MIDDELBURGSCHE COURANT. 20 Janiiarij. N- 9. Zaturdag 1855» Deze courant verschijnt ties Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Vlis- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 «re. De abonnementsprijs per drie maandeö is 8franco per post 3,40. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgensop den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- nakingen enz., van één tot zes regels f 1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. JUtnkonhUjtttQeit Aanbesteding-. Op Zaturdag den 27 Januarij 1S55des voormiddags ten II ure, zal, onder nadere goedkeuring, door den Commis saris des Konings] in?de Provincie [Zeeland, of bij zijne afwezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Sla- ten en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den "Water staat in het Elfde Districtaan bet Lokaal van het Provin ciaal Bestuur te Middelburg worden aanbesteed 1. Het verbeteren door Begrindingover 1237 El lengte aan| de zijde van Neuzenvan den westelijken Jaag- weg langs het Kanaal van gezegde Stad naar Gent f alsmede van den Rijks Opril naar den Vlooswijkpol- der; met bijlevering der benoodigde Materialen. 2. Het onderhoud en herstel der Rijks Waterleidingen bewesten en beoosten het Kanaal van Neuzenals mede van de Afsluitdijken in het Axelsche Gat bij Sluiskil endoor de voormalige Geul derZwarlenhoek- sclie Sluis, aanvangende met den dag der goedkeuring van dc Besteding- en eindigende op den laatsten De cember 1857. 3. Het iurigten van eencn Rijweg bezuiden dc gewezen Sluiswachterswoning aan de Axelsche Sassing, als mede het onderhoud en herstel zoo van gezegden Weg als van de Grindbaan tusschen de Stad Axel en de Losplaats aan voormelde Sassing, ingaande met den dag der goedkeuring van de Besteding en eindigende den laatsten December 1857daaronder begrepen de leverantie van alle vereischte Bouwstoffen. Deze Aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. De Bestekken lip gen ter lezing aan het Lokaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zakenaan dat van het Pro vinciaal Bestuur van Zeeland te Middelburg en op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden. Zullende vier dagen voor de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaanen voorts nadere infor- xnatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Middelburgen wijders bij den Ingenieur J. DIRKS te Neuzen. De Minister van Binnenlandsche Zaken, YAN REENEN. jfflMISTIEMlE MI jnUSTTSTSaD. Provincie SBeel»M«S. AAMESTEBISGo Op Zaturdag den 27 Januarij 1855des voormiddags ten 11 ure, zal, onder nadere goedkeuring, door den Com missaris des Konings in de provincie Zeeland, of bij zijne afwezigheid door een der Leden van Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur in het 11de District van den Waterstaataan liet lokaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, worden aanbesteed: Eenige vernieuwingen en herstellingen aan, benevens liet gewoon dagelijksch onderhoud van het Iiuis van Burgerlijke fem Militaire Verzekeriug te Middelburg, over 1855, 1856 en 1857, te rekenen van de goedkeuring der Aanbesteding af. De Aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. Het bestek zal ter lezing liggen aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur en in het Huis van Verzekeriug voornoemd. Vier dagen vóór de Besteding zal de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, telkens des voormiddags van 9 tot 12 ure, en zuilen voorts nadere informatien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur BEIJERINCK, te Middel burg, en bij den Ingenieur LEBRET aldaar. Middelburg, den 17' Januarij 1855. De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland, YAN TETS. ömnmlanüsrljc Maddeifotair™-«Bamuarij. Volgens alhier ontvangen telegrafisch berigt is de rivier de MaaB bereids zoodanig gevuld met drijfijs, dat het stoom- jagt van Rotterdam naar. Middelburg heden niet kan afkomen. Den 18 dezer stond voor de arrondisseinents-regt- bank alhier te regt B. J. li., tapper en winkelier te M. beklaagd van te hebben getracht twee ambtenaren bij de plaatselijke belastingen om te koppen, ten einde van hunne bevinding geene aangifte te doen of proces-verbaal op te maken en hem het aangehaalde terug te gevenhun daar toe aanbiedende 4 rijksdaalders. Op grond dat niet is gebleken dat de beklaagde aan de ambtenaren hetzij geldhetzij jenever heeft aangeboden ten einde eenige der frauduleus ingevoerde jenever terug te bekomen, doch wel ten einde zij het door hem bedre- vene buiten gevolg of aangifte zouden laten, en mitsdien de beklaagde niet heeft getracht de ambtenaren om te koopen om van hen iets te verkrijgenmaar alleen opdat zij zich zouden onthouden van iets te doen 't geen hun pligt medebrengt, tegen welk feit geen straf is bedreigd, heeft de regtbank hem mitsdien ontslagen van [alle regls- vervolging. Op den 16 dezer is door een onbekende aan regenten over de godshuizen alhier, voor het burger-weeshuistoe gezonden eene gift van 1000, om ten name van dat ge sticht te worden aangelegd. Wij voldoen gaarne aan het ons gedane verzoek om van deze edele daad openbare melding te maken. Aan de hoogeschool te Utrecht is den 16 dezer be vorderd tot doctor iu de regten de heer jhr. P. D. van Cit- tersjr. van Middelburg, met theses. Uit Ylissingen wordt ons van gisteren geschreven n Gisteren avond heeft in de bovenzaal der sociëteit La belle alliance eene voorstelling plaats gehad van het be kende kunsthondje //Lelie," toebehoorende aan den heer van Straalen. Een uitgelezen publiek stond verwonderd over de zeldzame bedrevenheid van het, beestje om zijne gedresseerdheid te toonen in het aanwijzen van domino- steenen en kaarten bij de spelen, die een der aanwezige officieren met hem deed. In den leermeester is eene zeld zame geduldsoefening te prijzen." Ook alhier heeft de heer van Straalen in onderschei dene sociëteiten en koffijhuizen eenige voorstellingen gege ven, die met bijzonder welgevallen bijgewoond en druk bezocht werden. Zekere M. K., arbeider te Ellewoutsdijkverdacht van diefstal uit eene schuur van den landbouwer M., had zich door de vlugt aan de nasporingen der justitie onttrokken, doch is dingsdag avond oudekt en aangehouden. Reeds sedert lang werden onder die gemeente van tijd tot tijd dief stallen van graan opgemerkt, zonder dat het mogt gelukken de daders te ontdekken. De laatste maal schijnen de die ven echter door eenig gerucht te zijn verschrikt, waardoor zij een paar schoenen hebben achtergelaten, hetgeen aanlei ding heeft gegeven om den vermoedelijken dader op het spoor te komen. Men veronderstelt dat hij echter bij deze diefstallen nog medepligtigen had. Men schrijft ons onder dagteekening van den 17 dezer uit Goes u Tot 'deurwaarder bij de arrondissements-regtbank alhier zijn voorgedragen de heeren J. C. A. Vermande enl. Polder man van Heiiikenszanden D. C. Reeilaer alhier. De arbeider Pieter Sinke alhier heden voormiddag van den zaagmolen eenig zaagsel willende halen en zich daartoe in den put onder de zaag begeven hebbende, rigtte zich te ver opwaardoor hij aan den voorarm eene belangrijke wond bekwam. Hij is naar het gasthuis vervoerd en men twijfelt zeer aan het behoud van den arm." Wij hebben vroeger berigt dat door de kamer van koophandel eii fabrieken te Rotterdam eenige deskundigen waren uitgenoodigd ombij het bekende verschil van gevoe len over de wenschelijkheid om een vuurschip op den ban jert. te plaatsen, een gemotiveerd advies, zoo daarover als over de vraag welke andere maatregelen tot verbetering der herkennings-teekenen onzer zeegaten zouden kunnen geno men v/ordenuit te brengen, liet rapport dier deskundigen, (zijnde dc heeren B. J. Martens, A. van Wijle Jurriaause, J. Day, P. J. van Emmerik en D. Keus) is thans bij de kamer ontvangen en luidt bepaaldelijk ten gunste van den genoemden maatregel, terwijl nog- verschillende andere van minderen omvang worden opgegeven. De kamer van koop handel heeft hiervan, door tusschenkomst van den commis saris des konings, mededeeling gedaan aan den minister van marine en aangedrongen dat onverwijld tot de uitvoe ring worde overgegaan. Vvrij vernemen dat ter bevordering dezer aangelegenheid te gelijker tijd door de kamer de noodige stappen bij den minister van koloniën gedaan zijn, die we gens de bemoeijingen van zijn departement zoo zeer belang heeft de wenschen des handels ten deze te ondersteunen. De nederlandsche stoomboot Hollander is den 16 bij gunstige gelegenheid van Rotterdam naar Engeland gestoomd, om van daar met provision enz. naar het oorlogstooneel te stevenen. EBesaoeEEfiiBig-eini esa UBeslanStesnio Bij koninklijk besluit van den 30 december 1S54 is aan den gepensioneerden luitenant-kolonel der infanterie van het leger in Oost-ïndie E. E. Neuhaus vergunning ver leend tot het aannemen en dragen van de versierselen als officier van het Legioen van Eer, hem door Z. M. den keizer der Branschen geschonken. Bij besluit van den 30 december laatstl. heeft het Z. M. behaagd onder anderen te benoemen tot militair lid van den militieraad in dit gewest den luit.-kolonel P. Pistorius alhier. Bij koninklijk besluit van den 13 dezer zijn benoemd tot commies der posterijen van de 3de klasse de heer T. Ho ij er thans "surnumerair bij dat vak tot surnumerairs bij het vak der posterijende heeren P. E. de Erederiei te Deventer, G. B. Penning te Zutphen, P. H. A. Slieher te Ylissingen en li. A. Thoonsen te Venlo. Bij besluit van 15 januarij heeft Z. M. goedgevonden 1. aan den heer Th. van Uije Pieterse, op zijn verzoek, eer vol ontslag te verleenen als auditeur bij den schuttersraad der dienstdoende schutterij te Ylissingen2. tot auditeur bij dien schuttersraad te benoemen den heer D. Bagg. Bij Zr. Ms. besluit van den 12 dezer is de lieer J. T. de Smidt erkend ais vice-consul van Belgie te Neuzen. Z. M. heeft bij onderscheidene dezer dagen genomen be sluiten goedgevonden1. te benoemen bij het personeel van de geneeskundige dienst der landmagt, tot officier van gezondheid der 2de klasse de officieren van gezondheid der 3de klasse A. N. Vorstman en B. G. van der Hegge Zijnen van gemeld personeel; bij de geneeskundige dienst der landmagt in Oost-Indie, tot officier van gezondheid der 3de klasse de heer C. B. W. Hunnius, en 2. aan den gepen sioneerden luitenant-kolonel A^C. J. M. den Beer Poortugael laatstelijk behoord hebbende tot het 3de regemerit vesting artilleriehet voortdurend dragen tc vergunnen van.de activiteits-uuiform van het wapen der artillerie.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1