LANDBOUWERS INSPAN. fHi&öclm mm timmer. STOOHBOOTDIKiSTKV. Tusschen Middelburg- en Htotterdmn. Uren van vertrek in Mei, Van Middelburg. Vrijdag 4, 's midd. 12 ure. Van Rotterdam. Vrijdag Zaturdag Zondag Diugsdag Woensdag 4, 'smorg. 5B 6, 9 8, 9 9-, 's midd. 12 7 ure. Donderdag 10, 12 Vrijdag 11u 12 Zaturdag, 12, namidd. 1 Zondag 13,'smorg. 4 Dingsdag 15, 6 Woensdag 16, 6 Donderdag 17, 7 Van Rotterdam. Zaturdag 5 namidd. 1 Zondag 6's morg. 2 Dingsdag 8u 4 Woensdag 9, 5 Donderdag 10, r 6 Vrijdag 11, 7 Zaturdag 12, 8,30 Zondag 13, 9 Dingsdag 15. 10,30 Woensdag 16, 11 Donderdag 17, 11,30 Van Vlissingen ojï HSotteBrtJanra. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingeu. Vrijdag 4, Maandag 7, Woensdag 9, Vrijdag 11 Maandag 14, Woensdag 16, "fc'au Middelburg- op Kïeriltzee era B2 er ge ra op ÜKooran (Vholen). Uren van vertrek in Mei. Van Tholcn. Zaturdag 5's midd. 12 ure. 2,30 Dingsdag 8's morg. 2,30 6,30 Zaturdag 126 9 Dingsdag 15, 8,30 Vara Middelburg op Antwerpen. Uren van vertrek in Mei. 11 ure. Zaturdag 5's morg. 9 4 Dingsdag 8. 9 4 Donderd. 10, 9 6.30 Zaturdag 12, 9 9 Dingsdag 15, 9 10 Donderd. 17, 9 Van Middelburg. Vrijdag 4's midd. 12 ure. 'Maandag 7''s morg. Vrijdag 11 Maandag 14, Van Antwerpen. Donderd. 10,'smorg. 4ure. Donderd. 17, 10 Van Middelburg. Woensdag 9's morg. 4 ure. Woensdag 16, 10 §rB,©S^MBB©^§,S, EB SS SCHKEd»» vtara Vlissingeu op SBreslkeras HJserazen era SS <oxe 8ie5ierasSs.es* Use. Dagelij ksche dienst, uitgenomen des Zondags, Gedurende de maanden Mei, JunijJulijAugustus, September en October, Van Vlissingeu naar Breskens 's morg. 7l's nam. 4 ure. Van Vlissingeu. naar Neuzen 's morgens ten 9 ure. V. Neuzen n. Hoedekenskerke 's morgens ten 11 ure. Van Breskens naar Vlissingeu 's morg. 8's nam, 4* ure. Van Neuzen naar Vlissingeu 's namiddags 1 ure. Y. Hoedekenskerke n. Neuzen 's middags 12 ure. Ijcmtu-lsbmgtm. Rotterdam 30 April 1S55. De verkoopen gedurende deze maand hebben bestaan in 6900 Bal. Java, bruin 37*a38et 5200 55 dito geel en geelachtig 32 -35*,, 24100 3300 dito Menado 36 -36* 2100 dito blaauw 36i 8100 dito goed a fijn groen 31 ,34è S200 55 dito Denier ar y-aard 31 4700 55 dito groenaebt. a gr.spek- aard 31J-34 77800 dito goed ord. bi. en groenaebt. 294-30* 24800 dito graauw ordin. en gebrok. 22*-29 4200 Padang 2S -30 800 55 Bahia 27 170200 Balen. B-ijst,. 2100 Balen AmmanS£- S£ 200 Vaten Carolina-16£-17 'Peper. 150 Balen27 -27* et. Voorraad onverkocht bij deNederl. Handel Maatscbppij. Koffij. 30 April 1854. ■te Amsterdam 11 7400 Balen. Rotterdam 97500 Dordrecht 7800 Middelburg 12100 Schiedam 21100 1854. 101700 Balen. 85400 13100 3100 1855. 88600 Balen. 95500 2900 19500 3300 203300 Balen. 209S00 Balen. 255900 Balen. Specerijen. Noot 523 Vaten. 574 Vaten. 1610 Vaten. Foelie 385 294 210 Nagelen 435 545 180 Voorraad op ontvang-cedullen bij de Nederl. Handel Maatsch. Koffij. 30 April 1854. 31 Maart 1855. 30 April 1855. •te Amsterdam 85551 Balen. 36101 Balen. 22833 Balen. Rotterdam 37737 21066 12616 Dordrecht 7719 4290 3390 Middelburg 24544 13870 9392 Schiedam 8S67 4028 2019 81 të dito dito 3 74 dito dito 4 a 90| Handel Maatschappij 41- Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 H 101* dito dito 1828/1829. 5 Certific. dito 1840 4 76-J dito bij Sfcieglitz 4 u 76 dito dito 1854 5 81* Certific. van Inschrijving. 6 59* Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 174* Binnenlandsch 3 30* Oostenrijk. Oblig. Metaliek 5 59-ft 94 30*4 dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 72 Belgie. Certific. bij Rotschild 24 49 f 874* N.Amerika. Amerikaansche Bank-aelien 164418 Bal. 79355 Bal. 50250 Balen. Op 30 April nog af te. leveren van de Voorj. veilingen /'Amst. 97705B. 300728Bal j j47g72 \Schied.J 309995 B. •an de Voorj. veilingen Amst. 96448B. «8499Bal. fe,t.1 86210!i Sehicd. J 23290SB. Voorraad van Banca Tin. te Amsterdam18175 Blokken. Rotter dam10715 Middelburg 795 29685 Blokken. Slolprijzen der Edeclen ter Beurze van Amsterdam 2 Mei 1855. (Per telegraaf.) Himertnitifn. Getrouwd 's Gravenhage den 27 April 1855. P. DE MARET TAK Weduwnaar van S. Tak, en J. M. P. C. WAGEN AAR. Getrouwd Middelburg den 2 Mei 1855. A. KOENENStukadoor, en A. J. VAN DEN BERG. Middelburg, 1 Mei 3855. Bevallen van eene Dochtek S. DE VLIEGERgeliefde Echtgenoot van N. VERHULST Wz. Den 26 April 1855 is te Utrecht overleden de WelEdele Heer J. M. DE LEPELAAR, Lid van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in de Provincie Zeeland. Wegens Eamilie-omstandigheden is deze eerst heden ge plaatst. Eenige kennisgeving. Wissenkerke29 April 1855. Heden overleedtot diepe droefheid van mij cu mijne Kinderen, aan een' herhaalden aanval van beroerte, in den ouderdom van 50 jaren, mijne geliefde Echtgenoot CLASI- NA VAN DEN BAND met wie ik gedurende 28 jaren het geluk des Huwelijks heb mogen genieten. Ook uit naam mijner Kinderen J. EOURDRAINE. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden onzer geliefde Tante en Behuwdtante, be tuigen wij bij deze onzen opregten dank. J. O. DARSI. Middelburg, Wed. J. DE RIDDER, geb. Vogel. den 1 Mei 1855. J. C. VAN AST, geb. Vogel. C. BALJÉ, te Vlissingeiv. Voor de vele blijken van deelneming, mij betoond bij het overlijden .van mijne geliefde Echtgenoot, betuig ik langs dezen gebruikelijken weg mijnen dank. Middelburg, 3. J. A. BAERT, den 3 Mei 1855. IS 0C BS. EC W BB M A K. S De Commissie uit het Provinciaal Geregtshof van Zeeland, te zamengesteld ter voldoening aan artikel 11 der wet op het Notaris-ambt, van 9 Julij 1S42 tot het afnemen der Examina van hén die verlangen mogten zich in staat gesteld te zien om naar het ambt van Notaris te din gen maakt bij deze aan de belanghebbenden bekendda zij tot het bedoelde einde zal vaceren op Woensdag den drie en twintigsten Mei aanstaande, des voormiddags te 10 uren, in een der vertrekken van het Hofgebouw. De Commissie herinnert voorts de adspiranf.cn aan de voorschriften van artikel 3 der voorschreven wet, en ver langt overigens dat zoodanige stukkenwelke aan haar moeien worden ingediendtijdig en portvrij zullen worden bezorgd ter Griffie van den Ilove. Middelburg, den 19 April 1855. De Commissie voornoemd De Procureur-generaal A. 1. VAN DEINSE, ïtaadsh. bij den Hove VAILLANTRaadsheer. M. VEllBRUGGE. GVrntSTISClIE WRHSTM». Het Bestuur brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inrigting is verplaatst uit het gebouw aan het. Molen water naar de Abdij, A 52, en dat de lessen zullen worden hervat op aanstaanden Donderdag 3 Mei, op de bepaalde uren. P. PISTORIUS, Voorzitter. A. H. G.'EOKKER, Secretaris- De Houders van Aandeelen in de Negotiatie ten behoeve van het Beurtveer tusschen Middelburg en Rotter dam, worden verzocht op Vrijdag den 11 Mei 1855, des namiddags ten lure, zich te willen vereenigen in de Sociëteit St. Joris', op de Balans te Middelburg, tot het opnemen der Rekening over 1854 en het overwegen van door de Directie te doene Voorstellen. De afwezigen worden geacht met de te nemen besluiten in te stemmen. De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Vrijdag den 4 Mei 1855, des morgens ten 10 ure, op de Hofstede genaamd Driewegen, bewoond door ELORIS BRAAM, staande en gelegen in de Gemeente Oost- en Westsouburg, publiek presenteren te verkoopen 1 bruin Merriepaard, oud 12 jaren, 1 dito Rui n paardoud 11 jaren, 1 dito dito, oud 2 jaren, 7 Melkkoeijen, 6 Weivaarsen, 4 Jaarlinge dito en 1 Stier, 6 Kweekkalvers2 Varkens, 15 Hoenders en een Haan, 2 Men wagens, 1 Marktwagen, 1 Driewielskar, 2 Ploeg-en, de helft in een Molbord, 3 ijzeren en 1 houten Eggen, 1 Sleebak, 1 Kortkist, Geeselstoel en Steen, eene partij Hooi en St.oo en partij Mutsaards; voorts eene aan zienlijke parlij Bouw-, Melkers- en Zoldergereedschappen, benevens eenig Huisraad, "waaronder een Bed en hetgeen meerder zal worden geveild. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Zaturdag den 5 Mei 1855 des middags ten 12 ure, inliet Nederlandse!! Logement in de Abdij binnen Middel burg, in het. openbaar aan den meestbiedende verkoopen." HOFgflsag genaamd VEHBÏÏBS, bestaande in WoonhuisSchuur met Wagenhuis Bakkeet en verdere gevolgenbeuevens 23 Bunders 90 Roeden 90 Ellen Grondsalles staande en liggende in de Gemeente Oost-eii Westsouburg, in pacht bij JAN VAN SLUYS tot den laatsten April 1857 voor 725 in het jaar. De voorschrevene Hofstede en Landen zullen kunnen bezigtigd worden op Woensdag den 2 en Vrijdag den 4 Mei 1855, doch alleen op vertoon van eene Toegangkaart tegen betaling van 25 cents per persoon ten voordeele der Diakonie-armen van Oost- en Westsonbnr£, te bekomen ten Kantore van den boveugenoemden Notaris, ahvaar ook nadere inlichtingen omtrent de Voorwaarden van Verkoop kannen worden verkregen. VERXOOPING MPS GEZAAGDE HOUTWAREN aan de Zaagmolens alhier, Zaturdag den 5 Mei 1855 des voormiddags ten half-tien ure precies, ten overstaan van den Notaris P. VAN DE GRAET, bestaande in: Dennen en Greinen AchterdeelenSchalen en Schroden Greinen DekdeelenDennen en Greinen Rouwe Deelen Dennen Hartige DeelenGreinen en Eiken Ribben Eifkn Deelen en Platendito Schutsel-, Mestput- en Beschoeijiugs- Palen, Kolders enz.; alles breeder in de aangeplakte Bil jetten vermeld en drie dagen vóór de Verkooping aldaar te bezigt.igen. Die aan gemelden Notaris nog verschuldigd zijn wegens ten vorigen jare gehoudene Yerkoopingenworden ernstig aangemaand hun verschuldigde t.eu spoedigste te komen voldoen, tot voorkoming van regterlijke vervolgingen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4