MIDDELBURGSCHE COURANT. N°- 54. Zaturdag 1855. 5 Mei. 2lanliattötgtrtQen $3innoilawösd]£ ®ijömgm. Dcee courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post 3,40. De inzending van Advertentien lean geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksG eboorte of Dood bekend makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. Burgemeester en Wethouders der Gemeente St. Maar tensdijk brengen bij deze ter kennisdat ten behoeve der-zelve gemeente zal plaats hebben eene Negotiatie, ten bedrage van 4000. tegen de minste re rite zoodanig dat aan hem die bij deszelfs gesloten insclnijvings-biljet de minste rente bedingt, de voorkeur zal wórden gegeven. Zullende de inschrijving ten overstaan van Burgemeester- en Wethouders plaats hebben op het Gemeentehuis alhier, den 16 mei 1855, des middags ten 12 ure; terwijl het plan van negotiatie ter secretarie der gemeente ter lezing ligt. St. Maartensdijk, den 1 mei 1855. J. L. DE CASEMBROOT. Burgemeester. J. VAN STRATEN, Wethouder. MStild.eItoiiD.ifg- 9 Mei. Burgemeester en wethouders dezer gemeente hebben be kend gemaakt: 1. dat met het primitief besclu-ijvingswerk voor de belas ting op het personeel in deze gemeente een aanvang zal wor den gemaakt op dingsdag den 8 mei aanstaandeen alzoo de aan de ingezetenen uit te reiken besehrijvings-biljetten .met den achtsten dag daarna van wege den ontvanger der directe belastingen zullen worden opgehaald 2. dat als tegenscbatters van de zijde der belastingschul digen zijn benoemd Jacobus Sonius, Pieter Bernardus Tho mas Eraneella, Johannes Snel en Pieter Jacobus van Puf- felen; dat, wat het patentregt betreft, bij de zelfde circulaire is bepaald dat-, met uitzondering van de patentpligtigen vermeld onder no. 37 tot 40 van tabel no. XIV (betreffende de slijters, tappers, kroeghouders en koffijhuishouders)de niet in de gewone beschrijving zullen worden begrepen, maar aan welker huizenzoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar, en zonder de gewone beschrijving af te wachten een declaratoir zal moeten worden bezorgdhetwelk na verloop van drie dagen weder zal worden opgehaaldbe trekkelijk alle ovei'ige patentpligtigen, bedoeld in de 15 eerste tabellen der wet van den 21 mei 1819 (Staatsblad no. 34). a. de aangiften of verklaringen ter verkrijging van patent zullen worden uitgegeven van den 8 mei 1854 tot en met den lGden dier maand; b. die verklaringenbehoor lijk ingevuld, zullen moeten zijn ingezameld op den 26 mei, en c. het register van gemelde patentpligtigen zal worden gesloten op den 18 junij. Men verneemt dat door ingelanden der Vier Bannen in Duiveland, ten gevolge van het overlijden van den heer van der Maas te Nieuwerkerktot candidaten als gezworen in die gemeente zijn voorgesteld de heeren D. Hallingse, J. de Braai en H. van de Zande. f- Den 3 dezer werd van de werf de Goede Intentie van den bouwmeester J. Srickaert te Zierikzeemet goed gevolg te water gelaten het campagne-fregatschip //Elizabeth'5 groot 400 lasten, gevoerd zullende worden door den gezag voerder 11. E. Klokonder boekhouderschap van den heer D. Keuste Rotterdam. X De provinciale staten van Groningen zullen op 10 mei eene buitengewone zitting houden ter benoeming van een lid voor de eerste kamer der staten-gënéraal ter vervan ging van wijlen den heer de Sitter. Volgens het Journal de Saint Petersbourg heeft de kei zer van Rusland, als bewijs van zijne bijzondere welwillend heid, de orde van den Witten Adelaar verleend aau den luitenant-generaal baron de Nepveuaide de camp vanZ. M. den koning der Nederlanden. Het kiescollegie van stemgeregtigde deelhebbers in de nederlaudsche Handel-Maatschappij te Rotterdam heeft den 2 dezer in zijne bijeenkomstin de concertzaal in de Bier straat gekozen tot commissarissenin plaats van wijlen den heer Jacob Meesden heer J. R. Vederen in plaats van wijlen den heer W. Suermondt, den heer Joost van Vollen- hoven beiden tot dusver plaatsvervangersterwijl voor deze heeren tot plaatsvervangers gekozen werden de heeren G. J. Mees en D. Dunlop. Men verneemt uit 's Hage dat de staalcommissie ter zake vau de afschaffing der slavernij in onze O verzeesche Be zittingen in de afgeloopen week hare zittingen hervat heeft en. die onafgebroken voortzetten zal, tot dat zij met haren ar beid gereed is. Ter kennis van belanghebbenden is gebragt, dat het kanaal van Luik naai' Maastricht voor de scheepvaart zal gesloten zijn van den 18 augustus tot den 8 september eerstkomende zoo dat gedurende dat tijdvak de doorgaande vaart tusschen die twee plaatsen onmogelijk zal zijn, en dat de Zuid-Willemsvaart voor de scheepvaart zal gesloten zijn van den 18 augustus tot den 29 september eerstkomende, zoo dat gedurende dat tijdvak de doorgaande scheepvaart tusschen Maastricht en 's Hertogenbosch mede onmogelijk is; men zal er zich echter op toeleggen de vaart zoo veel vroeger weder te openenals bij de uitvoering der werken maar eenigzins mogelijk zal worden bevonden. KSasEïoeEflaasBsg-enii eau toesBaaiTteca. Bij besluit vau den 29 april jl. heeft Z. M. goedgevon den aan J. C. Enschedé, burgemeester van Velsen en aan G. de Groot, reeder en koopman te Egmond aau Zee, ver gunning te verleenen aan eerstgenoemde tol; het dragen dei- gouden en aan laatstgenoemde tot het dragen der zilveren eeremedaille, hun geschonken door Z. M. den keizer aller Russenmet bestemming om gedragen te worden aan het lint der St. Anna-orde. Z. M. heeft bij besluit van de zelfde dagteekening goed gevonden te benoemen bij den proviucialen staf: tot luite nant-kolonels de majoors J. E. van Mansvelt en E. J. D. A. Kuil van Trojen, adjudant, de eerste in het provinciaal kommandement van Utrecht en laatstgemelde in dat van Zuidholland. Bij besluit des konings van 2 dezer is tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw benoemdmr. Ij. W. C. Keuchenius, fungerend secretaris-generaal bij het departement van koloniën. Z. M. heeft bij besluit van den 1 dezer goedgevonden te benoemen: bij het wapen der artillerie, bij den staf van het wapentot kapitein de 1ste luitenants J. E. van Heutsz en M. P. Molvan dien staf, magazijnmeesters der artil lerie van de 2de klassede eerste te Neuzen en laatstge melde te Woerden. BAuussteaii en wetemstjEaappeHi. Naar men verneemt is jonkh. mr. D. R. Gevers Dey- nootkantonregter te Rotterdamten vorigen jare reeds benoemd tot lid correspondent van the Society of arts manu factures and commerce te Londendezer dagen benoemd geworden tot vice-president honorair van the Universal Society for the encouragement of arts and industry in Londen. EieE'EmieTaws Door het provinciaal kerkbestuur iu Zeeland is in zijne vergadering van gisteren benoemd tot afgevaardigde ter algemeene synode voor dezen jarede wel-eerw. zeer gel. heer dr. W. L, van Oosterzee te Goesen tot zijuen secundus de wel-eerw. heer J. P. H. Reijers, te Brouwershaven. Men verneemt dat de aartsbisschop van Utrecht door de de zeer eerw. heeren Dekens van liet aartsbisdom de weleerw. heeren pastoors heeft doen uitnoodigen om in al de kerken een Te-Deum te zingen, ten dank aan God voor het behoud van Z. M. Paus Pius IX bij het bekend ongeval in de ab dij van St. Agues te Rome. Marine ©BE leg-er. Men meldt uit HellevoetsluisDe luitenant Ier zee 1ste kl. C. J. G. Storm van 's Gravesandeeerste officier aan boord van Z. Ms. brik Venus is tot herstel van gezond heid op non-activiteit gesteld, en is vervangen door den luitenant ter zee 1ste kl. G. Tichelman, thans kommandant van Zr. Ms. kanonneerbootgestatipnneerd te Millingen. Wij vernemen dat'de kapitein?; ter zee J. W. E. Er nebt komman deren de Zr. Ms. fregat Doggersbank, zijn pen sioen heeft aangevraagd. Volgens ontvangen berigt van de kaap de Goede Hoop zijn uit de Tafelbaai vertrokken den 29 jauuarij jl. Zr. Ms. fregat de Ruyt.er, onder bevel vau den kapitein ter zee E. X. R. 't Hooft.en den volgenden dag Zr. Ms. schooner Rembang, kommandant de luitenant ter zee 1ste klasse T. Hansen, beiden naar Batavia. t&rep§CBa51Headle toernjjfeEïo Bij het departement van binnenlandsche zaken is ten behoeve der slagtoffers van den jongsten watersnoodont vangen een door Zr. Ms. consul te Geneve overgemaakte wissel, groot;1265,95 voor het beloop der in Zwitserland tot dat einde gedane giften. Men verneemtdat door het corps officieren van het 3de bataillon van het regement grenadiers en jagers bij hun vertrek uit Leyden, een album is aangeboden aan Z. K. H. den prins van Oranje. Volgens opgaaf van de directie der nederlaudsche bank was op 30 april het bedrag der in omloop zijude bankbil jetten ƒ95,223,780; der saldo's van rekeningen-courant ƒ13,070,700,81der munt en muntinateriaal102,811,781,S3 SiateEB-GeoeraaB. Bij eene zeer uitgebreide memorie heeft z. exc.de minister van financien de bedenkingen beantwoord welke in de af- deelingen van de tweede kamer der staten-generaal zijn Ier sprake gebragt, nopens de voorgedragene bepalingen op de wet ter vaststelling van het briefport en Ier regeling van de brievenposterij. Daarbij is een gewijzigd ontwerp van de bedoelde voordragt gevoegd. Bij dit gewijzigd ontwerp wordt het port vooreen brief van 15 wigljes of daar beneden op 5 cent. voorden afstand van 30 nederl. mijlen en op 10 cent voor den afstand van meer dan 30 nederl. mijlenvoor de brieven van 15 tot en met 50 wigtjes, tweemaal: van 50 tot 100 driemalen enz. De regering acht eene andere regeling, ten aanzing van den vrijdom van het port op de nieuwspapieren, als emolu ment van post-directeuren en beambten wenschelijk en zelfs noodzakelijk, maar in verband met eene vergoeding voor heigeen de belanghebbenden daarvoor zouden moeten ontberen. Bij eene afschaffing van dien vrijdom is zij alzoo voornemens om op de aanstaande staatsbegrooting een bedrag van 50,000 te brengen, ten einde in deze vergoeding Ie voorzien. Zij meent zich in dat opzigt niet te moeten laten terug houden door de vrees van aanmerkingen op de ver hooging van het eind-eijfer, vermits de schatkist bij derge lijke n maatregelwelligt eer zal winnen dan verliezen; Ten aanzien der adressen en facturen heeft de regering eenige nieuwe bepalingen voorgedragen, ten einde te'ver hinderen dat een ieder die dit slechts zoude willen zich'- in staat zoude bevinden om de wet krachteloos te maken. GeiiBaeeiutejr&atIL van "Vlissiegen. Zitting van 30 april. Voorzitter dr. Callenfels. Afwezig de heeren Uyttenhooven en van Uyc Picterse. De notulen der vorige zitting goedgekeurd, en de sedert in gekomen e staatsbladen overgelegd zijnde, is aan de orde het rapport der commissie belast met de herziening van het plaatselijk belastingstelsel op een iu have tiaudeu gestelde

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1