C3witcjTlo;iti3,scJ)i> 'thijbintjrn. ai m Caatstc UicmustijömQcn. Voordeele der noodlijdenden door de oversl roomingvan ecu jongeling in eene kostschool alwaar de gelegenheid niet is geweest om in de algemeette collecte (e geven, een munt biljet no. 436, groot 10, en van den heer P, Regont te Maastricht, in plaats van de vroeger door hem voorwaar delijk aangeboden. onder andere in de staats-coürant van 30 meijl.no, 77. vermelde gift van 100,000 pond luikschc maatkolen, eene som van/1000- Blijkens een verslag van Zr. Ms. consul-generaal te Londen, nemen de invoeren uit Nederland steeds toe vooral wat betreft boter, kaas, vee, aardappelen en eetwaren. Slechts de invoer van jenever is gedurende 1S54 verminderd, 1.en gevolge van een onvoorzien debiet voor Prankrijk en het daardoor veroorzaakt stijgen der prijzenhetgeen de verzending naar Londen en andere engelscbe havens tijdelijk deed ophouden. De Aken-Maastrichscho spoorweg heeft gedurende de maand februari] opgebragt aan reizigers 2,738.23aan j oeaeren ƒ3.636.61-1; aan verkochte steenkolen 6.799.49. Totaal ƒ13,174.331 bedrag.der vorige opgaven 12,095.38-1 Totaal generaal j 25,269.72. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met alge- mecne stemmen een voorstel verworpön om liet beursge bouw te overdekken. Voor de 'geldleening van ƒ75.000 ten Idïïoeve van het opbouwen en vertimmeren der Willems-lcerk te 's Gra- venhage, is nu voor die geheele som ingeschreven.* 4 sa 4 e na - CS e na e r a. a 1 Eerste Kamer. Zitting van 16 april. In deze zitting hebben de betrokken commissien van rapporteurs voor de navolgende wets-ontwerpenals: die tot regeling der koperen pasmunt en tot aanwijzing der nadere middelen tot regeliug van het muntwezen in Neder- landsch Indiedat tot opheffing der regten op den uitvoer van gemunt en ongemunt goud en zilver in Nederlandsch Indiedie tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1852 en 1853; dat verklarende het algemeen nut "der voltooijiug van den grindweg van Willemstad naar Steenbergen enz.; dat tot onteigening van perceelen voor het maken eener wisselplaats voor schepen in de Vecht dat tot opheffing van het. fonds tot. bevestiging en wape ning van het zuidelijke frontier; dat tot regeling van het fonds van bakengelden; dat tot afstand van rijks-gebouwen aan de gemeente Leeuwardenen die tot naturalisatie van H. P. Klerck en liegen anderen daaromtrent hare verslagen uitgebragt.. De vergadering heeft bepaald dat de beraadslagingen over die wets-ontwerpen zouden gehouden worden op woensdag ten 11 ure. Eüngeiantl. Londen 16 april. Opmerkingswaardig is het dat zelfs de regeringsgezinde bladen iu Engeland hunnen twijfel aan de diplomatieke bekwaamheden van lord John Russell uiten. De keizer en de keizerin der Pranschen zijn hier vijf minuten vóór vijf ure aangekomen en zijn onniiddelijk naar Windsor doorgereisd. Zij werden door alle rangen en standen met de meeste geestdrift ontvangen. De leeniug is thans bepaaldelijk aangekondigd als zullende bestaan uit een geconsolideerd fonds van 16 mil- lioen p. st. Dit berigt heeft eene aanmerkelijke daling op consols uitgeoefend, die reeds tot 911 pet. gestegen waren. Lord Duudonaid heeft, zoo als hij in al de bladen mededeelt., vier weken geleden, zijne vernielings-planneu aan den eersten minister voorgelegdwelke laatste ze scheen te waarderen. Hij hoopt, dat lord Palmerstor. zich binnen kort over die plannen in het lagerhuis zal verklaren. Naar men uit, Stutgardt. verneemt maken vele zich aldaar bevindende -russische iamilien zich gereed om naar Rusland terug te lceeren. Men wil tevens daar weten dat het bevel hiertoe uit Petersburg zou zijn gekomenen het zich mede met. weinige uitzonderingen uitstrekt tot alle buiten 's lands Tronende russiscke lamillieu. Spanje» Madrid 15 april. Alhier loopt het gerucht dat van het pausselijk bewind Ie Rome verzet zou zijn ingekomen tegen het wets-ontwerp op den verkoop der geestelijke goederen. -T=^sLord blowden moet weder een verschil met de spaan- Uöhe regering hebben verkregen. Hij heeft namelijk een IhMiwen^ eisch gedaan ten behoeve der protestantsche En- g'blspKeiï die naar Havanna gaan. Er bestaat op Cuba eene ou'd'e ^gewoonteom geene vergunningskaarten tot verblijf Ru^het eiland aan vreemdelingen af te geven dan alleen aan ■heR/Rle bewijzen tot de Katholieke godsdienst te behooren. frjlfojx Howden wenschte dat de Engelsehen daarvan worden -Afgezonderd, doch kreeg van heer Luzuriagaten antwoord, dat Cuba door speciale wetten geregeerd wordt, en dat de spaaajsche regering aan lord Howdens verzoek niet koude. ;voltipen. -r-.jMeli' verzekert dat de heeren Luzuriaga. Aguirre en ■Santa Crü/;:;h|;'- hun voornemen om af te treden, blijven 'Volharden., ,Qöf' 'de heer Lujan zoude voornemens wezen zijn frAtifó# w'Jte' 'dienen, Op heden zal de maarschalk Espartero eene revue over de nationale garde eu de troepen der bezetting houden. De rust is volkomen hersfeld. De heer Alouzo, oud-minister van justitieis den 12 dezer overleden. 3£iai4sc>Ils!Iiim!» Weenen 15 april. Per telegraaf heeft men den 13 dezer reeds berigt ontvangen dat de langverwachte koerier met, russische instruction onder weg is. maar tevens dat de slechte wegen hem veel oponthoud veroorzaken. Het misverstand als of de instruction reeds zouden zijn aangekomenvindt daarin zijn oorzaak dat den 26 maart 11. een koerier naar Petersburg is gezonden die echter den 2 april werd gevolgd door een ander, welke de laatste voorstellen overbragt. De ontvangene instructien zullen dus alleen in antwoord op den eersten koerier verstrekken, terwijl men voor 16 of 17 dezer geen antwoord op den tweeden kan hebben. Frankfort 13 april. Op dezen oogenblik nu de oostersche kwestie misschien nog* door het zwaard zal moeten beslist worden, is het wel niet zonder eenig belang te weten dat, indien noodig, de duitsclie staten op de been kunnen bren gen 712,000 man infanterie; I'20,000 man kavallerie en circa 88,000 man artillerie eu genie met 2252 stukken geschut. SCffj&st E* ir ij Si. Parijs 16 april. Zoo wel hier als iuEngeland is in de laatste dagen de vrees zeer toegenomen dat de conferentien niet bij magte zullen zijn om de partijen te bevredigen. Bij vernieuwing hoort men slechts van oorlog spreken, en moge het ook al niet ontkend kunnen wordèn dat alles nog slechts op geruchten berust, zoo veel is zeker dat de pu blieke opinie, de overal te weeg gebragteindrukwederom veel ooriogzuchtiger isen men den vrede weder als een moeijelijk te verwezenlijken ideaal beschouwt. Behoudens uit den toon der dagbladen, meent men ook uit het door den keizer gesprokene tot de leden der wet gevende vergadering bij de laatste receptje op de TujJerien vóór zijn vertrek naar Engeland, eenoorlogzuehtigerstrek king te moeten opmaken; ja men zoekt die zelfs in de of- licieie mededeeling van den Moniteur dat de opening van de wereld-tentoonstelling bepaaldelijk op 1 mei is vastgesteld als of de keizer dit tijdstip verhaastte om na die plegtigheid naar het Oosten te kunnen vertrekkenen zijne reize der waarts wordt met het gestreng voortzetten van den oorlog gelijk gesteld. De Moniteur behelst thans het aangekondigde vervolg op het bekende artikel over den oorlog in het Oostenbe vattende het staalkundige gedeelte. Daarin wordt onder- anderen gezegd: //Wij vragen van Rusland dat. het zijne maritieme magt in de Zwarte zee zal beperken, of dat men alle oorlogsvaartuigen, van welke natie ook, van de vaart in die zee uitsluile. Dit is minder gevorderd dan hetgeen wij reeds verkregen hebben en zonder moeite zonden kun nen behouden. Inderdaad, vier linischepen van elke der 3 natiën zouden voldoende zijn om de Zwarte zee bezet te houden en de heerschappij over de oevers dier zee van de Krim naar den ingang van den Bosphorns te verplaatsen." Met de Carmel zijn te Marseille berigten ontvangen uit IConstautinopel van 5 dezer. Volgens die tijdingen maakten de turksche eskaders zich gereed om zich bij de geallieerde vloten te voegen. De egyptische divisie had zich door tegenwind eerst, den 3 dezer kunnen inschepen. Aangaande den opstand der Kurden verneemt men dat deze geëindigd is met eene algeheele uiteenjaging der in- surgenten. Elmi-pacha tastte de twee oproerige bey's en 10,000 opstandelingen te Darban aan. Hunne retranche- menten werden met de bajonet ingenomen 1200 man buiten gevecht gesteld, 2Ö00 gevangenen gemaakt en 10.000 sabels en geweren genomen. Djeziné, het centrum van den opstand, werd den volgenden dag bezet. De twee bey's hebben met eenige zwakke detachementen de vlugt genomen naar de oevers van de Tignis. Zij hebben am nestie gevraagd. De Porte belooft lijfsbehoud en verlangt eene aanzienlijke schadevergoeding voor de door hen gedane plunderingen. Bij Zr. Ms. besluit van den 14 dezer zijn de navolgende opper-, hoofd- en verdere officieren op pensioen gesteld S. T. A. Hubar, generaal-majoorop verzoek, met den rang van luitenant-generaal)W. Banniermajoor(met toekenning van den rang van luitenant-kolonel)A. Pronk, majoor T. de 1JAngleJ. C. van Enkhuijzen P. Maas en A. van der Poort, kapiteins C. G. Doerleben, J. B. Baenen en J. van Duiken, Iste luitenants. -Zijne Majesteit heeft bij besluiten van den 14 dezer goedgevonden 1. te benoemen: bij den provincialen staftot majoor en adjudant inliet provinciaal kommandement van Noordbrabant, den kapitein der^lste kl. G- Berghauser, van den staf van het wapen der infanterie; tot majoor en adjudant in het provinc. kouim. van Gelderland, den kap. der 1ste kl. D. Voogt, van het instructie-bataillon bij den plaatselijken staf: tot kapitein en plaatselijken adjudant der 1ste kl. te Grave, den l3ten luiten. W. J. Ver hagen van het 3de regeni. infant.tot kapit. en plaatsel. adjud. der 1ste kl. te .Kaarden, den gepensionn. kapit.dei- infant. M. Latour. bij het wapen der infanterie f tot generaal-majoorkomm. van de 1ste brigade infant. tevens belast met het opperbeveibebberschap der vesting Maastricht en der troepen in het limburgsche en met de functien van provincialen komm. aldaar, voor zooveel de werkzaamheden der nationale' militie betreft,Ren koloneL L. ii. W. bar on van Aylva Rengers, Zr. Ms. adjudant in buitengewone dienst, komm. van het 3de regement infant.; bij het. regeni. grenadiers en jagerstot kolonel den luit.- koionel J. SelielLus, Zr. Ms. adj. in buitengewone dienst, kommandaut van het korps bij het 1ste regement,tot kapitein van de 3de klasse de 1ste luit. J. L. J. Tomson en J. M. van den Oudendijk Pieterse, beiden van het korps; tot Isten luit., de 2de luitenants A. L. H. GertnerJ. F. L. Neeteson en A. A. J. N ij land. allen van het korps; bij het- 2de regement: tot majoor, den kapitein der 1ste klasse L. A. C. de Bockadjudant bij het korps; tot kapi tein van de 3de klasse, de 1ste luitenants. J. J. Rost van Tonningenvan het korps, en C. J. Booms, van het 7de regement van het wapen; tot 'lst.en luit. de 2de luitenants E. W. Wichersvan het korps, 11. Hendriksen en J. T. Weber, van het algemeen depot van disciplineden 2den luit.-adjud. P. G. A. Lansing, van het korps, alsmede den 2den luit. F. J. Beltrami, van het 5de regement van het wapen; bij het 3de regement: tot kolonel-komm. van het korps den luit.-kolouel J. L. Coenegracht, van het regement gre nadiers en jagers; tot kapitein van de 3deklasse den lsten luit. C. A. H. Knock, van het 8ste en den lsten luit.- adjud. W. A. Carré, van het '1ste regement van het wapen; bij het 4de regement: tot kapitein van de 3de klasse den lsten luit.-adjud. M. van Doorninck, van het korps; tot lsten luit. de 2de luitenants J. P. Pabst en II. Sasburg, beiden van het koloniaal werfdepot; bij het 5de regement: lot luit.-kolonelden majoor L. J. L. de Moulinvan het regement grenadiers en jagers tot majoor, den kapitein der lste klasse J. G.A.Beijer, van het 6de regement van het wapen; tot kapitein van de 3de klasse, den lsten luit. J. G. Epke, van het korps; tot lsten luit., den 2den luit. L. J. J. D. Paravicini di Ca- pellimede van het korps bij het 6de regement tot luit.-kolonel., den majoor P. F. C. Stolte, van het korps; tot majoor,'den kapitein der lste klasse L. Sweemervan het regement grenadiers en jagers, tot kapitein van de 3de klasse, den lsten luit.- adjudaut J. C. M. baron van Lijnden, van het lste rege ment van het wapenen den lsten luit. H. Roelofszvac het kerps: bij het 7de regement tot kapitein van de 3de klasse, den lsten luit. H. D. Kisselsvan het korpstot lste luite nants de 2de luitenants J. J. BruynsJ. P. M. Gevelaer en E. L. J. van Dijkallen van het korps bij het 8ste regement tot luit.-kolonel, den majoor A. W. E. Tuekerman van het 2de regement van het wapen tot lsten luit. de 2de luitenants A. Campbell, van het korps en J. A. Hafelivan het koloniaal werfdepot; bij het algemeen depot van dicipline tot kolonel, den luit-kolonel F, G. Pfeiffer, kommandant van het korps; bij het koloniaal werfdepot tot kolonel en kommandant van het korps, den luit.-kolonel J. H. Könjg, van het 8ste regement infanterie2- in hunnen rang over te plaat sen bij het'regement grenadiers en jagers, den luit.-kolonel J. J. Verschoor en den majoor T. Gevers Leuven, beiden van het 5de, alsmede den kapit. C. P. Weymar Schultz, van het 2de regement infanterie, en 3. den kolonel. J. C. Noot, kommandant van het koloniaal werfdepot, en den kapitein A. de Haas van gemeld werfdepot, onder toeken ning van een eervol ontsleg uit de betrekking tot dat korps, ter beschikking te stellen van het departement van oorlog. Weenen 17 april. Heden nacht is alhier een russische koerier aangekomen met instructien voor de russische gevolmagtigden. De tiende conferentie wordt thans gehouden. Plet ge rucht wil dat de russische instructien tegen de beperking van Ruslands zeemagt in de Zwarte zee luiden. Berlijn 17 maart. Eene depeche van prins Gortchakoff bevestigt het be rigt door ons reeds gisteren per bulletin van de fransche zijde medegedeeld. Den 9, ten vijf ure des morgens, be gon van alle batterijen der geallieerden eene hevige kanon- nade, die tot aan den avond voortduurde. Ook des nachts "werd het bombardement met kracht voortgezet. Dit werd den volgenden dag herhaald. Door de Russen is dit vuur met goed gevolg beantwoord en werden daardoor den vijand gevoelige nadeelen berokkend. Volgens de opgave van prins Gortchakoff telden de Rus sen 833 zoo dooden als gewonden. Londen 17 april. De kanselier der schatkist heeft gisteren in het Lagerhuis aangekondigd, dat de regering voornemens was eene leening te sluiten, groot 16 millioen pond sterling, waarvan 14 millioen uit eeu geconsolideerd fonds rentende 3 pet. a parien 2 millioen annuiteiten die in 30 jaren rembour sabel zijn. Weenen 17 april (des avonds). De zitting van de conferentie van heden (dingsdag) heeft slechts 1| uur geduurd. De beraadslagingen over het derde punt duren voort; omtrent de oplossing is nog niets beslist, hoewel men, te oordeelen naar hetgeen men verneemt, eene spoedige regeling daarvan mag te gemoet zien. De dag voor de volgende zitting is nog niet bepaald. In verband met het reeds gisteren medegedeelde aan gaande Oostenrijks vermoedelijke onzijdigheid verneemt men nog dat, met uitzondering van twee korpsen, het geheele oostenrijksche leger op voet van vrede zal worden gebragt. Madrid 17 april. In de zitting van de cortes van heden (dingsdag) is het eerste artikel van het wetsontwerp op den verkoop van kerkelijke goederen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 4