voordeele der noodlijdenden door de overstrooming; van een jongeling in eene kostschool alwaar'de gelegenheid niet. is geweest om in de algemeene collecte te geven, een munt biljet 110. 436, groot 10, en van den heer P. Regout te Maastricht, in plaats van de vroeger door hem voorwaar delijk aangeboden. onder andere iu de staats-coiirant van 30 mei jl. no. 77 vermelde gift van 100,000 pond luiksche maatkolen, eene som van/1000. Blijkens een verslag van Zr. Ms. consul-generaal t.e Londen, nemen de invoeren kit Nederland steeds toevooral wat betreft boterkaasveeaardappelen en eetwaren. Slechts de invoer van jenever is gedurende 1S54 verminderd, ten gevolge van een onvoorzien debiet voor Pranlcrijk en het daardoor veroorzaakt stijgen der prijzenhetgeen de verzending naar Londen en andere engelsche havens tijdelijk deed ophouden. De Aken-Maastrichsclie spoorweg heeft gedurende de maand februari) opgebïagt aan reizigers 2.73S.23aan oederen /3.636.6i£: aan verkochte steenkolen 76,799.49. Totaal ƒ13,174.33$ bedrag, der vorige opgaven 12,095.38-1- Totaal generaal j 25,269.72. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met alge meene stemmen een voorstel verworpen om het beursge bouw te overdekken. Yoor de 'geldleening van ƒ75.000 ten behoeve van het opbouwen en vertimmeren der Willema-kerk te 's Gra- venhage, is nu voor die geheele som ingeschreven.- 4 a t e na - Cn e na e p sa in B Eerste Kamer. Zitting van 16 april. In deze zitting hebben de betrokken commissien van rapporteurs voor de navolgende vrets-ontwerpenals: die toe regeling der koperen pasmunt en tot aanwijzing der nadere middelen tot regeling van het muntwezen in Neder- landsch Indiedat tot opheffing der regten op den uitvoer van gemunt en ongemunt goud en zilver in Nederlandsch Indiedie tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1852 en 1853; dsTl verklarende het algemeen nut der voltooijing van den grindweg van Willemstad naar Steeubergén enz.dat tot onteigening van perceelen voor het maken eener wisselplaats voor schepen in de Vecht dat tot opheffing van het fonds tot bevestiging en wape ning van .het zuidelijke frontier; dat tot regeling van het fonds van bakengelden; dat tot afstand van rijks-gebouwen aan de gemeente Leeuwardenen die tot naturalisatie van H. P. Klerck en negen andereudaaromtrent hare verslagen uitgebragt. De vergadering heelt bepaald dat de beraadslagingen óver die wets-ont,werpen zouden gehouden worden op woensdag ten 11 ure. 6uitcnlanösc!)c ®ijïnngcn. Kng-eiaasd. Londen 16 april. Opmerkingswaardig is het dat zelfs de regeringsgezinde bladen in Engeland hunnen twijfel aan de diplomatieke bekwaamheden van lord John Russell uiten. De keizer en de keizerin der Pranschen zijn hier vijf minuten vóór vijf ure aangekomen en zijn onniiddelijk naar Windsor doorgereisd. Zij werden door alle rangen en standen met de meeste geestdrift ontvangen. De leening is thans bepaaldelijk aangekondigd als zullende bestaan uit een geconsolideerd fonds van 16 mil- lioen p. st. Dit berigt heeft eene aanmerkelijke daling op consols uitgeoefend, die reeds tot 91^ pet. gestegen waren. Lord Duudonald heeft, zoo als hij in al de bladen mededeelt, vier weken geleden, zijne vernielings-plannen aan den eersten minister voorgelegd, welke laatste ze scheen te waarderen. Bij hoopt dat lord Paknerstor. zich binnen kort over die plannen in het lagerhuis zal verklaren. Naar men uit Stutgardt verneemt maken vele zich aldaar bevindende russische familien zich gereed orn naar Rusland terug te keeren. Men wil levens daar weten dat het bevel hiertoe uit Petersburg zou zijn gekomen, en het zich mede met weinige uitzonderingen uitstrekt tot alle buiten 's lands wonende russische ïamillien. Spanje. Madrid 15 april. Alhier loopt het gerucht dat van het pausselijk bewind Ie Rome verzet zou zijn ingekomen tegen liet wets-ontwerp op den verkoop der geestelijke goederen. kV^^Lord Howden moet weder een verschil met de spaan- ^•tgjSÏie' regering hebben verkregen. Hij heeft namelijk een AjMihvenv- eisch gedaan ten behoeve der protestantsche En- v'VgelspIeè' clie naar Havanna gaan. Er bestaat op Cuba eene k;.'Aiitl'e'gewoonte, om geene vergunningskaarten tot verblijf /èpfihet eiland aan vreemdelingen af te geven dan alleen aan -'tië&tfAie, bewijzen tot de Katholieke godsdienst te behooren. - Howden wenscht.e dat de Engelsehen daarvan worden iï3%6zonclerddoch kreeg van heer Luzuriagaten antwoord, dat Cuba door speciale wetten geregeerd wordt, en dat de spaan.sclie regering aan lord Howdens verzoek niet akön"dke^y^^,em ■.^-,Meii vÉérzqkert dat de heeren Luzuriaga, Aguirre en jl&aMa CrW;'-';.!#;1- hun voornemen om af te tredenblijven l&Whardeu.,Dót;' de heer Lujan zoude voornemens wezen zijn jp te' 'dienen, Op heden zal de maarschalk Esparfero eene revue over de nationale garde en de troepen der bezetting houden. De rust is volkomen hersteld. De hoer Alonzooud-minister van justitie, is den 12 dezer overleden. HBBailscflaïsuiuï. Weenen 15 april. Per telegraaf heeft men den 13 dezer reeds berigt ontvangea dat de langverwachte koerier met russische instruction onder weg is. maar tevens dat de slechte wegen hem veel .oponthoud veroorzaken. liet misverstand als of de instructien reeds zouden zijn aangekomenvindt daarin zijn oorzaak dat den 26 maart 11. een koerier naar Petersburg is gezouden die echter den 2 april werd gevolgd door een ander, welke de laatste voorstellen overbragt. De ontvangene instructien zullen dus alleen in antwoord op den eersten koerier verstrekken, terwijl men voor 16 of 17 dezer geen antwoord op den tweeden kan hebben. Erankfort. 13 april. Op dezen oogenblik nu de oostersche kwestie misschien nog dóór het zwaard zal moeten beslist wordenis het wel niet zonder eenig belang te weten dat, indien noodig, de duitsche staten op de been kunnen bren gen 712,000 man infanterie; 120,000 man kavallerie en circa 88,000 man artillerie eu genie met 2252 stukken geschut. ÊPsrasBkirajSi. Parijs 16 april. Zoo wel hier als inEngeland is in de laatste dagen de vrees zeer toegenomen dat de eouferentien niet bij magte zullen zijn om de partijen te bevredigen. Bij vernieuwing hoort men slechts van oorlog spreken, en moge het ook al niet ontkend kunnen wordên dat alles nog slechts op geruchten berust, zoo veel is zeker dat de pu blieke opinie, de overal te weeg gebragteindruk, wederom veel oorlogzuclitiger isen men den vrede weder als een moeijelijk te verwezenlijken ideaal beschouwt. Behoudens uit den toon der dagbladen, meent men ook uit" het door den keizer gesprokene tot de leden der wet gevende vergadering bij de laatste receptie op de Tuüerien vóór zijn vertrek naar Engeland, een oorlogzuclitiger strek king te moeten opmaken; ja men zoekt die zelfs in de of- liciele mededeeling van den Moniteur dat de opening van de wereld-ten* J~LU1«ui0i;;ir n mftj js vastgesteld als of de k naar het C waarts woj gelijk gesti De op het bej vattende anderen g maritieme; alle oorlog in die zee wij reeds.' nen belioi! natiën zé houden ei Krim naai Mei uit Konsi maakten geallieerd) De egj 8 dezer 1 Aanga! deze gee suraentei 10,000 men ten buiten L 0.000 s; van den bey's lie genomen nes tie ge eene aan plundern Bij Zi opper-, T rang ve toekenn majoor A.van c en J. v Z provinc der# Is der in-fi van GS? instruc bij <3 adjudant aer~"xsue-jci—cc vxrave ucm.-aro™ hagenvan het 3de regem. infant.tot kapit. en plaatsel. adjud. der 1ste kl. te.Naarden, den gepensionn. kapit. der infant. M. Latour. bij het wapen der infanteriet tot generaal-majoorkomm. van de 1ste brigade infant., tevens belast met liet opperbevelbebberschap der vesting- Maastricht en der troepen in het limburgsche en met de funcfieti van provincialen komm. aldaar, voor zooveel de werkzaamheden der nationale' militie betreft „den kolonel L. H. W. baron van Aylva Rengers, Zr. Ms. adjudant in buitengewone dienst, komm. van het 3de regement infant.; bij het regem. grenadiers en jagers: tot kolonel den luit.- kolonel J. Schellus, Zr. Ms. adj. in buitengewone dienst, kom mandaat van het korps bij het 1ste regement: tot kapitein van de. 3de klasse, de 1ste luit. J. L. J. Tomson en J. M. van den Oudendijk Pietersebeiden van het korps; tot Isten luit., de 2de luitenants A. L. H. Gertner J. E. L. Neeteson en A. A. J. N ij land allen van het korps; bij het 2de regement: tot majoor, den' kapitein der 1ste klasse L. A. C. de Bockadjudant bij het korps; tot kapi tein van de 3de klasse, de 1ste luitenants. J. J. Rost van Tonningen, van het korps, en C. J. Booms, van het 7de regement van het wapen; tot Isten luit. de 2de luitenants E. W. Wichersvan het korps, H. Hendriksen en J. T. Weber, van het algemeen depot van disciplineden 2den luit.-adjud. P. G. A. Lansing, van het korps, alsmede den 2den luit. E. J. Beltrami, van liet 5de regement van het wapen; by liet 3de regement: tot kolonel-komm. van het korps den luit.-kolonel J. L. Coenegracht,van het regement gre nadiers en jagers; tot kapitein van de 3deklasse den Isten luit. C. A. H. Knock, van het 8ste en den Isten luit.- adjud. W. A. Carré, van het Iste regement van het wapen; bij het 4de regementtot kapitein van de 3de klasse den Isten luit.-adjud. M. van Doorninck, van het korps; tot Isten luit. de 2de luitenants J. P. Pabst en H. Sasburg, beiden van het koloniaal werfdepot; bij het 5de regement: tot luit.-kolonel, den majoor L. J. L. de Moulinvan het regement grenadiers en jagers tot majoor, den kapitein derlsfceklasse J. G.A.Beijer, van het 6de regement van het wapen; tot kapitein van de 3de klasseden Isten luit. J. G. Epkevan het korpstot Isten luit.den 2den luit. L. J. J. D. Paravicini di Ca- pellimede van het korps bij het 6de regement tot luit.-kolonel, den majoor P. E. C. Stoltevan het korpstot majoor T den kapitein der 1ste klasse L. Sweemer, van liet regement grenadiers en jagerstot kapitein van de 3de klasseden Isten luit.- adjudant J. C. M. baron van Lijnden, van het 1ste rege ment van het wapenen den Isten luit. H. Roelofszvan v van de 3de klasse, den korpstot 1ste luite- ïsJ. P. M. Gevelaer korps miel, den majoor A. 3ment van liet wapen vampbell, van liet korps werfdepot; ïpline tot kolonel», den iant van het korps; oionel en kommandant f. H. Könjg, van het ién rang over te plaat- tagers, den luit.-kolonel Gevers Leuven, beiden C. P. Weymar Schultz, Ai 3. den kolonel. J. C. daal werfdepot, en den erfdepot, onder toeken betrekking t.ot dat korps, departement van oorlog. |ril. ,che koerier aangekomen ;evolmagtigden. ans gehouden. Het ge- .tien tegen de beperking te zee luiden. fort. liakofF bevestigt het be- bulletin van de fransche ijf lire des morgens, be erden eeue hevige kanon- .'fcduurde. Ook des nachts ht voortgezet. Dit werd ir de Russen is dit vuur rden daardoor den vijand ortch'akoff telden deRus- fpril. fc gisteren in het Lagerhuis omemens was eene leening ond sterling, waarvan 14 fonds rentende 3 pet. a die in 30 jaren rembour- ies avonds). 'an heden pingsdag) heeft idslagingen over het derde lossing is nog niets beslist, étgeen men verneemt, eene igemoetzien. De dag voor ■epaald. gisteren medegedeelde aan gaande OostenrijKs~veriuucucnj«re onzijdigheid verneemt men nog dat, met uitzondering van twee korpsen, liet geheele ooslenrijksche leger op voet van vrede zal worden gebragt. Madrid 17 april. In de zitting van de cortes van heden pingsdag) is het eerste artikel van het wetsontwerp op don verkoop van kerkelijke goederen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 6