VAN DE MIDDELBURGSCHE COURANT. Donderdag 19 April 1855. De Staats-courant van lieden bevat het koninklijk besluit van 7 dezer, bepalende dat voortaan de opleiding van jonge lingen tot adelborsten der 1ste klasse bij 's rijks zeemagt uitsluitend aan boord der oorlogschepen zal geschieden terwijl de thans op de akademie aanwezigen hunne oplei ding aldaar zullen voleindigen. In het hoofd-kiesdistrict Maastricht is tot lid van dc tweede kamer der sta'ten-generaal verkozen de heer Ch. de Limpens met 628 van de 1008 uitgebragle stemmen. De heer Wenmaeckers had 321 en de heer Sassen 31 stemmen verkregen. Weenen 18 april. Men verneemt dat de scheepvaart op den Donau stellig is vrij gesteld. De Russen laten alle schepen ongehinderdten gevolge waarvan er talrijke bevrachtingen van schepen met graan naar Konslantinopel hebben plaats gehad. In de eerste dagen dezer maand april woedden wederom zware stormen in de Zwarte zeewaardoor zes turksche en wallachjjsche brikken bij de haven van "Varna zijn gestrand. Uit Brussa meldt men dat aldaar gcene latere schokken van aardbeving zijn waargenomen. Alle zaken gaan in die stad weder geregeld hunnen gang. Te JEupatoria zijn 10,000 Turken, die deel zullen nemen aan het beleg van Sebastopol. Nog 32,000 man worden onder bevel van Omer-paoha verwacht. Weenen 18 april (des avonds). Berigten van Sebastopol van 12 dezer melden dat het. bombardement met kracht op den toren Malakof werd voort gezet. De vlooj; der geallieerden was tot de reede van Sebastopol genaderd. De dag waarop de zittingen der conferentien zullen hervat worden is nog niet bekend. Hamburg 19 april. Twaalf zeilschepen en vier schroefstoomschepen van de engelsche Oostzeevloot zijn gisteren avond voorbij Nyborg in den Groolen Belt gepasseerd. Middelburgter Drukkerij van De Gebroeders Abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 5