MI DDELBURGSC1E COURANT. N°- 49. Dingsdag 24 April Deze courant verschijnt' des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singen gescliicdt de uitgave den avond te voren ten s ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, frauco per post 3,-10. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. 1855. De prijs van gewone Ad'verüentieu is 22 cent per regelvan Huwelijks, Geboorte of Doodbekemt makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. •Voor-elke plaatsing moet 35 cent voor zegel wordeu betaald. De betaling geschiedt kontant: Editie van Maandag avond 8 ure. Sedert de opening van liet telegraaf-kantoor alhier hebben de ondergeteekendenaan de geabonneerden op de Micldelburgsche Courant in deze provincie, de effeetennotering der beurs van Amsterdam alsmede belangrijke telegrafi sche berigten door middel van Bulletins mede gedeeld, op de dagen waarop geen courant wordt uitgegeven. Dat deze maatregel aan zienlijke onkosten veroorzaakt, zal wel niet be hoeven te worden aangetoonden de onderge teekenden kunnen dan ook alleen daarmede voortgaan wanneer zij in die kosten door be langhebbenden worden te gemoet gekomen. Zij hebben daarom besloten van af 1 Mei hunne Bulletins alleen te doen toekomen aan hen die genegen mogten zijn daarvoor 1,50 per drie maanden te betalenwelke som voor abonnés buiten deze gemeente nog met «-,40 voor het frankeren per post moet worden verhoogd: Zij verzoeken daarom hen die bij voortduring hunne Bulletins verlangen te ontvangen, daar van onverwijldin elk geval vóór 30 dezerte willen kennisgeven, daar de onderneming alleen bij genoegzame deelneming wordt voortgezet. De Gebroeders Abrahams. Öimtmlcmirörlif ®ijöln.gra. Wffidldelïmirg- 9 SS April. Op den 21 dezer had alhier de openbare aanbesteding plaats van de in dit jaar aan de zeedijken der calamileuse polders in deze provincie te v.er-riglen kram-, rijs-en bezo- dingswerken alsmede van het maken van steenglooijingen en voorts van eenige aardewerken tot herstel en verbetering van sommige dier zeedijkenmet het onderhoud van al de werken tot den 1 mei 1856 en de levering der vereischte materialen. Door verschillende aannemers is zulks in vijl' en dertig perceeleu aangenomen voor een gezamenlijk bedrag van 410,125. De provinciale commissie van onderwijs in Zeeland heeft den 19 dezer in hare voorjaars-vergadering aan twee onder meesters den tweedenaan even zoo velen den derden en aan negen kweekelingen den vierden rang verleend; twee jongelieden die naar den derden rangstonden, zijn algewe zen; bovendien is aan twee onderwijzers eeue acte voor het fransch en aan eeue secondante zoo wel als aan een' onder wijzer acte voor het engelsch uitgereikt, zoo dat ditmaal negentien examina zijn afgelegd. Tevens is ter tafel gebragt een gewijzigd reglement voor liet. beheer der weduwenbeurs van schoolonderwijzers in dit gewest, om aan het nader onderzoek der bevoegde autoriteit te worden onderworpen. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier liggen t.er inzage1. opgave wegens.den in- en uitvoer van de voor naamste vreemde koloniale waren den uitvoer van britsche en iersche voortbrengselende schepen in den vreemden handel en in de kustvaart gebruikt; alles in Groot-Brittanj e gedurende de maand, geëindigd den 5 maart jl. en de twee vorige maanden; 2. eene staat van in de maand maart. jl. naar Nederlandscli Indie verzondeue katoenen stofienblij kens cerlifïcat.eu van oorsprong. Destaats-courant. van 20 dezer behelst het koninklijk besluit van den 11 april (staatsblad no. 11) waarbij de gemeente Vlissingen wordt aangewezen als ligtingplaals voor schepen bestemd naar Middelburg. Eet pruissische staatsblad maakt Ihans eene verordening openbaar, waarbij bepaald wordt dat, overeenkomstig de wet van 5 februarij jhet ouder no. 1 der order van 20 junij 1822 uitgevaardigd verbod der kustvaart (cabotage) van eeue pruissische naar eene andere inlandsche haven door buiten landsche zeeschepen, niet langer toegepast zal wor den op Groot-brittannische en nedeclandsche schepen. Met den 1 mei aanstaande worden de kan 1 oren van den rijks-tëlcgraaf te Cuienborg'Deventer en Meppel voor 'de binnen- en builenlandsche dienst geopend. Blykens eene mededeeling van het oostenrijkselie iele- graafbestuur is- door de onderzeesche verbinding tusseheii Spezia en de eilanden Corsica en Sardiniëde telegrafische gemeenschap tusschen die eilanden en het vasteland geregeld, en zijn mitsdien de telegraafkantoren te Ajaccio, Baslia, en Bonifacio op Corsica, eu CagliariOrisiano, Sassari en Tempio op Sardiniësedert den 15 dezer met d.e neder- landsche kantoren in verbinding gesteld. Voorts zijn in Sardinië nog telegraafkantoren geopend te Intra, Oleggio en Savon a. De stemgeregtigde deelhebbers der Nederlandsehe Haudel-Maatschappij, zijn uilgenoodigd tot de bijeenkomst van het kies-collegie te Rotterdamop den 2 Mei a. s. des voormiddags ten een uur, in de Concertzaal in de Bierstraat, ter verkiezing van eenen commissaris, ter vervulling van de vacature, ontslaan door het overlijden van den heer Jacob Mees, wiens ftniclie met 10 Augustus 1853 op nieuw voor 4 jaren was ingegaan, alsmede easu quo van een plaats vervanger, overeenkomstig de 12de, 17'de21ste, 23ste 24ste, en 25ste der artikelen van overeenkomst van de vennoot schap der gemelde maatschappij. Z. M. de koning heeft een uitgestrekt heideveld ach ter het park te Apeldoorn in liuiir-genomen van de Wijs- selsche Mark, ten einde te bezigen tot het. nemen van artillerie-proeven, en den ingezetenen vergund gedureude het stilstaan dier proeven met het halen van plakken en heidentot hun gerief als vroeger voort te gaan. De v; kenièrs zijn met hunne vpken donderdagmiddag op lief Loo teruggekomen. Z. M. heeft bij besluit van 18 dezer, kwijl scheiding verleend van de doodstraf, waartoe Comelis Koning, hij arrest van het „provinciaal geregtshof in Ziiidliollaiidter! zake van vadermoord, was veroordeeld en is die straf ver- j anderd in eene twintigjarige tuchthuisstraf. De Nieuwe Rott. courant deelt in zijn geheel mede het proces-verbaal der zittingen van de commissiedoor den j minister van marine benoemdtot onderzoek en beoordee- I ling der verbeteringen, welke in de verkenuiugsteckenen der zeegaten van Brouwershaven Coedereede en de Maas zouden kunnen worden gebragt,en bijzonderlijk de plaatsing van een vuurschip tot verkenning van den Baujaard. Daar uit blijkt dat de commissie omtrent de wenschelijkbeidhet nut en de noodzakelijkheid der plaatsing van een vuurschip gelijk mede de mogelijkheid, om het op eeuig aan te geven punt te doen post honden, tot geene eenstemmigheid van gevoelen is kunnen komen. De door de kamer van koop handel en fabrieken te Rotterdam afgevaardigde leden dei- commissie, hoezeer erkennende dat de kustvuren zeer goed lichten, en; er bij goed vurenzigt en met eene gewensehte verbetering der geleide-vuren', geen vuurschip tot het bin nenkomen zoude worden vereischt, hebben zicli bepaaldelijk voor de plaatsing van een vuurschip verklaard. De leden uit de commissie der marine hebben eenparig als hun ge voelen te kennen gegevendat de kustverlichting van dit rijk goed isen dat zoo na de laatste verbeteringen daarin aangebragt er nog iels te wenscbeu overig bleef, het daarin bestaai, dat enkele vuurtorens niet de gewensehte. hoogte bezitten om luin licht zoo ver te doen schijnen als des- zelfs kracht medebrengt.hetgeen meer bepaaldelijk geacht wordt toepasselijk te zijn op de geleide-merken tot het aan doen eu inzeilen van het Brouwershavensclie zeegat. Wat de plaatsing van een vuurschip betreft, zijn die leden, op grond van verschillende bedenkingen van oordeeldat het nut, hetwelk in sommige gevallen uit de plaatsing van een vuurschip kan voortspruitenniet opweegt tegen de nadeelen welke in vele gevallen daaruit kunnen ontstaan. De leden der commissie uit de marine hebben net, zoo tot de plaat sing van vuurschepen mogt worden besloten, niet ondien stig geacht mede ie deeleu dat, volgens opgave, de kosten van den eersten aanbouw en uitrusting van 3 vuurschepen op ongeveer 2 a 2£ ton en het onderhoud op 28,000 a 30,000 'sjaars worden berekend. Naar wij van goederhand vernemen, ligt z. exc. -de vice-admiraal Koopman, ernstig ziek en is men zeer beducht voor het behoud van het leven van 'dien grijzen vlootvoogd. Naar men verneemt, zal eerstdaags het besluit eenor belangrijke mutatie bij liet wapen der artillerie in de Staats courant komen. Ouder anderen zouden daarbij de generaals Sieenberghe en Heidenreich eu de kolonel Brade gepensi oneerd zijn. De kolonel Coehoorn zou tot; generaal-majoor, de luitenant-kolonel van Meurs tot kolonel zijn bevorderd; de laatste met behoud zijner actuele betrekking van direc teur bij de stapel- eu constructie-magazijnen te Delft. Men schrijft -uit Luxemburg diit de aankomst van -Z. M. den koning der Nederlanden op 16 mei officieel is aangekondigd. Prins Hendrik woidt eenige dagen vroe ger gewacht., BSeEaflsesEnisus-eai eu toesfluEiÉeia. Bij Zr. Ms. besluit van den 3 dezer zijn benoemd tot ridders der orde van den Nederlandschen Leeuwde officie ren van gezondheid rler lste klasse bij de zeemagt C. C. P. ürueiinan en li. L. Oudenhoven en de officieren van ge zondheid der lste klasse bij de landinagt dr. T. 8. Henri us en dr. J. A. Fles. Bij Zr. Ms. besluit van den IS april is o. a. herbenoemd en bij continuatie aangesteld lot plaatsvervangend kaïvton- reglor te Brouwershaffende heer J. lioogeuboom Bz. Bij koninklijk besluit van 9'dezer, is de heer B. J. Kenn, kanselier bij het consulaat-generaal te Smyrna, benoemd tot eersten tolk. bij Zr. Ms. legatie te Konstantiuopel en direc teur der consulaire zaken terwijl bij Zr. Ms. besluit van die zelfde dagteekening aan den tweeden tolk bij die legatie jhr. D. Testa, tevens den titel is opgedragen van kanselier. Voorts is bij koninklijk besluit van den 9 dezer benoemd tot, consul Ie Smyrna, de lieer R. J. van Lennep, tot hier toe vice-consul aldaar: eu is bij dut van de zelfde dagteeke ning eervol ontslag verleend aan den heer J. Malcozzi, als tweeden tolk bij het consulaat-generaal te Smyrna met ver gunning om den titel te blijven voeren van-honorair tolk, en aan den heer J. Carmnsials leerling-tolk bij dat con sulaat-generaal. onder toekenning van wachtgeld. Bij Zr. Ms. besluit van 14 dezer is dé luitenant, ter zee der lste kl. R. W. Besier, thans met verlof in Oost-Iudie. op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol uit 's rijks zeedienst ontslagen met ingang van den eersten dag der maandvol gende op die waarop voorschreven besluit ter zijner kennis zal zijn gebragt. Z. M. heeft bij besluit van 14 april goedgevonden1. den 2den luitenant A. W. dellaas, van het 3de regement dra gonders in zijnen rang en ancienneteit over te plaatsen bij het wapen der kavallerie in Oost-Indie2. den 2deu luite-' riant W.G. K. A. van Overveldtbestemd voor liet wapen der kavallerie in Oost-Indie, thans a, la suite van het koloniaal werfdepot, in zijnen rang en. ancienneteit over te plaatsen bij het wapen der kavallerie hier te landeen wel bij het 3de regement dragonders. I&HEansteEi cm wetenschappers. Nadat bij het koninkl. besluit van den 23 februarij jl. aan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1