ITALIË EN SICILIË, 'twee woonhuizen m gevolgen, OPENBARE VERKOQPÏNG, BROECIC, in leven Predikant te Arnemuidcngelieven daarvan opgave of betaling te doen, uiterlijk binnen S dagen, aan den Burgemeester dier Gemeentebij wien een ieder welke eenig Boekwerk van Zijn-WelE. mogt. geleend heb ben verzocht wordt hetzelve binnen dien tijd te doen bezorgen. KEKE5I05 Hl A K. De Commissie uit het Provinciaal Geregtshof van Zeeland, te zamengesteld ter voldoening aan artikel 11 der wet op het Notaris-ambt, van 9 Julij 18-42, tot het afnemen der Examina van hen die verlangen mogten zich in staat gesteld te zien om naar het ambt van Notaris te din gen maakt bij deze aan de belanghebbenden bekenddat zij tot het bedoelde einde zal vaceren op Woensdag den drie en twintigsten Mei aanstaande, des voormiddags te 10 urenin een der vertrekken van het Hofgebouw. De Commissie herinnert voorts de adspiranten aan de voorschriften van artikel 3 der voorschreven weten ver langt overigens dat zoodanige stukkenwelke aan haar moeien worden ingediend, tijdig eiï portvrij zullen worden bezorgd ter Griffie van den Hove. Middelburg, den 19 April 1855. De Commissie voornoemd De Procureur-generaal A. J. VAN DEINSE, Raadsh. bij den Hove VAILLANT, Raadsheer. M. VERBRUGGE. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN LANDBOUW M VEETEELT IN ZEELAND. Het Hoofdbestuur der Maatschappij brengt bij deze ter openbare kennis, dat de Algemeene Vergadering eu Tentoonstelling van Vee, Landhuishoudelijke Werktui gen en andere Voorwerpen den Landbouw betreffende, in '1855 zullen gehouden worden binnen de Stad Tholen op den 18 19 en 20 Juni} eerstkomende, terwijl de opgaven van de ter dier gelegenheid uit te loven Premien enz. in tijds zullen worden kenbaar gemaakt. Het Hoofdbestuur noodigt dien ten gevolge de Leden der Maatschappij uit, door hunne medewerking den goeden uitslag van deze voor Zeeland belangrijke vereenigiug te willen bevorderen. Het brengt voorts ter kennis van belanghebbenden, dat, ofschoon in den regel alléén de Leden bevoegd zijn naai de door de Maatschappij toe te kennen Premien in ede i;e dingen, nogtans is bepaald datin bijzondere gevallen en bij algemeene bekendheid van het onvermogen der Inzenders van eenig Werktuig, daartoe hel Lidmaatschap niet zal wor den vereischt. In afwachting dus van het. eerstdaags uit te geven Pro gramma wordt nu reeds elk Eigenaar van Vee, Werktuigen van of eenig ander Voor Algemeene Tentoonste om, uiterlijk vóór 15 l Secretaris van zijn Afd opgaaf van hetgeen h onder bijvoeging eener de soort, en van den ji paalde vermelding van Middelburgden i m Jh. 3^1 2 Kerkvoogden der zullenonder nadere 1855, des namiddags publiek aanbesteden SHet Bouwen aldaar eai I De noodige aanwijz tuïdag, den 28 April Nadere inlichtingen en Voorwaarden ligg President-Kerkvoogd alsmede bij den Heer BÉTRANCOURT en landeden Heer G. M. BOEIPresident. P. MOL Secretaris. Directeuren van de Tweecle JNEDERIjANDSCIiE ILGEMifiE LMËimiiRMUlM-CülPAGm, opgerigt in den jare 1S43adverteren bij deze: 1. dat de TJitdeeling over 1854 is bepaald op Vijftig Gulclen per Aandeelzullende dien ten gevolge op den lsten Mei aanstaande, en verder alle Woeusdagen, des voormiddags van 10 tot 1 uur, Ie hunnen Kantore op den Kloveniersburgwal en hoek van het Rusland alhier, alsmede bij HH. Agenten buiten Amsterdam, de Coupon no. 12 van de gchecle Aandeelen, met bovengezegde Som van Vijftig Gulden en van de Onder-Aandeden met Tien Gulden betaald worden 2. dat voorts op of na den lsten Mei, ten Kantore en bij HH. Agenten voormeld, zullen worden betaald de als dan verschenen Termijnen der Lijfrenten met gemelde Compagnie gecontracteerd en 3. dat Berigten omtrent het sluiten van Levensverzeke ringen en Lijfrente-Contracten gratis verkrijgbaar zijn. Amsterdam, 14 April 1S55. Op Vrijdag den 27 April 1855, des morgens om 10 ure, zal men in de Gemeente en op den Dorpe vau Rilland donr het ministerie van den Notaris A. KAKEBEEICE Jz. gevestigd te ICrabbendijke, publiek presenteren t.e verkoopen staande en gelegen op den Dorpe en in de Gemeente van Rilland, waarvan het, eene is een goed beklante Kruide niers-winkel, Slijterij in Gedisteleêrd en Likeuren, eu geschikt om het, Beroep van Timmerman daarin uit te oefe nen het andere, in 1850 nieuw gebouwd en bevattende vier Woonvertrekken; beide met ruime Erven eu Tuin gronden. Informatien zijn te bekomen bij den Eigenaar H. VAN BOVEN te Rilland, en voornoemden Notaris KAKEBEBKE te Krabbend ij ke. Openbare V erkooping door den Notaris WOUTER- SEN Vrijdag den 27 April 2S55, 's morgens 10 ure, te Aagtekerke, ten Sterfhuize van wijlen de Weduwe W.u HENGST, van den IHBOSDiZi aldaar, bestaande in drie Koeij.eneene Vaars een Varken Gereedschappen en Huisraad, waaronder drie Bedden eene Klok.Tafels, Stoelen, benevens een goed toongevend HUIS-ORGEL enz. op Maandag den 30 April en volgende dagenten over staan van den Notaris D. J. VAN DER HOllSTSERLÉ en Getuigen, in de Lange Noordstraat, wijk C no. 37, te Middelburg, van een bijzonder sroïBELimra ms$iDEL, bestaande in Mahoniehouten en Eiken MeubelenalsKa binet. Secretaire .Chiffonnière, Commodeu Bufetten Colj;s-, Lade-, Speel- en andere TafelsStoelen niet verschillende Zittingen. Canapés, vier Piano's, fraaije Spiegels, Schil derijen, Plato eu Pleet.werk, vergulde eu andere Luisters Saxische BeeldjesPendulesBronzen en andere Vazen, een Saxisch Tafelservies KristalGlas Verlakt, Koper, Tin, Blik eu Ijzerwerk, voorts Leclckanten met Behangsels Bed den, Kussens. Dekens, Spreijen, Bedlinnen Paardeharen Matrassen, Kamer- en VuurschermenKiatenhouten en andere Kisten, Linnen-, Bock- en Keukenkasten, Geldkist, GanglantarensSmirnasche en andere Tapijten, Karpetten, Loopers, Vloerzeilen Mattendiverse Vuurhaarden, een Mangel, 2'Persen, DroogrekkenTrappen eu meerandere liggen, i" oteenffKr~'K o H.KIsTrureeseis to© rien oneen, eene partij Hooi en Stoo en partij Mutsaards; voorts eene aan zienlijke partij Bouw-, Melkers- en Zoldergereedschappen, benevens eenig Huisraad, waaronder een Bed en hetgeen meerder zal worden geveild. BI A C MI1 02 9 Fabriehant van PARAPLUÏEN EN PARASOLS, brengt ter kennisse van het Publiek dat hij voorzien is van een groot, assortiment Marquises, naar den laatsten smaak, alsmede eene ruime sortering Zijden en Katoenen jPara- pluien en Wandelstokken. Groote Markt bij de Noordstraat, te Middelburg. UITPAKKING VAM HEEREM-IIEEDINGSTUKIEN. Ontvangen in het Magazijn van J. CAHEN, op den Langen Burgt alhier, wijk C n0. 106, eene brillante partij voor het aanstaande Zomer-Saizoen geschikte HEEREN-KLEEDIBTGSTUKKEN. vervaardigd naar de laatst uitgekomene Parijser Modes, welke tot zeerbil- lijke prijzen worden aangeboden. Zullende de voorhanden Winter-Artikel en tot veel verminderde prijzen zoo veel mogelijk Worden opgeruimd. 'ffe koop een klein BOKKKXWAfiEa'TJK bij L. VERHULST Wz. te Westkapelle. Een Wagenmakersknecht terstond benoodigd. Adres met franco Brieven onder lett. Z. bij de Uil gevers dezer Courant. Bij G. T. N. SURINGAR te Leeuwardeu zal worden uitgegeven, ten voordeele van de Ongelnkkigen die bij den jongsten Watervloed hebben geleden, een Boekwerk, getiteld: BRIEVEN OP EENE REIS DOOR DOOR Mr. J. I-I. BEUKER ANDREiE. Prijs f S,5©„ De ïnteekening op dit werk is tot 1 Mei opengesteld bij bovengenoemden Uitgever, en Verder bij alle Boekhan delaren in het Rijk. GSI00T VOCAAL CONCERT, te geven door Mevrouw EIILIE WALTER, Eerste'Zangeres van het Keizerlijk Hoftheater te Weenen en Kamerzangeres van Z. M. den Keizer van Oostenrijk en Z. M. den Koning van Wurtemberg. Op Maandag den 23 April 1855in de Concertzaal. PROGRAMMA. Eerste Afdeeling: 1. Quartet. 2. Groote Aria uit de ©japra Der Ereischütz te zingen door Mevr. Emilie Walter. 3. Solo voor Piano. 4. Groote Aria uit de Opera Romeo en Julia van Bellini, t.e zingen door Mevr. Ernilie Walter. Tweede Afdeeling: 1. Quartet. 2. Groote Aria uit de Opera Robert der Teufel, te zingen door Mevr. Emilie Walter, 3. Andante voor PianoViool en Violoncelle. 4. Tyrolsche t;_j -D xx»,ri.»uinf.r,0n zingen door Mevr. gecomponeerd.) tiitrée 1,50. ICHELDL le Stoomboot DE dagelijks afvaren, als Julij Augustus, ©r ien des Zondags, iskens naar Vlissingen ïgi 8's nam, 4-j-ure. juzen naar Vlissingen namiddags 1 ure. lekenskerke n. N euzen middags 12 ure. EEKAM, te Breskens t Logement bij J. C. bij TOMSON. gsteld met het afrijden liddelburg, op welker |k zal gewacht worden. laankoTidiging geschie- rop volgende maanden Alvaarinjsten zijn uitgegeven cu ui' zal bovendien iedere week daaraan worden herinnerd in de Middelburgsche en Goessche Courantenzoo mede in die welke te Neuzen wordt uitgegeven. Concessionarissen verzoeken aan Heeren Reizigers om, bij aldien er redenen van klagten bij het uitoefenen van die dienst zich moesten voordoendaarvan kennis te willen geven. Middelburg, den 19 April 1855. Namens Concessionnarissen D. DRONKERS. TER DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 7