I -d 25 öuitcttlanöschc SijDrngcn. Dirkse, jm. 16 j. J. Ross Ocks, jm. 18 m. H. van Sim- clcrb wed. J. Crombeen71 j. 1?. van Duijn man van A. Nijgh69 j. Zierikzee, van 21 tot 28 april. Gehuwd: W. Hoeder jm. en S. van deYaate jd. C. van Don ge jm. en C. J. Overbeke jd. BevallenJ. Berrevoets geb. Mattliijsse, d. C. Smit geb. Blom. z. J. Hillebrand geb. Nierse, d. C. M. van den Ende geb. de Rijcke, d. J. van 't Hof geb. van der Jagtd. OverledenM. Berrevoets, man van M. van der Helve, 68 j. C. van der ICreekevrouw van A. de "Vos, 55 j. C. M. van Wezémaald. 11 dagen. P. C. Catsman van P. P. den Boer, 52 j. Meieoa'oBogiscHie waaa-aaeBBiisag-eim 9 gedaan op 's Rijks Werf te Vlissingen, des middags ten 12 ure. April 1855. Vind. 3 -H 1 s 1 1° Aanmerkingen. Vo 1 Ji if 1 1 1--S 22!NOtNi '1. 77Ï1S 8.0 0.6d 5.3S 0 ligt bewolkt. 23 N N O d 775 d 9.1 0.66 5.98 0 21 N N W d 768.3 9.6 0.02 5.72 0 ligtbew. somt. bet. Noord 7.8 763.6 8.3 0.7d 6.39 0 helder. 26 N t. 0| 3 768.2 9.5 0.77 7.08 0 27 N t. W 3 768.3 10.5 0.67 6.48 0 ligt bewolkt. 28 N t. 0|1.2 765.5 10.1 0.71 6.S8 0 S iate bï-(G eau eirsaaS Naar men verneemt zullen de antwoorden der regering op de bedenkingen betreffende de voordragt op de afschaf fing van de belasting op het gemaal eerlang aan de leden van de tweede kamer worden medegedeeld, en zouden, naar aanleiding dezer bedenkingeneenige wijzigingen in dat ont werp zijn gebragt. Ilct voorloopig verslag betreffende het ontwerp op het middelbaar en lager onderwijs wordt in gereedheid gebragt. van lord Lyndbursfc geantwoord haddat de regering vóór de terugkomst van lord John Russellgeene opheldering kon geven, omtrent de gedragslijn, die men ten opzigte van Oostenrijk zoude volgen ging hel huis uiteen. In het lagerhuis heeft de'heer Smith zijn voornemen te kennen gegeven om eerstdaags een kongres van alle naiien voor t.e stellen tot vaststelling van een algemeenen, eenigen landaard voor de muntenmaten en gewigten. Vervolgens deelde lord Talmerston mede, dat er maat regelen zijn genomen voor de oprigting van kazernen voor 10,000 man te Aldershot. Men zal 80 regementen militie, 2 regementen kavallerie en 3 bataillons artillerie derwaarts zenden. Daarna gaf de edele lord nog te kennendat men het over de algemeene beginselen van de hervorming van het. leger eens wasen dat de bijzonderheden aan het departement, van oorlog ter overweging zouden worden gezonden. Een des betreffend wets-ontwerp zoude aan het huis worden aangeboden. De heer Roebuck verklaarde, op eene vraag van den heer Cobdendat de commissie van enquête naar den staat van het leger voor Sebastopol nog niet is overeengekomen over de wijzewaarop zij haar rapport zal uitbrengen. Hij gelooft dat de beste wijze zal zijn wekelijks verslag uit te brengen. Den 27 dezer heeft de heer Layard in het lagerhuis aan gekondigd, dat hij een voorstel zou doen, strekkende tot het afleggen van de verklariugdat het parlement met eenige deelneming en leedwezen den tegenwoordigen toestand der natie gadeslaat, die opgeofferd wordt aan een partij- of familie-invloedzoo als duidelijk blijkt in de zamenstelling van het kabinet, in de leiding der diplomatieke aangelegen heden, in het beheer .van het leger enz.; dat aangezien een en ander tot groot onheil voor Groot-Britf.anje leidtliet parlement geneigd is elk kabinet te ondersteunen dat de voortzetting van den oorlog met kracht en tot het uiterste '■j jpjl tegengaan. Van regeringswege is een ontwerp van wet bij de tweede kamer der stat.en-generaal ingediend, houdende bepalingen om trent het vervoer van buskruid, oorlogs-behoeften en brand stoffen en strekkende om aan te vullen dat gene, hetwelk aan de wet van 16 januarij 1815 is bevonden te ontbreken. Alzoo wordt 1. voorgestelddat. al de fabrieken en ver- koopers van buskruid vuurwerk en schietkatoen verpligt zullen zijn om deze hunne nering in huune aanvraag om patent uit te drukken. Ten 2de wordt voorgestelddat aan de gemeente-bestu ren zal zijn vrijgelaten om bepalingen vast t.e stellen be treffende de hoeveelheid buskruid, vuurwerk of schietkatoen, welke daarin neringdoende personen voorhanden zullen mogen hebben, de plaats alwaar die voorwerpen zullen moeten wor den bewaard en de wijze op welke het schietkatoen zal moeten worden he werkt. De tweede kamer der Staten Generaal is, tot. her vatting van hare werkzaamheden, bijeengeroepen tegen dingsdag den S mei aanstaande. ÜaaBBift. De met de overland-mail ontvangen berigten uit China honden indat Shanghae door de opstandelingen is ont ruimd en dat deze zich naar de rivier van Canton hebben teruggetrokken; voorts dat eene aardbeving Japan zwaar geteisterd heeft, bij welke gelegenheid het russïsche fregat Diana veel schade moet hebben geledeneindelijk dat het. handelsverdrag tusschen de regering van Japan en die der vereenigde stalen van Noord-Amerika geteekend is. HSsagjelsmira. Londen 29 april. De ministeriele bladen zeggen dat de .•^maatregelen die verordend zijn om het leger van lord Raglan behoorlijke getalsterkte te houden, met het. openen -■■van den zomer-veldt.ogt op groote schaal in werking komen, iJizi|lmiqe dat leger binnen kort met 3500 man kavallerie en 'dOOO fa an infanterie versterkt zijn. ;.'j /In het hoogerhuis heeft de graaf van Hardwicke op '-26'wdezer gezegd dat hij de vraag tot de regering zou rig- -^lenof zij, nu toch de nieuwe telegraaf tusschen Varna en Balaklava gereed wastijdingen heeft ontvangen over het geen Al-de laatste 21 uren in de Krim was voorgevallen. Dp g'r^af.van Harrow by zeicle dat hij vernomen had dat 'cr eer/e .•■.^peche was ontvangen, waarbij aan de regering ^kpriöTi§r^;br|-t gegevendat de telegraaf voltooid was, doch Ipj' gelocm^met, dat er eenig ander berigt ontvangen was. -N - markies van Lansdowne op eene interpellatie Een zeer levendige woordenwisseling was het gevolg dezer aankondiging. De heer Layard deelde wijders mededat bijkens bij hem ontvangen berigten uit Liverpool, bij de bevordering van officieren.op onregtvaardige wijze is te werk gegaan, en be loofde vervolgens nog meer bewijzen te zullen leveren. Kolonel North kwam op tegen de beschuldigingen dooi den heer Layard te berde gebragt, wiens voorstel hij on beschaamd noemde, en ging in het vuur zijner recle zoo ver, dat hij tot de orde moest geroepen worden. Een door ïlie times medegedeeld telegrafisch berigt uit Genua meldt dat cle Croesus, die den 21 dezer van daar naar Konstantinopel was vertrokken, met 37 officieren en 209 soldaten van het sardiniscne leger, benevens 25 muilezels, op 11 mijlen afstand? van de genoemde haven geheel vergaan is. Behalve een der zeelieden en zes solda ten waren ai de aan boorcl zijnde menschen gered. De Roebucksche commissie van euquête, wier zittin gen de laatste dagen niets belangsrijks opleverdenheeft eergisteren den voormaligen minister van oorlog, den hertog van Newcastle ondervraagd. The presse zegt dat de reis des keizers naar de Krim opgegeven is en dat de vredes-onderhandelingen voortduren. Ook The morning-herald verzekert dat het vertrek des keizers uitgesteld is. Den' 27 dezer was het besluit daar toe genomen. SïaasSsaKsd. Prins Gortsehalcoff berigt onder dagteekeniug van 22 dezer dat de vijand na een lievig bombardement van 12 dagen inziende dat zijne pogingen vruchteloos bleven, zijn vuur, dat den 22sten reeds vrij zwak washeeft verminderd. Onze verliezen zijn in evenredigheid ook minder geworden. Op alle andere plaatsen van de Krim is niets meldenswaardigs voorgevallen. Bij keizerlijke ukase is liet gouvernement Petersburg in oorlogstoestand verklaard. Koerland en Lijfland zijn ge plaatst onder de bevelen van generaal Siewers, opperbevel hebber van het leger aan de Oostzee, en Esthland onder die van generaal Gra'obe. Naar men uit St. Petersburg verneemtis een afschrift, van het rapport van den lijfarts des overleden keizers nopens den aarcl der ziekteaan welke Z. M. bezweken isaan alle bevriende mogendheden toegezonden. ïïtfalïe. Turijn 27 April. A.1 de ministers hebben hun ontslag aangebodendat door den koning is aangenomendie aan den heer Durando de zamenstelling van een nieuw kabinet heeft opgedragen. Als oorzaak dier aflreding wordt genoemd het besluit van den senaatom de verdere beraadslagingen over de- kloosterwet uit te stellen. Spamje. Madrid 25 april. Dé regering heeft besloten om eenige oorlogschepen naar de afrikaausche kust te zenden, ten einde de zeeroovers aldaar te verdrijven. Buitendien heeft zij be sloten in het belang der koloniën, die Spanje in dat. we relddeel bezit4 kompagnien elk van 120 man, daarheen te zenden, ten einde de vijandige volksstammen dier kolo niën in toom te houden en op de meest bedreigde punten eenige vestingwerken op te rigt.en. Ook verneemt men dat naar verscheidene dier koloniën veroordeelden zullen worden gezonden. In de zitting der Cortes van gisteren is rapport nit:ge- bragt over het ontwerp van wét tot het aanleggen van een protest.antsch kerkhof, waarvan onlangs melding is gemaakt. Het rapport luidt gunstig voor het ontwerp. Het wets-ont werp betreffende den verkoop der geestelijke goederen, is heden tot aan art. 12 aangenomen. De geruchten van on- eenigheid in het ministerie schijnen van grond ontbloot te zijn. De zelfde depeche voegt er bij dat, aan den invoer- handel in Spanje belangrijke voorregten toegestaan zijn. S&nnii&scBallsïHBuB. Ween en 29 april. De meest tegenstrijdige geruchten, ja zelfs met elkander in strijd schijnende daadzaken, hebben bij voortduring plaats. Terwijl den 26sten weder eene zitting der conferentie is gehouden die echter, ook tot geen ge volg leidde meldt een telegrafisch berigtin den avond van den §7sten uit Weenen verzonden, dat de heef Drouyn de Lhuys werkelijk dien namiddag van' daar de terugreis naar Prankrijk heeft ondernomen. Daarbij is tevens het officieel berigt gevoegd dat het bombardement van Sebastopol tot op den 2 Is ten, verzwakt en zonder eenig resultaatvoortduurde. Het door de geal lieerden beweikte springen eener mijn had den Russen vol strekt geene schade toegebragt. Slechts 2 fregatten van de vloot konden een werkzaam deel nemen aan het bombardement. Aan de Köln. zeitung wordt uit Weenen geschreven dat een denkbeeld van den graaf von Nesselrodewaartoe wijlen keizer Nicolaas niet geneigd was meer kans heeft van thans te worden aangenomen. Het geldt- de zamen- stelliug eener commissie van vijf leden, waarvan de keizer zelf' voorzitter zoude zijn en die tot taak zoude hebben over de oostersche zaken te beraadslagen. Drie dier leden, von Nesselrode, von Kisseieff en von Orloff zijn voor deu vrede. Hoewel dit berigt, dat overigens bevestiging verdient, voor Ruskinds neiging tot den vrede zoude pleiten, verdient het. evenwel opmerking dat keizer Alexander volkomen een stemmig denkt met zijn broeder Constantijn die, zoo als men'weet, oorlogzuchtig'geziud is. Uit Keulen wordt medegedeeld dat de protesten uit Manheim én elders tegen het aanleggen van de vaste brug ingekomeuniet verhinderen zullen dat zij volgens het oor spronkelijke plan zal gebouwd worden. Men schijnt zich zelf zeer te haasten om hiermede een aanvang te maken. Volgens telegrafisch berigt uit Hamburg is.den 26 dezer het engelselie admiraalschip Duke of Wellington Ie Kiel binnengeloopenterwijl 12 engelsehe kanonneerbootendoor de Sond getrokken zijn. 2<,B°a.ïa!sa*5jSs. Parijs 28 April. De Moniteur van lieden meldt dat de opening der wereld-tentoonstelling, die op 1 mei was be paald tot den 15 dier maand is uitgesteld. Ook 's keizers vertrek naar de Krim is uitgesteld. In der tijd werd verhaald, dat de verdediging van Sebastopol bestuurd wordt door een Engelschmandie uit het engelsché leger werd ontslagen en sedert de onverzoen lijke vijand der Engelschen geworden is. Een oost.ersch dag blad verzekert thans dat het geen Engelschman maar een Sakser isdie deze belangrijke verdediging leidt. Het is trouwens bekend, dat de llussen nog altijd de gewoon te. volgen van zeer gaarne de diensten te willen aannemen van knappe vreemdelingen. Er heeft op dit oogenblik een ernstige strijd plaats tusschen het bestuur van het tentoonstellings-gebouw en de commissie. Het eerste wil geene kostelooze entree ver- leenen, zoo dat zelfs de inzenders zouden moeten betalen voor het bezoeken der tentoonstelling en genoodzaakt zijn abonnementen van 50 fr. per persoon te nemen. De keizer lijke commissie daarentegen verlangt, dat deze gratis toe; gang zulleu hebben. Het bestuur beweert dat dit de opbrengst grootelijlcs zoude benadeelendaar de inzenders een getal van. niet minder clan 18,000 bedragen en ér niet meer clan 20 a 25,000 bezoekers te gelijk kunnen worden toegelaten zouden deze gratis-eutrées daarvan een groot gedeelte kun nen uitmaken. Parijs 29 april. Gisteren namiddag ten 5 urebevond zich cle keizer vergezeld van twee adjudanten, den generaal Ney en den kolonel "Valbreque, in de Champs Ei^éesbij de barrière de l'Etoile, toen .een welgekleed persoon den keizer naderde en op eenige schreden afstancls twee pisloolsohbten op hem loste. Het schot miste zijn doel en de keizer reed stapvoets voort om zich bij de keizerin te voegendie zich in het Bosch van Boulogne bevond. De moordenaar is dadelijk gearresteerd. BSeüfs'345. Brussel 25 april. De lieer' Delfosse is, niettegenstaande zijne herhaalde verklaring dat hij niet als voorzitter der kamer wilde worden herkozenin de zitting van heden als

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2