B orkaan kont» iging. zoodanig benoemd met 48 tegen 44 stemmen, welke waren uitgebragt op den heer Delehaye, den caudidaat van het ministerie. Bij heeft echter bepaald geweigerd die betrek king weder te aanvaarden. Daarop is de heer Delehaye gekozen met 49 tegen 41 stemmenweJke op den heer Del- fosse waren uitgebragt. De verkozene was niet. ter vergade ring aanwezig, zoo dat het nog niet zeker is dat hij als voorzitter zal optreden. De herbeuoenyng van den heer Delfosse, in weerwil van zijne verklaring dat hij in denkwijze van het ministerie verschilt, eu zijn verzoek om niet. in aanmerking te komen, levert het bewijs op dat het nieuwe ministerie weinig sym pathie bij het. meerendeel der kamerleden vindtzoodat het hoogst waarschijnlijk niet van langen duur zal zijn. De Momteur bevat- de rapporten door den minister van oorlog tot den koning gerigt eu de daarop genomen konink lijke besluiten betreffende de bevordering bij keuze en de bepaling van den ouderdom tot pensionering der officieren van alle rangen bij het leger. Eene telegrafische depeche door den Précufsenr d'Anvers per bulletin medegedeeld, bevat het berigt dat op Z. M. den keizer der Branschen zaturdag avond een pistool schot zoude gelost, zijn, zonder echter den keizer eenig letsel te doen. De dacbr is onmiddelijk gearresteerd. Z. M. heeft dadelijk de prinsenministers en verdere hooge staats-ambtenaren bij zich ontvangen, tot betuiging hunner gelubweusehing over de gelukkige afwending van dezen aanslag. Donderdag 3, 's midd. 12 Donderdag 3, 7 Vrijdag 4. 12 Vrijdag 4, 7 Zaturdag 5 na midd. i Zaturdag 5 9 Zondag 6 's morg. 2 Zondag G 9 Dingsdag 8 4 Dingsdag S v 9 Woensdag 9, n 5 Woensdag 9's midd. 12 Donderdag 10 v 6 Donderdag 10, 12 Vrijdag 21 7 Vrijdag 11, 12 Zaturdag 12, 8,30 Zaturdag, 12. namidd. 1 Zondag 13 9 Zondag 13 s morg. 4 Dingsdag 15. 10,30 Dingsdag 15, G ikrtijïmxgm. Voor den 12 maart 11. is te Batavia aangekomen het bark schip Ludor et Emergo gezagvoerder Ouwehand van Newcastle. Tot den 29 dezer zijn ter reede van Vlissingen voor Ant werpen bestemd binnengekomenDartRhodesMary Attn, Lilbonr en New Grienship'Deplèdge alle van Londen met guafto. Vóoi' Gent is aldaar ter reede gekomen Gastonvan der Heydenvan Liverpool met zout. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen eu naar zee gezeild: Packetvan der Steen en Ruches Linster, Rid- dochbeide naar LiverpoolRadicalAmos naar Londen, BahianaBrownignaar DundeeJustitiaEicknaar Stock- vnunde en 'MarsThomas op avontuuralle zes in bal last; ArgoTonnesen, naar Lillesand en Celeritas, Jong bloed naar Memeldeze beide met dakpannen Enterprise, Hudsonnaar Smyrna AuroraGiezen naar Riogrande, Triton Dallnaar Monte Vidio Ernestine JulieGeorget, naar Havre Sophia Charlotte Lofgrennaar Gotheburg, Copenhagen. RacketHoffmann naar Callao en John Bar Heil, Lamb, naar Quebec, alle zeven met stukgoederen. Van Gent zijn naar zee: LoochristyNiforsnaar Liver pool en See.midina Alberzariop avontuur beide in ballast. Van Vlissingen zijn naai' zee gezeild: 'DötphijnBowbye, naar Engeland en Clemensvan Eyk beide bebaiiast. Parijs 30 april. Omtrent den moordaanslag op Z. M. den Keizer, zijn th'ins de navolgende bijzonderheden bekend geworden. De persoon die den aanslag heeft ten uitvoer gebragt is een Italiaan, 34 jaar oud en Liverani genaamd. Bij zijne aanhouding werd hij ten gevolge eener worsteling met de gendarmes ligtelijk gewond. Bij het eerste verhoor waaraan hij in de conciergerie werd onderworpen was de minister Billault. tegenwoordig. Daaruit moet gebleken zijn dat bij het beleg van Rome door de Eransehendoor genoemden Liverani een eed was afgelegd om zich te wreken door moord op het hoofd dei- regering die bevel tot dit beleg had gegeven. In alle kersspelen van Parijs werd een plegtig Te Deum in de kerken ter gelegenheid van 's keizers redding uit gevoerd. Z. M. de keizer heeftin antwoord op de gelukwensehingen hem door clen senaat gebragtgeantwoord dat hij geene vrees koesterde voor moordaanslagen, Alle wezens", zou de keizer er bijgevoegd hebben zijn werktuigen in de hand der Goddelijke Voorzienigheiden zoo lang ock ik mijne zen ding op aarde niet heb ten uitvoer i ebragfc-, loopt mijn leven geen gevaar." Weenen 30 april. Nadere berigten alhier van Sebastopol ontvangen, loopende tot 2G dezer, deelen alleen mede dat er tot op datoogenhlik niets bijzonders was voorgevallen. Londen 29 april. Lord John Russell is gisteren in deze hoofdstad terug gekeerd. Londen 30 april. De Momingpost. behelst officiële depeches van lord Ra glan en den generaal Canrobertvolgens welke het bombar dement niet zoo goed geslaagd was om storin te kunnen loopen op Sebastopol. Volgens de Daily news zouden de geallieerden van het bombardement, en de bestorming hebben afgezien en de legers zuidwaarts zamentrekken tot bij Tchemaia. /Riïriu-li-it tntn ttmioi-r. ö-r at «tg as 'ireaa k s ra: se m TT #assc Ba est ifSi<S<le!l»«arg- en Kotterdani. Uren van vertrek in Mei. Van Middelburg. Woensdag 2's inorg. II ure. i Van Rotterdam. Woensdag 2,'s more:. Gun Van Rotterdam. tJ'asa ^rSassiRtt«-eEi ojs jSiSoTtterrtanaï. Uren van vertrek in Mei. Van Vlissingei Woensdag 2's morg Vrijdag 4, Maandag 7 Woensdag 9, u Vrijdag 11u Maandag 14, n Wsani MScS-xSeSïinaï'g- ojï EïaeraGisee eaa WB&rgan SÏJ5 S£<n>oaBn ('EPBüöileBaJ). 10 ure. Donderd. V morg. 9 11 Zaturdag 5, 9 4 Dingsdag 8, U 9 4 Donderd. 10, n 9 6.30 Zaturdag 12, 9 9 Dingsdag 15 9 Uren van vertrek in Mei. SSiddeïbmrg. 4, 's midd. 12 ure. 7's morg. 3,30 11, G,30 Maandag 14, 9 Ïiïa MfidUHei üsbbj'; Vrijdag Maandag Vrijdag Van Middelburg. W oensdag 2s m o rg. 10 u re Woensdag 94 Van Tbolcn. Zaturdag 5's midd. 12 ure. Djhgsdag S's morg^ 2,30 Zaturdag 12G Dingsdag 15, 8,30 aï£5 AEotwerpeai. Uren van vertrek in Mei. Van Antwerpen. Donderd. 3's morg. 10 ure. Honderd. 10, 4 £jan&d.$bmgtm. Rotterdam 30 april. (Per telegraaf.) Van Meekrap werd heden redelijk geveild; de prij zen waren o^er het algemeen als in de vorige week of iets hooger. In onberoofde werd veel gedaan a 21-j. <ïn a-aaim os? a r Sst Rotterdam 30 april. (Per telegraaaf.) Tarwe 80, Rogge 50, Gerst 30, Haver 20, Paardeboo- nen 50 Blaauwe erwten 20 cents hooger dan de vorige week. Sialpi'ijzcn der Effecten Ier Beurze van Amsterdam 30 April 1855. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schald 24 pet. Gij i- dito dito 3 73 -$ 90-1V 126 lOOf Rusland. Handel Maatschappij Oblig. bij Hope Co 4| 5 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840 4 76 dito bij Stieg-litz 4 -/ 81A Spanje. Certific. van Inschrijving Oblig. Nieuwe Stukken Biuuenlandsch 6 1 3 59-3 17jjr 30-14 Oostenrijk Oblig. Metalliek 59-g- 24 30-g- 72j- dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 Belgie. Certific, bij Rotschild 24 Portugal. Obligatien 3 37-r\ Oostenr. dito nationale 5 pet 63 H Van D rut en ABleekers goedkoope Bibliotheek voor alle Standenof Verzameling van nuttige Boeken over alle vakken van Wetenschap, dooi de beste onzer hedendaagscbe Schrijvers. Er is zeker geen beter middel tot bevordering van volks beschaving, clan het verspreiden van nuttige leesboeken, en elke wel doordachte poging daartoe strekkende, mag ten volle cle algemeene ondersteuning erlangen. Dikwijls toch is er van verschillende zijden op gewezen dat er in ons land behoefte bestaat aan wetenschappelijke werken, die ouder liet bereik vallen van hen die geene wetenschappelijke op leiding- hebben genoten, maar even min van alle beschaving ontbloot zijn. De pogingen die van tijd tot tijd zijn aan gewend om in dat gebrek te voorzien, hebben veelal op twee klippen schipbreuk geleden. Zij hebben öf zoogenaamde populaire werkjes doen ontstaan, die meestal onvoldoende waren om een helder denkbeeld van wetenschappen of kun digheden te vormen óf aanleiding gegeven tot grootere, die door uitgebreidheid cn kostbaarheid niet genoeg onder min beschaafden verspreid werden waartoe zij ook- vaak de noodige deugdelijkheid misten. De verdienstelijke uilgevers van de //goedkoope bibliotheek" hebben ten deze een middelweg willen bewandelen, door hetuit- geven van een reeks boekwerken die zich door volledigheid bevattelijkheid en degelijkheid kenmerken en alle de strekking hebben grondige kennis te bevorderen, zonder van den lezer veel voorafgaande studie te vergen. De beide reeds verschenen deeltjes beantwoorden volkomen aan die vereischten, en de ter perse zijnden doen eene gunstige verwachting koesteren. De prijzen zijn zoo laag dat een ruim debiet wel eene voorwaarde zal zijn, waarvan de al of niet voortzetting der onderneming zal afhangendoch aan een voldoend debiet valt wel niet te twijfe len in een land waar werken die zich zoo veelzijdig aanbevelen op waren prijs worden gesteld. Maar zal de onderneming dat nut slichten dat er mede beoogd wordt? Daartoe moet zij ook onder die standen verspreid worden die zich in den regel geen boeken aanschaffen, en ieder werke daarom zoo veel mogelijk tot de verspreiding ook buiten zijneil kring mede. In volksbiblio theken. leesbibliotheken en dergelijke» mogen deze werken niet ontbreken. Zij zullen ook daar in ruime mate nut stichten, ter wijl zij vooral in handendienden te komen vanjonge lieden voor wie de keus van lectuur soms zoo moeijelijk is. 2lEmcrtcntim. Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapene Dochter E. HENDRIKS, Huisvrouw van Middelburg, J. JERONIMUS. den 27 April 1855. Heden beviel van een' welgeschapen Zoon R. W. CliA- TIN geliefde Echtgenoot van GoesG. DE JONGH. den 2S April 1855. Middelburg, den 29 April 1S55 Bevallen van eene Dochter CAROLINA LANSBERG, veel gebelde Echtgenoot van V. VAN LISSA. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelnemingontvangen bij het overlijden van onze geliefde Zuster JOHANNA ADRIAN A betuigen wij door deze, aan onze Vrienden zoo binnen als buiten deze Stad, onzen liartelijken dank. Middelburg, Uit aller naam, den 30 April 1855. Z. SNIJDER. Yoor de menigvuldige bewijzen van deelneming, ons be toond bij het overlijden van onzen aangehuwden Zoon JOH. BASTIAANSE, alsook aan zijne Broeders en Zusters, betuigen wij bij deze onzen welmeenenden danlc. Middelburg. C. G. VAN EIEUVEN. den 30 April 1S55. C. D. VAN HEU VEN geb. Kuntze. Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den Heer A. STUART MAKKERS in leven Notaris te Middelburgworden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten Sterf huize in de Lange Siu- gelstraat, vóór den 15 Mei eerstkomende. fiweare gtt e 15 j k e se ai k <u> eb «1 5 eb Ter voldoening aan Artikel 1082 van het Burgerlijk Wet boek worden zoo de bekende als onbekende Schuldeischers incle, onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde. Nalatenschap van den op den 10 November 1854 alhier overledenen MARTINUS DB WITH, in het gemeen beze ten geweest met LOUISA MARIA KOOKELAAR, op geroepen om tegenwoordig te zijn op Vrijdag den 25 Mei 1S55 des middags ten één uur. in het Nederlaudsch Lo gement in de Abdij te Middelburg, bij het afleggen der Rekening en Verantwoording van het beheer in ge zegde Nalatenschap gevoerd. Zullendeindien er geen verzet plaats heeft, tot de uitbetaling der Schuldvorderingen, naar mate van het bestaande saldoworden overgegaan. Middelburg, den 30 April 1855. HUBEllTUS REKKER, Procureur. De Commissie van Spijs-nitdeeling aan Minver mogenden te Middelburg zal, op Dingsdag den 1 Meie. k. des namiddags len 2 ure, in haar gewoon LokaalReke ning en Verantwoording doen harer gehoudene Administratie over het afgeloopen Winter-saizoen. Wordende de Inteeke- naren uitgeuoodigd om hierbij tegenwoordig te zijn. Middelburg, den 25 April 1855. Namens de Commissie voornoemd A. W, S. HURGRONJE Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3