MIDDELBURGSCHE C O R A N T. w- 18. Zaturdag 1855. 10 February. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Znturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- Bingen geschiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentieu is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekrnd- makiugen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. "V oor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. öinnfttlattDscl]!? Etjï>ingcn. VBiddellmirg-, S3 fe"teB*BD.aa*5jo Wij vernemen dat de lieeren Ceulen enL abrand alhier het voornemen hebben opgevat in het laatst der volgende week, ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen binnen deze gemeenteeene matinee musicale ie geven. Zij. zouden daartoe worden in staat gesteld door de medewerking van eenige lieeren en dames, leden derzang- vereeniging Tot oefening en uitspanningin geval namelijk het tot den kerke raad der walsche gemeente gerigte verzoek, om daartoe van* dat kerkgebouw gebruik te mogen maken, wordt ingewilligd. Door het provinciaal geregtshof in Zeeland is benoemd tot deurwaarder bij de arrondissements-regtbanlc te Goes, de. lieer J. C. A. Vermande te Heinkenszand die tevens dooi de arrondissements-regtbanlc aldaar tot deurwaarder bjj het kantongeregt is benoemd. Er schijnt twijfel gerezen t.e zijn nopens de wettigheid der benoeming yan den heer mr. A. E. van Dishoecktot penningmeester van de watering Heinkenszand. Bij de eer ste stemming- hadden verkregen de lieeren van Dishoeck 13. Vermande 11 eii Bosdijk 10 stemmen. Toen heeft de ver gadering dadelijk de benoeming gedaan .uit de.-twee personen die de meeste stemmen hadden bekomen, terwijl, zoo als de tweede alinea van art. 16 van het polcler-reglement vereisclit door de twee eerste candidaten niet de bepaalde meerderheid was verkregen. Waarschijnlijk zal tot eene nieuwe benoe ming moeten worden overgegaan. Men schrijft ons uit Zierikzee dat te Bruinisse reeds sedert verscheidene dagen vermist was een ambtenaar van 's rijks belastingen, gehuwd en vader van zeven kinderen. Op den 5 dezer is zijn lijk gevonden achter den hooiberg van eene in die gemeente gelegene hofstede van S. de Jonge, bedolven oncler de sneeuw. Omtrent de oorzaak van zijnen dood verkeert men nog in het onzekere. Door het admiraliteits-hof te Londen zijn den 3 dezer voor goeden prijs verklaard de aldaar wegens schending der blokkade opgebragte nederlandsche schepen Vrouw Alida, gezagvoeder H. J". Lever van Riga naar Zwolleen An- negiua Janlina gezagvoerder S. G. O os tra van Riga naar do Maasbeide met de vrachtdoch zijn de ladingen vrij gegeven tegen vergoeding der kosten van neming. Blijkens schrijven van Zr. Ms. zaakgelastigde te Lis sabon van 8 januarij 11.is door den raad van gezondheid in Portugal bepaald dat de haven van Rotterdam, die vroe ger door cholera besmet was verklaardthans als van die ziekte verdacht zal worden beschouwd, en dat voorts alle andere nederlandsche havens als zuiver zijn opgegeven. Door verschillende kamers van koophandel en fabrie ken en ook door particulieren zijn adressen aan de tweede kamer der staten-generaal gezonden, houdende bezwaren tegen art. 6 van het wets-ontwerp tot herziening van de wet op de posterijen volgens welk artikel de facturen open hij de goederen moeten worden gevoegd. Adressanten voe ren aan dat geen koopman zal willen dat tusschcn perso nen vrij en onbelemmerd inzage kunnen nemen van de prij zen van koop en verkoop der door hen te verzenden goederen welke bedenking te zwaarder weegt, zoo wordt gezegd, als men in het oog houdt dat vele voerlieden en schippers ten platten lande tevens handeldrijvenden zijn. De ligte ongesteldheid waaraan de president van den lioogen raad de heer Donker Curtiusdezer dagen aan vankelijk leed is spoedig van een meer ernstigen aard gewordenzoo dat hij thans in zorgelijke omstandigheden verkeert. Maandag morgen heeft het provinciaal geregtshof van Noordholland uil spraak gedaan in de zaak der lieeren jhr. M. Salvador en S. Eoftgers. liet hof heeft al de na mens die lieeren voorgeslagene exceptien verworpenbe volen dat met de zaak ten principale zou worden voortgegaan en daartoe bestemd de zitting van den 26sten dezer maand. De lieeren Salvador en Eougers hebben dadelijk.'cassatie aangeteekend, zoowel van dit arrest als van het arrest van schorsing, door het zelfde hof uilgesproken op 13 junij j 1. Als eene groote zeldzaamheid verdient gemeld t.e worden dat op 2 dezer onder de gemeente Gorsselop het buileugoed Klaphek, door den beer D. Evekink, ge schoten is een wil te reiger met git-zwarte poolen volgens professor J. van der HoevenHandboek der Dierkunde", Hde deel5de stuk, pagina 64S de Ardea Egretla, voorko mende in Zuid-Amerika. Als een bewijs dat het congres in den verleden zomer te Assen gehoudenzich in een druk bezoek beeft mogen verheugenkunnen 'wij mededeelen dat het bestuur van het congres aan het plaatselijk bestuur heeft te kennen gegeven, dat het de uit de gemeentekas toegestane subsidie van ƒ600 niet behoefde, daar men uit de entree-gelden en andere fondsen de onkosten wel kon bestrijden. Eiaainsteiii em weienscüaappesa. Onder de voorwerpen, van kunst en nijverheid, door Ne derlanders naar de wereld-tentoonstelling te Parijs te zen- ■vde.ii-, zal gewis op het gebh-d der kunst, en natuur opmer kenswaardig zijn een glazen kabinet in den vorm van eene chinesche tent, hoog ruim 2 ned. ellen, bevattende een boom met frisch groen kunstblackverk bezet en met een honderdtal zorgvuldig en kunstig opgezette vogels bevolkt liet eigenaardigste is dat het allen noordbrabantsche vogels zijn, zoowel van de daar gevonden wordende verschillende soorten als van de verscheidenheden in ieder rasdooi de groote zorg waarmede zij behandeldzijn zijn zij allen zuiver schitterende en volgens de natuur terwijl zij mede, volgens hunne eigenschap, in hunne verschillende bewegingen zijn bewerkt en geplaalst. Het geheel levert een bij uitstek schoon gezigt op, en menigeen die deze verzameling opmerkzaam wil gadeslaan zal met verwonde ring opmerken dat Nederland schoone vogelen oplevert, welke dit nog op die van vreemde en overzeesche gewes ten voor hebben, dat de meeste bij hunne schoonheid en schitterende kleuren nog den zang voegen. Al deze vogels werden uit liefhebberij verzameld, zelf opgezeten met smaak gerangschikt door den hoog wel geb. heer jhr. mr. L B- A. J. M. Verheijen, lid der provinciale staten van Noord brabant en der ridderschap van die provincie, lid en secre taris van bet bestuur der koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten en secretaris der gemeen!e 's Herto genbosch, die op aanzoek der sub-commissie aldaar dezen kunst en natuurschat wel voor een bepaalden tijd heeft willen afstaan om daarmede Nederland in Erankrijks hoofd stad le eeren. De Staats-courant bevat het verslag van den staat der Landhuishoudkundige school ie Groningen in het jaar 1854- De lessen zijn, zoo in het zomer-halfjaar (aan de boer derij der school te Haren nabij Groningen)als in het winter-halfjaar (in de stad Groningen)geregeld gehouden. Er waren in het zomer-halfjaar 19 in het wiuter-lialfjaar van 26 tot 31 leerlingen. Vier hunner, namelijk de heeren J. G. vanMierop, K. van der "Werf de WilligenP. van der Eist eiv W. C. L. C. Pickéhebben bij het verlaten der school in maart IS54 ten overstaan der onderwijzers en in tegenwoordigheid van het bestuur en der overige leerlingeneen examen afgelegd in de liiér onderwezene vakkenten gevolge waarvan hun een officieel diploma als landhuishoudkundige is uitgereikt. Sierlmieiuws. Ds. G. A, van der Elier te Oostcrwolde heeft voor het beroep naar Niemverkerk in Duiveland, en ds. G. B. van den Broek te Aarlanderveenvoor het beroep naar Schor-- penisse bedankt.. Marine, Met den 15 dezer is de luitenant ter zee 2de klasse C. A. B. D. Rijk op non-activiteit gesteld, en in diens plaats aan boord van Zr. Ms. wachtschip Ajax te Helle- voetsluis geplaatst de luitenant ter zee 2de klasse C. T. Hackstróh, thans non-actief. WerscïïnlllSesaille fljearïgfteia. Gedurende de maand januarij zijn over den hollandseheiv spoorweg vervoerd 57,649 personenen is ontvangen voor reizigers 53,659 en voor goederen 18,284. De Rij u-spoor weg heeft in de maand januarij opge- bragt aan reizigers 32,745, aan goederen enz. 14,172,06 totaal 46.917,06. Van 1S 48 tot en met 1854 is in den pruissischen staat aan electrische' telegrafen te koste gelegd eene som van 1,106,307 thalers. Nu reeds overtreft het bedrag der ont vangsten bet bedrag der kosten van aanleg. De Vereeniging voor volksvlijt te Amsterdam zal den 21 dezer hare 2de openbare vergadering houden. l'SaeE'asfiOoïaetea'staEsd t& 7 Eebruaïij 's avonds 11 me 30 gr. 8 u -'smorg. 8 29 n midsh - H-- -—- 34 - ,v 's avonds 11 27 9 u }s morg. 8 21 'smidd. 1 25 öuitÉitlanïrsclic ©tïDingen. BSng-el&nal. Londen 6 febrnarij. Het gel al der door de regering voor de' dienst des oorlogs afgehuurde koopvaardijschepen van alle soorten heeft 20.6, gezamenlijk van j305,888 tonnen bedragen. Daaronder zijn 105 zeilschepenvan welke de Hertfordshire, van 1,676 tonnen, het grootste is. De stoombooten zijn 101 in getal, van welke 66 door particulieren en 35 door gesubsidieerde maatschappijen geleverd zijn; 10 daarvan zijn van de Peninsular en Oriental maatschappij, 6 van de konink lijke mailstoomboot-maatschappij, 4 van die der vaart op Afrika, 12 van de maatschappij Gunard en 3 van die der Antilles. De grootste van deze is de reusachtige Himalaya, van 3,550 tonnen, en behoort thans tot de koninklijke marine. Sir Charles Napier heeft op het diner dat heden door den lord major werd gegeven eene toespraak gehouden waarin de admiraal erkende dat het aan de vloot onmoge lijk is geweest, met eenig goed gevolg Kronstadt aan t.e tas-- ten. 11 ij verklaarde dat hij in alles met de meeste voorzig- tigheid is le werk gegaanom niet nnodeloos menschen- levens op t.e offeren, hoewel de regering meer verlangde en op de vernieling van Swcaborg aandrong. Volgens telegrafisch berigt uit Londen van den 7 dezer was in geen der beide parlementslmizen den vorige» avond nog het einde der ministeriele crisis aangekondigd ofschoon door vele leden in hun ongeduld levendige interpellation dienaangaande aan de ministers werden gerigt. Lord Pal-- merston bevond zich den geheelen dag op het paleis te Windsor. Het was hem nog niet gelukt eene nieuwe com.- binatie tot stand te brengen. Volgens geruchten zgudeiL de Peelisten geweigerd hebben tot het bewind fan'Lprci Pal merston toe te treden. Volgens latere depeche berigt The morning chronicle het nog dien avond aan lord Palmerstou gelukt was £ïch' met de Peelis ten te verslaan en een krachtig "ministerie zamen te stellen. Onder het voorzitterschap van lord Pal merstou was lord Clarendon belast met het departement van buifenlandsche zakenGladstonefinanciënsir -T. Graham marinede heer Sidney Herbertbiuuenlandschc zaken of oorlog sir W. Moiesworthkoloniën. Lord Pan- mure had wegens redenen van gezondheid geweigerd in liet nieuwe kabinet te* treden en lord Grey had geweigerd, omdat hij eenige voorwaarden had gesteld welke men- ge meend had niet te mogen inwilligen»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1