mms em e®f, iHtööxlcn mui Örnmrr. STOOMBOOTflÖSKXSTE^. Tusschen Middelburg; eu Botterdam. Uren van vertrek in Ape.il. Van Middelburg. Vrijdag 20,'s morg. Sure. Zaturdag 21 Zondag 22 Dingsdag 24, Woensdag 25, Donderdag 26, Vrijdag 27, Zaturdaj Zondag 28, 29. Afvaart 3 3 5 6. 7 8 9 9,30 Van Rotterdam. Vrijdag 20,'smorg. 9 ure. Zaturdag 21, v 9 Zondag 22n 9 Dingsdag 24, 's midd. 12 Woensdag 25, u 12 Donderdag 26, u 12 Vrijdag- 27, 12 Zaturdag28's morg. 4 Zondag 294 gedurende de maand Mei. Dingsdag 1, 's morg. 10,30u Woensdag 2, 11 Donderdag 3,'s midd. 12 Vrijdag 4, 12 Zaturdag 5, 1 Zondag 6, 's morg. 2 Dingsdag 8, 4 Woensdag 9, 5 Donderdag 10, 6 Vrijdag 11, 7 Zaturdag 12, n 8,30 Zondag 13, 9 Dingsdag 15, n 10,30 Woensdag 16, n 11 Donderdag! 7, 11,30 Vrijdag 18,'s midd. 12 Zaturdag 19, n 1 Zondag 20, 's morg. 2 Dingsdag 22, 3 Woensdag 23, 4 Donderdag 24, 4,30 Vrijdag 25, 6 Zaturdag 26, u 7 Zondag 27, S Dingsdag 29, 9,30 Woensdag 30, 10 Donderdag 31, o 11 1's morg. 6 ure, 2, 6 Dingsdag- Woensdai Donderd. Vrijdag Zaturdag Zondag Dingsdag Woensdag 9, 's midd. 12 Donderdag 10, u 12 Vrijdag 11, v 12 Zaturdag 12, 1 Zondag 13,'s morg. 4 3, 4, 5, 6, Dingsdag 15, Woensdag 16, Donderdag 17, Vrijdag 18, Zaturdag 19, Zondag 20, Dingsdag 22, Woensdag 23, Donderdag 24. 's midd. 12 Vrijdag 25, 12 Zaturdag 26, u 12 Zondag 27, 12 Dingsdag 29, 's morg. 5 Woensdag 30, n 5 Donderdag 31, 6 Van Vlissingen op Botterdam. Uren van vertrek in Apeil. Van Vlissingeu. Van Rotterdam. Vrijdag 20's morg Maandag 23u Woensdag 25u Vrijdag 27, Maandag 30, Woensdag 2 Mei, n Van MiddelbBirg- op ïEaeiralkzee en ISerg-eii op Kooin (^JTlaolenJ. Uren van vertrek in Apeil. 3,30 Zaturdag 21's morg. 9 4,30 Dingsdag- 24, u 9 5 ure. Donderd. 26, 9 7 Zaturdag 2S, 9 9 Dingsdag 1 Mei, 9 10 Donderd. 3 9 Van 31idrïelhiu-g. Vrijdag 20, namidd. lure. Maandag 23, 's morg. 3,30 Vrijdag 27, n 7.30 Maandag 30, 9,30 Van Tholen. Zaturdag 21namidd. 12,30 Dingsdag 24,'smorg. 3,30 Zaturdag 287 ure. Dingsdag- 1 Mei, 9 Van Middelburg- op Antwerpen. Uren van vertrek in Apeil. Van Middelburg. I Van Antwerpen. Woensdag 25's morg. 5,30 Donderd. 26, 's morg. 5,30 Woensdag-2Mei, u 10 ure.'Donderd. 3Mei, 10 ure. lijanöclsibcrtQten. ASioop der liofffij veiling van de Nederlandsehe Handelmaatschappij te Amsterdam16 April 1855. Monst. Prijzen. Koop- No. Balen. Beschrijving. Cents. Verk- Al. 4268, goed bruin38!-43 2. 3354, licht bruin37} - 34 3. 2475, mooi hoog geel Preanger35}25 4. 1500, hoog geel Preanger3515 5. 5619, blank Preang. aard, vrij gr., enk.BS.b. 32 -63 6.17827, goed blank30}-31 1S5 7.17733, bleek iets goenaehtig30} - 31 181 8. 6167, ordinair bleek metBS. boon29} - 30} 65 9. 2372,fVjnblaauw. 37}24 10. 1234, fijn groen iets bleek W.I. aard. .35}12 11.16346, goed groen W. I. aardenk. witte b. 31}165 12o 7077, groen iets W. I. aard met witte boon .3174 13. 2494, groen W. I. aard, enk. witte boon 3224 J4.34992, bleek groenachtig 30 -30} 355 15. 1500, blank Preanger aard31}15 15.* 3714, groenachtig Ivadoe303S 16. 6065, kleinboonig, ros groen, enk. wittel). 2S} - 29} 61 17. 4955, bleek groenachtig Preang. aard, bcsl. 3050 IS. 9S19, gruauw groenachtig beslagen2S} - 29} 100 19. 1155, geel gebrokenvrij grof.28!11 20. 8635, Sumatra, geelachtig met BS. boon. .30}87 21. 8325, Sumatra, bi. iets gedacht. metBS. b. 29}S4 22. 1540, bleek groenachtig spekaani3015 23. 1142, mooi groen W.I. aard, iets dof. .3312 24. 3000, goed geel Preanger,3330 25. 1369, goed hlaauw.3514 26. 9S2. groen Preanger31}10 9319, diverse sorteringen104 184,97S Balen. 1896 (De prijzen voor de belangrijkste partijen besteed, zijn bereids in de meeste afdrukken van ons vorig nommer me degedeeld.) Slolprijzcn der Effecten ter Beurze van Amsterdam 18 April 1855. (Per telegraaf.) Rusland. Spanje. Belgie. Portugal. Oostenr. Werkelijke schuld 2} pet. 61 i dito dito 3 73| dito dito 4- "90# Handel Maatschappij 4! Oblig. bij Hope Co 5 1011 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito ($1840 4 n 76} dito bij Slieglitz'%' 4 dito dit.o 1854 5 81* Certiüc. van Inschrijving 6 59* 1 is# Binnenlandse!1. 3 u 31* Oblig. Metalliek 5 fill* dito nieuwe betaalbaar Amsfc. 5 73* dito Nationale 9.4 31# Certiüc. bij Rotschild 2} 50# Obligatien 3 37# Obl. Nationale 5 pet 66 Sngqoniim ötulihm. Ofschoon bij het gemeente-bestuur alhier sedert een geruimen tijd het verlangen bestond om de bestaande en niet voldoende brand-blusclimiddelen in deze gemeente door betere en meer doelmatige te doen vervangen stond echter bij hetzelve het bezwaar tot vinding van de daarvoor benoo- dig-de kosten steeds in den weg, tot dat onlangs het bestuur door deszelfs ijverige poging lot verwezenlijking van zijn verlangen, zich, door eene niet geringe bijdrage in geld, zoo wel van den lieer dezer plaats in het bijzonderals van de mees 1,gegoede ingezetenen derzelve en eenige elders woon achtige begunstigers boven verwachting daarl.oe voor het grootste gedeelte werd in staat gestelden had alzoo het gemeente-bestuur met de ingezetenen op den 9 dezer het genoegen eene in de werkplaats van de Gebroeders Peek te Middelburg, voor deze gemeente eenvoudig eu doelmatig bewerkte brandspuit in oogenschouw te nemen, en onmid- delijlc hare werking te beproeven, waarbij ten volle is gebleken dat de vervaardigers, de Gebroeders Peekdaarvoor alle eer toekomt en de brandspuit niet alleen niets te wen- schen overlaat, maar zelfs ver boven de verwachting heeft voldaan. De brandspuit is voorzien van een, uitsluitend door de Gebroeders Peek vervaardigd wordend, stel metalen zuigers waarvan de nuttigheid algemeen bekend isdaar warmte en koude natuurlijk geen invloed op uitoefenengelijk op de gewone van leder voorziene zuigers bij andere brand spuiten kunuende door deze verbetering in het zuigtoestel het getal pompers met de helft worden verminderd. De voortbrenging van water geschiedt ook naar de grootle dei- brandspuit in ruime mate250 ned. kannen in nagenoeg 1} minuut, en de te bereiken hoogte is ruim 20 a 22 ellen. Het voortreffelijke der gom-elastieke slangen, waarvan dezelve is voorzien valt ook niet te betwijfelen. Met genoegen brengen wij alzoo openlijk hulde aan de vervaardigers .dezer brandspuit, de Gebroeders Peek, door wie onlangs eene kollosale braiidspuit van gelijke bewerking naar de Parijssche wereld-tentoonstelling is gezonden, en kunnen de heeren Peek zoo aan gemeente-besturen als aan bijzondere personen tot het vervaardigen van geschikte en soliede brandspuiten aanbevelen, te meer nog daar de kosten zeer billijk zijn gerekend. Aagtekerke14 April 1855. D. V. S. 2löwrtotlim. Ondertrouwd L. H. E. CREUTZBERG V. D. M. te Oosterland, Ylissingenen 17 April 1855. WILH. G. DE BORST VERDOORN. Eenige algemeene kenuisireving. Getrouwd B. HENNING Zierikzeeen den 18 April 1855 B. VAN DIERENDONCIC. Eenige kennisgeving, Getrouwd: S. II. W. VAN DER HEIDEN Ylissingenen den 18 April 1855. H. M. PILLAULT. Eenige en bijzondere kennisgeving. Getrouwd E. WESEPOEL Middelburgen den IS April 1855. J- J. COULON. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een' Zoon M. E. LELSge liefde Echtgenoot van Middelburg. J. J. DEN BOUWMEESTER, den 18 April 1855. Mr. W. N. LAMBRECHTSEN, Thesaurier van het Ned Bijbelgenootschap, Afdeeling Middelburg, maakt dank bare melding van de volgendevoor gezegd Genootschap bij hem'ingekomene giften, en wel: 1° van twee Vijfentwin tig-centsstukken uit de avond-collecte in de N.IC. op 9 July jl. 2° van één' Rijksdaalder uit de collecte in de Lut.hersche IC. op 3 December jl., hem ter hand gesteld door Ds. Biiekmann. 3° van één Guldenstuk uit de n. c. in de N. IC. op 14 Januarij jl. 4° van een Coupon no. 6062 groot zuiver f 4,95namens S, uit handen van Ds. Borsius op 27 Eebruarij jl.en 5° van een Coupon 110. 27525, groot zuiver 19,S0, uit de v. c. in de IC. JC. op 15 April jl. VIJFDE TENTOONSTELLING VAN BLOEMEN EN GEWASSEN te Middelburg, op Donderdag en Vrijdag den 19 en 20 Aprilin de Concertzaal op de Groenmarkt. Opening- Donderdag, des middags ten 12 ure. Toegang-biljetten verkrijgbaar aan het Lokaala 25 ets. Het Bestuur der Vereenigiug tot bevordering van den Tuinbouw in Zeeland Namens hetzelve, B. li. CARP, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der Gemeente St. Maar tensdijk Provincie Zeelandzullen onder nadere goed keuring van den Raad derzelve Gemeenteop Maandag den 23 April 1855 des middags ten 12 ure, in het Gemeente huis aanbesteden het maken eener Bazalt-Kade met de leverantie van alle daartoe behoorende Materialen. Zullende de Conditiën en Voorwaarden voor een ieder ter Secretarie ter lezing- liggenalsmede te Sliedrecht in liet Regthuis. St- Maartensdijk den 10 April 1855. J. L. DE CASEMBROOT, Voorzitter. J. VAN STRALENWethouder. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Vrijdag den 20 April 1S55, des namiddags ten 3 ure, te Ylissingen op de Groote Markt in het ICoffijhuis de Oude Vriend schap presenteren te verkoopen een laecJitsterk. em weldoortïEMBimerd staande en gelegen op de Bierkaai, eeu der beste Standen binnen de Stad Vlissingeu, wijk D no. 5Kadastraal be kend sectie E 110. 748, ter iiihoudsgrootte van 2 R. 79 EI1. In hetzelve wordt tot heden met het beste gevolg Winkel gehouden en is daartoe uitnemend geschikt, gelijk ook voor de uitoefeniug van elke Nering of Bedrijf, terwijl met ge ringe kosten hetzelve ook tot een gesloten Huisals vroeger kan worden gebragt. Des verkiezende kan de ICooper de helft der Koopsom als Eerste Verband op het verkochte Huis gevestigd houden. Daags vóór de Verkooping is hetzelve Huis voor een ieder te zien, op vertoon van eene Toegangkaart, ten Kan tore van genoemden Notaris te verkrijgen. IaAHI3)B©l[JWERS IMSPAM. De Notaris P. VAN DE GRAET zal op Vrijdag den 20 April 1855, des morgeus 10 ure, op hetHofstecdjebe woond door J. JEANVILLE, gelegen onder Klevers- kevkepubliek aan den meestbiedende presenteren te verkoopen 5 Melkkoeijen1 kalfdragende Vaars 1 ander half jarige dito, 1 Vaarskalf, 1 Schaap met 2 Lammers, 1 Varken1 Boomgaardladder1 Kruiwagen1 Geesel- stoel en Steen, 1 Windmolen, 1-Hond met Kot, 300 a 400 Dakpannen, eeDÏge Bouw- en Melkersgereedschappen; benevens eenige Meubilaire Goederen, bestaande in een Kabinet, een staande IClok, een ICagchel en hetgeen meer der zal worden gepresenteerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 9