ITALIË EN SICILIË, TWEE WOONHUIZEN EM GEVOLGEN, 0P$NBARE VERK00PIH6, HEEREM-KLEEDÏNGSTÜKIEfi GROOT VOCAAL CONCERT, ;LÖE. PARAPLUIEN EN PARASOLS, JBROECKin leven Predikant te Arnemnidengelieven daarvan opgave of betaling te doen, uiterlijk binnen S dagen, aan den Burgemeester dier Gemeentebij wien een ieder welke eenig Boekwerk van Zijn-WelE. mogt geleend heb ben verzocht wordt hetzelve binnen dien tijd te doen bezorgen. E5 K li TE SI 0D M A li I Sï <3. De Commissie uit het Provinciaal Geregtshof van Zeeland, te zamengesteld ter voldoening aan artikel 11 der wel op het Notaris-ambt, van 9 Jul ij 18-1-2, tot het afnemen der Examina van hen die verlangen mogt.en zich in staat gesteld te zien om naar het ambt van Notaris te din gen maakt bij deze aan de belanghebbenden bekenddat zij tot het bedoelde einde -zal vaceren op Woensdag den drie en twintigsten Mei aanstaande, cles voormiddags to 10 urenin een der vertrekken van bet Hofgebouw. De Commissie herinnert voorts de adspiranlen aan de voorschriften van artikel 3 der voorschreven weten ver langt- overigens dat zoodanige stukkenwelke aan haar moeten worden ingediend, tijdig en portvrij zullen worden bezorgd ter Griffie van den Hove. Middelburg, den 19 April 1855. De Commissie voornoemd De Procureur-generaal A. J. "V' AN DE1NSE, Raadsh. bij den Hove. VA ILL ANT Raadsheer. M. VERBRUGGE. MAATSCHAPPIJ tot bevordering van LANDBOUW EN VEETEELT IN ZEELAND. Het Hoofdbestuur der Maatschappij brengt bij deze ter openbare kennis, dat de Algemeene "Vergadering en Tentoonstelling van Vee, Landhuishoudelijke Werktui gen en andere Voorwerpen den Landbouw betreffende, in 1855 zullen gehouden worden binnen de Stad Tholen op den 18 19 en 20 Jnnij eerstkomende, terwijl de opgaven van de ter dier gelegenheid uit te loven Premien euz. in tijds zulien worden kenbaar gemaakt. Het Hoofdbestuur noodigt dien ten gevolge de Leden der Maatschappij uit, door hunne medewerking den goeden iijtsiag van deze voor Zeeland belangrijke vereeniging te willen hevordoren. Het brengt, voorts ter kennis van belanghebbenden, dat, ofschoon itLdeii regel alléén de Leden bevoegd zijn naai de door de Maatschappij toe te kennen Premien inede te dingen, nogtans is bepaald algemeene bekendheid van. lu van eenig Werktuig, daartoe den vereischt. In afwachting dus van bet gramma wordt nu reeds elk J van of eenig ander Voor Algemeene Tent.oonste om. uiterlijk vóór 15 Secretaris van zijn Afd opgaaf van hetgeen h ouder bijvoeging eener de soort, en van den ji paalde vermelding van Middelburgden m Vijftig Gulden en van de Onder-Aandeelen met Tien Gulden betaald worden; 2. dat voorts op of na den 1 sten Meiten Kantore en bij HH. Agenten voormeld, zullen worden betaald de als dan verschenen Termijnen der Lijfrenten met gemelde Compagnie gccoutracteorden 3. dat Berigten omtrent bet sluiten van Levensverzeke ringen en Lijfrente-Contracten gratis verkrijgbaar zijn. Amsterdam14 April 1855. Op Vrijdag den 27 April '1855, des-morgens om .10 ure, zal men in de Gemeente en op dru. Dorpe van Rilland door het ministerie van den Notaris A. KAKEBEEKE Jz. gevestigd te Krabbendijke, publiek presenteren te verkoopen staande en gelegen op den Dorpe en in de Gemeente van Rilland, waarvan het. eene is een goed beklante Ki'uide- niers-winkelSlijterij in Gedisteleerd en Likeuren en geschikt om het Beroep van Timmerman daarin uit te oefe nen het anderein 1850 nieuw gebouwd en bevattende vier Woonvertrekken; beide met ruime Erven en Tuin gronden. Information zijn te bekomen bij clen Eigenaar II. VAN BOVEN te Riliaud, en voornoemden.Notaris KAKEBEEKE te Krabbendijke. Openbare Verkooping door den Notaris WOUTER- SEN Vrijdag den 27 April 1855, 's morgens 10 ure, te Aagtekerke, ten Sterfhuize van wijlen de Weduwe Wm HENGST, van den IHBOSDEL aldaar, bestaande in drie Koeij.eneene Vaars een Varken Gereedschappen en Huisraad waaronder drie Bedelen eene Klok.Tafels, Stoelen, benevens een goed toongevend HUIS-ORGEL enz. op Maandag den 30 April en volgende dagenten over staan van den Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ en Getuigen, in de Lange Noordstraat, wijle O no. 37, te Middelburg, van een bijzonder ggiEUm IMBOSSEL, bestaande in Mahoniehouten en Eiken Meubelenals Ka binet, Secretaire,Chiffonnière. Comntodeu Bufetten Colys-, Lade-, Speel- en andere TafelsStoelen niet verschillende Zittingen. Canapésvier Piano'sfraaije Spiegels, Schil derijen, Plato qu PI eet werk, vergulde en andere Luisters Saxische Beeldjes', Pendules. Bronzen en andere Vazen, ecu Saxisch Tafelservies Kristal, Glas Verlakt, Koper, Tin, Blik en Ijzerwerk voorts Ledekanten met Behangsels Bed- TJITPAKKING VA3XT Ontvangen in liet Magazijn van J. CABIN, op den Langen Burgt alhier, wijk C no. 106. eene brillante partij voor het aanstaande Zomer-Saizoen geschikte HEEREIV-KLEEDINTGSTUKKEN-, vervaardigd naar de laatst uitgekomene Parijser Modes, welke tot zeer bil- lijke prijzen worden aangeboden. Zullende de voorbanden Winter-Artikelen tot veel verminderde prijzen zoo veel mogelijk worden opgeruimd. Te koop een klein BOKBlEXWAGlIiWjfE bij L. VERHULST Wz. te Westkapelle. Een Wagenmakersknecht terstond benoodigd. Adres met franco Brieven onder lett. Z. bij de Uilgevers dezer Courant. Bij G. T. N. SURINGAR te Leeuwarden zal worden uitgegeven, 'ten voordeele van de" Ongelukkigen die bij den jongsten Watervloed hebben geleden, een Boekwerk, getiteld: BRIEVEN OP EENE REIS BOOR DOOR Mr. J. II. BEUKER ANDREiE. Prijs f 3 SO. De Inteekening op dit werk is tot 1 Mei opengesteld bij bovengenoemden Uitgeveren verder bij alle Boekban delaren in bet Rijk. te geven door Mevrouw EMILIE WALTER, Eerste 'Zangeres van bet Keizerlijk Hoftheater te Weenen. en Kamerzangeres van Z. M. den Keizer van Oostenrijk en Z. M. den Koning van Wurtemberg. Op Maandag den 23 April 1855in de Concertzaal. programma; Eerste Afdeeling: I. Quartet. 2. Groote Aria uit de Öpgra Der Kreischutz te zins.en door Mevr. Emiiie Walter. 3. Solo io en Julia van. ia uit de Opera ïmilie Walter, 4. Tyrolsche in- door Mevr. poneer d.) lio. 3mboot DE cs -afvaren als Augustus A All Kerkvoogden cler fj zullenonder nadere 1855des namiddags publiek aanbesteden: SHuvt ÖSoaaweaa aldaar eau 1 De noodige aanwijz turdag clen 28 April Nadere inlichtingen en Voorwaarden ligg president-Kerkvoogd alsmede bij den Heer BÉTRANCOURT en landeden Heer G. M. BOEIPresident. P. MOLSecretaris. Directeuren van de Tweecle NEDERLANDSCITE ALGEHËÉNE LEVENS VERZEKERING-COMPAGNIE opgerigt in den jare 1843adverteren bij deze 1. dat de Uitdeeling over 1854 is bepaald op Vijftig Gulden per Aandeel; pullende dien ten gevolge op den 1st en Mei aanstaande, en verder alle Woensdagen, des voormiddags van 10 tot 1 uur,. te bunnen Kantore op den Kloveniersburgwal en boek van het Rusland alhier, alsmede bij HH. Agenten buiten Amsterdamde Coupon no. 12 van de gchecle Aandeelen, niet bovengezegde Som van "Eggen, X ölëe'bak1 Jvort.IcisT^ueeseisiroeren oueeu, ccnc partij Hooi en Stoo en partij Mutsaards; voorts eene aan zienlijke partij Bouw-i Melkers- en Zoldergereedschappen benevens eenig Huisraad, waaronder een Bed en hetgeen meerder zal worden geveild Hj A C BS T Bil g SPaforaekaaut vam brengt ter kennisse van het Publiek dat bij voorzien is van een groot, assortiment Marquises, naar den laatsten smaak, alsmede eene ruime sortering Zijden en Katoenen Para- pluien en Wandelstokken. Groote Markt bij de Noordstraat, te Middelburg. is Zondags s aar Vlissingen nam, 4$ ure. lar-Wlissingen g-sp. ure. rke n. Neuzen i 12 ure. te Breskens lent bij J. C. )MSON. itlbet afrijden, iiddelburg, op welker Ijk zal gewacht worden, 'iaankondiging gescbie- iiop volgende maanden Jr zal bovendien iedere week daaraan worden herinnerd in de Middelburg3che en Goessche Courantenzoo mede in die welke te Neuzen wordt uitgegeven. Concessionarissen verzoeken aan Heeren Reizigers om, bij aldien er redenen van klagten bij het uitoefenen van die dienst zich moesten voordoendaarvan kennis te willen geven. Middelburg, den 19 April 1855. Namens Concessionarissen, D. DRONKERS. Atvaarinjsien zrjn- mregqgc-n TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 9