MIDDELBURGS» COURANT. 52. 1855. Diiigsdag '1 Mei LK-^se courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags eu Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekcnd- makiugeu enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buiteugewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontaut. =F Editie van Maandag avond 8 ure. Bij deze courant behoort een bijvoegsel bevattende de lijst der 52 hoogst aangesla- genen in 's rijks directe belastingen in de provincie Zeeland. ^ankonöigmgm VAK HET R1JKSBESTÜCR. i «fag-4 ew ^'Hsscnaeirnj De Burgemeester van Middelburggezien de circulaire van deu lieer commissaris des kouiugs in de provincie Zeeland, van den 27 april 1853 A. no. 28612de afd. (provinciaal blad no. 61.) Noodigt. bij deze de inwoners uitdie voor het dienstjaar 1855/56 van eene jagt- of vischacte wenschen voorzien te wordenzich daartoe gedurende den loop der maand mei ter griffie der gemeente aan te melden. Middelburg, den 26 april 1855. De burgemeester voornoemd (get.) PASPOORT VAN GR1JPSKËRKE. ®innrnlanö$d)e Sijhingm. -S3iid4S.aiIlfoM.Eg- Aptrïfl. Heden ochtend ontvingen wij van verschillende plaatsen telegrafische berigten meldende dat volgens in omloop zijnde geruchten op den keizer van frankrijk een pistool schot zou zijn. gelost. In bijzonderheden dien aangaande liepen al onze berigten aanmerkelijk uiteendaar volgens het eene de keizer werkelijk gewond zou zijn, terwijl vol gens de andere Z. M. geen letsel zou hebben bekomen. Later echter ontvingen wij meer overeenstemmende op gaven; waardoor wij in staat zijn meer volledige berigten -te geven dan in onze eerste editie zijn opgenomen. Men zie de berigten onder Frankrijk en Belgie als mede de ru briek Laatste nieuwstijdingen. Zr. Ms. consul-generaal in de Havannah heeft de aan dacht van de regering gevestigd op de wenschelijkheid dat de nederlandsche handelaren zich door de staatkundige gebeurtenissen op Cuba niet laten weerhouden om hunnen han del met dat eiland voort te zettenen wel daaromuit hoofde de regtstreeksche invoerhandel t.usschen Nederland en Cuba voornamelijk bestaat in levensmiddelen, voort brengselen van nederlandschen bodemen dat het verbruik van deze altijd noodzakelijk, ja zelfs meer uitgebreid is in buitengewone tijdsomstandigheden. Door den engelschen consul te Stettin is het volgende bekend gemaakt: Kapitein Wat.son van ïïr. Ms. schip Imperieuse, en oudste officier van lir. Ms. schepen die de voorhoede der oostzee- vloot uitmaken, berigt dat de russische haven van Libau den 17 dezer door eene voldoende magt van Hr. Ms. schepen in staat van blokkade gesteld is, en dat op den 19 dezer alle russische havens, ankerplaatsen en baaijen van 55 gr. 54 min. N. B. en 21 gr. 5 min. L. tot 5S gr. 25 min. B. en 21 gr. 50 min. L., de havens van LibauSackenbaurn "VVindau en de ingang van de golf van Riga met, name daar onder begrepen, evenzeer door eene voldoende magt van Ilr. Ms. schepen in staat van blokkade gesteld zijn, en dat alle maatregelen, welke door het vojkenregt en de verdragen tus- schen H. M. en hare bondgenooten aan den eenen en de neutrale mogendheden aan den anderen kant gewettigd zijn tegen alle schepen zullen genomen worden die eene poging mogten doen om deze blokkade te verbreken." De dikwijls ter sprake gebragte verbetering en uitdie ping der haven te Bergen-op-Zoom van af het zeehoofd tot binnen de gemeente, heeft eindelijk in den raad dier ge meente haar beslag gekregen. De uitdieping der haven is bij aanbesteding in vijf perceelen aangenomen door Bigge- laar van Standbaardbuitcn en van Opdorp van Woeusdrecht voor de som van 5785 terwijl tevens bij deu raad is aan genomen de vervallen houten brug binnen de gemeente te doen vervangen door eene horizontale ijzeren basculerende brug naar de teekening en het bestek van den architect, den heer Helinich aldaar, alwaar de aanbesteding eerstdaags wordt te gemoet gezieu. De stoombooten van Rotterdam en deze gemeente op Bergen-op-Zooin zullen door de ver melde uitdieping steeds binnen de haven kunnen aanleggen zoodat men zich verheugen mag dat daardoor de bedrij vigheid dier zoo gunstig gelegen plaats zal toenemen. Men verneemt met genoegen, dat Z. K. li. prins Hendrik der Nederlanden het beschermheerschap van het te Rotterdam in het westelijk gedeelte der stad te stichten zeemanshuis wel willend heeft aangenomen. Voor het gebouw dezer ge- weuschte inrigting zou heden de eerste steen worden gelegd, en wel door Z. K. H. prins Hendrik. Deze plegtigheid zal door. een aantal hooge autoriteiten worden bygewoond. Het examen gedurende de laatste dagen aan het ministe rie van biunenlandsche zaken gehoudenvoor de betrekking van opzigter bij den waterstaat is thans afgeloopen. hjiet werd afgelegd voor eene commissie zamengesteld uit cfê heeven ingenieurs Van der Kun president Waldovp, Galand en Storm Buising. Er hebben 47 personen aan dat examen deel genomen. Door gemelde commissie zal aan den minis ter van binuenlandsche zaken verslag wordea uitgebragt, waarna een zestal benoemingen zal worden gedaan. Men verzekert dat onder hen die zich aangemeld hebben som migen zijn, die bewijzen van bijzondere bekwaamheid heb ben gegeven. Het Handelsblad gewaagt van het plan om een typogra fisch kongres te Brussel te houden. Die stad wordt aan bevolen omdat FrankrijkDuitschlaud en Nederland zich onderling het regt betwisténop het gebied waar de uit vinder het licht zaghet eerste kongres te houden. BEeiniaseHirainiigaïra era foesBanitera. Bij Zr. Ms. besluit van den 22 dezer is de eerste klerk bij het departement van marine P. Commys bevorderd tot adjunct-commies bij dat departement. Bij besluit van 26 april 11. heeft Z. M. goedgevonden aan hoogstdeszelfs kamerheer in gewone dienst, mr. H. F. baron van Zuylen van Neyvelt, op diens verzoek eervol ont slag te verlecnen als commies bij het departement van bin uenlandsche zaken. Bij Zr. Ms. besluit van den 21 dezer is aan den heer J. Francisco de Bolado, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als consul der Nederlanden te Santander. Het heeft Z. M. behaagd den majoor Stieltjeste vereeren met het lcommandeurskruis van de Eikenkroon. Bij besluiten van den 25 en 27 dezer, heeft Z. M. goed gevonden, aan hoogstdeszelfs raad van legatie mr. II. C. du Bois vergunning te verleenen tot het aannemen en dragen van het officiers-kruis der Leopolds-orde van Belgie, als mede van het ridderkruis der 1ste klasse van de liessische orde van Lodewijk, hem respeclivelijk door Z. M. den koning der Belgen en Z. K. H. den groot-hertog van Hessen geschonken. Z. M. heeft bij besluit van den 27 dezergoedgevon dendeu kolonel A. W. de Bruyn chef van het bureau der artillerie bij het departement van oorlogingevolge zijne aanvrage op pensioen te stellen, en zulks met dank zegging voor de door hem bewezen diensten, en voorts het bedrag van dat pensioen te bepalen op 1SÜ0. liraraslera era we4eras«a&sippera. Wij vernemen dat de heer A. C. G. Vermeulente Rot terdam, stichter der maatschappij van toonkunst, door de koninklijke academie van kunsten te Berlijn tot eerelid i3 benoemdals hulde voor de groote dienstendoor hem sedert jaren aan de edele toonkunst bewezen. Zatuudag heeft ingevolge art. 12 van het reglement, de koninklijke akademie van wetenschappen te Amsterdam eene vcreenigde vergadering cler beide afdeclingcn niet gesloten deuren gehouden, waarin o. a. zijn behandeld cle raming der uitgaven voor het volgende jaar eu de regeling van algemeene huishoudelijke belangen. Eien-tksaEeea ws. De weleerw. zeer geleerde heer C. M. van der Weyde, predikant ie Serooskerke, classis Zierikzee, heeft het beroep naar de hervormde gemeente te Vrouwepolder aangenomen. Marine era ïeg-esr. Men schrijft uit Hellevoetsluis 25 dezer: //Zr. Ms. stoomschip M er a pi is heden buiten diensten het ctat major op non-activiteit gesteld. Zr. Ms. stoomschip S i n d or okommandant luit. ter zee lst.e klasse M. Cazaux, is, na geëiudigde reparatie, aldaar geankerd. Die bodem is, naar men verneemt, bestemd tot het overbrengen van den eersten nieuwen haring. De officier van administratie lste klasse G. de Heer, aan boord van Zr. Ms. wachtschip Ajax, is vervangen door den officier van administratie lste klasse F. W. Wissel." WerscB&Söeranïe foen°5g»-4eBin Bij het departement van biunenlandsche zaken isten behoeve der noodlijdenden door den jongs ten watersnood ontvangen: 1. vijftig gulden; zijnde de zuivere opbrengst eener loterij gehouden door de jongejufvrouwen der school van A. van Luenente Gouda2. twee honderd en dertig gulden tachtig centszijnde de zuivere opbrengst van twee door heeren professoren van het athenaeum te Deventer sc honden wetenschappelijke bijeenkomsten3. honderd veer tien gulden vijf en tachtig cents, van V. M. uit Rotterdam geclagteekeud 27 april jl, en 4. van de zich in Relgie ge- constiueerd hebbende commissie een gezamenlijk bedrag van 14,365,00 francs. Met primo mei zullen er weder drie kantoren vau den Rijks-telegraaf geopend worden, en zullen er, zoo men verneemt, dit jaar tot verdere uitbreiding nog zes kan toren gevestigd worden. De kamer van koophandel en fabrieken te Maastricht heeft zich bij rekwest gewend tot den minister van biunen landsche zakenom eene vermindering van den prijs der telegrafische berigten te verwerven. Men verneemt dat Johanna Catharina Elisabeth Sle- vaniegeboren op het kasteel Eburg te Nijmegen, deu 23 mei aanstaande den ouderdom van 108 jaren hoopt to bereiken. Deze oude vrouw woont nu te Zeyst, waar zij bij de wed. Matthijssen in de Dorpstaat verpleegd wordt. Den 23 dezer overleed te Druten J. M. van Rielf, volgens opgave m den buitengewoon hoogen ouderdom van 109 jareu. Een snuffelaar heeft gevonden dat de initialen van deu keizer en de keizerin der Franschender 'koningin van En geland en van haren gemaal den naam vertoonen der rivier aan welke de hoofdstad van Rusland gelegen is, namelijk Neva.' Naar men verneemt, zou het ontwerp om te Scheveningen eene haven en uitwatering in zee daar te stellen, niet ter zij de gelegd zijn, zoo als eenigen tijd geleden gevreesd werd; maar zou het bij de regering weder een punt van ernstige overweging uitmaken. BSsBE-g-erOjjEse starart. Vlissingen, van 21 tot 28 april. GehuwdM. J. F. Put jm. en R. A. J. Pichaljd. J. W. Yaleggiajm. en B. Hemmekam jd. BevallenJ. Relbling geb. Gerkz. J. C. Mensing geb. Meeuse, d. L. van Oberg.en geb. Maas, d. J. Luty geb. Krijger z. J. Kerm geb. Schattelijn z. P. A. de Bruijne geb. de Bruijnez. C. Koning geb. Schoutenz. Overleden J. den Exter weduwen, van S. L. Kouwels 83 j. M. J. Verdonck, jd. 36 j. N. C. But, man vanM* L. Karreynan35 j. L. O. Fritz, z. 2£ j. Goes van 21 tot 2S april. Overleden: M. Kunst wed. van J. Kuzfler, 6S j. J.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1