MDDELBURGSCHE COURANT. n. Zaterdag 1855. 17 Februari j. Deze courant verschijnt dns Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en 'Vlis singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon grooté letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. fiHttitciïlanösdjr ®tjïringm. HBidoSeilSeaargj-» B-® fefopasarijjo De door ons aangekondigde uitvoering van. orgel- en vocaalmuzijk heeft, heden in de waalsche kerk plaats ge had. Zoo wel bet orgel muzijk als de zang beantwoord den aan de gunstige verwachtingwaarom het te meer te betreuren is dat het publiek niet door talrijker opkomst heeft getoond de welwillende en belanglooze pogingen der ondernemers op prijs te stellen. Naar wij vernemen heeft de bruto ontvangst bedragen ƒ106,50. Bij de kamer van koophandel en fabrieken alhier zijn tér inzage handelsberigten uit BremenKoningsbergen El burgPillau en Brauenoerg, over 1851. Het overbrengen der'post.pakett.en. van Vlissingen naar Breskens is tot heden toe niet gelukt. De brieven voor Belgie zijn daarom heden ochtend te Vlissingen uit de pa- ketten geligt en over Breda verzonden. Kan ook heden middag de overtogt naar Breskens niet plaats hebben dan zullen morgen alle paketten voor het 1de en 5de district over Breda worden geëxpedieerd. Het veer van Gorishoek is vol ijs dat gedeeltelijk vast zit, gedeeltelijk drijvende is; de overtogt geschiedt dus uiterst moeijelijk. Aan het Sloe zit het. ijs vast, doch is aan het veer niet hegaanhaar. Van den Zuidkraaijert, tot bij Arnenmiden is het reeds door verscheidene voetgangers gepasseerd. De post met de paketten van Noordholland, Utrecht, Noordbrabant en Gelderland is heden middag ten 12 ure aangekomen; de overige posten zijn clus twee dagen ten achter. Voor Brielle ligt de Maas thans digt, zoo dat men van daar te voet naar Rozenburg komen kan. Er kwamen dan ook reeds eenige personen op schaatsen van Niguwe- slnis en Zwartewaalvan waar men ook naar Rotterdam over het ijs eene baan gelegd heeft. Het ijs op de rivier voor Dordrecht is door de aan houdend strenge vorst, zoo in sterkte toegenomen, dat men het- thans in alle rigtingen veilig passeert. Vooral aan de veren is door gestadige begieting het pad zoo sterk gewor den dat men daar met de zwaarste vrachten den overtogt veilig kan ondernemen. Zoo wel voor die stad als in de Noord was er den 12 dezer druk ijsvermaak. Laatstgemelde plaats leverde een vrolijk schouwspel op door een onnoe melijk setal schaatsenrijders en wandelaars, terwijl men hier en daar arrensleden aanschouwde. Achter het eiland was er dien nacht veel ijs zoo dat de overtogt zeer moeijelijk was. Van Arnhem schrijft men den 12 dezer: /'Daar het water in de beneden-rivieren niettegenstaande de vorst aanhoudt, bij afwisseling wassende blijft, en hier en daar eenige beweging in het ijs werd waargenomen, is de buit.en- gewone rivier-correspondentie den 11 dezer geopend. De ambtenaren van den waterstaat, zijn naar hunne aangewe zen posten vertrokken. Te Pannerden heeft men blank water. Bij liet Looveer is het ijs opeengcschoven. De "Waalmond is gesloten." Uit Nijmegen schrijft men dat bij het dorp Gent het jjs tot bijna de hoogte van den dijk is opeengeschovende waterstand leverde boven en beneden den ijsclam een ver schil van eenige voeten op. Te Vreeswijk stond den 12 dezer het water in de rivier de Lek stil, en is hetzelve sedert dien dag niet ge wassen. De gemelde rivier wordt van Wijk bij Duurstede tot nabij Rotterdam op schaatsen beredentot dus verre heeft men daarvan geene ongelukken te betreuren. De Staats-courant behelst een door den minister van koloniën onclerteekend en op magf.igiug van Z. M. den koning openbaar gemaakt artikel«waarin de welgeslaagde expeditie van de Soembiug, kapitein Fabius, in het be lang van den nederlandsclïen handel naar Japan onderno men, breedvoerig wordt beschreven. Naar men verneemt heeft Z. M. onlangs met wijzi ging voor zoo veel mogelijk van de in der tijd verleende concessie aan de maatschappij, der- spoorwegen tusschen Antwerpen en Rotterdamvergund den spoorweg aanvang nemende aan de belgisclie grenzen in de rigting van Ant werpen en volgens de aangenomen- rigting loopende langs Roosendaal tot aan het, einde van den Nassauschen polder, voorloopig van daar door te trekken tot aan het, holland- sche diep, bij de haven van Moerdijk. De kadetswelke ten gevolge van do plaats gehad hebbende ongeregeldheden van 11 december 1854, bij be sluit van Z. M. den koning van den .10 januarij, zijn gestraft geworden met detachering van l£-, 1 en jaar bij derege- meuten infanterie, zijn thans derwaartsgezonden. Zoo zijn er geplaatst drie in het garnzioeu te Nijmegen, twee t.e Gro ningen, één to Maastricht, twee te Bergen op Zoom, twee te Vlissingen, twee te 's Hertogen hosch en drie te Haarlem, terwijl de adelborst der 2de klasse als stuurnians leerling naar een van Zr. Ms. schepen van oorlog is gezonden. Naar men verneemt zullen er in dit jaar, even als in vorige jaren, bij gelegenheid van den verjaardag van Z. M. den koning, op het door hoogst dén/el ven te kennen gege ven verlangengeené" plegtigiieden plaats hebben, maar zui len die worden vercenigd met de feesten welke op 17 junij aanstaande, den verjaardag van H. M. de koningin, zullen worden gehouden. Er zullen diensvolgens deu 19 dezer geene feesten ten hove plaats hebben. In gevolge art. 99 der kieswet wordt om de vijfjaren herzien de tabel bij die wet gevoegd, houdende regeling van de verdeeling des rijks in kiesdistricten, waarbij tevens bepaald wordt het getal der in elk district, te kiezen leden van de tweede kamer der stalen-generaal. Daar de kieswet, in den jare 1850 is vastgesteld, zal de eerste herziening van bedoelde tabel in den loop van 1855 moeten plaats hebben- Art. 77 der grondwet bepaalt, wijders dat er iu de tweede kamer één lid zitting heeft vöor iedere 45,000 zielen. De bevolking van het rijk is, sedert 1850, met. meer dan 45,000 zielen toegenomen. Er zal dus een nieuw kiesdistrict zamen- gesteld, of de omschrijving en indeeling der bestaande kies districten zullen veranderd moeten worden. Men schrijft uit, Delft dat aldaar eerstdaags een adres in circulatie zal gebragt worden aan de tweede kamer der staten-generaalstrekkende om te verzoeken dat de wet telijke bepalingen op de behandeling en berging van bus kruid ten spoedigste aan eene herziening worden onderworpen. ESeüaoeaBBasnjjesa eaa H>esB sasten. Bij besluit van den 12 dezer heeft Z. M- goedgevonden aan den heer dr. J. Nolet, de Brauwere vau Steeland lij delijk te Brusselvergunning te verleen en tot. het aanne men vau de onderscheidiiigsl eekenen van ridder van de Danuebrogs-orde, 3de klasse, hem door Z. M. den koning van Denemarken geschonken. Bij koninklijk besluit is bepaald, dat aan de sergeanten majoors bij de korpsen, zonder onderscheid, nu en voor alt ijd de toestemming tot het aangaan van huwelijken zal worden gegeven. Het heeft Z. M. tevens behaagd de disciplinaire straffen voor de militairen bij het leger op eene aanzienlijke wijze te verligten. Sfeeroïog'ie. Den 6 dezer is te Namen in 66jarigen ouderdom overle den de belgisclie generaal-majoor Edouard de Mercxin 1788 te Brussel geboren. In 1815 kommandeerde hij in nederlandsche dienst bij GLuatre-Bras het regement ligte dragonders no. 3, dat zich zoo hijzonder dapper gedroeg en bij welke gelegenheid hij ernstig gekwetst werd; later werd hij door koning Willem I tot kolonel bevorderd en tot, ridder der militaire Tvillems-orde 3de klasse benoemd- In 1820 verliet hij de militaire dienst en bood in 1831 aan de belgisclie regering zijne diensten aan. Tot geueraal- majoor benoemdwerd hem later de militaire Lcopolds-ordo verleend. Laatstelijk was hij kommandant der burgerwacht te Namen. Als eene merkwaardige bijzonderheid uit 's mans leven meldt men nog dat hij in fransche dienst onder I Napoleon I den russischen veldlogt mede maakte verschei dene malen gekwetst werd eu voor dood op het slagveld der Moskowa bleef liggenalwaar hij krijgsgevangen werd gemaakt, waarna men hem naar Saratoff op de grenzen van Siberië voerde: in liet begin van 1813 ontsnapte hij als een wonder van daar. Ik'GH'scSaiSBeüBdSe Kaciriig'iJöïB. Men verneemt dat de heer J. J. H. "Verbuist te Rot terdam het voornemen heeft om aldaar eene uitvoering op groote schaal tot stand te brengen van Handei's oratorium de Messias." Bereids heeft omtrent een 200tal onzer ver dienstelijkste dilettanten de toezegging tot de uitvoering der koren gegeven, en reeds zijn de repel dien aangevangen- De uitvoering zal plaats hebben in het begin van maart aanstaande in de groote zaal der sociëteit Harmonie. Te Rotterdam Leerschi.e den 13 dezer eene buitenge wone levendigheid op dè doorgaans reeds zoo drukke stra ten, veroorzaakt door het ontzettend aantal bewoners van naburige plaatsen dat toen met den marktdag over het ijs derwaarts was gekomen. De rivier de Maas voor die stad bood dan ook een zeer levendig schouwspel aan en reeds was daar menige tent opgeslagen. Ook bevonden zich twee ijsschuitjes op het. ijs. Dezer dagen heeft de kamer van koophandel en fa brieken te Almelo zich gewend tot den minister van binnen- landsche zakenter verkrijging van een telegraaf-bureau op rijks kosten te Hengelo. Men verneemt dat de voormalige kompaguie Gronin ger eu Franekcr bankeurs, de studenten van daar, die in 1830 de wapens opnamen, zich dezer dagen gewend heb ben tot het hoofdbestuur van het Metalen kruis fee Am sterdam, om zich eu corps als afdeeling aan te sluiten. De minister van financiën heeft uitgeschreven de 226ste staats-loterijwaarvan de trekking zal beginnen met 10 april en eindigen met, 30 junij aanstaande. Naar men verneemt heeft hef, hoofdbestuur der hol- landsche maatschappij van landbouw te Rotterdam dezer dagen bepaald, dat de algemeene vergadering en tentoon stelling dier maatschappij die, volgens besluit der laatste algemeene vergadering te Dordrecht gehoudenin de maand september aanstaande t.e Hoorn moer. plaats hebbenaldaar gehouden zal worden op woensdag deu 26 september en vier volgende dagen. De koning heeft bewilliging verleend aan den lieer J. P. de Bordes en eenige andere hoeren, tot het oprigten van eene wasch- en bad-inrigting te Utrecht. De officier van justitie te 's Hertogenbosch heeft zich genoopt, gezien last te geven dat in de genoemde gemeente stiptelijk worden gehandhaafd het, decreet van Prairial an XII, alsmede het. provinciaal reglement, van Noordbrabaut van 16 julij 1S29, betreffende liet begraven van lijken bin- neu de kommen der gemeenten. In strijd toch met ge noemde besluiten worden nog voortdurend, zoo wel bij de Protestanten als R. Katholijkende lijken binnen de ge meente begraven, waardoor dikmaals des zomers bij zeer warme dagen een verpestende lucht door de straten gaat, zoodat men de ramen moet sluiten. Deze bemoeijing van dien ambtenaar der justitie is voorzeker zeer toe te juichen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1