GOIDK0OPE BIBLIOTHEEK HERBERG M LOGEMENT DEPOT VAN MEUBELPAPIEREN. AUG. CLAVAREAU, YOOR 80 CIS. a/-i,20 PEE DEEL IN PLAATSVAN ƒ2,40 a5,60 GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK, De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Woensdag den 2 Mei 1855, des voormiddags 11 ure, in de Herberg be woond door C. VAN ROOIJEN te Grijpskerke, aan den meestbiedende presenteren te verkoopen 1. Een HUIS EBT ERF met TTUIM 9 staande en gelegen in de Gemeente Grijpskerke Kadastraal bekend Sectie D no. 230 en 229. Jaarlijksche Lasten bedragen f 11,45. 2. nombre van GS Roeden 1© Ellen BOUWLAND, mede gelegen in de Ge meente Grijpskerke, Kadastraal bekend Sectie P no. 155. Jaarlijksche Lasten bedragen 11,86. 3. BPe nomlire v. 5© 18. BOUWLAND 3 almede gelegen in de Gemeente Grijpskerke, Kadas traal bekend Sectie D no. 1S8. Jaarlijksche Lasten bedragen S,G8. Na afloop waarvan men nog zal presenteren Ie verkoo pen voor liet Huis bewoond door de Erven VAN SLUTS gemerkt no. 33, eene pari ij SSEttJKKlLABRE en anolere GOEDKREST. Information zijn te bekomen bij bovengen. Notaris. OPEMBARE' VERKOOP1XGES VI* BEESTIAAL EI LANDBOUVERS-GEBEEBSGHAP, door middel van den Notaris H. G. HAMMACHER, residerende te Greede. Op Zafcurdag den 5 Mei 1855, des namiddags ten één ure inde Gemeente Gr oed©nabij ScLerpbierten verzoeke van ABRAHAM VAN DER MEULEN, van acht Werk paarden, waaronder twee met Veulen, zes Melkkoeijen acht Runderstwintig Varkenstwee Menuewagensdrie Waalsche Ploegen, vier Duitsche dito, acht Eggen enz. Op Dingsdag den S Mei 1855 des voormiddags ten 10 ure, in den Polder het Oude Land, in de Gemeente Katzand, t.en verzoeke van de Erfgenamen van wijlen 11UBRECHT VAN PEENEN Abrahams zoon van acht Werkpaarden, oud van 3 tot 11 jaren, waarvan een met Veulen, een tweejarige en een eenjarige Merrie, acht Melk koeijen, waaronder twee Kalfdragende Vaarzen, vier Run ders, zeven a aclit. Kalven, vijf Schapen, acht Varkens, 50 a 60 Hoenders, drie Menuewagens, een Huifwagen, eene Dricwielskartwee Waalsche Ploegendrie kleine dilo, acht Eggen in soorteen Roiblok, een Molbord enz. enz. En op Donderdag den 10 Mei J 855, des voormiddags ten 10 ure, i u-den Sint-JanspolderGemeente Nieuwvliet, ten verzoeke van de Weduwe van JACOB CLAERBAUT, van acht Werkpaardenoud 3,5,10 en 17 jaar, een twee jarige Ruin, acht Melkkoeijen, vier Vaarzen, eenige Kal ven, vijf grootc Varkens, eene partij Biggen, circa tachtig Hoenders drie Mennewagens een Speelwagen, eene Drie- wielskartwee Waalsche Ploegendrie kleine ditoachi. Eggen in soort, dc helft in een Roiblok enz. enz. Voorts eene partij Huisraad, bestaande in BeddenDekens, Tafels, Stoelen enz. en wat buitendien zal worden geveild. Op Donderdag den 17 Mei 1S55des morgens om elf ure zal men wegens ver gevorderden leeftijd publiek en aan den meestbiedende presenteren te verkoopen, om niet 1 Junij 1S55 te aanvaarden, de van ouds zeer gunstig be kende en steeds voortdurend zeer druk bezochte g-emaamcl em Sclieldezigt 9 staande op den Zeedijk te Fort Bath. Des verlangende zal op gemeld Huis de helft der Koop som tegen een billijken Intrest, kunnen gevestigd blijven. Nadere in forma tien zijn intusschen te bekomen bij den Eigenaar en Bewoner C. GRIEP en Notaris KAKEBEEKE 1e Krabbeudijke. T U H 0 B E terstond twee net Gemeubeleerde Kamers, op een fat soenlijk gedeelte dezer Stad riant uitzigt hebbende Brieven «rancoletter B Bureau dezer Courant. De Vleeschhouwer N. BANNET is VERHUISD naar de Noordstraat te "Vlissingen. Dit IE SPUITEN. «F. M. WCBiVNIAïVW heeft de eer zijnen geachten Begunstigers de ontvangst der nieuwste Modellen van Dames Mantilles van Parijs te berigtcnalsmede een groot assortiment Chales-long, Doeken, Zomer-Rleeding- stoffèhBarèges, Broderies, Handschoenen enz. VASTE I" fll IJJ H E W. Ontvangen eene partij goedkoope Papieren, goed Papier en mooije Dessins, van af 13 Cents dc Rol van 12 Oude Ellen. I. L. PINTO, 's Gravestraat. In Lossing de Schippers J. van Gelder en P Kasmet MAR1XMONTSCHB K0LSNs van Brussel. Prijs (vrij van alle onkosten) 2S per Hoed op drie maanden of kontant met 2 pet. korting. Beneden het Kwarthoed geschiedt de betaling kontant zonder korting alvorens te bezorgenten Kantore van H. J. DRONKERS. 5/fieiu vsraagt eeia' geëxamineecden SGHEEPS-jDOGTOR voor eene Reis naar Oost-Indie. Adres bij J. E. CIKAR- DIE, Scheeps-Zaakwaarnemer te Middelburg. Brieven fr. Te NieuwedorpGemeente 's Heer-Arendskerkewordt verlangd een TIMMERMANS-KNECHTTimmeren en Metselen verstaande en vast werk begeerende. Men kan verzekerd zijn er eene zindelijke Woning te kunnen bewo nen van M. PROOS, met Yrouw en Kinderen. Die hiertoe genegen is gelieve zich spoedig in persoon aan te melden. Terstond een TSMI»IERMA3>T§-KAÏECEST benoodigdliefst die het Metselen en Timmeren ver staat bij P. TORENAARte Wolphaartsdijk. Uit de Hand te Koop eene ÏJ1ZEKE1V S9KI»S-KiriVSTaFRAAIBSitltfK bij A. MINDERHOUT, Krommeweele te Middelburg. Een bekwame KOORNMQLENAARS-KNECHT die bewijzen van eerlijkheid en goed gedrag kan overleggen, is van heden, af benoodigd bij J. P. HAVERKAMP te Mid delburg. Brieven franke'. Eene DIENSTMEID of Aankomende Meid terstond benoodigd. Adres bij J. C. en W. ALTOREEER. Bij de GEBRs. MILBORN te Middelburg en verder bij alle Boekhandelaren is tot .15 Mei de Inteekeniug open gesteld op ecu Werkje, getiteld: S?roeve eeuear ESe!ino£9te Mandleiding tot luet Beoefenen «Ier Wit er lij the Wel- sprekendheid of Mnmlelijke Voor» dragt, löiij Jaet g-eraot van Middelliaair Onderwijs, door A. I®. - Prijs G© Cts. Daar men te vergeefs naar zoodanige Handleiding zoekt, durven de Uitgevers zich vleijen dat hierdoor een open staand vak voor het kunstlievend Publiek wordt aangevuld. Hetzelve zal behelzen eene Keur van Lessen, aangeleerde Schrijvers ontleend, als ook eene menigte opmerkingen, bijeengezameld door eene veeljarige ervaring. Men zie verder den Prospectus. J. OOMKENS J. ZOON te Groningen «heeft uitgegeven: JT. JfaegerS&AAS&W van het Laml tusschen BIS ALMA EN BALAELAVA de bewegingen ophelderende van de Geallieerde Legers .benevens een overzigt der Landen aan de Zwartezee, Prijs 50 cent. Aanbevolen in de Nieuwe Rolt. Courant no. 96 en in de Middelb.urgsche Courant no. 48. lieden ziet het licht effo Jftaeger 14.AABIT van «le Kustlanden van BE NOORD- EN ©0ST25EE 3 onder bijvoeging van speciale Kaartjes van de Golven van MSftLAITO 13W BOTBIWIE. Prijs 50 cent. De in Nederland buitengewone bijval aan de eerstge noemde Kaart teu deel gevallen heeft mij aangemoedigd ook eene Kaart van het tooneel des Oorlogs in het Noorden te leveren, die bij de hernieuwde uitrusting eener Engelsch- Eranschè Vloot de bel'angstelling wel zal opwekken. Deze Kaart is zoodanig ingerigt, dat meri de Vloten van af de Eugelsche en Erausche Havens tot aan Kroonstad kan vol gen. Zelfs de kleinste Landingsplaatsen zijn vermeld. Ook voor Kooplieden die op de Oostzee handel drijven is deze Kaart van groot belang. Bij de Eirma L. E. BOSCH ZOON te Utrecht is van de Pers gekomen en bij onderstaande Boekhandelaren ver krijgbaar gesteld: Ïj'INïOIinMTÏtóüB' de S.S55 dams la BTeer- laaade. Aaa piroffit des vic4Ian.es de FSnon- datnom» JPjpïJs 2S cents. als: te Amsterdam bij L. van Bakkenes Co.Borleffs, van Heleren, H. J. van KesterenSchooneveld ZoonArnhem Stenfert Kroese en Nijhoff Zoon;';Delft Beets: Deventer Brouwer; Dordrecht BraatGorinchem Noord uyn Zoon; 's Hage Gebrs. van Cleef; Noordendorp, van Stockurir-; Groningen Smitvan WicherenHaarlem Erven Bohn 's Bosch Gebrs. Muller; Leeuwarden EekhofF, Schetsberg; Leyden Jac. Hazenberg C.Zoon, van der Hoek, van Goor; Middelburg van Benthem Jutting; Nijmegen Ten Ploet; Rotterdam van Gogh, Wijt Zonen; Schiedam Roelants Wageniugen Tibout; Bommel Nomau Zoon Zutphen van SomerenZwolle Tjeenk Willink. is in alle Boekwinkels voorhanden: "W3DR,TXTE3$T voor aSfle Stamden, «f verzameling- vam nuttige Boeken over allerlei vakken van "Wetensclaap, door de laesie dea* luedendaagscBae ücBarijvers 9 tegen desa buitengewoon jLag-em Prijs van €ts. a f per IJeel van 2©© a 32© Pag-. JSruks als die vaaa liet berïgt van Uitgaaf. Deel I en II. door H. TM 'B-ERKUMmet eene Voorrede van Prof. HOFSTEDE DE GROOT. 2 ain. 450 pag./i,so. Zeer spoedig, volgen: Deel III. GESCHIEDENIS IER SCHEPPING, door II. BUBHEISTER. Hoogl. aan de Univ. te Iïalle. Naar den VIJFDEN druk uit het hoogd. door A. WINKIER MS. Met eene Voorr. van Dr. BUIS BALLOT, Hoogl. te Utrecht. DEELVI. JOHNSTON, BS SCHEIKUNDE IN HEI BAGELIJKSGH LIVEN. Vrij bew. n. het Eng. door Dr. J. W. GUNNING. Lector aan de Hoogeschool te Uitrecht, en A. ADBIANI. De 11it.voer.is1e Prospectus dezer belangrijke ouderneming is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Het doel er van is, nm De, ondergeteekende Eigenai r geworden zijnde van de I Allaire BIS B K, EIVI33 Si HIT van wijlende) Weduwe J. KNUPPELberigt dat hij die op heden voor zijne rekening opent. Hij beveelt zich ook.tot Stalling! Tan Paarden, minzaam in dc gunst van het geëerde Publiek. Vlissingen, den 1 Mei 1855. 1?. WESEPOEL. meenen, hoogst nuttige onderneming -0- -0j die de verspreiding van Nuttige Kundigheden, en alzoo de Geestelijke en Zedelijke Ontwikkeling onder alle Standen der Maatschappij zoo zeer moer, helpen bevorderen. Ook Kleine Leesgezelschappen, Publieke Bibliotheken, die van Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen en andere Publieke Instellingen worden op deze Uitgaaf bijzonder opmerkzaam gemaakt. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 6