-ZZrJS tzr onse,"nderd' HHiir&clm ucm iVnvorr. STOOlHBOOTJUIKlVSTElir. Tusschen Middelburg em BSotterdaiii. Uren van vertrek in April. Van Middelburg. Vrijdag 20, 's morg 2 ure. Zaturdag 21 3 Zondag 22u 3 Dingsdag 240 5 Woensdag 25, a 6, Donderdag 26, b 7 Vrijdag 27, 8 Zaturdag 28 9 Zondag 290 9,30 Afvaart g edurenae Dingsdag 1, 's morg. 10,30u Woensdag 2, 11 Donderdag 3, 's midd. 12 Vrijdag 4, 12 Zaturdag 5, 1 Zondag 6, 's morg 2 Dingsdag 8, 4 Woensdag 9, n 5 Donderdag 10, 6 Vrijdag 11, 7 Zaturdag 12, u 8,30 Zondag 13, h 9 Dingsdag 15, u 10,30 Woensdag 16, 11 Donderdag J 7, 11,30 Vrijdag 18, 's midd. 12 Zaturdag 19. 1 Zondag 20, 'smorg 2 Dingsdag 22, $r 3 Woensdag 23, n 4 Donderdag 24, 4,30 Vrijdag 25, 6 Zaturdag 26, n 7 Zondag 27, 8 Dingsdag 29, u 9,30 Woensdag 30, n 10 Donderdag 31, u 11 Vaan Vlisgimg-era Van Rotterdam. Vrijdag 20, 's morg. 9 ure. Zaturdag 21u 9 Zondag 22u 9 Diiigsdag 24 's midd. 12 Woensdag 25', 12 Donderdag 2G, p 12 Vrijdag 27, 12 Zaturdag28's morg. 4 Zondag 29u 4 Dingsdag Woensdag Donderd. Yrijdag Zatuj 1's morg. 6 ure. 2, u 6 3, u 7 4, ii 7 15. 1500, blank Preanger aard31415 15.* 3<714, groenachtig Iviuloö3038 1G. 6065, kleinhoonig, ros groen, enk. witte b.2S4 - 294 61 17. 4955, bleek groenachtig Preang. aard, busl. 3050 18. 9819, graauw groenachtig beslagen2S4 - 294 100 19. 1155, geel gebroken, vrij grof.2S411 20. 8635, Sumatra, geelachtig met BS. boon. 30487 21. 8325, Sumatra, bl. iets geelaclit. met BS. b. 29484 22. 1540, iflpik groenachtig spckanril3015 23. 1142, mooi groen W.I. aard, iets dof. .3312 24. 3000, goed geel Preanger,3330 25. 1369, goed blaauw 3514 26. 9S2, groen Preanger31410 9319, diverse sorteringen104 184,97S Balen. 1S96 (De prijzen voor de belangrykste partijen besl.eed. zijn bereids in de meeste afdrukken van ons vorig nominer me degedeeld.) Slotprijzen der Effecten ter Beurze van Amsterdam 18 April 1855. (Per telegraaf.) Nederland. Werkelijke schuld24 pet. dito dito 3 dito dito 4 Handel Maatschappij44 n txnn5 VAN DE MIDDELBURGSCHE COURANT Donderdag 10 April 1855. tot ™SteHiTnjonge" mtsluitend aan boord W 9 8 njks zeemaSt terwijl de thans co 1 T Za' geschieden; taf aldaar zullen "Ume °'>1- tüt ,ld Limpens met 62S van de loo/lte Irï' <#'"W Ch' de - Wennraeohers had 3,30 4,30 5 ure. 7 9 10 Uren van vertij Van Vlissingen, Vrijdag 20Js morg. Maandag 23u Woensdag 25, u Vrijdag 27, Maandag 30, a Woensdag 2Mei, SKiddellma'g? op op 2£oom Uren van ver Van Middelburg. Vrijdag 20, namidd. 1 ure. Maandag 23,'s morg. 3,30 Vrijdag 27, 7,30 Maandag 30, 9,30 "Waia Middellm: Uren van v, Van Middelburg. Woensdag 25's morg. 5,3j Woensdag 2Mei, 10 m! Men verkregen. Weenen 18 april. vrij da' de SOlleSaart °P den stellig "f K^stanhnopel. hebben plaste tzzzzz Taridm wedero»' en vvallacbijsche brikken bij de haven Z%°?- t"A*ehe Dit lirussa meldt mei dat aid ai'1,a gesti-aud. Z aardbe™g Min waargeuome; XTake?1'6 stad weder geregeld hunnen gang. S m die aan het beleg van sZbTopol^Sot' onder bevel van Omer-pacha verwant WMdpn Reriv,» We„enei1 18 april (des avonds) -Berrien van Sebastopol van J2 Hp™ h bombardement met krachten de, t 1 dat het geset. De vloot. feH*hko{'™ort- Sebastopol genaderd. 1 ™S de reecle van aeilen hervat Twaalf Hambu''g 19 april. -eilSC"0PCa 0,1 scbroefstoomscliepen van de ïtrrr- zij° Belt gepasseerd. voorbij Nyborg èjcutöds Afloop deur S&offfij veiliiag- van de NTederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam, 16 April 1855. Monst. Prijzen. Koop. No. Balen. Beschrijving. Cents. Verk* Al. 4268, goed bruin38443 2. 3354, licht bruin8-?$--— 34 3. 2475, mooi hoog geel Preanger35425 4. 1500, hooggeel Preanger3515 5. 5619, blank Preang. aard, vrij gr., enk.BS.b. 32 -63 6.17827, goed blank304-31 1S5 7.17733, bleek iets goenachtig304 - 31 1 SI 8. 6167, ordinair bleek metBS.boon294-304 65 9. 2372, fijn blaauw. 37424 10. 1234, fijn groen iets bleek W. I. aard .35412 11.16346, goed groen W. I. aardenk. witte b. 314165 12, 7077, groen iets W. I. aard met witte boon .3174 13. 2494, groen W.I. aard, enk. witte boon .3224 4.34992, bleek groenachtig 30 -304 355 soliede braiidspuireiraan-uc;veren-}-™ zeer billijk zijn gerekend. Aagtekerke14 April 1855. D. V. S. 2to»rrlrntim. 61 li TH 'soa 1011 d- il, le icr H 3U. Ive de oor Ondertrouwd L. Ii. F. CREUTZBERG V. D. M. te Oosterland, Vlissingenen 17 April 1855. WILIi. G. DE BORST VERDOORN. Eenige algemeene kennisgeving. Getrouwd B. ÏÏENNING Zierikzeeen den 18 April 1855 33. VAN DIEREN||NCK. Eenige kennisgeving, Getrouwd: S. H. W. VAN DER HEJDEN Vlissingenen den 18 April 1855. H. M. PILLAULT. Eenige en bijzondere kennisgeving. Getrouwd P. WESEPOEL Middelburgen den IS April 1855. J. J. COULON. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een' Zoon M. E. LELSge liefde Echtgenoot van Middelburg, J. J. DEN BOUWMEESTER, den 18 April 1S55. Mr. W. N. LAMBRECliTSENThesaurier van het Ned Bijbelgenootschap, Afdeeling Middelburg, maakt dank bare melding van de volgende voor gezegd Genootschap bij hem'ingekomene giftenen wel: 1° van Wee Vijfentwin tig-centsstukken uit de avond-collecte in de N.Iv. op 9 Julij jl. 2° van één' Rijksdaalder uit de collecte in de Luthersche K. op 3 December jl., hem ter hand gesleld door Ds. Bückmann. 3° van één Guldenstuk uit de n.c. in de N. K. op 14 Januarijjl. 4° van een Coupon no. 6062 groot zuiver 4,95 namens S, uit handen van Ds. Borsius op 27 Februarij jl.en 5° van :en Coupon 110. 27525, groot zuiver 19,80, uit de v. c. in le K. IC. op 15 April jl. VIJFDE TENTOONSTELLING VAN BLOEMEN ES GEWASSEN te Middelburg, op Donderdag en Vrijdag den 19 en 20 Aprilin de Concertzaal op de Groenmarkt. Opening Donderdag, des middags ten 12 ure. Toegang-biljetten verkrijgbaar aan het Lokaala 25 cis. Het Bestuur der Vereeniging tot bevordering van den Tuinbouw in Zeeland Namens hetzelve, B. H. CARP, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der Gemeente St. Maar tensdijk, Provincie Zeelandzullen, onder nadere goed keuring van den Raad derzelve Gemeenteop Maandag den 23 April 1855 des middags ten 12 ure, in het Gemeente huis aanbesteden liet maken eener Bazalt-Kade met de leverantie van alle daartoe behoorende Materialen. Zullende de Conditiën en Voorwaarden voor een ieder ter Secretarie ter lezing liggen, alsmede te Sliedrecht in het Regthuis. St. Maartensdijk den 10 April 1855. J. L. DE CASEMBROOT, Voorzitter. J. VAN STRALENWethouder. De Notaris D. UYTTENHOOVEN zal op Vrijdag den 20 April 1855, des namiddags t.en 3 ure, te Vlissingen op de Groote Markt in het Koffijhuis de Oude Vriend schap presenteren te verlcoopen eemi faeeJiitstejrïi. eai well«l<o>OB?tiEBiBmeBrd. HUI® EN 3SHF, staande en gelegen op de Bierkaai, een der beste Standen binnen de Stad Vlissingen, wijk D no. 5, Kadastraal be kend sectie E 110. 748, ter inhoudsgrootte van 2 R. 79 Eli. In hetzelve wordt tot heden met het beste gevolg Winkel gehouden en is daartoe uitnemend geschikt, gelijk ook voor de uit.oefeniug van elke Nering of Bedrijf, terwijl met ge ringe kosten hetzelve ook tot een gesloten Huisals vroeger kan worden gebïagt. Des verkiezende kan de Kooper de helft der Koopsom als Eerste Verband op het verkochte Huis gevestigd houden. Daags vdór de Verkooping is hetzelve Huis voor een ieder te zien, op vertoon vaneene Toegangkaart, ten Kan tore van genoemden Notaris te verkrijgen. LAlBBOUfWERS MSPABJ. De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Vrijdag den 20 April 1855, des, morgens 10 ure, op het Hofsteedje be woond door J. JEANVILLE, gelegen onder Klevers- kei'kepubliek aan den meestbiedende presenteren te verkoopen 5 Melkkoeijen1 kalfdragende Vaars1 ander- halfjarige dito, 1 Vaarskalf, 1 Schaap met 2 Lammers, 1 Varken, 1 Boomgaardladder, 1 Kruiwagen, 1 Geesel- stoel en Steen1 Windmolen1 Hond met Kot300 a 400 Dakpannen, eenige Bouw- en Melkersgereedschappen; benevens eeuigé Meubilaire Goederen, bestaande in een Kabinet, een Staande Klok, een Kagchel en hetgeen meer der zal worden gepresenteerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 3