ITALIË EN SICILIË. ZEER ZINDELIJKE INBOEDELS, LANDBOUWERS INSPAN. ZINDELIJKE MEUBELEN 11 VATEN VERSTAIPTE HULLEN, ZEER ZINDELIJEIN INBOEDEL, Landbouwers Inspan. EENE KAPITALE HOFSTEDE, Eël\ BLMUW ARABISCH PAARD, BRIETEN OP EENE MIS BOOR De Notaris P. VAN DE GRAPT zal op Zaturdag den 21 April 1855, des morgens 10 ure, op de Werf van de Commercie-Compagnie in het openbaar presente ren te verkoopeneen© partij Bezaagde en Onbezaagde HOUTWAREN, zeer geschikt voor Schutsel-, Mestput-, Dam-en Tuin palen KlaatiwbordenGrondplankenRioolstukkenSeha'aicleelen en wat verder zal worden geveild. Alle welke Goederen van Donderdag af aldaar voor een ieder zijn Ie bezigt igen, ingang aan de zijde van de Sc. Geert,ruids-Barrière. VERKOOPirVG BE LEENBANK (Sint Janstraat) Maandag den 23 April en volgende dagen, ten 10 ure- tegen dadelijke betaling, van de Panden beleend tot 31 Januarij 1854, welke niet afgelost zijn of waarvan de beleening niet is vernieuwd. De Gouden en Zilveren Panden zullen op Vrijdag den 27sten worden, verkocht. De Notaris TH. VAN TJIJE PIETERSE zal op Pings dag den 24 April 1855 en volgende dagen des morgens 10 ure, aan Jiet Venduhuis van M. D. PR YES te Vlis- singen, presenteren te verkoopen waarroe behooren: massief Mahoniehouten Kabinet., Wortel en Eikenhouten Dito's, Mahoniehouten Bureau. Noten- en Eikenhouten Dito's, Uittrekkende zoo ronde als vierkante Tafels, Tafelbufet,Hoekkassen twee Staande en vijf Hang klokken, eene partij Stoelen in soort, zeven Bedden met toebehoorenLedekantenPaardeharen Matrassen Schil derijen, Spiegels, Glas- en Aardewerk, Japanseh en ander PorceleinKoper. Tin, Blik en IjzerwerkHerberg-Tafels en Banken een Mangel, Mans- en VrouwekleederenTim mermans- en Scheepmakers-Gereedschap, KagchelsEran- klinseene groote partij Rebut van Manufacturen, waar onder vele Stoffen voor Dameskleerendie tot alle prijzen zullen verkocht worden. Voorts een groot assortiment van ongeveer 8000 rollen FïeubelpapierRandenSchoorsteenstukken enz. welke op Donderdag 26 April zullen verkocht worden. Alles daags te voren te zien. NB. Die genen welke nog iets aan den Notaris PIETERSE wegens Koopdagen schuldig zijngelieven hun verschuldigde vóór de Verkooping aan te zuiveren, dewijl er anders geen crediet kan worden verleend. De Notaris P. VAN DE GRAET zal op Dingsdag den 24 April 1855, des morgens 9 ure, op de Hofstede be woond geweest cloor nu wijlen L. J. MEIJERS, gelegen onder Serooskerke publiek aan den meestbiedende pre senteren t.e verkoopen 1 zwart Merriepaardoud 20 jaren, 1 bruin Ruin paard, oud 5 jaren. 1 bruin Merriepaardoud 17 jaren; 5 Melkkoeijen 1 Vare dito, 2 verte Vaarsen 2 tweejarige Vaarsen. 1 een en halfjarige Vaars, 4 Stie ren 2 magere en 1 vet Varken3 Schapen met 5 Lam meren 17 Hoenders en een Haan 1 Karnhond, 2 Men- wagens roet toebehooren. 1 Marktwagen. "1 Driewielskar 3 Ploegen, 5 ijzeren en 2 houten Eggen. 1 Sleepdeur, 2 Veldgangen, Lang- en Kort,touwen. WiudmoienGeesel- slioel en Steen, Snij bakKortbst. Ladders in soort, eene partij Spek, eene partij Doornen en Wilgen Mutsaards en gekliefd Hout; verder Paardewand, Bouw-, Melkers- en Zoldergereedschappenbenevens Meubilaire Goederen, be staande in een Hangklok, 2 Bureaux. 1 Tafelkast je, Tafels. Stoelen, Spiegels, Plaat- en Haardyzer, Bedden roet toe behooren, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerkbenevens eenig Porcelein en hetgeen meer zal worden gepresenteerd Openbare Verkooping' door den Notaris WOUTER- SENDingsdag 24 April 1855, 's morgens 10 ure, te Aagtekerkein de Herberg bij MALJERS, van een HUIS. SCHEER EN GEVOLGEN, op het Dorp aldaar; benevens f.wee partijen WEILAND, gelegen onder Aagtekerke en Domburgbehoorende tot den Boedel vaii wijlen de Wed. War. HENGST breeder ver meld op de Kaart en daarvan uitgezet en bij bovengenoemden Notaris verkrijgbaar. Verkooping te Veerein de Lange Oudestraat, Woens dag den 25 April 1855, 's morgens ten 10 ure, ten over staan van den Notaris W. M. SNIJDER en Getuigen van eene aanzienlijke partij en andere Goederen, waaronder 2 Maiiouy houtenBereaus, Uittrek- en andere Tafels, Stoelen met en zonder Zaten, een ruim Eikenhouten Tweemans-Ledekant, verschillende Tafel kasjes, zoo van Eiken als ander hout, Spiegels met Vergulden Lijst, Bed tnet zijn toebehooren, eene koperen Bakkers-Doofpot, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, Por celeinGlaswerk en meer. Te bezigtigen daags te voren van 's morgens 9 tot 12- ure, en des namiddags ran 2 tot 4 ure. Op Donderdag den 26 April 1855, voormiddag 11 ure, zal in de Herberg BellevueGemeente Biervliet, in liet openbaar verkocht worden Teelt 1854. DE DORPS HERBERG OF HET GEMEENTEHUIS te Baarland zal op Maandag, den 30 April 1855, voor- midddags 10 ure, in de zelfde Herbergten overstaan van den Notaris PRUMEllS te Ellewoutsdijk, in het openbaar ter verkoop worden aangeboden. De Notaris TH. VAN TJIJE PIETERSE zal op Maandag 30 April 3S55, 's morgens 10 ure, aan het Sterfhuis van Mevrouw de Weduwe SCHEDET, te Vlissingen, pre senteren te verkoopen eenen bestaande in goed onderhoudene Mahoniehouten Meubelen, alsChiffonnières SecretairesBureauxCommodesronde, vierkante, Speel-, Nacht--en Pinantial'els, Stoelen, Lede- kantenKleerkasten Koffers en Kisten; BeddenMatrassen en toebehooren Tafel- en Bedlinnen Vloerkleeden Vuur haarden, CuisinicreSpiegels, Schilderijen, Pleet. Koperf Tin Verlakt en IJzer-PorceleinGlas- en Aardewerk eene partij Boeken©sa en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Alles Zaturdag. te voren voor een ieder te zien. De Notarissen P. VAN DE GRAFT en D. UYTTEN- HONVEN zullen op Maandag den 30 April 1S55, des morgens ten 9 ure precies, op de Holslecle genaamd Schoon veld, slaande en gelegen onder de Gemeente Oost- en Westsouburgbewoond door CORNELIS WOUTERS, publiek aau cleu meestbiedende presenteren te verkoopen 2 Merriepaard enoud 16 en 5 jaren, 2 Merriepaarden, oud 4 en 5 jaren, 9 Melkk-oejjen3 Vare Koeijen2 24-jarige Ossen 7 tweejarige Vaarzen 7 éénjarige dito2 Slieren, oud I en 14 jaar, 8 Kweekkalvers3- Varkens, 20 Hoenders en 2 Hanen, 1 liond, 2 Men wagens met toebehooren 1 Marktwagen 2 Driewielskarren 3 Ploegen, 6 IJzeren on 4 Houten Eggen, 1 Sleepdeur, 2 Veldgan gen. Lang- en Ivortlouwen4 Kruiwagensde Helft in eene Hooischaal1 Molbord1 Rolblok, 1 Windmolen, 1 Geesselsloel en Steen2 Snij bakken1 Kortkist-Ladders in soort, 3 WatertobbenSchalen, Balans en Gewigfc, 1 Kinderwagentje, 1 Kieken ren1 IJsbak. partij Aardappe len partij Oud IJzer, partij Spek partij Doorn- en Willigen Mutsaard, Gekliefd en ander Brandhoutalsmede eenige Planken. Voorts eene partij PaardewandBouw-, Melkers- en Zolclergereedschap]}enbenevens Meubilaire Goederen, bestaande in Kabinet, 2 Tafelkas ij es en Lessenaar. Hang klok, TafelsStoelen. Spiegels, Bedden met toebehooren, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk eenig Porcelein en het geen meer zal worden gepresenteerd. OPENBARE VERKOOPING. Op Maandag den 30 April 1855, des morgens ten 10 ure precieszullen de Kinderen en Erfgenamen van wijlen F RAN GIN A WABEKE, eerst Weduwe van CORNELIS MEIJAERD en daarna van JACOB BEENHAKKER, in de Herberg bij CO RN LIS DE BLAAYop het Dorp Uissepubliek en aan den meestbiedende presenteren te verkoopen bestaande in Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, Bakkeet en verderen Timmer, staande en gelegen in de Gemeenten van 's Heer-Abtskerke, Siiibutskerke en Baars- dorpmet de nombre vau 30 Bunders, 37 Roeden, 54 Ellen HOE, BOOMGAARD, WEIDE- ENT BOUW - LANDEN", eerst in 26 Perceeien en daarna in Massa; En op Donderdag den 3' Mei 1855, des morgens ten 10 ure, op voormelde Hofstede, een zeer AANZIENLIJKEN BOEREN INSPAN, bestaande in 4 Werkpaarden, van 5, 7, 11 en 12 jaren oud, 10 baat,gevende Melkkoeijen, 3 Jcalfdragende Vaarsen. 5 Renders, 1 Spriugstier, 5 Aanbouw-Kalveren3 vette Varkens, Hoenders bij 'tKoppel, Bouw- en Melkersge reedschappen Hooi en Stroo, Meubelaire Goederen, en wat meerder zal worden opgeveild, Informal.ien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris A. SiVlALLEGANGE te Gses. De Notaris P. VAN DE GRAFT zal op Woensdag den 2 Mei 185.5, des voorinidclags 11 ure, in de Herberg be woond cloor C. VAN ROOI JEN te Grijpskerke, aau den meestbiedende presenteren t.e verkoopen fi. lEeni HUIS EK EEP naaet TUIN staande en gelegen in de Gemeente Grijpskerke Kadastraal bekend Sectie D no. '230 en 229. Jaarlijksche Lasten bedragen ƒ11,45. So 15e HBemmlDire varna ©8 ISoeden B.1I> BCRIeEi BOUWLA1B 9 mede gelegen in de Ge meente Grijpskerke, Kadastraal bekend Sectie F no. 155. Jaarlijksche Lasten bedragen 11,86. 3. De nomlire v. SO It. BOUWLAND s almede gelegen in de Gemeente Grijpskerke, Kadas traal beleend Sectie D no. 188. Jaarlijksche Lasten bedragen 8,6S. Na afloop waarvan men nog zal presenteren te verkoo pen, voor het Huis bewoond door de Erven VAN SLUYS gemerkt, no. 33eene partij MEUBEIjAIRE en antïere GOEDftSREHr. Informatien zijn te bekomen bij bovengen. Notaris. De Notaris D. J. VAN DER HORST SERLÉ zal op Zaturdag- den 5 Mei 1855 des middags ten 12 ure, in het Nederlandsch Logement in de Abdij binnen Middel burg in .het openbaar aan den meestbiedende verkoopen EENE K0FOTEBS genaamd VRIJBURG, bestaande in WoonhuisSchuur met Wagenhuis Bakkeet en verdere gevolgen, benevens 23 Bunders 90 Roeden 90 Ellen Grondsalles staande en liggende in de Gemeente Oost-en Westsouburg, in pacht bij JAN VAN SLUYS tot den laats ten April 1857, voor ƒ725 in het jaar. De voorschreven© Hofstede en Landen zullen kunnen bezigtigd worden op Woensdag den 2 en Vrijdag den 4 Mei 1S55, doch alleen op vertoon van eeneToegangkaart tegen betaling van 25 cents per persoon ten voordeel© der Diakonie-armen van Oost- en Westsouburg, te bekomen ten Kantore van den bovengenoemden Notarisalwaar ook nadere inlichtingen omtrent de Voorwaarden van Verkoop kunnen worden verkregen. UIT HE HAtf» TBS KOOP van 6 jaren oud en ongedresseerdzijnde eene Merrie. Te bevragen op Zaturdag den 21 April 1855 des voor middags 1en elf urein de Herberg de Gouden Leeuw, bewoond bij de Wed. DE WITTE KRIEL, te Yzendijke. Wit deBaaaail 4e Koop twee fSSeuawg-eSialffule SiOBSOTSSRi' 9 keur van vijf, en een "W IE M. iFA A S3,39 keur van vier, bij P. GESCHIERE, te J'oppendamrue. nu'W- AAN IÖHË MM aajjEii 4e toelsommeBfl 4ö4 FABRIKKSPRUTSEEK Platte Dakpannen met Dubbele Randen en daarbij behoorende Vorsten. Deze nieuwe soort van Pannen, geschikt voor Daken van Woningen, Schuren enz-, onderscheiden zich door lagen prijs, sierlijkheid, sterkte, weinige kosten van onderhoud en belangrijke vermindering iu die voor Timmer- en Met selwerken, welke bij de daarst.elling wordt verkregen. Slij pst ©enen en Marmeren Schoor steenmantels tot verminderde prijzen. Eene aanzienlijke partij Oude Metselsteenen 9 af te halen aan het werk bij de Roode Brug te Vlissingen. MEUBELP&PIEStEN. De ondergeteekeude berigt zijnen geëerd en Stad- en Land- genooten dat hij nit een der voornaamste Fabrieken in Frankrijk in Depót ontvangen heeft eene groote Partij Mcu- beipapierènin verschillende soorten, als Ordinair, Satinc Dorë en Velouté (alle op rollen van. 12 Oude Ellen), Randen, SchoorsteenstukkenGordijnpapier enz. tot buitengewoon lage prijzen. Tevens heeft hij ontvangen een groote partij P A E S1 A P E E K E waaro; der Papier Sans Ein op rollen van 4G0 Ellen lengte, alles tot de minst, mogelijke en vaste prijzen. I. L. PIN TO's Gravenstraat. N. B. Op aanvrage zullen de Stalen aan huis bezorgd worden. Een Apothekers-Bediende terstond of tegen Mei be- noodigd bij M. VAN DEN ABEELE, Vlissingsche straat. Tegen half Mei eene Dienstmeid benoogdigd, die met den Pot, kan omgaan. Adres Lóndensche Kade iett. H no. 59. Bij G. T. N. STJRINGAPu te'Leeuwarden zal worden uitgegeventen voordeel© van de Ongelukkigsn die bij den jongsten Watervloed hebben geleden, een Boekwerkgetiteld DOOR Mr. J. H. BEUKER ANDREiE. Prijs f 3Sö. De Inteekening op dit werk is tot 1 Mei opengesteld bij bovengenoemden Uitgeveren- verder bij alle Boekhan delaren in het Rijk. TETfc DRUKKERIJ VAN DE GEBROEDERS ABRAHAMS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 10