MIDDELBÜRGSCHE COURANT. N°- 48. Zaturdag 1855, 2'! April ©mnmlanösdjc Sijïrirtgm. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singen geschiede de uitgave deu avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is ƒ3, franco per post 3,-1-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Dood bekend makingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. "Voor elke plaatsing moet 5 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Vrijdag avond 8 ure. SEiddelbmrg-Sö Apiriï. Eergisteren heelt alhier door de daartoe benoemde com missie de beoordeeling plaats gehad der voortbrengselen van tuinbouwter mededinging ingezonden voor de vijfde ten toonstelling van de Vereeniging tot bevordering van den Tuin bouw in de provincie Zeeland. Eene zilveren vergulde medaiije en vijftien gulden is toegekend aan de wed. J. vau Leeu wen en Zoon te Rotterdam, voor de beste verzameling bloeijende camellia'sidem en tien gulden aan A. de Groot te 's Gravenhage, voor.de grootste en schoonste verzameling van heesters voor den kouden grond in vervroegden bloei en idem en tien gulden aan den zelfdenvoor de schoonste verzameling bloeijende rozen (de rosa chinensis uitgezonderd)- Zilveren medailjes: aan de wed. J. van Leeewen en Zoon te Rotterdam, één voorde beste verzameling van bloeijende hyacinthenéén voor de prachtigste camellia in bloeiéén voor de beste verzameling van 25 bloeijende koude-kas- planten aan C. van de PutteCz. te Middelburg, één voor de 4 fraaiste soorten van tropaeolum iu bloei, die tevens het sierlijkst geleid en gekweekt zijnéén voor de prachtigste verzameling, zoo veel mogelijk, bloeijende mimosmën, één voor de schoonste verzameling bloeijende Erica's en Epa- crissen, één voor de grootste en schoonste verzameling van heesters voor den kouden grond in vervroegden bloeiaan A. Blaas Bz. te Middelburg, één voor de beste verzameling bloeijende camellia'saan J. en M. Been te Rotterdam één voor de 6 beste bloeijende azalea's indica; aan douairière Boddaert le Middelburge'én voor de 6 schoouste bloeijende azelea's indica; aan A. de Groot te 's Gravenhage, één voor de 6 beste en bloeijende rhododemdrum'saan jbr- W. R. Boddaertéén voor de prachtigste en mildst bloeijende mimosa of acacia aan J. C. Rodbard të Lcyden één voor de schoonste verzameling bloeijende rozen (de roza chinensis uitgezonderd). Bronzen medailjesaan A. de Groot te 's Gravenhage, één voor de beste verzameling bloeijende camellia's één voor de best gewlceekte 4- stuks reseda oclorata op stam aan de wed. J. van Leeuwen en Zoon te Rotterdam, één voor de zes beste bloeijende azalea's indica; aan C. van de Putte Cz. te Middelburg, één voor de 6 beste en bloeijende rhododendrum's arboreuméén voor de beste verzameling overgebleven tafel-appels en peren aan J. en M. Been te Rotterdam, één voor de prachtigste en mildst bloeyeude mimosa of acacia; aan A. Blaas te Middelburg, één voor de beste verzameling van 25 bloeijende koude- kasplanten. Nog zijn toegewezen de volgende door het bestuur beschik baar gestelde medailjes te wetende Zilveren aan de ver zameling schoon gekweekte planten, ingezonden door A. Blaas Ez. te Middelburgaan de verzameling oranjerie- plantendoor den zelfden; aan eene verzameling conifera, door A. de Groot te >'s Gravenhageaan de verzameling oranjerieplantendoor mr. J. W. de Bruyn van Melis- en Mariekerke te Middelburgbij loting tegen de partijen respectievelijk toebehoorende aan jhr. W. R. Boddaert, R. Langejan en J.Regeur allen te Middelburg. Bronzen: aan de verzameling oranjerieplanten, door jhr. W. R, Boddaert te Middelburg; aan eene verzameling sierplanten, door R. Langejan te Middelburgaan eene verzameling camellias, door J. Regeur te Middelburgaan de verzameling sier planten, door A. de Groot te 's Gravenhageaan de Yucca's door C. van de Putte Cz. te Middelburgaan eene verza meling calceolaria'sdoor de wed. J. van Leeuwen en Zoon te Rotterdam; aan eene verzameling oranjerieplanten, door J. A. van der Leyte Middelburg; aan de Laurussen, door dr. L. J. de Marrée te Middelburg. Le tentoonstelling werd gisteren door ruim 1000 personen bezocht. Ook lieden was zij nog geopend voor de leden I en het pubiek, terwijl naar wij vernemen de zaaL heden avond zal verlicht zijn. Zij is belangrijkzoo wel om het aantal als de hoedanigheid der inzendingen en overtreft als zoodanig de tentoonstellingen vau vorige jaren. Heden morgen omstreeks half zes ure ouldelct.en eenige werklieden in het water der heerengracht voor de poimiiighoekslraat het lijk eener vrouw. In weerwil der dadelijk aangewende pogiugen door den heelkundige, de lieer J. E. Rissceuw JEz., om bij de inmiddels op het drooge gebragte drenkelinge de levensgeesten op te wekken, heeft men daarin niet meer mogen slagen hoewel de toestand van het lijk bewees dat het nog. niet lang in het water had gelegen. De overledene was 66 jaren oud en men schrijft haar ongeval aan verstandsverbijstering toe. Aan hen die de krijgsverrigtingen zoo in het noorden als het zuiden van het Oostelijk-Europa naauwkeurig wenschen gade te slaan, kunnen wij met gerustheid aanbevelen twee kaartjes, dezer dagen door den lieer J. Oomkens Jz. te Gro ningen uitgegeven én vervaardigd door deu heer J. Jaeger. Het eene bevattende het land tusschen de Alma en Bala- kiavageeft een duidelijk overzigt 'van cle bewegingen van de legers der geallieerden zoowel als van de positie van liet russische le;;er. De ligging der ,>atterjjende rigting der loopgraven enz. zijn duidelijk V'pi-gesteld terwijl men er buitendien een overzigt' der largden aan de Zwarte zee op vindt. Het tweede kaartje vertoent het oostelijk gedeelte van Engeland, het zuiden van Zweden en Noorwegen, de kusten vau Rusland en Pillissen in de Oostzee, Denemar ken de Nederlanden en Belgie -en daarenboven afzonder lijke afteekeningen op grooteren schaal van de golven van Einland en Botbnic. Men zal moeijel.ijk een kaart aan treffen die een zoo volledig overzigt aanbiedt van cle welligt op handen zijnde operaüen tegen het noord-westelijk ge deelte vau Rusland. Beide kaartjes bevelen zich bovendien aan door den uiterst geringen prijs. Men schrijft ons heden uit Goes n In den gemeenteraad van gisteren avond zijn de dis- .cussien over het armwezen voortgezetdoch de beslissing verdaagd. Op voorstel van den heer. van den Bosch zijn burgemeester en wethouders uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de vroegere bezittingen vau het algemeen armbestuur. De gemeenle-begrooting is gewijzigd en op nieuw vast gesteld en wijders besloten te persisteren bij het raadsbesluit, waarbij aan den lieer van der Bilt afschrijving wordt ge weigerd van hoofde lij ken omslag, in afwachting der konink lijke beslissing." (Het verslag der zitting in een volgend no.) Tot secretaris van Heinkenszand is benoemd en als zoodanig geïnstalleerd de heer J. P. J. Buteuxburgemeester van 's Heer Arendskerke en 's ITeer Hëndrikskinderen in de plaats van den heer N. M. Bosdijkdie op zijn ver zoek, eervol ontslag heeft bekomen. Door de algemeene vergaderingen van stemhebbende ingelanden der Oranje-, Sint Piefers-, Wilhelm-ma-Jonk vrouw en Zuicldiepe polders op den 16 en 17april, gehou den te Biervliet en IJzendijkeis benoemd tot ontvanger- griffier dier polders de heer A. B. Carpreauiu plaats van den heer J. Brevet, overleden. De minister van buitenlandsche zaken heeft het van groot belang geacht op nieuw onder de aandacht van het handeldrijvend en zeevarend publiek te brengen cle ernstige waarschuwing in 1S54 gedaan, tegen den verboden vervoer van oorlogs-contrabande, luidende als. volgt: De minister van buitenlanclsche zaken ontwaar geworden zijnde, dat er voornemens hebben bestaan om oorlogs-arau- nitie ter zeein strijd met de pligten aan onzijdige mogend heden door het volkenregt opgelegduit te voerenacht zich verpligt om de aandacht van reeders en inladers te vestigen op het gevaar, waaraan zij niet alleen zich zeiven door dergelijke expeditien zouden blootstellenmaar ook op de nadeelige gevolgen en den overlast welke de necler- lanclsche*-schepen zou kunnen komen te lijden, zoo bij de oorlogvoerende mogendheden het vertrouwen niet kon be staan, dat die vlag iu geen geval lot het onbehoorlyk ver voer van oorlög-eontrabaucle zal gebruikt worden. Bij de verzekeringen, welke de regering des konings heeft ontvangen dat de regel n vrij schip vrij goeddoor al de oorlogvoerende mogendheden zal worden geëerbiedigddat alleen voor contrabande van oorlog en voor depeches aan eene der oorlogvoerende mogendheden eene uitzondering zal worden gemaakt, en dat hel onderzoek, of zich inschepen welke de uedcrlandseho vlag voeren, ook zoodanige contra bande bevindt, met. cle meest mogelijke gemakkelijkheid zal worden toegepast, is liet voor den eerlijken handelaar en reeder van groot belangdat alom cle overtuiging' besla dat er van de nederlandsche vlag geen misbruik worde gemaakt, en er alzoo geene aanleiding worde gegeven om ongunstige vermoedens te doen koesteren tegen hen die liet voorregt hebben onder die vlag te varen. De regering van Z. M. den koning zou hare bescherming niet kunnen verleenen aan schepen welke in strijd met de pligten- van onzijdige statenoorlogs-contrabande inhielden of zich met de overbrenging van verboden depeches belastten. Yan regeringswege is openbaar gemaakt een overzigt van de opbrengst der middelen (hoofdsom en opcenten) over de drie eerste maanden van 1S55 iu vergelijking ge- bragt met derzelver opbrengst over cle drie eerste maanden van 1854. Daaruit, blijkt 1. dat de middelen dit jaar ge raamd zijn op een bedrag van 55,800,289,99; 2. dat het 1 daarvan beloopt/13,950,972,50; 3. dat de middelen over de drie eerste maanden van 1854 hebben opgebr../13,618,125,55.'* en 4. dat de middelen over de drie eerste maanden van 1S55 werkelijk hebben opgebragt f 13,559,913, De civiel-ingeneursdie zich aangemeld hebben lot mededinging naar de betrekkingen van aspirant-ingenieur bij 's rijks waterstaat in Oost-Indie, negen in getal, zijnde de hoeren M. J. Schram, R. lteijnders, li. van- Ketwich, A. J. Goudriaan, C. J. van der Schalk, G. de Hartog, G. L. van Lanschot Hubrecht, R. C. Spengler, en A. T. Sorilton, zijn alle daartoe benoemd, waardoor nu reeds be hoefte ontstaat bij de werkzaamheden hier te lan.de te ver ligt en, welke aan die personen werden toevertrouwd. Het aantal gepromoveerden aan de delftsche academie is alzoo voor het oogenblik niet in staat iu de behoeften te voor zien, en geeft aan hen., welke hunne studiën nog volbren gen moeten, eene geweuschte toekomst. In het eerste nederlandscli congres over het armwe zen in junij 1S54 te Groningen gehouden werd de wenscli. uitgedrukt dat in den loop van dit jaar een tweede congres in cle hoofdstad mogt worden gehouden. Wij vernemen dat eene commissie tot regeling van dit tweede congres werk zaam is. hetwelk waarschijnlijk omstreeks half september te Amsterdam zal bijeenkomen. Den 16 dezer werd het stoffel ijk overschot van den innig betreurden hoogleeraar Niermeyer, op de begraafplaats te Leiden ter aarde besteld. De hoogleeraar Kits, zelf diep getroffen, hield eene toe spraak bij het graf die door eene zeer talrijke schare werd aangehoord en het gemoed van velen tot tranen bewoog. Daarna sprak cle heer IT. W. Terpstra, theol. student, een woord van eerbiedige en hartelijke vereering en hulde aan den dierbaren afgestorvene en besloot met. de bede dat hunne overige hooggeschatte leermeesters hun nog lang mogten gespaard blijven. Yolgeus berigten uit Veenendaal staat het water, ver oorzaakt door de doorbraak aan den Grebbedijk, aan het boven- en beneden-einde nóg ongeveer een voet op de landerijen en zakt zeen langzaam weg, vooral nu cle ri vier wassende isechter zijn de straten droog en vele men-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1