MIDDELBlRGSCHE C 0 U R A N T. N°- 8. 1835. 18 Januarij. ömnmlcmirsclje ©tjimtgm. Deze courant verschijnt des Diugsdags, Donderdags en Zaturdags. Binnen deze gemeente en Ylis- De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regelvan Huwelijks, Geboorte of Doodbekend- singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure. makingen enz., van één tot zes regels 1,50, voor eiken regei daarboven 22 cent. De abonnementsprijs per drie maanden is 5franco per post 3,4-0. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave, j "Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald.' De betaling geschiedt kontant. MadMelltoMFg- -Saxatnaa-njo Dezer dagen is door het hoofdbestuur der Zeeuwsche i maatschappij van landbouw aan de leden toegezonden eenige mededeelingen van den heer C. Piersseus te Hulst, omtrent eene door hem genomene proeve met het droog leggen van gronden door middel van buizen. Wij -stellen óns voor, uit hoofde van het nut dat zeker ook in onze provincie van het draineren te trekken isin een volgend no mm er zoo al niet de geheele brochure dan toch den hoofdzalcelijken inhoud er van mede te deelen. Yolgens een van de britsche post-admiuistratie ontvan gen berigt, is de dienst van eene der beide maandelijksche pakketbooten van Point de Galle op Ceylon over Penang en Singapore naar Honkong en Sanghaï in China en vice versa bepaaldelijk de dienst' welke in verband staatmet den indischen Undpost, welke in de tweede helft van elke maand uit Europa vertrekt, voorloopig gestaakt geworden. Het gevolg daarvan is dat er voortaan alleen naar de plaatsen in Britsch Indie, welke op het schiereiland aan deze zijde van den Ganges zijn gelegen, bepaaldeLïjk naar Bengalen en naar Ceylon zelf twee malen in cle maand gelijk tot dus verre brieyen kunnen worden verzonden. Naar de verder gele gene britsche bezittingen, zoo als Penang en Singapore als ook naar China kan de verzending slechts geschieden met den post welke in de eerste helft der maand vertrekt. Dit is mede van toepassing op de brieven bestemd voor de nederlandsche bezittingen Iiiouw, Palembang en Banka, waarvan de verzending buiten de nederlandsche geslotene brievenmaal geschiedt. Naar de overige gedeelten van Neder- landsch Indie, bepaaldelijk naar Java, zal er gelegenheid tot verzending twee malen in de maand blijven bestaan dat is met den post van de eerste helft van de maandte beginnen met de eerst-vertrekkende, zal naar Point de Galle op Ceylon worden gezondenom van daar met de eerste gelegenheid de plaats harer bestemming te bereiken; doch de tijd der overkomst is onzeker. De vorenstaande bepa lingen zijn van toepassing op alle verzendingen met den indischen landpost, om het even of dezelve over Southampton dan wei over Triest of over Marseille plaats vinden. Als eene merkwaardige bijzonderheid deelen wij mede dat in den Haarlemmermeer-polder bereids de eerste boter én kaas is vervaardigd. Op den grond van den heer Cor nelia Yis, houtkooper te Zaandijk, waarvan hij bij de eerste veiling van gronden in dien polder eigenaar is geworden en waar zich thans de bloeijende bouwhoeve "Welgelegen, onder de gemeente Houtrijk en Polanenbevindt, wordt voortreffelijke haver verbouwdmet wier stroo de nijvere landman het vee voerde dat hem de twee voorwerpen le verde, van de vroegste tijden sedert het bestaan onzes lauds de hartader van de welvaart dezer gewestende roem van den vaderlandschen landbouw. De heer Cornells Yis kwam op het eigenaardig en tevens loffelijk denkbeeld, de eerste lingen der boter- en kaas-opbrengst in meergenoemden pol der ais geschenk aan te bieden aan Z. M. onzen geëer- biedigden koning en aan hoogstdeszelfs vertegenwoordiger in dit gewest. De vorst en de staatsraad-commissaris des konings ontvingen ieder een keurige noord-ho 1 landsclie kaast in een mahoniehouten kistjebenevens eenige schaapjes fijne boter, beide gemaakt door den heer Albert Vis, des 'eigenaars zoon en op Welgelegen woonachtig; en zoo wel van Z. M. als van hoogstdeszelfs commissaris mogt de heer Yis eene schriftelijke dankbetuiging ontvangenwaarin in de meest vleijende bewoordingen hunne tevredenheid werd kenbaar gemaakt over het blijk van achting en hulde des schenkers. (Amst. ct.) Het hoofdbestuur der vereeniging het Metalen ICruiè heeft de volgende bepalingen vastgesteldter mededinging naar een ontwerp van een gedenkteeken gewijd aan den volksgeest en het leger van Nederland, in de jaren 1830 en 1831. Tot oprigtingsplaats van het gedenkteeken wordt aangewezen het damplein te Amsterdam. Vorm en grondstof van het gedenkteeken worden ge heel aan de keuze van den kunstenaar overgelaten. Zonder dat zulks^ als een bepaald vereischte wordt gesteld, zal het ontwerp kunnen bestaan in eene fonteinin ver band met de duinwaterleiding, met of zonder gasverlichting. Bij nagenoeg gelijke verdiensten zal echter aan eene fontein de voorkeur worden gegeven. De bekrooning geschiedt door het hoofdbestuur namens den koning. De belooning bestaat in eene groote gouden medaille en een getuigschrift voor het naast daaraan bij komende ontwerp. Alleen nederlandsche kunstenaars worden ter mededinging uitgenoodigd. Wij lezen in het Goudsch kronijkskeals uit Amerika geschrevende twee volgende berigten De zaak van kapitein Gibson zal nu langzamerhand haar beslag krijgen. Eergisteren, 21 december, werd de cor respondentie daarover tusschen het nederlandsche en ameri- kaansche gouvernement in het huis der afgevaardigden overgelegd. Eender afgevaardigden mr. Ow merkte bij die gelegenheid aandat alle diplomatieke negótiatien in die zaak niets vennogtenen dat hij daarom wenschte dat het com- mitë. voor de buitenlandschs zaken dit onderwerp spoedig in ernstige overweging mogtmemen en daarover rapporteren. Uit eene zeer goede broir-heb ik evenwel vernomen, dat dit rapport ten nadeele van Gibson zal uitvallen en dat men tot de conclusie zal komen dat hij geene ondersteuning ver dient. De moraliteit van Gibson is maar al te goeden vooral in New-York bekend, waar hij nooit rekeningen ver antwoording heeft gedaan van het schipwaarmede hij naar Oost-Indie ging en dat hij aldaar verkocht of zocht te ver- koopen. Maar behalve dit zegt de amerikaansche minister in China, mr. Marshall, in een zijner rapporten, 't welk ik in druk gelezen heb: //ik heb de papieren gelezen, mij door kapitein Gibson gegeven en indien zijne hand het niet heeft uitgevoerd, dan heeft hij in zijn hart een ontwerp gesmeed, zeer strafwaardig (reprehensible) in een en amerikaanschen burger." De .Leydsehe couranthet eenige blad dat hare lezers met de maandelijksche opbrengst van de plaatselijke be lastingen dier gemeente bekend maakt, geeft in haar nommer van den 12 dezer een vergelijkenden staat dier opbrengst over de jaren 1S53 en 1851-, en van de raming der inkomsten op de begrooting. Die staat levert een krachtig bewijs voor de herhaaldelijk op den voorgrond gebragte stellingdat plaatselijke accijnsen verderfelijk werken, ook voor de geld middelen der gemeente. De opbrengst over 1851 is f S,750.82£ minder dan over 1853, en als. wij nu daarbij voegen, wat over 1851- meer dan over 1853 aan belasting bij uitvoer van verschillende voorwerpen is terug gegeven, dan klimt dat verschil tot de som van 10,030.31. Die opbrengst is 6,032.71 i minder dan de som waarop zij bij de begrooting van 1851 was geraamd, en daardoor is reeds eene raisrekenig ontstaanwaaruit een te kort op de dienst zal voortvloeijenzoo dit niet door andere hoogere ont vangsten en mindere uitgaven dan de geraamde worclt gedekt. Maar het meest opmerkelijk is.de verminderde opbrengst betreft het geslagthet gemaalden wijn en het buiten- laudsch gedistilleerd, maar geenszins het binnenlandsch ge distilleerd. Het gemaal deelt bovenal in de vermindering tot een aanzienlijk bedrag van 7,651.30. Daaruit zou kunnen blijken dat er meer jenever en minder brood was i verbruiktwaaruit men wel eens de gevolgtrekking heeft gemaakt, dat door den jeneverprikkel wordt te gemoet gekomen in het gebrek aan voedzame spijs. Wat daarvan het einde kan zijn is niet moeijelijk te raden. Uit de openbaar gemaakte bijzonderheden is niet te ont dekken of de vermindering van het gemaal de tarwe en de rogge of een van beiden betreftevenmin of het getal der veraccijnsde ponden graan is verminderd en de tarwe-ver- bruikers tot roggebrood-eters zijn versmolten." Zulk een statistiek kanzoo er geen fraude plaats vindttot ge gronde gevolgtrekking leiden. EEeüflaejiimÊimg'eini em BBesHuaateim. Bij besluit van den 12 dezer heeft Z. M. vergunning verleend aan den hoogleeraar aan 's rijks hoogeschool te Leyden, W. H. de Vriese, tot het aannemen van de onder scheidingsteekenen van ridder der Christus-orde, hem door Z. M. den koning-regent van Portugal geschonken. Bij koninklijk besluit vau die zelfde dagteekening is be noemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Anloo c. a.de heer A. Galand Az.thans ontvanger der directe belastingenin- en uitgaande regten en accijnsen te Veere. Z. M. heeft bij besluit mede van die zelfde dagteekening goedgevonden te benoemen: bij het 1ste regement vesting artillerie, tot majoor den kapitein der 1ste klasse jlir. W. F. von Pestelvan het regement rijdende artillerietot kapi tein van de 3de klasse den Isten luitenant M. A. 11. Scherer van het 2de regement vesting-artilleriebij het 2de rege ment vesting-artillerietot Isten luitenant den 2deu lui tenant P. C. Badon Ghybenvan het korps. Mapttnaeo Betreffende de tot dus ver nog niet vervulde betrekking van minister van marine vermeenen wel onderrigte perso nen, dat deze betrekking nog aan niemand namens Z. M? den koning is aangeboden. (JJir. at.) Y'ea'SclaSlIenide ISea-ngftem. Den 11 januarij overleed op zijn kasteel van Heeswijk bij 's Hertogenbosch, aan de gevolgen van een beroertede hoog welgeb. heer A. J. L. baron van den Bogaerde vau Terbruggen, heer van Heeswijk en Dinther, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, grootkruis der orde van de Eikenkroonopperschenker aan het hof van Z. M. den koning der Nederlandenoud-gouverneur der provincie Noordbrabant. Bekend door zijnen hartstogte- lijkeu ijver tot het verzamelen van oudheden in zijn kasteel van Heeswijkdat hij mede in den ouden stijl deed herstel len, en dat een waar en kostbaar museum is geworden. De baron van den Bogaerde was daarbij een ijverig land huishoudkundige en bevorderaar van den landbouwhij deed zich tevens als schrijver kennenouder anderen door zijn werkEssai sur l'importance du commercede ia navigationet de l'iudustrie dans les Pays Bas. Volgens eene opgave van liet bestuur der douanen werden in het afgeloopen jaar 39,252 pijpen wijn uit Oporto uitgevoerd, waarvan 33,831 pijpen naar Engeland Sllnaar Hamburg61 naar Bremen en 30 naar Pruissen. H. IC. H. prinses Frederik der Nederlanden heeft aan de directrices een er armen-loterij te Veenendaal een prach tig canapékussen geschonken. II. M. de koningin heeft aan de vrouwen-commissie bij de vereeniging Tot plaatselijk nut" te Hoogezand en Sapmeer, de gift van ƒ100 doen geworden. Het Zondagsblad vermeldt dat de jongeliedenwelke te Kampen de lessen van de hoogleeraren der afgescheidenen bijwoneneen zeer gunstig en gezond voorkomen hebben. Het collegie-lokaal is echter zoo laag in den grond, dat de hoofden der studenten gelijk komen met den began en grond, terwijl het huis op de eerste eu tweede verdieping geschikte vertrekken aanbiedt voor eene hoogesehool. Zekere heer Jose Maria Goita te Panama looft aan elke europesche familie, die zich gedurende het jaar 1855 op de landengte van Panama komt vestigen, eene beloo-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1