G0EDIIOOPE BSBLI0THEEII VOOR 80 CIS. a f 1,20 PER DEEL IN PLAATS VAN flM a 5,60 GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KERK, BEESTIAAL M LANDBOUWERS-GEREEDSCHAP, HERBERG EN LOGEMENT BRIE SPUITEN. 0EP0T VAM MBELPAPIEBEIL AUG. CLAVAREAU, De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Woensdag den 2 Mei 1855 des voormiddags 11 ure, in de Herberg be woond door C. VAN ROOIJEN te Grijpskerke, aan den meestbiedende presenteren te verkoopen I. Ken HUIS EM ERF «iet TUIN, staande en gelegen in de Gemeente Grijpskerke, Kadastraal bekend Sectie D no. 230 en 229. JaarlLjksclie Lasten bedragen f 11,45. S. fl&e nombre van 68 Roeden a© ïillen BOUWLAND, mede gelegen in de Ge meente Grijpskerke, Kadastraal bekend Sectie P no. 155. Jaarlijksclie Lasten bedragen 11,S6. 3. BPe nombre v. 5© R. BOUWLAND almede.gelegen in de Gemeente Grijpskerke, Kadas traal bekend Sectie D no. J SS. Jaarlijksclie Lasten bedragen S,G8. Na afloop waarvan men nog zal presenteren te verkoo pen voor het Huis bewoond door cle Erven VAN SLUTS gemerkt 110. 33, eene partij MKffJBKtLABKK en andere GO EDE REUT. Informatien zijn te bekomen bij bovengen. Notaris. OPENBARE YERH.OOPINGEN VAX door middel van den Notaris H. 0. HAMMACHER, residerende te Grcede. Op Zafcurdag den 5 Mei 1855des namiddags ten één ure, in de Gemeente Groede, nabij Sckerpbier, ten verzoeke van ABRAHAM VAN DER MEULEN, van acht Werk paarden, waaronder twee met Veulen, zes Melkkoeijen acht Run der stwintig Varkens, twee Menue wagensdrie Waalsche Ploegen, vier Duitsche dito, acht Eggen enz. Op Dingsdag den S Mei 1855 des voorraiddags ten 10 ure, in den Polder het Oude Land, in de Gemeente Katzandten verzoeke van de Erfgenamen van wijleu HUBRECHT VAN PEENEN Abrahams zoon van acht Werkpaarden, oud van 3 tot 11 jaren, waarvan een mei, Veulen een tweejarige en een eenjarige Merrie, acht Melk- koeijeuwaaronder twee Kalfdragende Vaarzen, vier Ren ders zeven a acht Kalven, vijf Schapenacht Varkens 50 a 60 Hoenders, drie Mennewagens, een Huifwagen, eene Driewielskar, twee Waalsche Ploegendrie kleine dito, acht Eggen in soort,een Roibluk, een Molbord enz. enz. En op Donderdag den 10 Mei 1855, des voormiddags ten 10 ure, iivden Sint-Janspolder, Gemeente Kieuw vliet, ten verzoeke van de Weduwe van JACOB CLAERBAUT, van acht Werkpaarden, oud 3, 5 10 en 17 jaar, een twee jarige Ruinacht Melkkoeijenvier Vaarzeneenige Kal ven, vijf grootc Varkens, eene partij Biggen, circa tachtig Hoenders, drie Mennewagenseen Speelwagen, eene Drie wielskar, twee Waalsche Ploegendrie kleine dito, acht. Eggen in soort,, do helft in een Rolblok enz. enz. Voorts eene partij Huisraad, bestaande in Bedden, Dekens, Tafels, 'Stoelen enz. en wat buitendien zal worden geveild. De Vleeschhouwer N. BANNET is VERHUISD naar de Noordstraat te Vlissingen. Op Donderdag den 17 Mei 1855, des morgens om elf ure zal men wegens ver gevorderden leeftijd publiek en aan den meestbiedende presenteren te verkoopen, om met 1 Jiinij 1S55 te aanvaarden, de van ouds zeer gunstig be kende en steeds voortdurend zeer druk bezochte genaamd JLara«ï- en Scheldezigt staande op den Zeedijk te Fort Bath. Des verlangende zal op gemeld Huis de helft der Koop som, tegen een billijken Intrest, kunnen gevestigd blijven. Nadere informatien zijn iutusschen te bekomen bij den Eigenaar en Bewoner C. GRIEP en Notaris KAKEBEEKE te Krabberuüjke. TE SUOl terstond twee net Gemeubeleerde Kamers, op een fat soenlijk 'gedeelte dezer Stad riant nitzigt hebbende Brieven francoletter B Bureau dezer Courant, Uit de Hand te Koop eene I3ZEEE3V ^IinS-KUXSTURAi&IIlAWIi bij A. MINDERHOUT, Krommeweele te Middelburg. «ff. BS. UCHTr.WAXX heeft de eer zijnen geachten Begunstigers de ontvangst der nieuwste Modellen van Dames Mantilles van Parijs te berigtcnalsmede een groot assortiment Chales-long, Doeken, Zomer-Kleeding- stoffen, Barèges, Broderies, Handschoenen enz. V A STE P R S3 H IS X. Ontvangen eene partij goedkoope Papieren, goed Papier en mooije Dessins, van af 13 Cents de Rol van 12 Oude Ellen. L. PINTO, Gravestraat. In Lossing de Schippers J. van Gelder en P Kasmet MARIEMOSITSCHE KOLEïi, van Brussel. Prijs (vrij van alle onkosten) f 2S per Hoed, op drie maanden of kontant met 2 pet. korting. Beneden lipt Kwarthoed geschiedt, de betaling kontant zonder korting alvorens te bezorgenten Kantore van H. J. DRONKERS. 3Eeu vraagt een' geëxaraiiraeeirdera SqgSHËPS-DOOTOit voor eene Reis naar Oost-Indie. Adres bij J. E- CIICAR- DIE, Scheeps-Zaakwaarnemer te Middelburg. Brieven fr. Te Kieuwedorp, Gemeente 's Heer-Arendskerke, wordt verlangd een TIMMERMAKS-KKECHTTimmeren en Metselen verstaande en vast werk begeerende. Men kan verzekerd zijn er eene zindelijke Woning te kunnen bewo nen van M. PROOS, met Vrouw en Kinderen. Die hiertoe genegen is gelieve zich spoedig in persoon aan te melden. Terstond een TIMxWIRMANS.ftNECHT benoodigdliefst die het Metselen en Timmeren ver staatbij P. TORENAAR, te Wolphaartsdijk. Een bekwame KOORKMOLEN AARS-KNECHT die bewijzen van eerlijkheid en goed gedrag kan overleggen, is van heden af benoodigd bij J. 1'. HAVERKAMP te Mid delburg. Brieven frauko. Eene DIENSTMEID of Aankomende Meid terstond benoodigd Adres bij J. O. en W. ALTO REFER. Bij de GEBRs. MILBORN te Middelburg en verder bij alle Boekhandelaren is tot .15 Mei de luteekeniug open gesteld op een Werkje, getiteld: IProeve eeuer ESeEsnojpte EfandleSding tot In et SSeoeFenen nier HJitierlBjjlie Wel- suBreBieendBaeSd of Momleïijbe Woor- i8.ra.gt, Mj liet genot van Middtelbaaar Onderwijs, door A. B®. Prijs 6© Cts. Daar men te vergeefs naar zoodanige Handleiding zoekt, durven de Uitgevers zich vleijen dat hierdoor een open staand vak voor het kunstlievend Publiek wordt aangevuld. Hetzelve zal behelzen eene Keur van Lessen, aangeleerde Schrijvers ontleend, als ook eene menigte opmerkingen bijeengezameld door eene veeljarige ervaring. Men zie verder den Prospectus. J. OOMKENS J. ZOON te Groningen "heeft uitgegeven: W. Jft&eger EAAKT van liet Xiaml tusscSien BE ALMA EM BALAKLAVA de bewegingen ophelderende van de Geallieerde Legers .benevens een overzigt der Landen aan de Zwartezee. Prijs 50 eent. Aanbevolen in de Nieuwe Rott. Courant no. 96 en in de Middelburgsche Courant no. 48. Heden ziet het licht <JfJfi&eggev' 9 ES. A AM, TP vasi de SAnsiHaaidemi van BE NOORD- EN OOSTZEE, onder bijvoeging van speciale Kaartjes van de Golven van JFJIXÏjAXD EX BOTfilKIBü. Prijs 50 cent. De in Nederland buitengewone bijval aan de eerstge noemde Kaart ten deel gevallen heeft mij aangemoedigd ook eene Kaart van het tooneel des Oorlog? in het Noorden t.e léveren, die bij de hernieuwde uitrusting eeuer Engelseh- Pransche Vloot de belangstelling wel zal opwekken. Deze Kaart is zoodanig ingerigt, dat men de Vloten van af de Engeis.elïe en Prausche Havens tot aan Kroonstad kan vol gen. Zelfs de kleinste Landingsplaatsen zijn vermeld. Ook voor Kooplieden die op de Oostzee handel drijven is deze Kaart van groot belang. Bij de Pirma L. E. BOSCH ZOON te Utrecht is van de Pers gekomen en bij onderstaande Boekhandelaren ver krijgbaar gesteld ffj'IX®X»ATfl«X de B.855 dans la Keer- laan. die. Ana. pirofiit des vactfïnniies de F firn o ra» datiomio IPjeSjs 35» ceeis. als: te Amsterdam bij L. van Bakkenes Co.Borleffs, van HeierenH. J. van KesterenSchooneveld ZoonArnhem Slenfert ICroese en Nijhoff Zoon Del ft Beels Deventer Brouwer; DordrechtJBraatGorinchem Noord uyn Zoon; '3 Plage. Gebrs. van Cleef; Noordendorp, van 'Stiockiinj': Groningen Smit van Wicheren; Haarlem Erven Bohu; 's Bosch Gebrs. Muller; Leeuwarden EekhofFSchetsberg: Leydea Jac.' Hazenberg C.Zoon, van der Hoek, van Goor; Middelburg van Ben the m JuttingNijmegen Ten Roet; Rotterdam van Gogh, Wijt Zonen; Schiedam Roelants Wageningen Tibout; Bommel Noman Zoon Zutplien van Someren; Zwolle Tjeenk Willink. is in alle Boekwinkels voorhanden: °^TAKf BHUTEïï BLEE1SERS voor alle @t»ra«lem9 raff" veFzanraelanng- vaan utuaitlg-e BSoeSi<eii oveir aflleffieï vaBiBiesm vara Weteraseflaa]]# dom* de laesie den* Saedendaag-scBae ücEmrijjveffS 9 tegera dean laaaïieug-ewooaa ILag-eia B^fhjs vara Ctcs. sa f per Effeel .3®© a SS© BDag-0 Drnhs als <8ie vara liet lberïg-4 vara Uiig-aaf- Deel I en II. De, ondergeteekende Eigena; r geworden zijnde van cle Affaire BE EEEHEETOMj van wijlen del Weduwe J. KNUPPELberigt dat Lij die op heden voor zijne rekening opent. Hij beveelt zich ook tot. Stalling j van Paarden minzaam in dc gunst van het geëerde Publiek. Vlissingen, tien 1 Mei 1S55. P. WESEPOEL. I door II. VAN BERKIM, met eene Voorrede van Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT. 2 dim. 450 pag./1,80. Zeer spqe.dig. volgen: Deel III. OESGHilOEMSS IER SCHEPPING, door II, BURMEISTEH. I-Ioogl. aan de Univ. te Ilalle. Kaar den VIJFDEN druk uit het hoogd. door A. WINKLER PRINS. Met eene Voorr. van Dr. BEIS BALLOT, Hoogl. te Utrecht. DEEL VI. JOHNSTONDE SCHEIKUNDE II HET BAGELIJKSGH IEVEN. Vrij bew, n. het Eng. door Dr. W. GUNNING, Lector aan de Hoogeschool te Uitrecht, en A. ADRIAN!. De uitvoerige Prospectus dezer belangrijke onderneming is in alle Boekwinkels verkrijgbaar. Het doel er van is. om tegeu onqehoord lage prijzen Belanqrijke en Populaire werken over allerlei vakken van Wetenschap verkrijgbaar te stellen. Alleen aoor een 'zeer moot Debiet is de uitgaaf mogelijk, waarom de Uitgevers vertrouwen dat zij ïu hunnezoo zy meenen hoogst nuttige onderneming krachtdadig door het Publiek worden ondersteund, en eene uitgaaf mogelyk worde - an Nuttige Kundigheden, en alzoo de Geestelijke en Zedelijke Ontwikkeling onder alle blandeii die de verspreiding van a-hh-w^o Auuujguu»»,.-n-- 7 der Maatschappij zoo zeer moer, helpen bevorderen. Ook Kleine Leesgezelschappenluhheke bibliotheken, me van Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Alqemecn en andere Publieke Instellingen worden op deze Uitgaat bijzonder opmerkzaam gemaakt. TER DRUKKERIJ VAN I)E GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4