PIDDELBURGSCHE COURANT. Donderdag 1835. 23 Januarij. N0- 11. Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- siugen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. De abonnementsprijs per drie maanden is 8, franco per post 3,10. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan HuwelijksGeboorte of Doodbekend- makingen enz-, van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. 2tan!i0ttötjjmprt A amUa e t e dl 5 ra g- leveraneie van Remontpaarden. De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland maakt bekend, dat op den 5 februarij aanstaande, des mid dags ten 12 ure, te Zutphen, 's GravenhageHaarlem, DeventerTilburgUtrecht en Legden zal worden overge gaan tot de openbare aanbesteding der levering van Remont paarden voor de Kavallerie en Artillerie van liet Leger dat een derde gedeelte der te leveren Paarden van inland- schen oorsprong moet zijndat de besteding bij de korpsen niet bij loten.of partijen, maar voor het getal in eens zal geschieden, en dat de voorwaarden van aanbesteding voor de gegadigden ter lezing liggenonder anderen ter provin ciale Griffie van Zeelandalwaar ook inlichtingen omtrent de getalen der voor elk korps te leveren Paarden kunnen worden verkregen. Middelburg, den 20 januarij 1855. De Commissaris des Konings voornoemd YAN TETS. öinncnlanïiSiclje Sijïmtgnt. Midutellsuarg- 9 jamaa.jaip5jo Gisteren nacht omstreeks 12£ ure ontstond er brand in den stoom gort- en pelmolen in de seisstraat alhier. De 1ste luitenant van Alphen de Veer van het 1ste bataillon 4de regement infanteriedie met zijne manschap pen als daartoe voor vast bestemdonmiddelijk de spuit A afhaalde, was het eerst op de plaats aanwezig; weldra kwamen meerdere spuiten in werkingwaarvan het perso neel zijnen ijver betoondedoch de brand nam des niette genstaande zoo spoedig en zoo hevig toe dat ten 24 ure het fabriekgebouw instortte. Gepaste maatregelen werden genomen door de beide heeren wethouders en den heer garnlzoens-kommandant geassisteerd door de brandmeestersden commissaris van policiegemeente-architect enz.terwijl een aantal jonge lingen uit het burger weeshuis onder leiding van een der regenten, dl'. L. J. de Marree, zich zeer verdienstelijk maakten. Het piket der schutterij was mede aanwezig en ver leende zijne hulp tot handhaving der goede orde, waartoe vooral door het alhier garnizoen houdend bataillon zulke uitmuntende diensten werden bewezen. Door de onverschrokkenheid van den machinist, aan wien het gelukte zich door een gedeelte van liet brandende ge bouw heen te begeven om de kraan van den met water gevulden stoomketel te openen, is een oogenschijnlijk ge vaar het springen van dien ketelvoorkomenwaardoor zeker menig menschenleven is gespaard gebleven. Het fabriekgebouw is totaal afgebrand doch de belendende gebouwen hebben geen schade geleden. Ten 5 ure was men den brand meester en werden den heer van Alphen de Yeer en de militairen dooreen der wethouders en den eigenaar den zoo zeer verdienden lof toegebragt voor hunnen voortreffelijken ijver en onvermoeide hulp. Ten 5 j ure zijn het garnizoen en het piket der schutterij ingeruktterwijl nog twee brandspuiten op de plaats aan- wèzig bleven. Alleen een gedeelte van het fabriekgebouw was tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van dit onheil is on bekend. De vernieling dier fabriek is voor deze gemeente een groot verliesdaar velen daardoor van zekere voordeelen en enkelen van een vast inkomen verstoken zijn. De vertraging in de aaukomst der posten is sedert ons vorig noinmer nog belangrijk toegenomen. De toen ont brekende postpaketten van Noordholland en Utrecht (bo- hoorende bij de in den regel zaturdag namiddag verwachte) zijn eerst in den nacht van maandag op dingsdag aangeko men terwijl de post van zondag namiddag slechts gisteren omstreeks vier ure des namiddags is gearriveerd. Op dit oogenblilc zijn wij dus twee dagen ten achteren, en de gisteren aanhoudend gevallen sneeuw geeft ous voor eerst geene hoop op verbetering. Door den commissaris des konings in Aï provincie Zeeland zijn voor het jaar 1S55 dezittingen van den militie raad bepaald als volgt: 1ste zitting op den" 12 februarij; 2de op den 26 maart; 3de op den 11 april, en 4de op den 28 april aanstaande. Op de vergadering van ingelanden der watering Hein- kenszandgehouden op laatstleden maandagis tot ontvan ger-griffier, ten gevolge van het overlijden van den heer L. de Eouw Jz., benoemd de heer mr. A. E. van Dishoeck notaris te Heinkenszand. Uit vele plaatsen meldt men dat de rivieren met. drijfijs bedekt en dat overal de .schipbruggen weggenomen zijn. De stoombootvaart op de rivieren heeft schier geheel opgehouden. De venlosche boot, die hare reis naar Rotterdam den IS dezer reeds had ondefnomeubragt liet slechts tot Gorinchem en is toen wegens het vele drijfijs naar Venlo terng gekeerd. Yan Rotterdam zijn intusschen den 20 dezer nog twee engelsche stoombooten afgevarenin weerwil de rivier geheeL met drijfijs bezet en bijua geen blank water te zien was; het waren de Swanlaud, gezagv. Cross, en Ocean Queen, gezagv. Earr. De minister van oorlog heeft nog uitspraak gedaan omtrent zes andere kadetten der koninklijke akademie voor de zee- en landmagt, die mede ten gevolge van de onlangs plaats gehad hebbende ongeregeldheden tot hooge discipli naire straffen waren voorgedragen, en wel dat deze streng zullen worden gesurveilleerd tot den tijd van vaeantie, als wanneer naar hun gedrag zal worden geoordeeld of zij van de besteuide zes weken verlof in den vaean tie tijd geheel of gedeeltelijk zullen verstoken worden. Indien overigens de gestraften zich onberispelijk gedragen zal de uitgesproken straf nog geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingetrokken. Tot vergoeding van liet door de oproerige jongelingen vernielde zullen allen moeten bijdragenen wel in die mate dat het zakgeld voor hen van een gulden op 25 cent per week is teruggebragt. Wij vernemen dat door de directie der nederlandsche handelmaatschappij eeue eigenaardige en schoone bijdrage voor de parijsche wereld-tentoonstelling wordt in gereedheid gebragt.. Zij bestaat in eene soort van trofée, waarop in schilderachtige wijze zullen zijn gerangschikt monsters van al de voortbrengselen onzer O. I. bezittingenvoor zoo ver die door gemelde maatschappij overgebragt worden. Zij die deze soort van trofee gezien hebben, roemen zeer de rang schikking der onderscheidene voorwerpen en het schilder achtig aanzien van het geheel. Aan den hoofd-commissaris- van policie te Rotterdam is onder dagteekening Parijs 9 jtfhuarij jl„ door den heer A. G. Brade, burgerlijk ingenieur aldaar, mededeeling ge daan dat hem op den 23 dezer te Londenin een hotel garni, no. 30 Upped Gharlottestreet Teitzroy-square gelo geerd zijnde, al zijne kleederen enz., onder anderen eene beurs met 650 francs aan franseh goud, door openbreken van zijn koffer werden ontstolenvele vermoedens vielen op een Hollander in het zelfde huis gelogeerdwelke op gaf le, zijn Willem van de Yen van j Rotterdamvroeger aldaar in betrekking onder anderen op het kantoor van den gepensioneerden luit.-kolonel militie-commissaris Goel.z. Daar zich onder de gestolene goederen ook het in het jaar 1848 te 's Hage aan den heer Brade op zijnen naam (Abra ham Gerard Brade) uitgegeven en sedert steeds jaarlijks door de nederlandsche ambassade te Parijs geviseerd pas poort bevondzoo kan dit welligt aanleiding geven om den dader op het spoor te komen. Mogt zich dus iemand van liet bedoelde paspoort op de eene of andere wijze bedienen, zoo worden de ambtenaren van justitie en policie verzocht den houder te arresteren, cn hiervan dadelijk mededeeling te doen aan gezegden hoofd commissaris van policie, alsmede aan den minister van j ustitie. 03 ecu ©earn. 5 se seen era 'Bpeslaa54emo Bij besluit van den 19 dezer heeft Z. M. goedgevonden te benoementot gezworen bij den polder Ellewouts- dijlc e. a. den heer D. Looy Jzn.; tot gezworen bij den nieuwen Neuzenpolderden heer J". Lenzen;, in het bestuur van den nieuwen polder liggende voor de polders Louisa Nieuw-KieldrechtWillem Hendrik en Melo, tot dijk graaf den heer P. Lemsen en tot gezworen den heer A. Bogaert. Bij besluit van de zelfde dagteekening heeft Z. M. goed gevonden, ten gevolge van het overlijden van R. J. baron van Heeckeren van de Wiersse, in leven kommaudeur der duitsche orde Balye van Utrecht te vergunnen de op klimming. der kommandeurs en van den eersten jonkheer in gemelde orde, welke ten gevolge van genoemd overlijden kan plaats hebbenen te agreëren de opklimming van H. R. W. baron van Goltstein van Oldernallertot jongsten. kommandeur. Tot vervulling der vacature van de predikantsplaats in de hervormde gemeente le Sehoonrewoerd (Zuidholland) zijnde eene koninklijke collatie, is, overeenkomstig de keuze gedaan door de leden des kerkeraads mitsgaders kerkvoog den en notabelenuit eene door liet departement voor de zaken der hervormde eerediens-t enz, opgegevene nominatie bij koninklijk besluit van den 13 dezer de beroeping uit- gebragt op den heer II. Timmer Westerouën van Meeteren, predikant te Zegveld. Mrarastera era weterascliappera. Den 19 dezer werd in het vereenigings-gebonw der konink lijke nederlandsche yacht-club eene openbare vergadering gehoudendoor de commissie tot bevordering van het onderzoek naar de verschijnselen op den oceaan. Zij werd bijgewoond door een aantal kapiteins en andere zeelieden, particulierenbelangstellenden enz. Nadat de voorzitterde heer Joost van Vollenhoven.de vergadering had geopend, deelde hij mede dat in den loop- van het afgeloopen jaar zich 38 gezagvoerders aan de com missie- aangesloten en tot het doen der waarnemingen ver bonden hadden. Na vervolgens gewezen te- hebben op de moeijelijkhedenwaarmode de commissie sedert haar ont staan. te kampen had en die onder anderen bestonden ins het l'eeren kennen van hare eigene'werkzaamheden, schetste spreker de verhouding der commissie tot de koninklijke nederlandsche yacht-club,.aan welke instelling het ontstaan der' commissie zelve te danken was; Nu- de zaak. zich ge noegzaam ontwikkeld heeft, is er da-rj ook een reglement tot stand gekomen waarbij de verhouding van beide in stellingen wordt geregeld. De koninklijke nederlandsche vacht-club geeft lokalen en subsidie, de commissie daaren tegen afschriften der gedane waarnemingen en uitkomsten, terwijl twee leden van den raad der koninklijke'nederlandsche' yaeht-club in de commissie zitting zullen hebben. Het hoofddoelzeide spreker, en daarop drukte hij "bij zonder, is praktisch nut te' verkrijgenomdat onze scheep vaart met die van andere' natiën moet eoneurrerem. Hij

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1