MIDDELBÜRGSCHE COURANT. N& 47» Donderdag 1855, 19 April. 2Scm!i0nöigmgjm fömnralmtösdje Deze courant-verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- stngcn geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post f 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op dj^i dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 23 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Woensdag; avond 8 ure. AAWBESTED1W». Op Zaturdag den 21 April 1855, des voormiddags ten 9 ure, zal onder nadere goedkeuring, door den Commissaris des -Konings in de provincie Zeelandof. bij zijne afwezig heid door een der leden 'van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in liet 11 district, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburgworden aanbesteed Het vernieuwen of nieuw leggen van Kram-, Hijs- e n Bezodingwerken alsmede het maken van Steenglooijingen en Aardewerken, tot herstel en verbetering der zeedijken aan de Calamiteuse polders van Zeeland, gedurende liet jaar 1855 met onderhoud van al de werken tot den lst.en mei 1S5G; daaronder begrepen het leveren van alle vereisehte materialen, en zulks in 35 perceelen van aanbesteding. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod* Het bestek der bovengemelde Aanbesteding zal ter lezing liggen aan het Lokaal van het Ministerie vau Binnenland- sche Zaken, aan dat van het Provjneiaal Bestuur van Zee land te Middelburgen op alle zoodanige plaatsenalwaar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden. Zullende acht dagen te voren met uitzondering van den dag vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco wor den gedaan, en voorts nadere informatien te bekomen zijn bij de Ingenieurs van den Waterstaat te Middelburg, te Goeste Tholente Zierikzeete Breskens en te Neuzen, bij elk zooveel zijn Arrondissrment aangaaten bij den Hoofdingenieur te Middelburg voor het geheel. De Minister van Binnenlandsclie Zaken, YAN REENEN. NB. De Gegadigden worden verzocht volledige Biljetten in te leverenaanduidende hunne Namen en Voornamen (voluit), hunne Woonplaats, het Nommer van het perceel en de Som (voluit). Gedrukte Biljetten zijn te bekomen bij U. E. AUEll, Drukker van het Gewestelijk Bestuur. De burgemeester en wethouders van Middelburg maken bokend Dat heeren gedeputeerde staten dezer provinciebij besluit van den 30sten maart jl. no. 88 (provinciaal blad no. 4-0) hebben vastgesteld de lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunde in deze provincieover het jaar 1855welke lijst van heden af tot en met den 15den mei aanstaandedes middags van twaalf tot twee uren, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage zal liggen. Middelburg, den 13 april 1855. De burgemeester en wethouders voornoemd (get.) BIJLEYELD YAN SEROOSICERKE, l.p. De secretaris, (get.) M. E. LANTSHEER. Mï«Melisoairs Ajiirilo De tentoonstelling van bloemen en gewassen door de ver- eeniging tot bevordering van den tuinbouw op morgen en overmorgen in de Concertzaal te houdenzal naar wij ver nemen een bijzonder fraai schouwspel opleveren, dattr door vele inzendingen zoo uit dit eiland ais van elders de ver zameling van dit jaar zeker niet voor die van vroegere jaren zal behoeven onder te doen. Uit het eiland Zuid-beveland zijn eergisteren .weder 46 landverhuizers per stoomboot van Goes naar Rotterdam vertrokken, om van daar de reis naar Noord-Amerika te vervolgen. Aan het - veer te Zijpe zoude zich daarbij nog een 30tal uit het eiland Schouwen voegen. In Zuid-beveland maakt wedtir een vijftigtal zich gereed om tegen mei te vertrekken. Volgens de punten van beschrijving der 11de algemeene vergadering van het nederlandsche onderwijzers-gen ooi schap zal de vergadering den 17 en 18 augustus aanstaande alhier gehouden en ten 10 ure met eene aanspraak van den voorzitter, prof. Hofstede de Groot, geopend worden. Tot de verschillende werkzaamheden der vergade ring zullen ouder anderen behooren het rapport over een ingekomen prijs-verhandel.ing over de opvoeding van meisjes enz.; het verslag over de spaar-inrigting des genootsehaps de benoeming eener gewestelijke vereeuigiug voor 3 jaren (waarvoor de Gew. Vereen. Groningen dringend verzoekt niet' in aanmerking te komen); de bepaling der plaats voor de volgende algemeene vergadering (waartoe worden voor gedragen Dordrecht, Kampen en Leeuwarden). Onder de ingekomen voorstellen komen er voor van administratieven, financielen en paedagogisclien aard. Met deze vergadering zal verbonden worden eene tentoonstelling van nuttige en niet algemeen bekende hulpmiddeién voor het onderwijs. De bijeenkomst zal met een vriendschappelijkeu maaltijd besloten worden. Den 16 dezer is te 's Hage eene bijeenkomst gehouden van de medewerkers aan de nieuwe overzetting van de schriften des Nieuwen Testaments. Daartoe zijn opgeroepen de heeren doctoren van Hengel, als algemeen adviseur. Harting. Spijker en Hofstede de Groot. Dr. Scholten ral voor een deel althans de door het overlijden van dr. Nier- meijer opengevallen plaats vervullen. Dingsdag den 8 mei zal de gewone voorjaars-verga- dering der algemeene synodale commissie geopend worden onder presidium van ds. Koning, van Limmen. Het examen der onder-officieren van het leger tot ver krijging van den rang van officier,- zal bij de koninklijke academie voor de zee- en laudmagt aanvangen den 23 dezer. 23 aspiranten zullen worden toegelatenals21 voor de infanterie1 voor de kavallerie en 1 voor de artillerie. Z. M. de koning heeft zich den 16 dezer 's morgens ten 5 uremet eenen bijzonderen spoortrein uit de residentie naar bet Loo begevenvan waar Z. M. aanstaanden maan dag te 's Hage terug verwacht wordt. Het bevestigt zich dat Z. AL de koningvergezeld van Z. K. H. prins Hendrik, zich in den loop der volgen de maand naar het groot-hertogdom Luxemburg zal be geven. Men verzekert dat Z. M. in den loop van den zomer andermaal een bezoek aan de hoofdstad zal brengen. Laat stelijk kon dat bezoek slechts van korten duur zijndoch Z. Al. moetzoo wij wel onderrigt zijnvóór hoogstdeszelfs vertrek uit Amsterdamte kennen hebben gegeven dat Z. M. die stad nog dit jaar nader bezoeken zal. Dezer dagen is de gallerij van schilderijen der konink lijke academie voor de zee- en laudmagt te Breda verrijkt geworden met een kapitaal stukvoorstellende den aanval der troepen van het Oost-Indische léger in het jaar 1849, op Djaga-Raga, op het eiland Bali. Dit schilderstuk is als een geschenk van het meerendeel der officieren van het Oost-Indische leger aan de academie aangebodenvergezeld van een vereerenden brief uit aller naamdoor den heer ko lonel, voorzitter van den raad van verdediging van neder- laodscb Oost-Iurlie, aan het hoofl van gezegde instelling gerigt. Nadat van lieverlede vele der Yeenendalersdie te Utrecht in de Gecrtekerk werden verzorgd, die wijkplaats hadden verlatenvoor zoo verre hun werk kon verschaft worden en het getal der aanwezigen dus in de laatste dagen veel was verminderdzouden de laatst.cn maandag die gemeente verlaten om naar hunne haardsteden weer te keeren. Zij zullen gaan met een dankbaar hart voor wat hun daar werd bereid niet alleen in sioffejijkenmaar ook in zede- lijken zin. Den 13 dezer zeilde uit de haven van liet Nieuwe-Diep eene vloot van ruim honderd Eukhuizer en Urker vi sch- sc-huiten naar de Noordzee om schol te vangen. ESeM«pes£*£i:a"resï en Sasten. Bij Zr. Als. besluiten van den 12 dezer zijn de navolgende officieren op pensioen gesteld: A. IJsscl de Schepper, ritmeester der tweede klasse bij het 4de regement dragonders, ad 900; G. B. Cornelisse- officier van gezondheid der eerste klassead f 900. Maaonstena eau weteaascSaappeia. Naar men verneemt zijn tot leden der koninklijke akadeinie van beeldende kunsten benoemd Z. K. H. de prins van Oranje, en voorts de heeren mr. C. H. B. Boot, te Amsterdam; E. L. Benouville, Parijs; Richard Barnier, Dusseldorp; C. L. East lake, Londen; Paul Tétar van Elven, 's Gravenhagedr. E. Eörster, MunchcnKa'rl Girarden, Parijs; W, R. Jordan, Dusseldorp; W. von Ivaulbachf Alunchen; E. Landseer. Londen; mr. J. Luden Azn., Am sterdam; C. L. Aluller, Parijs; P. C. J. B. baron Marochetti, Londen; TI. E. Reyntjeus, Amsterdam; D. Roberts, Lon den Louis RobbeBrusselmevr. II. J. M. Rochusseu geb. ScharffAmsterdam; A. C. A. Schönstedt, 's Graven hage; C. Stanfield, Londen; dr. J.ten Sijthoff, Amsterdam; A. Tideinand, Dusseldorp; J. H. A. Tielkemeijer, Amster dam; J. B. Tom, JsGravenhageAl. L. B. Vautier, Dus seldorp; C. A. Wauters, Brussel; R. van de Weerd, Am sterdam; J. Walraven, idem; E. Wintcrhalter, Parijs. T&ecffoüog'Se. f Zierikzee 16 april. Op gisteren overleed in den ouder dom van 46 jaren de heer mr. H. A. van Adrichempro cureur bij de arrondissements-regt.bank en wethouder alhier. In 1851 tot lid van den raad en in 1854 door zijne mede leden tot wethouder gekozen, gaf hij in die betrekkingen vele blijken van belangstelling in het welzijn der gemeente. Als zoodanig maar uiet minder als mensch, uitmuntende door vele deugden, is zijn verlies voor deze gemeente, die vooral wat het bestuur .betreft in korte jaren zoo vele ver anderingen en verliezen ondervond, een slag die alle wel- denkenden diep treft. Slairïfiae. Met den 1 mei is de officier van administratie lste klasse aanboord van' Zr. Als. wachtschip Ajax te lielvoetsluis, de heer G. de Heer, op non-activiteit gesteld, en zal in die betrekking vervangen worden door den officier van admini stratie Ist.e klasse E. W. Wissel. In plaats van den luite nant ter zee 2de klasse jhr. C. J. P. von Alühlen, overge plaatst van het wachtschip Yenus, is geplaatst aanboord van Zr. Als. wachtschip Ajax, de luitenant ter zee 2de klasse C. A. B. D. Rijk. Versclttillleiadle berSgflenu Sedert den 1 dezer is het telegraafkantoor te Napels met de nederlandsche kantoren in verbinding gesteld. Bij het departement van binnenlandsclie zaken is ontvangen eene som van 352,20zijnde na aftrek van advertentiekosten ad 7,05de opbrengst der door den heer A. C. Legel te 's Gravenhage verkochte oestersten

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1