor de bouwvallen worden benoemd de heeren van der Vliet en van der Grijp; de rekening dier commissie wordt gesteld in handen der leden vermeld bij no. 5terwijl de voorzitter de commissie uitnoodigt de noodige voorstellen te doen om hare reglementen in werking te brengen in overeenstemming met de gemeentewet 9. op voorstel van burgemeester en wethouders wordt eene som van 137,50 van posten van de begrooting 1854 over geschreven op den post van onderwijs; 10. mr. B. C. Cau wordt in plaats van mr. van Adrichem benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand 11. alsvorcn mr. de Crane als lid der commissie voor het financieel beheer der tusschenschool; 12. tot leden voor de commissien bedoeld bij de artike len 11 en 15 der wet op de schutterijen: mr. van Dongen en dr. Goemans; tot plaatsvervangers de heeren van der Grijp en Landsknegt; 13. voorliet verder in orde brengen der wandelingen wordt toegestaan eene som van 100; 14. van de daarvoor benoemde commissie wordt naar die voor de strafverordeningen overgebragt de herziening van het policie-reglement 15. de commissie voor de strafverordeningen brengt bij monde van den burgemeester rapport uit omtrent het concept brand-reglementen zich met veel punten vereenigende heeft zij echter tegen andere bedenkingen, waarom zij een geheel nieuw reglement aanbiedt dat voor de leden ter visie wordt gelegd; 16. voor het opruimen van paalstomp,en in de haven wordt 11,75 toegestaan; 17. de commissie voor de..wijziging van het reglement voor de turftonners brengt rapport uit en adviseert tot aan neming dier wijziging waartoe wordt besloten welke wijzi ging volgens voorstel van mr. Eokker in de courant zal worden bekend gemaakt; 18. ingevolge rapport der commissie wordt voovloopig vastgesteld en zal aan de goedkeuring van gedeputeerde staten onderworpen worden de rekening van den schutters raad over 1854 19. ingevolge rapport der commissie van fabricage, uit- gebragt door den lieer Ochtman wordt afwijzend beschikt op het verzoek van J. Balaannemer der klok- en uur werken, om toelage voor buitengewoon werk; 20. mr. Fokker brengt namens de commissie rapport uit op bet rekwest van J. Moolenburgh te Noordgouwe over belette suatic van zijne polders te St. Jeroen en Suzanna, door de afdamming van liet dijkwater houdende dat door de commissie, bijgestaan door den architect en nog twee deskun digen, opneming in loco is gedaan; dat de klagten haar on gegrond voorkomen; immers, bij laagwater is de laagste stand van het dijkwater beneden de laagste stand van de suatiesluis; ten tweede is dc afdijkiug in der tijd op rapport van deskundigen gedaan in het belang van het dijkwater om verzanding tegen te gaanwas die afdamming dus niet geschied dan was het dijkwater nog meer aangeslibt en dus de suatie nog meer belet; ten derde is het dijkwater spuiboezem van de haven en moeten de snerende polders bij het innemen van water tot spuijing zich aan den last onder werpen; ten vierde was ook dikwijls voor de afdamming het dijkwater volgehouden en dus suatie onmogelijk; de com missie adviseert dus onder referte aan een haar toegezegd doch nog niet ontvangen rapport der deskundigen tot afwij zing van het verzoek; wordt besloten dit rapport af te wachten en de zaak nog aan te houden. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethou ders wordt besloten de lantaarns op de bruggen en bij het gevangenliuis gedurende den zomer te laten hangen om bij voorkomende gelegenheid te kunnen branden. Wordt gehouden een beslotene vergadering tot beoordcc- ling van bij gedeputeerde staten ingediende reclames tegen den hoofdelijken omstag. De vergadering heropend zijndelegt den heer Ochtman een rapport over omtrent de verordening tot heffing van retributie op het gebruik door ambachtslieden van een om rasterd terreindat ter visie der leden wordt gelegd. Waarna de vergadering wordt gesloten. 13iutmlan0sciir feijbmru'n. ^oord-AHanen-ii ka. De berigten uit New-York van 12 april melden een feit, waaruit op nieuw blijkt dat de klove tusschen het slaven- houdende en het slavernijwerende gedeelte der noord-ame- rikaansche republiek al wijder wordt. De senaat van den staat Albany heeft besloten tot nader onderzoek van eeu voorstel om met wijziging der bestaande grondwetsbepaling het stemregt aan de negers toe te leennep. Slechts eeu derde gedeelte der vergadering was van die wijziging af keerig. En^elaud. Londen 1 mei. De meerderheid van het lagerhuis heeft in de zitting van gisteren avond het beginsel aangenomen omwanneer de vrede mogt tot stand komen jaarlijks een millioen p. st. der leening af te lossen. Bij de behandeling- van het wets-ontwerp bel,rellende hel zegel der nieuwsbla den, is na eenige discussie de bepaling ingetrokken omtrent het kopijregt. De discussien over de overige artikelen lever den niets van eenig" belang op. Ataiie. De ministeriele crisis in Öardiuie is nog niet ten einde. De met de zamens telling van een nieuw kabinet belaste generaal Durando heeft zeer weinig kans op welslagen. Zelf geheel de beginselen toegedaan van het kabinet dat is af getreden en waarvan hij deel uitmaakte, zal hij moeijelijk eene keuze kunnen doen, ten zij uit de hoofden der libe rale partij. Mogt de koning ook zijne toevlugt tot de regterzijde ne men, dan zou hij moeijelijk eene vereeniging kunnen vinden die eenigen steun vond in de kamer van afgevaardigden. Eene ontbinding van deze wordt dus waarschijnlijk geacht. Sjpansje. De cort.es hebben met 168 tegen 5 stemmen verworpen het verzoek der houders van coupons-bewijzen tot herstelling hunner in der tijd onder het ministerie Bravo Muriilo ge- korte regten op de coupons, ten bedrage van 50 pet. E0inH4scIiliaiia«ll. Weenen 2 mei. De baron von Hess vertrekt heden. Volgens de dagbladen heeft gisteren een conferentie plaats gehad tusschen de heeren Buol, de Bourqueney en West moreland, waarna graaf Buol onmiddelijk eene bijeenkomst met den keizer gehad heeft. Frankfort 29 april. Het reusachtigereeds door Napo leon I gevormde planom bij Maintz eene vaste brug over den ïlijn te bouwen, zal nu eindelijk verwezenlijkt worden Het vinclt bij den groothertog van Darmstadt en diens eer sten minister von Dalwigh alle mogelijke ondersteuning en er bestaan geen redenen om te geloovendat van de zijde der militaire bonds-commissie hiertegen eenige zwarigheid zal gemaakt worden. Berigten uit de vorstendommen en Bulgarije gewaden van den veel belovenden stand der granen ten gevolge van de warmevruchtbare regenbiiijendie daar plaats hebben. Men meent een overvloedigen en gezegenden oogst te kun nen verwachten. Berlijn 3 mei. Heden middag ten 3 ure is de zitting van de kamera door den heer voa MannteufFel geslpten met een aanspraak, die hoofdzakelijk betrekking had tot de binneu- landsche aangelegenheden des lands. De minister gaf te kennendat het militaire crediet zal gebruikt worden met zoo veel spaarzaamheid, als vereenigbaar is met de mobili satie van het leger, die gevorderd wordt, om overal de waardigheid, do onalhankelijkheid en de positie van. Pruis- sen als groote mogendheid, te handhaven. IFiraraBtiriijSi. Parijs 1 mei. Uit Sebastopol luiden de berigten alleron gunstigst. Volgens de opgaven der regering zelve, heeft het aantal zieken in de Levant het cijfer van ruim 20,000 bereiktvan welke de helft zich in de ambulances bevindt. Het beleg van Sebastopol wordt bepaald opgebroken. De hulptroepen zullen de bevestigde stellingen bewaken en de franschen en engelschen het oude plan des keizers ten uitvoer brengen, en een veldtogt in de Krim ondernemen. Het blijkt meer en meer dat Oostenrijk aan geen oorlog tegen Rusland deel wil nemen. Men ziet eene nieuwe uitgifte van schatkistbons te gemoeten wel voor niet minder dan 250 millioenin de maand september zal eene nieuwe leening tot stand komen van 500 millioenen francs. Pianori, zoo heet de moordenaar, en niet Liverani, heeft verklaart dat hij en nog een ander Italiaanden keizer reeds te Londen van het leven hebben willen berooven, dat zij hem daar echter niet hebben knnnen naderen en bovendien de woede van het engelsehe volk vreesden. Zij meenden te Parijs beter de gelegenheid t.ot de vlugt te zullen vinden. Zoo wordt lieden t.en minste verhaald. Hij werkte sedert een jaar bij een schoenmaker in Frankrijk, deed echter van tijd tot tijd reizen naar Londen en was ook nu eerst weder van daar terug gekomen. Men voegt er bij dat hij den naam van den anderen Italiaan genoemd heeft.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2