voordeele der noodlijdenden door de overstroomingvan j een jongeling in eene kostschool alwaar'de gelegenheid niet is geweest om in cle algemeene collecte te geven, een munt biljet 110. 436, groot 10, en van den heer P. Kt ego ut te Maastrichtin plrfats van de vroeger door hem voorwaar delijk aangeboden, ouder andere in de slaats-eojrant van 30 mei jl. no. 77vermelde gift van 100,000 pond luiksche maatkolen, eene som van/J000. Blijkens een verslag van Zr. Ms. consul-generaal t.e Bonden, nemende invoeren uit Nederland steeds l.oe vooral wat betreft boter, kaas,'vee, aardappelen en eetwaren. Slechts de invoer van jenever is gedurende 1854 verminderd, ten gevolge van een onvoorzien debiet voor Frankrijk en het daardoor veroorzaakt stijgen der prijzenhetgeen de verzending naar Londen en andere engelsclie havens tijdelijk deed ophouden. l)e Aken-Maastric.hsche spoorweg heeft gedurende de maand februari) opgebragt aan reizigers 2,738.23aan oederen 3.636.61-1aan verkochte steenkolen 6.799.49. Totaal 13,174.33$ bedrag.der vorige opgaven 12,095.38! Totaal generaal25,269.72. Be gemeenteraad van Rotterdam heeft'met alge mccnc stemmen een voorstel verworpen om liet beurs? bouw te overdekken. Yoor de 'geldleening van ƒ75.000 ten bclioeve het opbouwen en vertimmeren der Willems-kerk te venhage, is nu voor die gcheele som ingeschreven.' t at e sa - e na e rasa 5 - Eerste Kamer. Zitting van 16 apri' In deze zitting hebben de betrokken com rapporteurs voor de navolgende wets-ontwerp' toe regeling der koperen pasmunt en tot a nadere middelen tot regeling van het muntu landscli Indiedat tot opheffing der regten van gemunt en ongemunt goud en zilver Indiedie tot regeling van het gebruik batig slot over 1852 en 1853; dat verkla nut der voltooi)ing van den grindweg v Steenbergen enz.dat tot onteigeniu/ het maken eener wisselplaats voor s- dat tot opheffing van het, fonds to' ning van het zuidelijke frontier; d fonds van bakengeldendat tot af aan de gemeente Leeuwardene; H. P. Klerck en negen anderen uitgebragt. Be vergadering heeft bepaal die wets-ontwerpen zouden g- ten 11 ure. öuitmlanï' Londen 16 april, regeringsgezinde blad diplomatieke bekwa? Be keizer en minuten vóór vijf "Windsor doorger Zij werden d geestdrift ontvp De leen zullende best lioen p. si., consols uitr Lord mededeel' aan den te waa( kort over u. Naar men uit Stutgaru.. bevindende russische faniilieh terug te lceeren. Men wil tevens at,., hiertoe uit Petersburg zou zijn gekomen, met weinige uitzonderingen uitstrekt tot allebm. wonende russische l'amillien. Spanje. Madrid 15 april. Alhier loopt het gerucht dat van het pausselijk bewind te Rome verzet zou zijn ingekomen tegen liet wets-ontwerp op den verkoop der geestelijke goederen. ^TTs^Lord Hywden moet weder een verschil met de spaan- regering hebben verkregen. Hij heeft namelijk een C: risch gedaaji ten behoeve der protestantsche En- ïJ': jgeflscffen die naar Havanna gaan. Er bestaat op Cuba eene oude 'gewoonteom geene vergunningskaarten tot verblijf /{dallet eiland aan vreemdelingen af te geven dan alleen aan - '4ö%\die bewijzen tot de Katholieke godsdienst te beliooren. f <jïigr<f' Howden wenscht.e dat de Engelschen daarvan worden Fifirgézonderddoch kreeg van heer Luzuriaga ten antwoord, dat Cuba door speciale wetten geregeerd wordt, en dat de. s.paansclie regering aan lord llowdens verzoek niet verzekert dat de beeren Luzuriaga, Aguirre en '^Saïita hun voornemen om af te tredenblijven de heer Lujan zoude voornemens wezen zijn Benen, Op heden zal de maarschalk Espartero eene revue over de nationale garde en de troepen der bezetting houden. 'De rust is volkomen hersield. De heerAlonzo, oud-minister van justitieis den 12 dezer overleden. BBisiiscSaBaiBtï. Weenen 15 april. Per telegraaf heeft men den 13 dezer reeds berigt ontvangen dat de langverwachte koerier met russische iustructien onder weg is. maar tevens dat de siechte wegen hem veel oponthoud veroorzaken. Het misverstand als of "de iustructien reeds zouden zijn aangekomen, vindt daarin zijn oorzaak dat den 26 maart 11. een koerier naar Petersburg is gezonden die echter den 2 april werd gevolgd door een ander, welke de laatste voorstellen overbragt. De ontvangene instructien zullen dus alleen in antwoord op den eersten koerier verstrekken, terwijl men voor 16 of 17 dezer geen antwoord op den tweeden kan hebben. Frankfort. 13 april. Op dezen oogenblik nu de oostersche kwestie misschien nog door het zwaard zal moeten beslist worden, is het wel niet zonder eenig belang te weten dat, indien noodig, de duitsche staten op de been kunnen bren gen 712,000 man' infanterie; 120,000 man kavallerie en circa 88,000 man artillerie eu genie met 2252 stukken geschut. IFarasiEsiriySi. april. Zoo wel hier als inEngeland is in de "rees zeer toegenomen dat de confereutien -zijn om de partijen te bevredigen, ^ichts van oorlog spreken, en ^en wordêii dat alles nog ^zeker dat de pu- '"""kwederom "Is een A. vau en J. v Z - goedgei bij d; provinc der& Is der infi van Ge instruc bij d adj udantTterTsuc-KTr-ccrcrravev aejcr-xoot,,»-.^ hagenvan het 3de regem. infant.tot kapit. en plaatsel. adjud. der 1ste kl. te .Naardenden gepensionn. kapit. der infant. M. Latour. bij het wapen der infanteriet tot generaal-majoor komm. van de Iste brigade infant. tevens belast met het opperbevelbebberschap der vesting- Maastricht en der troepen in het limburgsche en met de functien van provincialen komm. aldaar, voor zooveel de werkzaamheden der nationale' militie betreft, den kolonel L. H. W. baron van Aylva RengersZr. Ms. adjudant in buitengewone dienstkomm. van liet 3de regement infant. bij lief. regem. grenadiers en jagerstot kolonel den luit.- koionel J. Scheltus, Zr. Ms. adj. in buitengewone dienst, kom mandaat van het korps bij het lsie regement; tot kapitein van de. 3de klasse, de lste luit. J. L. J. Toinson en J. M. van den Oudendijk Piet.erse, beiden van het korps; tot Isten luit., de 2de luitenants A. L. 11. Gertner J. F. L. N.eeteson en A. A. J. Hij landallen van het korps; bij het 2de regement: tot majoor, den kapitein der lste klasse L. A. C. de Bockadjudant bij het korps; tot kapi- leiu van de 3de klasse, de lste luitenants. J. J. Rost van Tonningen, van het korps, en C. J. Booms, van het 7de regement van het wapen; iot lst.en luit. de 2de luitenants E. "VV. "Wiehersvan het korps, II. Eendriksen en J. T. Weber, van liet algemeen depot van disciplineden 2den luit.-adjud. P. G. A. Lansing, van het korps, alsmede den 2den luit. F. J. Beltrami, van het 5de regement van het wapen; bij het 3de regement: tot kolonel-komm. van liet korps den luit.-kolonel J. L. Coenegracht,van het regement gre nadiers en jagers; tot kapitein van de 3deklasse den lsten luit. C. A. H. Knock, van het 8ste en den lsten luit.- adjud. "W. A. Carré, van het lste regement van het wapen; bij het 4de regementtot kapitein van de 3de klasse den lsten luit.-adjud. M. van Doorninclcvan het korps; tot lsten luit. de 2de luitenants I. P. Pabst en II. Sasburg, beiden van het koloniaal werfdepot; bij het 5de regement: tot luit.-kolonel, den majoor L. J. L. de Moulinvan liet regement grenadiers en jagers tot majoor, den kapitein der lste klasse J. G.A.Beijer, van het 6de regement van het wapen; tot kapitein van de 3de klasseden lsten luit. J. G. Epkevan het korpstot lsten luit., den 2den luit. L. J. J. B. Paravicini di Ca- 'l^- mede van het korps; "•- 6de regement tot luit.-kolonel,, den majoor P. het korps; tot majoor, den kapitein der ySweemer, van het regement grenadiers en xpitein van de 3de klasse, den lsten luit.- ik M. baron van Lijnden, van het lste rege- a wapenen den lsten luit. H. Roelofszvac, (-. van de 3de klasse, den korpstot lste iuite- ïsJ. P. M. Gevelaer korps onel, den majoor A. sment van het wapen lampbell, van het korps werfdepot; :pline tot kolonel, den iant van het korps; oionel en kommandant f. H. König, van het ien rang over te plaat- agers, den luit.-kolonel Gevers Leuven, beiden C. P. Weymar Schultz, 3. den kolonel. J. C. daal werfdepot, en den erfdepot, onder toeken betrekking tot dat korps, departement van oorlog, óril. .che koerier aangekomen ;evolmagtigden. ans gehouden. Het ge- .tien tegen de beperking te zee luiden. &rt. tiakoff bevestigt het be- bulletin van cle fransehe Ljf ure des morgens, be erden eeue hevige kanon- .-tduurde. Ook des nachts nt voortgezet. Bit werd ir" de Russen is dit vuur rden daardoor den vijand ortchakoff telden de Rus- i'pril. t gisteren in het Lagerhuis pmemens was eene leening ond sterling, waarvan 14 fonds rentende 3 pet. a die in 30 jaren reinbour- les avonds). ran heden (dingsdag) heeft idslagingen over het derde lossing is nog niets beslist, stgeen men verneemt, eene igemoetzien. Be dag voor epaald. gisteren medegedeelde aanr gaamlë^OüstenrijKs^vei-inouuuiytce onzijdigheid verneemt men nog dat, met uitzondering van twee korpsen, het geheele oostenrijksche leger op voet van vrede zal worden gebragt. Madrid 17 april. In de zitting van de cortes van heden (dingsdag) is het eerste artikel van het wetsontwerp op don verkoop van kerkelijke goederen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 8