voord eele der noodlijdenden door de overstrooming; van een jongeling in eene kostschool alwaar de gelegenheid niet is geweest om in de algemeene collecie Ie geven, een munt biljet 110. 436, groot 10, eu van den lieer P. Hegont fe Maastricht, in plaats van de vroeger door hem voorwaar delijk aangeboden. onder andere in de sfaafcs-cofirant van 30 meijl.no. 77, vermelde gift van 100,000 poncl luijcsche maatkolen, eene sóm van/J000. Blijkens een verslag van Zr. Ms. consul-generaal te Londen, nemen de invoeren uit Nederland steeds toe vooral wat betreft boterkaas veeaardappelen en eetwaren. Slechts de invoer van jenever is gedurende 1854 verminderd, 1.en gevolge van een onvoorzien debiet voor Frankrijk en liet daardoor veroorzaakt stijgen der prijzenhetgeen de verzending naar Londen en andere engelsche havens tijdelijk deed ophouden. De Aken-Maastrichschc spoorweg heeft gedurende de maand februari) opgebragt aan reizigers 2,738.23aan oedereu /3.G36.6Haan verkochte steenkolen 6.799-49. Totaal ƒ13,174.335 bedrag.der vorige opgaven 12,095.38;} Totaai generaal 25,269.72. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met alge- meenc stemmen een voorstel verworpen om het beursge bouw te overdekken. - Voor de "geldleening van 75.000 ten behoeve van liet opbouwen en vertimmeren der Willems-kerk te 's Gra- venhage, is nu voor die gelieele som ingeschreven.- S4a.4eim-GenBeraiin.il. Eerste Kamer. Zitting van 16 april. In deze zitting hebben de betrokken commissien van rapporteurs voor de navolgende wets-outwerpenals: die toe regeling der koperen pasmunt en tot aanwijzing dei- nadere middelen tot regeling van het muntwezen inNecler- landsch Indiedat tot opheffing der regten op den uitvoer van gemunt en ongemunt goud en zilver in Nederlanclsch Indie; die tot regeling van liet gebruik van het koloniaal batig slot over 1852 en 1853; dat verklarende het algemeen nut der voltooijing van den grindweg van Willemstad naar Steenbergen enz.; dat tot onteigening van perceelen voor het maken eener wisselplaats voor schepen in de Veclit; dat tot opheffing van het fonds tot bevestiging en wape ning van het zuidelijke frontier; dat tot regeling van het fonds van bakengelden; dat tot afsland van rijks-gebouwen aan de gemeente Leeuwardenen die tot naturalisatie van li. P. Klerck en negen anderen daaromtrent hare verslagen uitgebragt,. De vergadering heeft, bepaald dat de beraadslagingen over die wets-ontwerpen zouden gehouden worden op woensdag ten 11 ure. Buitcnlandscijv "etjöingra. Einyeiami. Londen 16 april. Opmerkingswaardig is het. dat zelfs de regeringsgezinde bladen in Engeland hunnen twijfel aan de diplomatieke bekwaamheden van lord John Russell uiten. De keizer en de keizerin der Franschen zijn hier vijf minuten vóór vijf ure aangekomen en zijn onmiddelijk, naar Windsor doorgereisd. Zij werden door alle rangen en standen met de meeste geestdrift ontvangen. De leening is thans bepaaldelijk aangekondigd als zullende bestaan uit een geconsolideerd fonds van 16 mil- lioen p. st. Dit berigt heeft eene aanmerkelijke daling op consols uitgeoefend, die reeds tot 911 pet. gestegen waren. Lord Diunionald heeft, zoo als hij in al de bladen mededeelt., vier weken geleden, zijne vernielings-planneu aan den eersten minister voorgelegdwelke laatste ze scheen te waarderen. Hij hoopt dat lord Palmerstor. zich binnen kort over die plannen in het lagerhuis zal verklaren. QS. aa.«> Hsfi-naafl Naar men uit Stutgardt verneemt maken vele zich aldaar bevindende russische fatuilien zich gereed om naar Rusland terug te lceeren. Men wil tevens claar weten dat het bevel hiertoe uit Petersburg zou zijn gekomen, en het zich mede met weinigs uitzonderingen uitstrekt tot alle buiten 's lands wonende russische l'amillien. Spaiaje. Madrid 15 april. Alhier loopt het gerucht dat van het pausseiijk bewind te Rome verzet zou zijn ingekomen tegen liet wets-ontwerp op den verkoop der geestelijke goederen. /p^e^Rorcl llowden moet weder een verschil met de spaan- -gpjie' regering hebben verkregen. Hij heeft namelijk een hieuwen'* eisch gedaan ten behoeve der protestantsche En- g-0'{splïe|' clie naar Havanna gaan. Er bestaat op Cuba eene oiid'e *geVoonteom geene vergunningskaarten tot verblijf 0het eiland aan vreemdelingen af te geven dan alleen aan -- 'hen/die bewijzen tot de Katholieke godsdienst te behooren. iLgrcf Howden wenschte dat de Engelsehen daarvan worden -_-ia$r-gezonderd, doch kreeg van heer Luzuriaga ten antwoord, dat Cuba door speciale wetten geregeerd wordt, en dat de spaausclie regering aan lord llowdens verzoek niet ,konde.,.YQ®en. ..■'-:.':.~.jMehvVerzekert dat de heeren Luzuriaga. Agnirre en /;;Sélita hun voornemen om af te tredenblijven ""'^olhardem,., Q'ók'i 'de lieer Lujan zoude voornemens wezgji zijn bbtHIg'1 »rtë 'dienen, Si V? Op heden zal de maarschalk Espartero eene revue over de nationale garde en de troepen der bezetting houden. De rust is volkomen hersteld. üe heer Alonzo, oud-minisler van justitieis den 12 dezer overleden. SPiaiHscïaBjiïBiï. Weenen 15 april. Per telegraaf heeft men den 13 dezer reeds berigt ontvangen dat de langverwachte koerier met. russische ins truc tien onder weg is. maar tevens dat de slechte wegen hem veel oponthoud veroorzaken. Het. misverstand als of "de instructien reeds zouden zijn aangekomen, vindt daarin zijn oorzaak dat deu 26 maart II. een koerier naar Petersburg is gezonden die echter den 2 april werd gevolgd door een ander, welke de laatste voorstellen overbragt. De ontvangene instructien zullen dus alleen in antwoord op den eersten koerier verstrekken, terwijl men voor 16 of 17 dezer geen antwoord op den tweeden kan hebben. Frankfort. 13 april. Op dezen oogenblik nu de oostersche kwestie misschien nog dóór het zwaard zal moeten beslist wordenis het wel niet zonder eenig belang te weten dat, indien noodig, de duitsche staten op de been kunnen bren gen 712,000 man infanterie; 120,000 man kavallerie en circa 8S,000 man artillerie en genie met 2252 stukken geschut, HfarasïfisJrijBt. Parijs 16 april. Zoo wel hier als iuEngeland is in de laatste dagen de vrees zeer toegenomen dat de conferentien niet bij magte zullen zijn om de partijen te bevredigen. Bij vernieuwing hoort men slechts van oorlog spreken, en moge het ook al niet ontkend kunnen wordèn dat alles nog slechts op geruchten berust, zoo veel is zeker dat de pu blieke opinie, de overal te weeg gebragteindrukwederom veel ooriogzuchtiger isen men den vrede weder als een nioeijelijk te verwezenlijken ideaal beschouwt. Behoudens uit den toon der dagbladen, meent men ook uit" liet door den keizer gesprokene tot de leden der wet gevende vergadering bij de laatste receptie op de Tuilerien vóór zijn vertrek naar Engeland, een ooriogzuchtiger strek king te moeten opmaken; ja men zoekt die zelfs in de of- liciele mededeeling van den Moniteur dat de opening van de wereld-tentoonstelling bepaaldelijk op 1 mei is vastgesteld als of de keizer dit tijdstip verhaastte om na die plegtigheid naar het Oosten te kunnen vertrekkenen zijne reize der waarts wordt met het gestreng- voortzetten van den oorlog gelijk gesteld. De Moniteur behelst thans het aangekondigde vervolg op het beleende artikel over den oorlog in liet Oosten, be vattende het staatkundige gedeelte. Daarin wordt onder anderen gezegd: //Wij vragen van Rusland dat het zijne maritieme magt in de Zwarte zee zal beperken, of dat men alle oorlogsvaartuigen, van welke natie ook, van de vaart in die zee uitsluit©. Dit is minder gevorderd dan hetgeen wij reecis verkregen hebben en 'zonder moeite zonden kun nen behouden. Inderdaad, vier liuischepen van elke der 3 natiën zouden voldoende zijn om de Zwarte zee bezet te houden en cle heerschappij over cle oevers dier zee van de Krim naar den ingang van den Bosphorus te verplaatsen." Met de Carmel zijn te Marseille berigten ontvangen uit IConstantinopel van 5 dezer. "Volgens die tijdingen maakten de turksche eskaders zich gereed om zich bij de geallieerde vloten te voegen. De egyptische divisie had zich door tegenwind eerst den 3 dezer kunnen inschepen. Aangaande den opstand der Kurden verneemt men dat deze geëindigd is met eene algeheel© uiteenjagiug der in- surgenten. Elmi-pacha tastte de twee oproerige bey's en 10,000 opstandelingen te Darban aan. Hunne retranche- menten werden met cle bajonet ingenomen 1200 man buiten gevecht gesteld, 2000 gevangenen gemaakt en 10.000 sabels en geweren genomen. Djeziné, het centrum van den opstand, werd den volgenden dag bezet. De twee bey's hebben met eenige zwakke detachementen de vlugt genomen naar de oevers van de Tignis. Zij hebben am nestie gevraagd. De Porte belooft lijfsbehoud en verlangt eene aanzienlijke schadevergoeding voor de door hen gedane plunderingen. Caatstc liicuiustijömgm. Bij Zr. Ms. besluit van den 14 dezer zijn de navolgende opper-, hoofcl- en verdere officieren op pensioen gesteld S. T. A. Hiibar, generaal-majoorop verzoek, met den rang van luitenant-generaal); W. Bannier, majoor, (met toekenning van den rang van luitenant,-kolonel)A. Pronk, majoor; T. de 1'Angle, J. C. van EnkhuijzenP. Maas en A. van der Poortkapiteins C. G. DoerlebenJ. B. Baenen en J. van Duiken, 1ste luitenants. Zijne Majesteit heeft bij besluiten van den 14 dezer goedgevonden I. te benoemen: bij den provincialen staf:-tot majoor en adjudant inliet provinciaal kommandement van Noordbrabant, den kapitein dér# 1ste kl. G- Berghauser, van den staf van het wapen der infanterie; tot majoor en adjudant in het provinc. komm. van Gelderland, den kap. der 1ste kl. D. Voog-t, van het instructie-bataillon bij den plaatselijken staf; tot kapitein en plaatselijken adjudant der 1ste kl. te Grave, den lsten luiten. W. J. Ver hagen van het 3de regem. infant.tot kapit. eu plaatsel. adjud. cler 1ste kl. te .Naarclenden gepensionn. kapit. der infant. M. Lat,our. bij het wapen cler infanteriet tot generaal-majoor komm. van de 1ste brigade infant. tevens belast met het opperbevelhebberschap der vesting Maastricht en der troepen in het limburgsche en met de funct.ien van provincialen komm. aldaar, voor zooveel de werkzaamheden der nationale' militie betreft,,den koloueL L. 11. W. baron van Aylva Rengers, Zr. Ms. adjudant in buitengewone dienst, komm. van het 3de regement infant.; bij het, regem. grenadiers en jagers: tot kolonel den luik- kolonel J. SehelLus, Zr. Ms. adj. in buitengewone dienst, kommandarit van het korps bij het 1st e regement: tot kapitein van de 3de klasse, de 1ste luit. J. L. J. Tomson en J. M. van den Oudendijk Pietersebeiclen van het korps; tot lsten luit., de 2de luitenants A. L. M. Gertner J. F. L. Neeteson en A. A. J. Nijlandallen van liet, korps bij het 2cle regement: tot majoor, den' kapitein der 1ste klasse L. A. C. de Bockadjudant bij het korps; tot kapi tein van de 3de klasse, de 1ste luitenants. J. J. Rost van Tonningen, van het korps, en C. J. Booms, van het 7de regement van het wapen; tot lsten iuit. de 2de luitenants E. W. Wichersvan liet korps, H. Hendriksen en J. T. Weber, van liet algemeen depot van disciplineden 2den luit.-adjud. P. G. A. Lansing, van liet korps, alsmede den 2den luit. F. J. Beltrami, van het 5de regement van het wapen; bij het 3de regement: tot kolonel-komm. vau liet korps den luit.-kolonel J. L. Coenegraeht, van het regement gre nadiers en jagers; tot kapitein van de 3deklasse den lsten luit. C. A. H. Knock, van het 8ste en den isten luit- adjud. W. A. Carré, van het 1ste regement van het wapen; bij het 4de regementtot kapitein van de 3de klasse den lsten luit.-adjuci. M. van Doorninckvan het korps; tot lsten luit. cle 2de luitenants J. P. Pabst en H. Sasburg, beiden van het koloniaal werfdepot; bij het 5de regementtot luit.-kolonelden majoor L. J. L. de Moulin, van het regement grenadiers en jagers; tot majoor, den kapitein derlsteklasseJ. G.A.Beijer, van het 6de regement van het wapen; tot kapitein van cle 3de klasseden lsten luit. J. G. Epkevan het korpstot lsten luit., den 2den luit. L. J. J. D. Paravicini di Ca- pellimede van het korps bij het 6de regement tot luik-kolonel., den majoor P. F. C. Stoltevan het korps; tot majoor T den kapitein der lste klasse L. Sweemervan het regement grenadiers en jagerstot kapitein van de 3de klasse, den lsten luit.- adjudant J. C. M. baron van Lijnden, van het lste rege ment van het wapenen den lsten luit. H. Roelofszvan. het kerps: bij het 7de regement tot kapitein van de 3de klasse, den lsten luit. H. D. Kisselsvan het korps tot lste luite nants de 2de luitenants J. J. BruynsJ. P. M. Gevelaer en E. L. J. van Dijkallen van het korps bij het 8ste regement tot luit.-kolonelden majoor A. W. F. Tuekerman van het 2de regement van het wapen tot lsten luit. de 2de luitenants A. Campbell, van het korps en J. A. Hafelivan het koloniaal werfdepot; bij het algemeen depot van dicipline tot kolonel, den hiit-kolonel F, G. Pfeifferkommandaut van het korps; bij bet koloniaal werfdepot tot'kolonel en kommandant van het korpsden luit.-kolonel J. H. lCönigvan het 8ste regement infanterie2- in hunnen rang over te plaat sen bij het'regement grenadiers en jagers, den luit.-kolonel J. J. Verschoor en den majoor T. Gevers Leuven, beiden van het 5de, alsmede den kapit. C. P. Weymar Schultz, van het 2de regement infanterie, en 3. den kolonel J. C. Noot, kommandant van het koloniaal werfdepot, en den kapitein A. cle Ilaas van gemeld werfdepot, onder toeken ning van een eervol ontsleg uit de betrekking tot dat korps, ter beschikking te stellen van het departement van oorlog. Weenen 17 april. Heden nacht is alhier een russische koerier aangekomen met instructien voor de russische gevolmagtigden. De tiende conferentie wordt thans gehouden. Het ge rucht wil dat de russische instructien tegen de beperking- van Ruslands zeemagt in de Zwarte zee luiden. Berlijn 17 maart. Eene depeche van prins Gortchakoff bevestigt het be rigt door ons reecls gisteren per bulletin van cle fransehe zijde medegedeeld. Den 9, ten vijf ure des morgens, be gon van alle batterijen der geallieerden eeue hevige kanon- nade, die tot aan den avond voortduurde. Ook des nachts werd het bombardement met kracht voortgezet. Dit werd den volgenden dag herhaald. Door de Russen is dit vuur met goed gevolg beantwoord en werden daardoor den vijand gevoelige nadeelen berokkend. Volgens de opgave van prins Gortchakoff telden de Rus sen 833 zoo dooden als gewonden. Londen 17 april. De kanselier der schatkist heeft gisteren in het Lagerhuis aangekondigd, dat de regering voornemens was eene leening te sluiten, groot 16 millioen pond sterling, waarvan 14 millioen uit een geconsolideerd fonds rentende 3 pet, a parien 2 millioen annuïteiten die in 30 jaren rembour sabel zijn. PKB VEIdE GRAAIT Weenen 17 april (des avonds). De zitting van cle conferentie van heden (ding-sdag) heeft slechts 1-}- uur geduurd. De beraadslagingen over het derde punt duren voort; omtrent de oplossing is nog niets beslist, hoewel men, te oordeelen naar hetgeen men verneemt, eene spoedige regeling daarvan mag te gemoet zien. De dag voor de volgende zitting is nog niet bepaald. In verband met het reeds gisteren medegedeelde aan gaande Oostenrijks vermoedelijke onzijdigheid verneemt men nog dat, met uitzondering van twee korpsen, het gelieele oostenrijksche leger op voet van vrede zal worden gebragt. Madrid 17 april. In de zitting van de cortes van heden (dingsdag) is het eerste artikel van het wetsontwerp op den verkoop van kerkelijke goederen aangenomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 2