MIDjmBURGSCHE C Otf'R ANT. Dingsdag 17 April. SKimmlaiidsrije IT 46. 1855, Deze courant verschijnt des Dings dags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie .maanden is 3, franco per post 3,10. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Editie van Maandag avond 8 ure. Sluiting lAiezearsSijsteiao De Burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de lijstende personen aanwijzende der binnen die gemeente tot het kiezen van leden van de tweede kamer der Sta ten - Gèneraalvan de Provinciale Staten en van den Gemeente raad bevoegdenop heden zijn geslotenin de beneden voorzaal van het raadhuis aangeplakten op de stads- secretarie voor een ieder ter inzage neder gelegd. Middelburg, den 13 April 1855. De Burgemeester voornoemd, (get.) BIJLEVELD VAN SEROOSEERKE, 1. p. fgelastiing' Eja.iataa.jm-18raEidsjp.ts.it" eia BfaclatwaeMgeM. De Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend: dat het kohier voor de stedelijke belastingbekend onder den naam van Omslag voor de Lantaarn-Brandspuit en Nachtwachtgelden voor het jaar 1855 door de Gedepu teerde Staten van Zeeland goedgekeurdgesteld is in handen van den Ontvanger "der Plaatselijke Belastingenten wiens kantore op de bij de aanslagbiljetten te vermelden 'dagen en uren tot de ontvangst dezer belasting zal worden gevaceerd. Middelburg, den 13 April 1S55. De Burgemeester en Wethouders voornoemd (get.) BIJLEVELD VAN SEROOSEERLE, 1. p. De Secretaris (get.) M. F. LANTSHEER. VeffjaaelitSBag' -Jfag-t ©maler ®taaïs=.&Eaa1ja©lateimo De Burgemeester en Wethouders van Middelburg zullen krachtens besluit van den gemeenteraadop Donderdag den 3 Mei 1S55des namiddags ten één uur, op het raadhuis n het openbaar verpachten: de Jagt onder Stads- Amfoaehten, Tïoordmonsterden Haaijman, Mortiere of Oud-Arnemuiden en Poppenroeden- Ambaeht, en zulks voor den tijd van zeven achtereen volgende Jagt-saizoenen. l)e voorwaarden dezer verpachting liggen van heden af op de secretarie ter inzage voor belanghebbenden. Middelburgden 13 April 1855. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, (get.) BIJLEVELD VAN SEROOSKEREE, 1. p. De Secretaris, (get.) M. P. LANTSHEER. Omtrent de op handen zijnde garnizoensverwisseling in dit gewest, kunnen wij de volgende nadere bijzonderheden mededeelen De staf van het 3de regiment zal den 1 mei met twee kompagnieu van het 3de bataillon van Bergen op Zooin alhier aankomen. Den 27 dezer zullen 2 kompagni.en van het 4de bataillon, een van Brielle en een van Rellevoetsluis per stoomboot alhier aankomen en doormarcheren naar Vlissingen. Op den 2 mei zal de 2de kompagnie van het 1ste batail- J021thans te Venlo, alhier aankomen en verder over Vlis singen den volgenden dag per stoomboot op Breskens vertrekken. Den 3 mei wordt hier per stoomboot verwacht de staf en 2de kompagnie van het 3de bataillon, van Bergen op Zoom, bestemd, voor de bezetting van Middelburg en Veere, benevens een kompagnie van het 4de battaillon, van Rot terdam, bestemd voor Vlissingen. Den volgendendag komt de staf en twee kompagnieu van het 1ste bataillon laatst van Venlo alhier aan om door te marcheren naar Vlissingen. Eiudelijk komt den 5 mei nog alhier aan eene kompag nie van het 3de bataillonvan Bergen op Zoomvoor de bezetting in deze gemeente. Buitendien, vertrekken direct naar hunne bestemming: den 1 mei per stoomboot op Neuzen b"ee kompagnieu van het 2de bataillon; per stoomboot op Breskens en verder naar Sluis een kompagnie van het 2de bataillon, beide van Ber gen op Zoom; den 3den twee .kompagnien van het lsle bataillon van Venlo per stoomboot op Breskensde staf en een kompagnie van het 2de bataillon van Bergen op- Zoom, en een kompagnie van het 2de bataillon van Bath, per stoom boot naar Neuzen; de staf en twee kompagnicn van het 4de bataillon van Rotterdam per stoomboot naar Vlissingen, en den 5 mei een kompagnie van het 1ste bataillon per stoomboot op Vlissingen. De destinatie van het 3de regiment is alzoo: Staf te Vlissingen; lste bataillon, staf en drie kompagnieu te Vlissingen, twee kom pagnien te Breskens. 2de bataillon, staf en vier kompagnieu te Neuzen, deta cheert te Eiiewoutsdijk en Philippine;, kompagnie t.e Sluis. 3de bataillon, staf en vier kompagnieu te Middelburg' een kompagnie te Veere. 4de bataillon, staf en vijf kompagnien te Vlissingen, detacheert te Rammekens. De staf vau het 4de vcgement komt den 2 mei alhier aan om op dien dag met twee kompagnien van het bataillou, alhier in garnizoen per stoomboot naar Bergen op Zoom te vertrekken. M Men schrijft ons uit Vlissiugen van 15 dezer: //De werkzaamheden aan een geheel nieuw daar te stel len sluis met cb- en vloeddeuren aan de westerhaven dezer gemeente gaan ijverig voort. De buiten- en binnendam zijn reeds gelegd. Ook is gisteren eene stoommachine in werking gebragt, ten einde de kom tussclien beide dammen liggende droog te maken, en in geval daar veel water opwelt dit voor zoo veel mogelijk en noodig isweg te ruimen om dit schoone werk te kunnen volbrengen." Men schrijft ons uit 's Gravenhage van 14 dezer: X Alhier loopt liet gerucht dat de heer P. Meijerraad van Nederlandscli Indie met de portefeuille van koloniën zal belast worden, dat de tegenwoordige minister, de heer Pahnd, zal benoemd worden tot gouverneur-generaal van Nederlandscli Indie en de luitenant-generaal de Steurs tot luitenant-gouver neur-generaal. [Zoo als- men weet is de laatste betrekking een geheel nieuwe. De bevoegdheid van den koning om den gou verneur-generaal een luitenant-gouverneur-gcneraal toe te voegen berust op art. 4 der wet op liet beleid der regering in Nederlandscli Indie.] President en directeuren van d'e neclerlandsehe bank hebben bekend gemaakt dat commissarissenna examinatie en goedkeuring van de balans over het op 31 maart 1855 afgeloopen boekjaar, het dividend aan deelhebbers uit te keeren, hebben bepaald op zes en vijftig gulden per aandeel. Tot do betaling van voorzegd dividend zal tegen over levering der kwitantien bij de aandeelen afgegeven, dooi de deelhebbers zeiven of hunne gemagligden geteekenden in, het laatste .geval met vertooning vau de volmagt daar toe betrekkelijkworden gevaceerd aan de nederlandsche bank, gedurende alie werkdagen van tien ure vóór tot één na den middag. Tevens is, ingevolge artikel 47 van het gewijzigd octrooi en reglement der bank, bekend gemaakt dat, buiten het* kapitaal, ten bedrage van 15,000,000, het sedert 1S52 belegde reserve-fonds bij het sluiten van het boekjaar eene waarde had van 2,193,3S?,66. De ministers van marine en oorlog hebben ter kennis gebragt van ouders en voogden die verlangen mogten dat hunne zonen of pupillen ten dezen jare als adelborst of als lcadet op de koninklijke akademie voor de zee- en landmagt worden geplaatst, dat deze tot het vergelijkend examen, hetwelk omstreeks het midden van junij t.e Breda zal wor den gehouden, een adres aan het departement van marine of aan dat van oorlog zullen behooren in te zenden voor den 12 mei aanstaande. De navolgende plaatsen zijn ter vervulling opengesteldalsvan adelborst, 4 voor de scheeps- constructie en 1 voor het korps mariniersvan kadet voor de dienst hier te lande, 30 voor de infanterie, S voor de kavailerie, 25 voor de artillerie en 5 voor de genie; en van lcadet voor de dienst, in de koloniën, 30 voor dc infanterie in Oost-Indie, 1 voor de infanterie in West-Indie22 voor de artillerie in Oost-Indie2 voor de artillerie in West-Indie en 11 voor de genie iu Oost-Indie. Zoo men verneemt wordt Z. M. de koning heden op het Loo verwacht. Z. K. H. de prins van Oranje die de paschcn in de residentie heeft doorgehragt, is naar Leiden teruggekeerd. De gezamenlijke vaste en buitengewone zeeloodsen voor de zeegaten van Texel, wonende .aan het Nieuwediep en op het eiland Texelhebben zich bij adres aan de tweede kamer der statéfi-geiieraa-r gewend-, n.-et verzoek-dat liet der vertegenwoordiging moge behagen bij de behandeling van het wets-ontwerp op het loodswezen de belangen van de adressanlen wel op het oog Ie willen houden en iu over eenstemming met dit adres aan de adressanten toe 1e kennen zoodanige voordoelen of belooningeuals waarop hunne betrekking van zeeloods hun nu op hunnen ouden dag zou mogen aanspraak geven. Men meldt uit Leeuwarden van den 11 dezer: De concessionarissen van den noordelijken spoorweg ziju dezer dagen van hunne reis naar Duitschland teruggekeerd. Met opzigt tot de door hen gevoerde onderhandelingen over de aausluiling met. Hannover, vernemen wij dat die op vol doende wijze zijn afgeloopenen dat. men deze zaak, be houdens de onderhandelingen door het nederlandsche gou vernement met het. hanoversche te voeren over het bepaalde punt van aansluiting enz., waaruit wel geeue zwarigheden kunnen voortvloeijenreeds als geregeld mag beschouwen. De verlenging der baan lot, aan de grenzen zoude, volgens de verzekeringen van het gouvernement van Hanover, met den meesten spoed worden ten uitvoer gebragt. Te Ber lijn -was ajleeu van de zijde der concessionarissen de offieieie kennisgeving noodig van dc hun verleende concessie. Voor- loopico onderhandelingen omtrent, de aansluiting zijn er met Pruissen niet te voeren, omdat, de reeds tussclien Hano ver en Pruissen bestaande tractat.cn van zelven de voortzet ting der pruissische lijn tot aan Rheine waarborgen." Maansteea eaa wetesasajiaajj'aesa. Het 11. vrijdag door de Vereeniging tot bevordering der toonkunst alhier gegeven concert heeft den aanwezigen een zeldzaam kunstgenot verschaft. Het was een gelukkig denkbeeld vau het bestuur dier vereeniging, voor haar jaar - lijksch concert ditmaal de dames Berni en den heer vom Rath te engageren. Het heeft zich niet laten terughouden door de kosten aan zulk een concert, verbondennoch zich door andere bezwaren laten afschrikken maar de algemeene goedkeuring waarmede zijne pogingen zijn bekroond, zal de directie zeker eene aangename voldoening zijn. De geves tigde roem van de zusters Eerni hadden met reg't de muzijk- minnaren doen verlangen hen ook hier te mogen bewonderen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1