MIDDELBÜRGSCHE COURANT, N°- Zaturdag 1855. 27 Januari] £?mncnlcmö$d]e ®tjöingm. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zatuvdags. Binnen deze gemeente en Vlis singen gesciiiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per 'drie maanden is 3franco per post 3,4-0. De inzending van Adverteutien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Adverteutien is 23 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekeiid- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon.' grootê letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Yoor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. JffMdieïllmirg-3© janiaaarij. Woensdag avond werd in de concertzaal alhier de aan gekondigde soiree littéraire gegeventen voordeele van de diftconie dér' nederduitsche hervormde gemeente. Onder scheidene sprekers lieten zich daarbij hooren, afgewisseld •door een goed uitgevoerd mannenkoor. Met genoegen vernemen wij dat deze loffelijke poging tot leiiigihg der armoede eene welverdiende ondersteuuing heeft gevondendaar de zuivere opbrengst 389 heeft bedragen- r— De collecte en inschrijving op laatstleden maandag, -terr behoeve der .nederduitsche hervormde diakonie alhier gehóudenheeft met enkele nog later ingekomen giften opge'bragt de zeer aanzienlijke, som van ƒ4516,2j3. Voor zeker écu. bewijs van de groote milddadigheid der gemeente, 'die biermede weder een schitterend blijk gaf van veel over te hébben voor hare minvermogende leden. Sedert' ons vorig no. is de aankomst der posten niet verbeterdop dit: oogenblik zijn wij wederom twee dagen ten .achter. Bij de kamer van kóóphandel en fabrieken alhier liggen ter inzageeen staat van verzouden katoenen stof- -fen naar Nederlandsch Indie, over de maand december; een exemplaar van de Börsenliallemet opgaaf van de scheepvaart-beweging'te'Hamb'uTg gedurende 1854 opgave van handel en scheepvaart in Groot-Briltanje en Ierland 185-1- De stoomboot de Schelde zal zicli waarschijnlijk door ijsgang op de Westersclielde verhinderd zien de reis van Vlissingen op Hoedekenskerke te volbrengen. De gewone vaart op Neuzen en Breskens zal echter nog op de aange kondigde uren plaats hebben. Volgens berigtén van 11. maandag waren de rivie ren den dag te voren over het geheel met drijf ijs over dekt. Op den IJssel zat hetzelve bij het Katerveer en te Kampen sedert den 20sten vast. Ook de Lek te Krimpen was sedert den nacht van 19 op 20 dezer digt en het ijs werd den 20sten door voetgangers gepasseerd. Op de Heusdensche Maas zat het ijs sedert den 18den vast. Het ijs voor Dordrecht zat vast en zeer opgeschoven, zoo zelfs dat de overtogt voor het oogenblik met ijsschou- wen bijna onmogelijk was. Aan het Papendrechtsche veer vras het even moeijelijk om over te komen, zoo dat zulks groote vertraging heeft veroorzaakt in de posten. Zondag middag heeft men lijnen overgebragt om daardoor des te beter over te komen. Men leest in liet Handelsblad liet volgende Wij zijn van goederhand geinformeerd dat de groote meerderheid der assuradeuren hier ter stede zich heeft ver- cenigd tot het vestigen van eene nationale inrigtiug tot expertise en classificatie van al de schepen welke onze havens bezoeken, en van d.e schepen voor de Oost-indie- sche vaart, die in de havens van Zuidholland en Zeeland te huis behooren. Het doel dier vereeniging is assuradeuren wekelijks to informeren van den toestand der schepen die zich in onze havens bevinden, en tevens ten behoeve der reedei-ijen cer tificaten van bevinding der schepen af te geven. Men berigt ons dat de certificaten tegen eene geringe vergoeding aan belanghebbenden zulien worden uitgereikt, en dat de nederlandselie handelmaatschappij voor hare be vrachtingen de aldus af te geven certificaten als geldig zal aannemen. //De ingestelde expertise is op 1 dezer in werking geko men terwijl eene commissie uit liet midden van assura deuren met de leiding der zaak is belast, bestaande uit de heeren HartsenLangerhuizenGulchervan Eeghen en Matthes. Terwijl tot experts te Amsterdam zijn aangesteld Hr W. Schokker en J. H. Schippers', en te Rotterdam B. L Martens. "Wij vernemen tevens met genoegen dat een gedeelte der rotterdamsche assuradeuren zich voorloopig aan de ver eeniging heeft aangesloten." De Amstefdamsche courant verneemt uit eene goede bron, dat maandag of dingsdag zal geleekend worden de conventie tussehen ons en het amerikaansehe gouverne ment waarbij consuls in onze koloniën worden toegelaten, en dat eerlang ook met andere staten dergelijke conventie zal worden' geteekend. Door de zorg van de heeren mr. J. L. G. Gregory, advocaat-generaal bij den hoogen raad der Nederlanden, en E. A. A. Gregory, luitenant ter zee der 1ste klasse, is on langs in de groote kerk te Doesburg een marmeren gedenk- teeken opgerigt tegen den pilaar boven de door hen ontdekte begraafplaats van den nederlandschen zeeheld Wenberich van Berchem, vice-admiraal van Holland en Wcst-Erieslaud. Vele bijzonderheden omtrent dezen lot nog toe bijna geheel onbekenden vlootvoogd zijn door den eerstgemelden bijeen verzameld, en hij stelt zich voor later eene volledige levens beschrijving van van Berchem liet licht te doen zien, waar toe hij in Nijbofls n Bijdragen voor vaderlandsche geschie denis en oudheidkunde" de medewerking van allen heeft in geroepen die in staat zijn nog iets meer mede te deel en dan reeds in dat tijdschrift, deel VIII, bladz. 273, deel IX, bladz. 5'! en deel X';~1wadz. 71", "door hem en den heer J. E. Oltmans is opgeteekend. Op een. voetstuk van zwart gepolijsteu hardsteen rust eene wit marmeren plaat met twee zwart marmeren konsoles, en op de daarboven liggende plint van wit marmer verheft zicli het eigenlijk gezegde gedenkteekenbestaande uit eene wit marmeren plaat met zwart marmeren lijst. Op deze laatste prijkten van boven een wit marmeren zandlooper en van onderen laurier- en eikentakken, door eene slang zamen gehouden, insgelijks van wit marmer. Op de plaats i9 een op van Berchem toepasselijk gedicht van den overijsselsclien predikant A. Mooneu uitgebeiteld, waarvan de letters ver guld zijn. Dit gedenkteeken is, volgens de teekening van den tweeden der genoemde heeren, door den steenhouwer Leveman te Doesburg vervaardigd. In de kosten is, behalve door de ontwerpers van liet denkbeeld, door Z. M. den koning en ÏÏH. KK. HH. de prinsen Hendrik en Erederik, alsmede door eenige voormalige en tegenwoordige ingezetenen van Doesburg voorzien geworden. Betreffende de grondslagen en regelen voor de ver taling van het Nieuwe Testament, ontworpen in de zamen- komst der benoemde medewerkers in april 1854, deelt de Provinciale Drentsche courant de volgende bijzonderheden mede //De hoofdstukken blijven, maar bij een voorgaand of volgend hoofdstuk zal men voegen wat daarvan onafschei delijk is de verzen blijven ookmet verbetering daar waar de zamenhang dat eisclit. Het aantal der verzen wordt vermeerderd noch verminderd en het. cijfer der afzonderlijke verzen blijft onveranderd. De verzen loopen door, maar elke nieuwe rede begint met een nieuwen regel. Eigen lijke inlasschingen van woorden, noodig lot regt verstand van den zinworden op eenigerwijze aangeduid (b. v. door[]). Alle onwelvoegelijke en onkiesche uitdrukkingen, alsmede zulke die aanleiding geven tot spotternij zullen in de vertaling zoo veel mogelijk worden vermeden. Taal en spelling van Siegenbeek worden gevolgdbe houdens de latere zorg als het werk wordt herzien daar aan door één of meer bevoegde taalgeleerden te besteden. De schriften des Nieuwen Testaments worden verdeeld in 4 gedeeltenen elk gedeelte opgedragen aan een drie tal geleerdenbestaande uit: a. de heeren Blom Har ting en Prins; b. de heeren Kist, Niermeijer en Scholtende heeren Par eauSpijker ;en' Vissering en d. cle heeren Hof stede de Groot, van Herwerden en Muurling. Dc hoog leeraar van Hengel is algemeen adviseur. Van elk drietal is een weder als vertaler eu de beide anderen als .adviseurs of coadjutoren werkzaam. De revisie voor de eenparigheid en zuiverheid der neder duitsche taal wordt opgedragen aan dr.. de Jagergead- sisteerd door professor des Amorie van der Hoeven. Binnen twee jaren zal het werk der vertaling zoo mogelijk gereed zijndan volgt cle revisie en eindelijk de taairevisie." HBeEsoemiirag'eHi era HBeslaaStera» Door Z. M. is benoemd tot regter in de arrondissements- regtbank te Zierikzc-e, mr. J. P. van der Bilt, thans kan- tonregter te Tholen. Bij besluit van den 22 dezer heeft Z. M. goedgevonden met ingang van ljanuarij te benoementot hoofcl-ingenieurs der tweede klasse bij den waterstaat, de ingenieurs van cle eerste klasse P. Koek en jhr. J. Orlt van Schonauwen. Z. M. heeft den prnissischen generaal-majoor Kaiser, 'boncls-kommanclant der vesting Luxemburg, benoemd tot ridder der orde van de Eikenkroou met de sier. EiwnBstera era wetemseïiapjpera. Den 16 dezer is op het observatorium te Berlijn door den heer Wimiecke eene nieuwe komeet ontdekt, in liet sterre- beeld de Hydra. Haar licht is zeer zwak en zal derhalve slechts korten tijd waargenomen kunnen worden. Den IS dezer heeft er le Botterdam een luisterrijk concert plaats gehad ter viering van het 25jarig bestaan van het concert Eruditie Musica, waarop de beroemde solisten mevr. Clara Schuman-WieckH. Saloman-Nissen en de heer II. Yieuxtemps optraden. In de pauze trad de burgemeester J. E. Hoffman open bood uit naam van eenige vereerders der toonkunst de heeren Tours een zilver theeserviesGans een gouden horologie en den orcliestdi- rekteur Hutschenruyter eene juweelen doekspeld ten ge schenke aan. BierlsnierawSff Wij vernemen dat ds. J. J. van Toorenenbergen te Vlis singen, het beroep naar de hervormde gemeente te Hilver sum heeft aangenomen. Te Nieuwerkerlc in Duiveland is tot predikant beroe pen ds. G. A. van der Elier, tliaus te Oosterwolde. Deu 1 januarij jl. bedroeg het getal candidaten', toe gelaten tot de heilige dienst in de ned. herv. kerk106.. van welke 5 door cle waalsche commisssie zijn toegelaten. Van die candidaten zijn thans 6 in dienst der kerk als hulp predikers werk zaam Sedert 1 julij jl. bedroeg het getal candidaten 99 den 1 October jl. 116. Gedurende het laatste halfjaar zijn er 27 candidaten tot predikant beroepen en is er 1 overleden. Vóór de voorjaars-examens door de provinciale kerkbe sturen kunnen er nog een 2Gial candidaten in vacante plaatsen als predikant benoemd worden,, zoo dat het getal kan dalen tot ruim 80. In 1835 nu 20 jaren geleden waren er over de 250 candidaten, sedert welken tijd hst getal langzaam gedaald is. Marine, Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, koramandant kapi tein-luitenant ter zee Spanjaard, is den 19 dezer ter reeder van ïïellevoetsluis gearriveerd, komende laatst van Vlis singen; gemeld schip heeft aldaar eenige goederen voor 's rijks werf te lossen en vertrekt dan met manschappen naar het Nieuwediep. Het menigvuldige drijfijs maakt de reede onveilig, ten gevolge waarvan het schip den volgenden mor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1