kacle der russisclie havens ten vorigen jare Ruslands handel tot de helft verminderd had, hoewel zij wegens verscheiden omstandigheden niet streng was toegepastdat men alzoo dit jaar van eene krachtige en onafgebroken blokkade nog veel grooter uitwerking mogt verwachten. Hij zeide niels hetwelk aanduidde dat he,t gouvernement zijne handelwijze iii dit opzigt wijzigen wilde; evenwel houdt The Globe vol, dut zulk eene wijziging op handen isin geval de vredes onderhandelingen op niets uiiloopen. The morning-herald zegt uit een echte bron t.e weten dat lord Panmure zijn ontslag als minister van oorlog in gediend heeft. Van andere zijden wordt dit berigt echter bepaald tegen gesproken. De overlandberigten melden dat de vredebreuk met Per- zië te verwachten is, gevende de Schach van dat rijk openlijk zijne genegenheid voor Rusland te kennen. De regering heeft ter gelegenheid van de terugkomst van lord John Russell heden in het lagerhuis kortelijk her haald hetgeen op de Weener conferentien is voorgevallen waarvan de bijzonderheden echter reeds bekend zijn. De tegenvoorstellen van Rusland werden verworpenomdat de geallieerden clie onaamieemlijk vonden. Lord Palmers ton beloofde vervolgens de mededeeling der documentenzonder evenwel den dag t.e bepalen. Daarna las sir Ch. Wood eene depeche voor van lord Raglande dagteekening van gisteren dragende. Het bom bardement was niet gestaakt en het beleg niet opgeheven. Alleenlijk had er eene tijdelijke schorsing in het vuur der l'Tanschen plaals gevonden. ISenemarlien. Volgens berigt uit Kopenhagen van den 27 april had de britsche admiraal Dundas den vorigen dag, in gezelschap van verscheidene officieren der vloot, een bezoek aan den minister van marine gebragt. Den 27sten zou hij bij den koning ten gehóore worden toegelaten. ISusIamï. In brieven uit Petersburg wordt verhaald dat sedert ceuige weken geen Engelschen Rusland meer mogen verla ten en dat engelsche werklieden die geweigerd hebben te arbeiden met verbanning naar Siberië bedreigd zijn, L'iny,alide Russe bevat eene opgave der verliezen, door het garnizoen van Sebastopol gedurende de zes eerste dagen van het bombardement geleden, en wel van den 9 lot den 15 aprillen bedrage van 598 dooden en 2677 gekwetstenzoo officieren als soldaten. De keizer wordt omstreeks het midden dezer maand te Warschau verwacht. SpaotBje. Blijken seen telegrafisch berigt uit Madrid van 27 april is het ontwerp van wet tot het verkoopen der nationale eigendommen door.de cortes aangenomen. Van de zijde der oppositie was een overgroot aantal amendementen ingediend maar de meerderheid heeft spoediger dan verwacht werd ecu eind gemaakt aan de tegenkanting tegen den maatre gel die door het tegenwoordige ministerie onmisbaar voor de opbeuring van 's lands financiën geacht wordt, en welke vooral aan de driftige voorstanders der revolutie welgeval lig is. Het zelfde berigt meldt dat de minister van finan cien nieuwe aanbiedingen betrekkelijk de voorgenomen gfildleening ontvangen had .welke niet onaannemelijk schenen. SDaaatscSfilljainjS. Weenen 29 april. Men weet dat alhier donderdag jl. op aanzoek der russisclie gevolmagtigden eene zitting der con ferentie gehouden is. Daarin zou'door de ruissische gevol magtigden een voorstel gedaan maar door de geallieerde mogendheden, door Oostenrijk zoowel als door Frankrijk eu Engeland, zonder bedenken verworpen zijn, hetwelkdieette te verstrekken tot beperking van Ruslands overwigt in de Zwarte zee, doch eigenlijk alles op den zelfden voet liet als vóór den oorlog; volgens dat voorstel toch zou het verdrag 1ot sluiting der turksehe zeeëngten onveranderd, en de Zwarte zee alleen voor russisclie en turksehe oorlogschepen geopend bly^eS JT3ZK4' zou cle pofte het regt erlangen om deoorlogs- bbudgenooten te hulp le roepen en in de Zwarte £oi«eii Jl" K /vlotjop *-L\ ~'-f-s]^riadefl onderrigte kringen alliier, die niet tot de partij behoorenheerscht de overtuiging tcb aan de zijde der westersehe mogendheden aóren dien ten gevolge zou men het volhouden der ïieutraliteit voor Pruissen onuitvoerbaar beschouwenmaar tevens wordt ook eene aansluiting aan Rusland voor onmo gelijk :gebovtdcn, vermits hierdoor Pruissen het hoofdtooneel des ,'ö'orlógs zquNvorden en we^ onder ongunstige omstan digheden tegenover-de europesche coalitie, en ook omdat de .•jiruissische en? russisclie belangen met elkander strijdig ziju. r-r Dó jjejzer vsafOosteiiryk moet den wensch hebben 1eken- ii gegévenzijne gemalin aan koningin Victoria een bezoek te brengen, en het is niet onmogelijk, dat dit t,ijden3 de wedrennen vanAscottin de maand junij zoude geschieden. Weeneu 1 mei. Men heeft tijdingen uit de Ukraine ont vangen, die melden dat aldaar een opstand onder de boeren tegen hunne meesters was uitgebroken. De opstanddie zich steeds meer en meer scheen, uit te breidenmoet ver oorzaakt zijn door den schaarschen voorraad van zout. Eerstdaags verwacht men de uitvaardiging van het keizerlijke manifest, betrekkelijk tot de nieuwe troepenlig- ting ter aanvulling der verschillende legerkorpsenmet welk doel ook reeds alle verlofgangers zijn opgeroepen. Franl<rij Bi. Parijs 1 mei. Het belangrijke voorval waarop aller aan dacht in deze dagen is gevestigdis natuurlijk de moord dadige aanslag waaraau de keizer ten doel heeft gestaan Zoowel onder onze buitenlandsche nieuwstijdingen als onder de telegrafische berigten in ons vorig no.deelden wij daarvan reeds de voornaamste toen bekende bijzonder heden mede. Thans zijn wij in staat omtrent deze geheele zaak het volgende kortelijk zaraen te vatten. Zaturdag avond tusschen vijf en half zes ure bevond de keizer zich. te paard en vergezeld van de aides de camp den graaf Edg. Ney en den luitenant-kolonel Valabrcguef aan den ingang der Champs Elysées ter regterzijdedigt bij den hoek der rue Balzac, toen een persoon van den tegen - overgestelden kant op Z. M. den keizer toetrad en de hand in den binnenzak van zijn palètot stekende, een pistool te voorschijn haalde en plotseling een schot op den keizer loste. Hierop zou het paard van den keizer zijn gaan springen en Z. M. 'op het zien van den moordenaar het hoofd hebben afgewend, terwijl deze voor de tweedemaal schootimmers het schijnt zeker dat er twee schoten ge lost zijnen zelfs dat de onverlaat een derde pistool ge reed maakte toen een CorsicaanAlexandri genaamddie zich in een der rijtuigen bevond welke den keizer volgden- zich op hem wierp en al worstelende hem met een wapen dat hij bij zich droeg heeft gewond. Beide zijn daarop op den grond getuimeldten gevolge waarvan de hoed van den moordenaar eenige schreden ver wegrolde hetgeen aan leiding heeft gegeven tot het gerucht dat de keizer zijn hoed zou verloren hebben. De keizer heeft daarop zijn paard onderzocht of dit. ook gewond was en ontblootte vervolgens zijn hoofd om de menigte te groeten, terwijl hij zijne klee deren opende om te bewijzen dat hij nergens getroffen was. Zijne eerste woorden waren vervolgens tot den heer Ney: h Ga vooruit en stel Eugenie gerust!" De keizerin was den keizer namelijk met rijtuig vooruit geredenver volgens heeft de keizer aan de zijde van H. M. zijn weg slapvoets vervolgd. s Zoo als te verwachten was hadden in tegenwoordigheid van den keizer levendige manifestatien plaats om de afkeu ring te doen blijken over deze misdaad. Eenige werklieden die in de nabijheid aan een in aanbouw zijnd huis arbeidden hebben zich bijzonder doen opmerken door de uitbundigheid van hunne deelneming; terwijl een aanzienlijk aantal heeren te paard en amazones zich onmiddel\jk achter het keizerlijk paar schaarden en hen een escorte formeerden bij hun te rugkeer. De keizerin heeft hare aandoeningen en hare tranen zoo dra zij in het paleis was.teruggekeerd niet meer kunnen bedwingen. De dagbladen zijn opgevuld niet berigten omtrent de hartelijke ontvangst en de vele eerbewijzingen den keizer ten deel gevallen zoo bij zijne te huiskomst als toen hij op nieuw is. uitgereden en de boulevards passeerdeen eindelijk bij zijne verschijning in de Opera comique. Wat den moordenaar betreftweet men reeds dat hij dadelijk gevat en in een rijtuig geworpen is. Zijn naam is Liverani en zoo als zijn voorkomen de italiaansche type verraadtis hij te Eaenza in Italië ge'ooreu. Bij de twee verhooren die hij ondergaan heefteen voor den heer Pietri, en het andere voor den heer Abbatucci, heeft hij verklaard schoenmaker te Rome te zijn waar hij op den dag dat de stad werd ingenomen door het leger van den president der fransche republiek, een eed zou hebben afge legd om het toe te leggen op het hoofd der regering van Erankrijk. Men voegt hierbij dat de moordenaar bij zijne aanhouding- voorzien was van een pistool met dubbelen loop, waaruit hij gevuurd heeft, twee kleinere pistolen, een ponjaard be nevens 100 fr. in goud en volgens berigten in den Con- stitul ionnel zelfs een revolver waarvan hij geen tijd zou gehad hebben om gebruik te makeu. Zijn paspoort was van Piemont, en naar men verzekert was het pistool met dubbelen loop van engelsch fabriekaat, zijn hoed nieuw en te Londen gekochtwaarom men vermoedt dat hij van daar komt. Liverani schijnt 30 a 35 jaren oud te zijnhij droeg een grijzen paletot en daaronder eene zoo wel van kleiir als vorm geheel andere kleeding; zoo dat het hem gemakkelijk zou gevallen hebben wanneer bij zich van een kleed in gs luk ontdaan hadvan voorkomen veranderd onder de menigte te ontsnappen. Aan het paleis van justitie heeft men dadelijk zijne won den moeten verbinden. Onder de geruchten moeten wij hierbij nog voegen dat hij in een kofBjhuis de komst des keizers zou hebben af gewacht en. zich toen eensklaps derwaarts zou begeven hebben; en voorts dat hij de verklaring zou hebben Afge legd dat meerdere misdaden aan dit plan waren verbonden en hij deel uitmaakte van een uitgebreid complot waarvan de uitbarsting tijdens de afwezigheid van den keizer zou plaats grijpendoch dat bij de verhiudering daarvan door de uitgestelde reis des keizers deze enkelvoudige misdaad deed voorafgaan. Hetgeregt alleen zal de juiste waarheid aan bet licht brengen. Art. 54- der constitutie bepaalt dat een hoog geregtshof in het laatste ressortzonder appel noch cassatieoordeelt over alle aanslagen of zamenspanningen tegen het hoofd van den staat, en dit artikel der grondwet is aangevuld door de in mei 1853 bij het wetgevend ligchaam aangenomen wet die in verband met de artt. 86 en 87 code pénalde straffen voor vadermoord van toepassing verklaart op schuldig ver klaarden vUn aanslag tegen het leven of de persoon des keizers. Verscheidene arrestatien onder de te Parijs aanwezige vreemdelingen hebben plaats gehad. Onder de gearresteerden bevindt zich nog een Italiaan. Volgens in omloop zijnde geruchten zoude de heer de Thouvenel, directeur van het ministerie van buitenlandsche zaken zijn ontslag hebben gegeven. Ook spreekt men van de aftreding van den heer Billault en diens vervanging door den lieer llouher. De Monileur deelt eene depeche mede uit de Krim-, van den 28 Aprïl. Daarin wordt gezegddat de belegeraars, in afwachting van nieuwe voorraad en versterkingendie eerstdaags zullen aankomenoogenblikkelijk het vuur ge schorst hebbenten einde hunne ammunitie niet uit te putten. ESelgjiie. Brussel 30 april. In de zitting der kamer van volksvertegen woordigers van 27 april is door het gouvernement een som van 9,400,000fr. aangevraagd voor het voltooijon der werken tot verdediging van Antwerpen en van de oevers der Schelde. Dit crediet zou over 1855 en de drie volgende dienstjaren verdeeld worden. De kamer heeft in de laatste zittingen der afgeloopen week beraadslaagd over een door het gouvernement voorgedragen wets-ontwerp, strekkende om het gebruik van het decimale stelsel van maten en gewigten, hetwelk reeds voor lang aan Frankrijk ontleend en in Belgie wettelijk ingevoerd is, algemeen te maken. De voorgedragen wet gaat zoo verdat zij zelf verbiedt, in dagblad-aankondigingen en in geneeskun dige recepten de hoeveelheden in andere dan de wettige ma ten of gewigten aan te wijzen; alleen zullen de geneesheeren nog twee jaren de benamingen van het oude medicinale ge- wigt mogen bezigen. De voornaamste bepalingen van het wets-ontwerp zijn reeds door de kamer aangenomen. De heer Drouyn de Lhuys is gisteren avond alhier aangekomen enna den nacht in het Hotel de Elandre te hebben doorpebragtbeden ochtend naar Parijs vertrokken. BMtjïringm. Tot den 1 mei zijn ter reede van Vlissingen gekomen voor Antwerpen bestemdAmyAtkinson en EagleHan son beide vau Londen met guanoPaul SjEdmond Bouchon, van LivorneElizabethEngelen, van Ham burg en ChastamlerLijttlevan New-York, alle drie met stukgoederen; AbbaHurrebye, de Sex S'ódshendeClausen, beide van Aalborg, PhilomeleBartels en Vorwarts, Rose, beide van Hamburg en alle vier met raapkoeken Ellen, Svarrer, van Ranclers, Wenners Minde, Jepseu van "Veile, Dannebrog Hermaudsen van Neustad en JantinaICwint, van Odensee alle vier met roggge; Oscar Gundersen en Martin FredrikAndersen, beicle van Gotheburg met hout. Voor Gent bestemd zijn aldaar ter reede gekomenlier- tnnReemts Gloria ï)eoLancker, Eiederich, Wettern, Sophia, Poppen, ArgoPieper en EendragtEekstra alle zes van Hamburg met raapkoeken; MarianneWitt, vau Memel met hout en Jules Sophie, Bazin, van Bordeaux met. wijn. Voor Brussel bestemd is aldaar gearriveerd Margaretha, Haugelbroekvan Dantzig met rogge. Een zweedsch oorlogstoomschip Or addkommandant G. In de Betou, van Carlskrona maandag avond te Viis- singen gearriveerd, is gisteren ochtend naar Antwerpen door gevaren. Het fransch oorlogstoomschip La Carse, maandagnacht uit zee komende en ter reede van 'Vlisssingen geankerdis dingsdag avond weder naar zee vertrokken. Caatste HmiOTStijöingm. JPKEB. Londen 2 mei. Heden is in het lagerhuis aangekondigd dat volgens eene bij het gouvernement van lord Raglan ontvangen telegrafi sche depeche de Russen tusschen Belbek en Walkensie met twee divisien versterkt waren. Belangrijke voorvallen hadden er niet plaats gehad. Marseille 1 mei. De stoomboot eenige dagen na de Caire van Kon- stantinopel vertrokken, is heden mede alhier aangekomen; de door haar overgebragte tijdingen zijn even min als die cloor de Caire aangevoerd van groot belang en van veel vroeger datum dan de reeds over Engeland ontvangene..

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3