III KAPITAAL WINKELHUIS EN ERVE, MEUBELEN EK HUISRAAD, ZINDELIJKEN. INBOEDEL, ZINDELIJKE MEUBELEN EEN HUIS EN EMU IET TUIN EN SiiDSWlUKEL, SflT" STERFGEVAL zal de Notaris P. YAN DE GRAPT te Middelburg na bekomeue autorisatie, op Dingsdag den S Mei 1S55 des namiddags ten 7 ure, op de Bovenzaal van de Sociëteit de Vergenoeging, op de Groote Markt, presenteren te verkoopenbij opbod en afslag staande en gelegen in de Noord poortstraatwijk M no. 4, waarin eene (lo.risaote HRUIDËl'lERS- SÊAAIi. wordt gedreven met annex PAKHUIS, KOFF IJ BRANDER IJ EN PAARDESTALLEH, waarin gelegenheid bestaat tot stalling van 72 Paarden. Alles bevindt zich in den besten staatals zijnde sints korten tijd de Winkelhet Pakhuis en de Koffij branderij geheel vernieuwd. Nadere inlichtingen des aangaande te bekomen bij den Notaris voornoemd en bij de Heeren D. BASTIAANSE en A. W. VAN HEU VEN. Gemelde Perceelen zijn twee dagen te voren te bezigtigen, op vertoon van een Permissie-biljet, ten Kantore van ge- melden Notaris verkrijgbaar. De Grondlasten zijn 41,12. Openbare Verkooping binnen Vlissingen op Dings dag den S Mei 1S55des voormiddags ten 10 ure, aan het Venduhuis van M. II. DE BEEll, in de Lange Wal- straat wijk P no. 132 van bestaande in KabinetChiffonnièreLinnen- en Kleerkas- scnCanapé, Latafels, Ronde en andere Tafels, Lede- kanteuSpiegels, Schilderijen, Bed jen met toebeliooreu, Katoenen-en Wollen Dekens Blik-, Verlakt-, Porcelein-en Aardewerk, Koper-, Tin-, IJzer- en Houtwerk; voorts eeue groolo partij Manufacturen, eenige Manskleederen ge schikt voor Zeevolk en wat meer zal worden bijgebragt, waartoe dagelijks gelegenheid bestaat. Daags vóór de Vei ling voor een ieder te zien. De Notaris D- UYTTENIIOOVEN zal op Vrijdag den 11 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, binnen Vlis singen, op den Steen en Beer wijk I no. 12, presenteren te verkoopen een bestaande in Tafels Stoelen, SecretaireChiffonnièreCa napé Led'ekantBedden DekensSpiegelsSchilderijen, Verlakt-, Glas- en Aardewerk, een Vuurhaard, Kagchels, IJzer- eii Houtwerk, en al hetgeen verder zal worden geveild. Daags voor de Veiling vóór een ieder te zien. Verkooping te Veere aan de Zuidzijde der Haven, bij de Turfkaai, Vrijdag den 21 Mei 1855 3s morgens ten 10 ure, ten overstaan van den Notaris W. M. SNIJDER en Getuigen, van en andere Goederen waaronder twee Bedden met Hoofd peulzeven Kussens, twee Matrassen, Linnen en Wollen Dekens KussensloopenBeddelakcns en verder Linnengoed Ledekanl met BehangselLadetafel, Waschtafel, Theebladen en ander Verlakt.goedTafels en Stoelen in soort, waar onder 12 fraaije Matten Stoeltjes met Peautuil van zooge naamd Kersenhout, Spiegels in soort, Koper-, Tin-, Blik-, IJzer-Porcelein-Glas- en Aardewerk en meer andere Goederen. Te bezigtigen daags te voren van 's morgens 9 tot 12 ureen des namiddags van 3 tot 5 ure. 1TB. Volgens het plaatselijk gebruik van oudsher in Veereeveu als in vroegeren tijd overal in dit Eilandmoeten de Koopen beueden den Daalder of 1,50zonder onder scheid van ICooper, onmiddelijk "bij de toewijzing worden gekweten. De Notaris D. UYTTENHOOVEN, residerende te Vlis singen zal in het openbaar presenteren te verkoopen OP' MAANDAG den 14 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, in de Herberg de Zwaan, onder de Gemeente van Oost- en Westsouburg, aan den Steenen Rijweg van Middelburg naar Vlissingen waarin met succes de Srnids- Affaire is en wordt uitgeoefend, staande en 'gelegen op het Dorp Westsouburg, Gemeente van Oost-en Westsouburg, gemerkt no. 31Kadastraal be kend sectie D no. 62 en 61-, ter inhoudsgrootte van 12 Roe den. Dadelijk na het voldoen aan de conditiën in gebruik te aanvaarden. EEN IIÜSS EN ERF IET TÜIN, staande en gelegen op het Dorp Westsouburg voornoemd, gemerkt no. 4-6, Kadastraal bekend Sectie D no. 93 en 94, ter inhoudsgrootte van 2 Roedeu 16 Ellen. Waarvan de Kooper op het gebruik komt: Van liet 'voorste gedeelte met een deel van den Tuin op primo Mei 1S56, en van het achterste gedeelte met het overige deel van den Tuin dadelijk na het voldoen aan de conditiën. ESM .FEMSa WEILAND, groot 1 B. 54 R. 40 Ellengelegen in de Gemeente Vlis singen, aan den Steen'eii Rijweg vandaar naar Middelburg, Kadastraal bekend séctiè C 110. 171 en 172, met nog 3 R. 80 Ellen SPRINK, Kadastraal bekend sectie C no. 274. B£ JK 1¥ PEMCEE1L WEIDE EU BOUWLAND, groot 1 B. 38 R. 80 Ellengelegen in de Gemeente Vlis singenaan den zelfden Rijweg, Kadastraal bekend sectie C no. 173, met nog. 3 R. 80 Ellen SPRINK, Kadastraal bekeud sectie C no. .273. Beide Perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna te zamen worden geveild, en wordt het gebruik daarvan ver kregen: Van het Bouwland na het rooven van den Oogst en van het Weiland den 25 November van 1856, tot welken tijd beide Perceelen zjjn verhuurd voor ƒ200 den hoop 's jaars. De Huizen met. Erven en Tuin zijn te zien op Vrijdag den 11 Meien aanwijzing der Landen is te bekomen op Zaturdag den 12 Mei bevorens, in den namiddag, bij Wm. KASTELEYN, Timmerman te Westsouburg. Voor nader onderrigt vervoege men zich ten Kantore van bovengenoemden Notaris. Op VRIJDAG den 18 Mei 1855 des voormiddags ten 9 ure voor en in het Huis no. 31op het Dorp West souburg voormeld Zes Melk koeijen een Varken een Boerenwageneen MestputMutsaards Melkers-Gereed schap eu gedroogd Spek; benevens een netten INBOE DEL, bestaande in Tafels, Stoelen, Bureau. Hangklok, Bedden. Dekens, Spiegels, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-IJzer- en HoutwerkMans- eu Vrouwekleederen gemaakt Goud en Zilver en wat meer zal worden geveild. Op Vrijdag den IS Mei 1S55, des namiddags ten zes ure, zal ten overstaan van den te Middelburg residerenden Notaris PI ETER VAN DE GRAPT en Getuigen, in de Verkoopzaal van het Nederlandsch Logement, in de Abdijin het openbaar worden te Koop aangeboden ÏL. Menie BTOTEMPX.&ATS s genaamd. KLEIN PROOIJEN, met Heeren huis Tuinmans woning, Stalling, uieuw aangelegden Tuin, Bosch en Moestuin staande en gelegen aan den Veerschen Rij weg onder Middelburg, groot 1 Bund. 5 Roed. 82 Ell. 2. Eten ES. SB BB. S© ElSern WlSIIaAM3D gelegen onder Middelburg, aan het dubbele Wegeling, bij den Scliotelweg. 8. JEen ES. El. 41© Btiflena WE2K.AMB gelegen ouder Middelburg, naast het vorige Perceel. 4. Eten 05. 11. ECSR. gelegen hi de Gemeente Grijpskerke. S>. Ken* SS. BI. (S© SCOeai WEIJ.ANZ» s gelegen in de Gemeente Grijpskerke. SS ESnèden lEfllei» WEELA.BÏSÏ s gelegen in de Gemeente Grijpskerke. Voorschrevene Buitenplaats is daags vóór en op den Ver koopdag te zienvan des voormiddags tien tot des namid dags vier ure, op vertoon van een Permissie-biljette be komen ten Kantore van wijlen den Notaris ABRAHAM VAN DEN BROECKE Adriaansz. alwaar de Kadastrale kaarten van gemelde Vaste Goederen ter inzage liggen. OPENBARE VERKOOPING AAN MEUBILAIRE GOEDEREN op Maandag den 21 Mei 2855 te Middelburg, op den Langenburg wijk B no. 12, ten overstaan van den Notaris P. VAN DE GRAPT, bestaande in twee Mahoniehouten Kabinetten, diio Bureau, Eikenhouten en andere Meube len Porceleinwaaronder twee fraaije Japansche Stellen Bed- en Tafellinnennieuwe DekensKousen en meer andere Goederen. Nader en breeder te adverteren. EEN WINKEX.HUXS TE HUUR op cle Markt. Te bevragen Langevijleletter K no. 406. VU de Haad te Koop een DRIELLVGSWAGEtf bij M. SCHEELE, Seisweg. Uit de Hand te Koop eene IJGZEREiV SflflinS-IiUrcSTflïfllA AlBAWgit bij A. MINDERHOUT, Krommeweele te Middelburg. Een a twee Personen uit den fatsoenlijken stand Kost en Inwoning verlangende, adresseren zich bij de Uitgevers dezer Courant. De Stads-Lijkdienaar A. D. HENDRIKSE is VER HUISD uit. de Lange Noordstraat naar de Lange Lom baardstraat, C 64. De Zaakwaarnemer H. L. WARNAU is VERHUISD uit de Kcrte Giststraat naar de Heerengrachthoek van de Seisstraat, M 49. De ondergeteekende, zich hier ter Stede, Langevijle K 235, als SCHILDER gevestigd hebbende, neemt de vrijheid zich als zoodanig beleefdelijk aan te bevelen. Middelburg, den 2 Mej 1855. J. D. A. VAN DER VALK. De ondergeteekendenzich gedragende aan hare Adver tentie van den 25 sten der vorige maand, berigten dat zij op heden de gelegenheid hebben opengesteld voor die Ouders welke hunne Kinderen wel aan hare zorgen zouden willen toevertrouwen tot het aan deze geven van Onderwijs in diverse Handwerken, het Linnen en Wollen Naai- j en, het maken en opdoen van Mutsenen wat verder tot deze vakken behoort. Zij bevelen zich minzaam in de gunst harer geëerde Stad- en Landgenooten aan. Middelburg, den 1 Mei 1855. GEZUSTERS REIJERS. YVagenaarstraat, lett. E no. 115. /sg5\ ondergeteekende, Brillenslij- Per» ^oor eenige Pamilles alhier uit- genoodigd, berigt zijnen geëerden Begun- aSÜÜii) sligers dat hij dagelyks te spreken of te ontbieden is in het Nederlandsch Logement in de Abdij. Hij is voorzien van Gouden, Zilveren, Sckildpadden en Stalen BRILLEN, met zuivere Peris- copische Glazen voor alle gezigten; verkoopt en repareert alle soorten van Dag-, Hackt- en Tooneelkijkers, MicroscoopTelescoop en Loepen, en alles wat tot zijn vak behoort, en verzekert de genen, welke hem mek hunne gunst gelieven te vereerenvan eene civiele bediening. J. A. VAN DAM, van. Dordrecht. //De Heer J. A. VAN DAM, Brillenslijper van Dord- u recht, gedurende een aantal jaren deze en andere Steden in de Provincie Zeeland bezoekendemet eene groot.e ert keurige collectie Brillenvoor alle Ooggebreken die door eeu of ander soort van Bril kunnen worden verholpeu of te gemoet gekomenis bij den ondergeteekende door eene langdurige dn ruime ondervinding bekend als iemand die ten opzigte der doelmatige toepassing van Brillen, alle //aanbeveling verdient; weshalve hij deze verklaring beeft afgegevenom te doen dienen waar zulks mogt worden noodig geacht. //Middelburg, Junij 1853. V. LISSA, Stads HeeJ- en Verloskundige." Men va-aagt een' geëxamaïraeeirdeis voor eene Reis naar Oost-Indie. Adres bij J'. E- CIKAR- DIE, Scheeps-Zaakwaarnemer te Middelburg. Brieven fr. Te Nieuwedorp, Gemeente 'sHeer-Arendskerke, wordt verlangd een TIMMERMANS-KNECHTTimmeren eu Metselen verstaande en vast werk begeerende. Men kan verzekerd zijn er eene zindelijke "Woning te kunnen bewo nen van M. PROOS, met Vrouw en Kinderen. Die hiertoe genegen is gelieve zich spoedig in persoon aan te melden. Terstond twee Timmermans-knechts, liefst daarbij het Metselen verstaandebenoodigd bij WILLEM VAN LOO te Nisse. Brieven franco. Terstond of met half Mei 2 Bakkers-knechts benoo digd, bij JOlIs. PROOS. Brieven franco. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 5