MIDBELBÜRGSCHE COURANT. ■IV0- S3. Donderdag 18SS. 3 Mei. ©ittitenlanösclje^ijbingcn. uite nlanös du- l&tjïi mg en'. Deae courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- sixgcn. geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post 3,4<0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon grootc letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag, avond 8 ure. Middelliurg 9 8 Mei. In de heden alhier'ge'hou'dene zitting van het provinciaal kerkbestuur in Zeeland onder voorzitterschap van den wel- eerw. zeergel. heer W. L. van Oosterzee, zijn als kandida ten-tot de heilige dienst toegelaten, de heeren A. R. Rui tenschild, van 's Ilage en B. Yiscli, van Leyden. Men schrijft ons uit Vlissingen van 1 dezer: Gisteren werd in den Prinsenhof alhier de Doelen der j koninklijke handhoogschut.terij Willem III, voor het zomer- saizoen dezes jaars met eene prijsschieting geopend. n lieden avond is eene serenade gebragt door liet korps muziekanten der dienstdoende schutterij alhier aan den kolonel van het nieuw in garnizoen gekomen 3de regement infanterie." Gisteren had te Goes de gewone algemeene voor- jaars vergadering plaats van het znidbevelandsche onderwij zers gezelschap. 27 Leden waren ter vergadering opgekomen waarin verschillende onderwerpen den. onderwijzersstand be treffende, werden behandeld. Uit Goes wordt ons van heden geschreven: n Nopens de te veld staande vruchtenloopen de meest tegenstrijdige geruchten. Hierin echter komen allen over een dat' het koolzaad het meeste geleden heeft.Geheele velden zijn omgeploegd, hetgeen eveneens het geval is van de zoogenaamde roodstroo-tarwe (eene uitlaodsche soort) ook de gerst heeft veel geleden; alleen in den Perponcherpol- der zijn tachtig gemeten omgeploegd. Wederom zullen nog in deze week een 50tal landver huizers het eiland Zuid-Beveland verlaten en de reeds vroe ger vertrokkenen naar Amerika volgen. Onder deze Jaatsten bevinden zich zeer talrijke huisgezinnen en vele bemiddelden. Naar men verneemt, beeft de heer Jhr. Mr. W. Enge len, laatstelijk benoemd tot lid van Ged. Staten in Friesland, thans zijn ontslag als lid der Tweede lvamer ingezonden, en zal derhalve na het inkomen daarvan in de aanstaande bijeenkomst der kamer, kennis worden gegeven aan den minister van bin- ïienlandsche zaken, die daarna den dag tot eene nieuwe verkie zing in het district Sn eek zal bepalen. Maandag morgen is door Z. K. H. prins Hendrik van het in aanbouw zijnde zeemanshuis te Rotterdammet. aan liet belang geëvenredigde plegtigheid de eerste steen gelegd. Men meldt uit Stuttgardt. dat bet. Z. M. den koning van Wurtemberg heeft behaagd den gouden medaille van kunst en wetenschap toe te kennen aan den processor dr. F. M. Duttenhöfer, lid der commissie, in der tijd door de - uederlaudsche regering naar Suriname gezonden, en zulks ten blijke van zijn bijzondere waardering der verdienstelijke werkzaamheden van den genoemden geleerde in het opstel len zijner reisbeschrijving naar en door die kolonie. Aan de Utrechtsche courant, wordt uit 's Gravenhage ge schreven clat benoemd zijn tot hofdames bij H. M. de koningin, baronesse A. van Asbeck en baronesse E. van Zuylen vanNye- velt, en tot hofdame bij II. TC. li. priuses Frederik .baronesse S Sirteaia de Grovesfins. De beer Meysenheim-Knipsehaar, een verdienstelijk natuurkundige te 's Rage, moet een toestel uitgevonden heb ben op het electro-magnetisme steunendedat door eene eenvoudige maar onmisbare werking belet, dat twee treinen» die zich op het zelfde spoor mogten bevinden, tegen elkander stooten. Dezer dagen heeft, met toestemming van den minis- ler van binnenlandse he zaken, genoemde lieer, op den höl- Jandschen ijzeren spoorweg van zijne uit vinding de proef genomenwelke proef met het beste gevolg moet zijn bekroond. Door het genootschap van leeraren aan de nederlandsche gymnasiën is vooreenigen tijd een uitvoerig adres opgezon den aan den minister van binne nlandsche zakenbetref, en de eenige punten van hooger onderwijsvooral de veel besprokene zaak van het zoogenaamde staats-examen. In eene correspondentie uit Js Gravenhage lezen wij het volgende: De aanstaande bijeenkomst van de tweede kamer der staten-generaal vestigt hier meer de aandacht op dat deel der wetgevende magt. Men gist dat zij lang bijeen zal blijven en dit vermoeden wordt eeuigzins bevestigd door de byzondere handeling van het tegenwoordig ministerie dat een aantal nieuwe wetten indientmaar der kamer geene memorien van -beantwoording toezendt over de on derscheidene belangrijke wetten, waaromtrent de verslagen der kamer reeds voor lang zijn vastgesteld. Men vreest dat deze handelwijze eerst tot vertraging dei- werkzaam heden en laterles extrèmes se touclient tonjours tot overhaasten arbeid zal leiden." De zaak der konijnenfokkerij gaat in Groningen al meer en meer vooruit. Men mag dat eene gelukigke om standigheid noemenbij de moeijelijkhedeu eti tegenspoeden die men in andere streken van ons vaderland t.e dien aanzien heeft ondervonden. De reden waarom in Groningen de zaak geheel naar wenscb is geslaagd en zich meer en meer ves tigt, is blijkbaar dezedat men zich daar gehouden heeft aan de inlichtingen en ervaringen die van wege de model- fokkerij aldaar herhaaldelijk zijn bekend gemaakten waar door men zich tegen de meeste tegenspoeden kon vrijwaren. De model-fokkerij van dc heeren de Sitter, Ali Cohen en Post is nog steeds het centrale punt voor de verspreiding dezer zaak in dat gewest en de naburige provinciënomdat; men de zekerheid heeft aldaar de foledieren in de vereischte zuiverheid van rassen en in uitmuntende exemplaren te kun nen bekomen: zaken die voor den verderen aanlok natuurlijk van het hoogste belang zijn. Ten gevolge van de- voortdu rende groot.e aanvragen hebben de eigenaars van de genoemde model-fokkerij zich genoopt gevonden nogmaals eene bezen ding fok-konijnen van elders te laten komenten einde aan de aanvragen te kunnen voldoen. Die exemplaren zijn voor weinige dagen aangekomen en maakten nu met de aanwezige eigen gefokte dieren een voldoend aantal uit om voorshands den belangstellenden van konijnen te kunnen voorzien. De- zaak der konijnenfokkerij is in die streken thans reeds zoodanig gevestigddat bovengenoemde heeren de noodige maatregelen hebben genomen om eerlang-te kunnen overgaan tot hetgeen bij de verdere uitvoering der zaak behoort namelijk tot het t.e Groningen geregeld verkrijgbaar stellen van konijnenvleescli, of, wat men minder gaarne zou zien maar dat desnoods toch zou behooren bevorderd te worden, tot den geregeld'en uitvoer der gestroopte konijnen naar de markt die reeds zoo veel voedingsmiddelen uit ons land ontvangt, de markt van Londen. De uitvoer naar Lon den hoe voordeelig ook (want de Nederlanders die derwaarts reeds kpnijnen hebben gezonden hebben onzuiver gemaakt 59 ets. voor het ned. pond)zou echter eerst behooren te geschieden als men niet, goed mogt vinden de dieren hier te eten, en is dan in alle geval een zeer gelukkige en voor- deelige uitweg voor de lokkers, om niet, te behoeven te vreezen dat zij met hunne dieren blijven zitten. Naar men verneemt bestaat, er voor belanghebbenden bij voornoemde heeren gelegenheid om hieromtrent nog nadere bijzonderheden te vernemen. HSezmnesBitaag-eïa eci ÜjiesÜEDiilieiiB. Bij besluit van den 28 april heeft Z. M. goedgevonden goed te keuren de admissie in de duitsche orde, Èalye van Utrecht, van W. R. A. C. graaf van Rechleren Limpurg en te agreëren zijue admissie als tweede jonkheer dier orde. Z. M. beeft bij ouderseheiclen dezer dagen genomen be sluiten goedgevonden: 1. den luilenant-kolonel der artillerie E. van Löhen-Sels, adjudant bij Z. K. li. prins Frederik der Nederlanden., eer vol uit laatstgemeld e betrekking te ontslaandoch hem levens tot adjudant in buitengewone dienst bij genoemde Z. IC. H. te benoemen; 2. te bevorderen bij bet wapen der artillerie: tot kolonel den luitenant,-kolonel der artillerie E. van Löben-Sels adju dant in buitengewone dienst van Z. IC. H. prins Frederik der Nederlanden; hebbende het Z. M. alverder behaagd hem gelijktijdig te benoemen tot. chef van liet bureau der artil lerie bij het departement van oorlog bij het personeel van de geneeskundige dienst der land- magt: tot officieren van gezondheid der 2de klasse de offi cieren van gezondheid der 3de klasse "W. Krol en H. J. Wilsonvan gemeld personeel. Bij Zr. Ms. besluit van 4 april zijn tot ridders der orde van den Nederlandsclien Leeuw benoemdmr. J. M. van Maanenvice-president van het provinciaal geregtshof m Noordhollandmr. J. II. Teldersauditeur-militair bij bet, provinciaal kommandement, van Noordbrabant, en J. Fues- slinhoofd-directeur der cellulaire gevangenis te Brüchsal in Baden. Msn-ErnBje ena leg-ear. Zr. Ms. schoonerbrik Makasser, gisteren ochtend uit het dok ter reede van Vlissingen gehaaldzal vermoe delijk de haringvloot vergezellen. Zr. Ms. stoomschip B o r neoonder liet bevel van deu luitenant ter zee der 1ste klasse Uhlenbeck, op den 15 februarij van Samarang naar Batavia gestoomd, heeft op de hoogte van Indrainayoe op eene klip gestootenwaardoor het zulk een zwaar lek bekwam, dat liet zich op dat oogen- b-lik in een zeer hagclielijken toestand bevond. Zr. Ms. stoom schip Etna, luitenant ter zee Lsle klasse P. A. Mat hijsen zich in de nabijheid bevindendeheeft dien bodem daarop op sleeptouw genomen en naar Onrust gesleept om de noo dige herstellingen te ondergaau. Aan Zr. Ms. stoomschip Amsterdam wordt met kracht gearbeid ten einde het met 10 dezer naar Oost-In- die zou kunnen vertrekken. Naar wij vernemen is de kommandaut,, de .kapitein lui tenant ter zee J. Spanjaard, door Z. M. benoemd tot kom-, m andeur der orde van de Eikenkroon. <3J&a>§4-nHi«lLÊs«3&e EdoUdpnEBesB. Maandag den 19 februarij werd te Batavia de verjaring van den geboortedag van Z. M. onzen geëerbiedigden koning plegtig gevierd. In de algemeene vergadering der natuurkundige ver- eeniging in neclerlandsch Indie, den 2S februarij gehouden zijn tot korresponderende leden in Nederland benoemd de heeren dr. S. Bleekrode, lioogleeraar te Delft, dr. L. Ali Cohen, te Groningen, en S. Muller, oud-lid der natuu:kun dige commissie te Leyden. Wei-scEai&IleEadle Ksesvig-tftssa. Bij het departement van binnenlandsche zaken is ontvan gen een bankbiljet groot 100 zijnde eene gift van don lieer J. C. ZerssenZr. Ms. consul te Rendsburg, ten be hoeve der noodlijdenden cloor du jongste overstroomingeu in Nederland. Te Meppel is den 29 april eene gouden bruiloft gevierd die over een paar dagen nog door twee gevolgd zal worden. Hoogst opmerkelijk; daarbij is dat ieder paar nog het zeli'- cle huis bewoont, dat het bij de voltrekking van het huwe lijk heeft betrokken. Onder de op 29 april te 's Gravenhage ingeschrevenen voor den huwelijken standverdienen opmerking Marceiis van der Lans, oud 23 jaren aldaar en Hendrika Lel ij veld oud ruim 13 jaren, van Loosduinen. Men gelooft dat de electrieke telegraaf tusschen Marseil le en Algerië voorliet einde van den aanstaande zomer voltooid zal zijn. Op woensdag 9 mei aanstaande, zal, aan het lokaal van liet prov. bestuur te Haarlem.worden besteed: de aanleg eener Telegraaflijn van Amsterdam naar de Zaanstreek. A ate ea - <s EB ÖJPia saC Wij vernemen dat het ontwerp houdende voorschriften betrekkelijk de orde en tucht op de koopvaardijschepen in gereedheid is en aan de tweede kamer bij de hervatting van hare werkzaamheden zal worden aangeboden. g Ook de begrooling voor Marine welke naar wij verne men 7-i millioen bedraagt, is gereed om aan dé kamer-te worden aangeboden. ECstg-wfiasasS. Londen 30 april. In de zifting van het hoogerhuis van "vrijdag jl. is weder aangedrongen op meer afdoende maatre gelen tot stuiting van Ruslands indirecten uitvoerhandel met Engeland. Een der bewindslieden verdedigde de han delwijze van het gouvernement: bij betoogde dat de blok-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1