MIDDELBURGSCHE N0, 13. gsdag 1835. ©itttmdcmirsrljr Deze courant verschijnt des Dingïdags, Donderdags en Zaturdags. Binnên deze gemeente en Ylis- singen gescliiedt de uitgave den avond te voren ten S ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 3, franco per post 3,40. De inzending van Advcrtentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs Tan gewone Advertentien is 33 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekeud-- makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regel daarboven 33 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling gescliiedt lcontant. ?fS.tt<3cSeiS3ïaa'g-9 ©55 Op deu 27 dezer hadden alhier de vroeger aangekon digde openbare aanbestedingen bij enkele inschrijving plaats van de volgende werken 1. De begrinding van 1237 ellen lengte van den westelijken jaagweg langs het kanaal ran Neuzenalsmede van den rijks-opril naar den Vlooswijk- polder; 2. Het herstel on onderhoud der rijks waterleidin gen ten westen en ten oosten van gemeld kanaalalsmede van de afsluitdijken in bet Axelsche gat en bij den Zwar ten- hoek S. Het inrigten van een rijweg bij de Axelsche sas sing en het herstel en onderhoud zoo van dien weg als van den grindweg van daar naar Axel4. Het doen ran eenige vernieuwingen en herstellingen aanmet het onderhoud van ^liet huis van verzekering te Middelburg. Al de voormelde onderhoudswerken loopende tot ultimo december 1857. Minste inschrijvers waren vcor liet eerste perceel de heer W. van Uije J.Jz. alhier, voor2756; voor het tweede de heer H. de Bruyne te Neuzen, voor 10,850 per jaar voor het derde de heer J. Kurviuk aldaar, voor 875 per jaar, en voor het vierde de heer G.Jeras alhier, voor/1784. Van wege het departement van koloniën is uit's Gra- venhage liet volgende medegedeeld: //Met de j ongste over- landpo9t is alhier aangekomen de kapitein-luitenant ter zee G. Eabius, die met het door hem gokommandeerde stoom schip Soembing Japan op den 26 octo'oer 11. heeft verla- teu. De genoemde hoofd-oilicier heeft alhier berigten aan- gebragtwaaruit blijkt, dat de door de nederlandsche regering aangewende pogingen het gunstig resultaat hebben opgele verd dat Nederlandin afwachting eener definitive regeliug van de zaak, de stellige verzekering heeft verkregen dat het in Japan nimmer voor andere volkeren zal achterstaanen dat voor de Nederlanders van nu af, behalve hunne vesti ging op Decima, ook de havens van Simoda en Hakodade zullen zijn opengesteld. De Soembing is, nadat de of ficiële mededeeling daarvan aan het opperhoofd op Decima was gedaan, oumiddelijk naar Java teruggekeerd, teneinde de tijding daarvan over te brengen. De gouverneur-generaal van Nedeflandsch Indie heeft de erlangde uitkomst van ge noegzaam gewigt geacht om den gemelden hoofd-officier met de overbrenging der daartoe betrekkelijke depêches her- waarto te belasten. Wij voegen hier met genoegen bij, dat de japansche regering bij deze gelegenheid de meeste toena dering en welwillendheid Jegens Nederland heeft betoond. Aan het opperhoofd op Decima, mr. J. Ii. Donker Curtius, heeft zij zelfs vereerende bewijzen geschonken van vertrou wen en hoogachtingen de kapitein-luitenant ter zee Ea- bius iieeff. bovendien van wege den keizer buitengewone blijken van onderscheidiug ontvangen." Op den 22 januarij jl. zijn door Z. M. op de gebrui kelijke wijze achtervolgens in een bijzonder gehoor outvan- gen prins Caraoja en daarna don Iiafaël Jabat, minister resident van Spanje te 's liage, ter overhandiging aan hoogstdenzelvc hunner geloofsbrieven, respeetivelijk als bui tengewoon gezant en gevolmagligd minister van Z. M. den sultan van Turkije en als minister-resident van Z. K. H. den hertog van Parma bij het nederlandsche hof. Volgens de laatst ontvangene rivierberigtcn heeft het jjs op den Neder-Rijn zich den 24 dezer te Arnhem vast gezet de Waal te Nijmegen was toen nog drijvende. Op dc Lek blijft het ijs vast; te Vreeswijk geschiedt de ovcr- togt met de pont en booten door een gemaakt slop. Op de Maas en Merwede is het ijs vastte Gorinchem geschiedt de passage met schietseliouwendoch is wegens de broos heid van het ijs zeer moeijelijk. Ook op den IJssel is het ijs vast; te Zutphen en Deventer zijn de schipbruggen wéder gelegd. Volgens telegrafisch berigt uit Keulen stond de Rijn aldaar den 26 dezer op 5 voet 7 duim. Aldaar vertoonde zich weinig drijfijs. Bovenwaarts zit het ijs op onder scheiden punten vast. Den 22 na den middag is men te Werkendam begonnen een pad over de Merwede te leggen op Hardinxvelddat den 23 reeds door enkele personen gepasseerd werd. Door gedurig begieten hoopte men het weldra zooslerkte hebben dat het ni.et alleen voor voetgangers maar ook voor voer tuigen toegankelijk zij. Donderdag had tc Rotterdam, op de vergadering van het rotterdamsch departement der nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid, de uitreiking plaats der eereblijken toegekend aan eenige aldaar woonachtige inzen ders op de te New-York gehoudene tentoonstelling van nijverheid; daarvan waren ter vergadering tegenwoordig de hear J. G. Grebe Jr., aan wien eene zilveren medailje, en de heer G. A. Beuker, aan wien een eervol getuigschrift is toegekend; terwijl aan deu heer A. Ellerman, die met eene bronzen medailje is bekroonden aan de heeren van Duura Verstevendien mede eervolle vermelding te beurt viel die stukken zullen worden toegezonden. De voorzitter, jhr. mr. 'D. R. Gevers Deynoot, liield aan de bekroonden eene toespraak. Onder de passagiers-goederen aan boord van de zoo noodlottig verongelukte Hendrika moet zich bevonden hebben een kistje waarin muzijk-instrumentenvioolsnaren en eenige boekwerkjes. Bij de instrumenten was eene fluit van waarde met zilver-en kicken. - Deze fluit werd in het begin dezer maand 0111 er eene kleine verandering aan te brengen gebragt bij haren vervaardiger, die niet weinig verbaasd was het instrument, dat hij wist aan boord van de Hendrika te zijn geweest, terug te zien. Van deze vreemde omstandigheid aangifte gedaan hebbende werd een onder zoek ingesteld en is daaruit gebleken dat liet bovengenoemde kistje op liet strand onder de gemeente Loosduincn is ge vonden,al waar het schijnt te zijn opengebroken en van de daarin gevonden voorwerpen beroofd; althans zoo veel is zeker dat een visscher te Scheveningen in het bezit is ge weest van de fluit, dat deze haar verkocht heeft voor een bagatel aan een koopmandie aldaar gewoon is van tijd tot tijd met negotie te komen, en dat deze laatste liet in strument weder heeft overgedaan aan een ander koopman, van wien de heer B., voornaam fluitist te 's Hage, het ge kocht heeft, die er eene verandering of herstelling by den instrumentmaker aan wilde laten brengen. De in deze zaak betrokken personen zijn reeds door den heer regter- coinmissaris gehoord. Even toevallig als de ontvreemding van de fluit ontdekt is, kunnen nog andere diefstallen op het strand gepleegd van voorwerpen, afkomstig van de Hendrika, aan' den dag komen, hetgeen wenschelijk zoude zijnten einde onder eene zekere klasse van mcnschen onder onze kustbewoners eenjgen afschrik to verwekken. Den 24 dezer is aan de hoogeschool te Utrecht be vorderd tot doctor Ju de verloskunde, dc heer -T. H. van der Meer Mohr, med. doctor te Goes, na verdediging van eenige quaestiones argument! obsietricii. By de regering is eene nadere kennisgeving ontvangen dat eene strenge blokkade der aan de Zwarte zee gelegene russische havensmet 1 iebruarij aanstaande, daadwerkelijk zal worden ingesteld. Door dc Nederlandsche handelmaatschappij zijn be vracht 8 schepen alsvoor Rotterdam 2voor Amsterdam 4 en voor Dordrecht 2. Men berigt dat de vergadering van de bisschoppen bij den aartsbisschop mgr. Zwijsenop den huize Gerra onder Haaren, hoofdzakelijk zou hebben gestrekt om tot een© gelijkvormige oplossing 'te komen van verschillende moeijelijkheden, waartoe dc nieuwe armenwet in sommige parochiën heeft aanleiding gegeven, en om tot een besluit te geraken hoedanig de in toekomst ten deze over liet alge meen zou behooren te worden gehandeld. Men verneemt dat de persoon van Cornelis Koning, die laatstelijk door het provinciaal geregtshof van Zuidhol- landter zake van vadermoordis veroordeeld tot de straffe des doodsniet in cassatie is gekomenmaar een rekwest om gratie aan deu koning ingediend heeft. Dezer dagen is het berigt 110. 3 van de kolonie Ne- derlandsck Mettray te Pujsseltbij Zutpheuaan de af- deelingen toegezonden. Daaruit blijkt dat de kolonie in zeer guustigeu toestand verkeert en ook de vereeniging in bloei is toegenomen. Volgens de overgelegde tabel telde de vereeniging op 1 januarij 1854 een algemeen departement en 31 afdeelingenbestaande uit 541 medestichters, 1798 leden en 240 begunstigersdie te zameu hadden bijgedra gen gedurende 1853 12,082,82 J; S3 kweekelingen waren door de afdeelingen in de kolonie geplaatstwier gedrag eene lofwaardige vermelding verdiendeterwijl men bij velen grooten vooruitgang ten goede heeft opgemerkt. De zevende familie-woningAnna Paulowna, heeft men te danken aan de liefdadigheid van Z. M. den koningdie daardoor een gedenkteeken wenscht te stichten ter eere zijner hoogge schatte en teerbeminde moeder. Door den heer dr. J. A. Lu'y- ken te Gendringen is eene som van/S000 beschikbaar ge steld tot de stichting van een bouwhuis waaraan groote behoefte bestondom daardoor tevens een aandenken te stichten aaii zijn' eenigen zoon en zijne gadewelk gebouw tot opschrift voeren zal: Pilfo unico af que u>:ori",r'cIat is //Ter gedachtenis van mijnen eenigen zoon en mijne gade." Overigens zijn nog van vele zijden geschenken van onder scheiden aard bij de kolonie ingekomen. 63e!»£<u>eG5aÉG2£;j<a5a ena ïjesSGauteaïo Z. M. heeft tot opperschenker bencemd graaf van Limburg Stirum, commissaris des koiiings in de provincie Gelderland, in plaats van den baron van den Bogaerde, onlangs overleden-- Bij 's konings besluit van 24 dezer zijn tot ridder der orde van den Nederlaudschen Leeuw benOemdde heeren mr. J. li. Donker Curtius, opperhoofd van den nederland sehen handel op Japan, enG.Pabius, kapitein-luitenant ter zee, laatst kommandant van 's rijks stoomschip Soembing- Bij Zr. Ms. besluiten van den 23 dezer zijn de navol gende officierenin gevolge hunne aanvragenop pensioen gesteld: 14. J. van derMey, kapitein by het 1steregement infanterie, ten bedrage van yiOSO; I. G. Smits, kapitein bij het 2de regement; infanterie, ten bedrage van ƒ900. Z. M. heeft bij bcs'uit van die zelfde dagteekening goed gevonden te benoemen: bij het wapen der infanterie, bij het regement grenadiers en jagers, lot Isten luitenant dc- 2de luitenants A.Tuckerman en 1'. G.Evers, van het korps bij het 1ste regement, tot. 1ste luitenant den 2den luitenant W. Val ter Jansüoon, van het instructie-bataillonbij het 2de regementtot kapitein van de 3de klasse den lsten luitenant J. Trip, van het korps; bij het 5de regement,. tot kapitein van de 3de klasseden lsten luitenant 11. Pfister,- van het algemeen depot van discipline; tot lsten luitenant den 2den luitenant J. R. A. Kuytenbrouwervan het Isle regement van het wapen; bij het 6de regement, tot lsten luitenant den 2den luitenant J. R. Steimnetz, van het korps. Bij Zr. Ms. besluit van 19 dezer is ingewilligd het -ver langen van den lieer J. J. Rochussenom te worden ont slagen van de betrekking van voorzitter der commissie belast met het afnemen van liet examen van li en die als attaché bij het nederlandsch corps diplomatique wenschen- in aanmerking te komen en is tevens gemeld voorzitter-- schap opgedragen aan den heer J. C. Baud, minister van staat,. Bij besluit van den 17 dezer heeft Z. M. goedgekeurd de be roeping tot predikant van de nederduitsch hervormde gemeente van Middelburg, op J. E. L. Abreseh, predikant te Alkmaar.-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1