MIDDELBUUGSCHE C O R A N T, N°- 7. 1855. '16 Januari]. Dingsdag Deze courant verschijnt des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags. Dinnen deze gemeente en Vlis singen geschiedt de uitgave den avond te voren ten 8 ure.' De abonnementsprijs per drie maanden is 8, franco per post 3,4-0. De inzending van Advertentien kan geschieden tot tien ure des morgens, op den dag der uitgave. De prijs van gewone Advertentien is 22 cent per regel; van Huwelijks, Geboorte of Doodbek'end- makingen enz., van één tot zes regels ƒ1,50, voor eiken regel daarboven 22 cent. Buitengewoon groote letters worden berekend naar de plaats die zij innemen. Voor elke plaatsing moet 35 cent voor zegel worden betaald. De betaling geschiedt kontant. ©iiwti'nlait&sciic s&ijïiingm. S/SSdd&HtiBstii?™-9 25 «2ra2aBaarsj. Naar wij vernemen heeft ook de kamer van koophandel en fabrieken alhier een adres ingezonden aan de tweede ka mer der staten-generaal tot afschaffing van den accijns op, en meer bepaaldelijk van de lastige formaliteiten bij het fa briceren van de bieren, waardoor de fabriekanten vrijheid zouden bekomen om naar eigene inzigten te werken. Men zal zich herinneren dat reeds in de maand novem ber 1854 adressen van de zelfde strekking door de bierbrou wers in dit gewestin vereeniging met het meerendeel uit geheel Nederland zijn ingezonden. -Gisteren is bij de avond godsdienstoefening in de waalsche kerk voor het eerst gebruik gemaakt van het Receüil supplementaire des cantiques," waartoe voor het vóór en nagezang gekozen waren cant. 1 en 63. Van den uitslag dezer proeve is het moeijelijk in eenïge beoordeeling te tredenvooral daar van het driestemmig gezang weinig was te bespeuren. De muziek van beide gekozene cantiques schijnt echter over het algemeen zeer bevallen te zijn. Van Brouwershaven wordt geschreven Het berigt in de Amsterdamsche courant, dat op den Banjaart de romp van het schip Hendrika zou aanwezig zijn, waarin men nog lijken uit den top van den mast heeft zien liggenis onjuistdaar er weinige dagen na liet stran den van genoemd schip niets meer van liet casco te zien was." Men verneemt dat Z. M. heeft beslist dat den 1 mei aanstaande de volgende garnizoéns-veranderingen bij de kavallerie zullen plaats hebbenhet lste regement dra gonders gaat van Zutphen en Limburg naar Haarlem het 2de van 's Hage naar Tilburg, Maastricht en Amsterdam; het 3de van Haarlem naar Zutphen en Leeuwardenhet 4de van Deventer naar 's Hage. De jagers te paard van Tilburg naar Deventer. Men verneemt dat de chefs der militaire korpsen dooi den luitenant-generaalchef van het militaire huis de ko- nings zijn aangeschreven om eene opgave te doen van alle manschappen wier diensttijd weldra ten einde is en die ge schikt en genegen zijn om als wagenmaker, smidkuiper, timmerman of vuurwerker in 's koniugs bijzondere dienst over te gaanop eene soldij van een gulden daagsvrije huisvesting en kleeding. Z. M. de koning is donderdag morgen ten 6 ure met eenen specialen spoortrein uit de residentie naar het Loo vertrokken, vergezeld van zijn adjudant, den heer Beuil- letau de Bruin. Z. M. zal waarschijnlijk tot overmor gen aldaar verblijven. Men spreekt er van dat H. K. H: prinses Marianne der Nederlanden in het voorjaar weder in het vaderland is te verwachtenom er voortdurend haar verblijf te vestigen- Z. K. H. de, Prins van Oranje heeft met zijnen gouver neur en toegevoegden ordonnance-officier des konings jhrs. de Casembroot en de Geervoor de eerste maal deel genomen aan het thé dansant, 11. woensdag ten hove ge gevenen liet bal met zijne moeder dc koningin geopend. Men verneemt dat het HH. MM. don koning en de koningin behaagd heeft, gouden medailles uit te loven voor de in april aanstaande te 'sHage te houden twaalfde ten toonstelling door 'de Koninklijke nederlandsche maatschappij tot aanmoediging van den tuinbouw. Het bestuur heeft be paald dat de medaille, door Z. M. den koning geschonken, zal uitgereikt worden aan den bekroonden inzender van de 30 stuks soortelijk verschillende oranjerie- en warmekasplan- ten, en die van li. M. de koningin zal worden toegewezen aan den bekroonden inzender van de grootste verzameling gewassen uit Nederlands koloniën, die producten geven voor den handel en dc industriemet bijvoeging van dc producten zelve. Na een verblijf van ruim' vier weken vertrok den 10 dezer van de iïellevoetsluissehc reede, niet bestemming naar Batavia per het schip Maria Magdaleua, gezagvoerder T. H. Popken onder bevel van den majoor der artillerie It. J. Keilermanmedegeleide de 2de luitenant W. A. van Son en de officieren van gezondheid 3de kl. II. J. Alken en W. J. Cramer, een detachement, sterk 110 onder-officieren en manschappen, voor het leger in Oost-Indie. In den amsterdamschen gemeenteraad is den 10 dezer behandeld het verzoek van den heer N. Pieneman, om het door wijlen zijn vader geschilderde portret 'van koning Willem IIIhetwelk in de zaal van het stadhuis hangt waar de gemeenteraad zijne zittingen houdt, naar de alge- raeene tentoonstelling te Parijs te mogen zenden. Na eenige discussie moet besloten zijn het, verzoek in te willigen. Op een gedeelte van den spoorweg tusschen Rotterdam en Gouda is een eerste proefrid gedaan mat eene locomotief en zandwageustot voorbij de Capelschelaan'zijnde een afstand van uurwelke rid dagelijks wordt volgehouden tot verdere beproeving van den weg. ESeBawenBinssgrena eaa ESeslcaaSers. Bij besluit van 10 dezer heeft Z. M. goedgevonden tot burgemeester van Amsterdam te benoemen, inr. C. H. B. Boot, in te gaan met den T'VSf-ebruarij aanstaande. Z. M. heeft bij besluiten van 5 en 10 dezer goedgevon den: 1. aan hoogstdeszelfs kamerheer in buitengewone dienst, den gepensioneerden kolonel der artillerie W. baron Bentinck, vergunning te verleenen de activiteits-uniforin van het wa pen der artillerie te blijven dragen en 2. te benoemen tot lsten luitenant-kwartiermeesterjhr. van Bevervoorde van het korps; bij het 5de rcgèment infanterie den 2den luit.- kwartienneester M. A. J. B. van Oóijenvan het korps. Z. M. heeft benoemd tol, kamerjonkers baron van Goltstein tot Oldenaller en jhr. A. Gevers. Marasïe. De directeur der marine te Amsterdam zal op donder dagden 25 dezer aldaar bij inschrijving aanbesteden, het afbrengen van het bezuiden Zandvoort gestrande rijks-stoom schip Cycloop, met het vervoeren van dien bodem naar Hellevoetsluis. Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, kommandant ka pitein luitenant ter zee J.Spanjaard, zal naar wij vernemen, na ondergane herstellingenomstreeks het laatst dezer maand van Vlissingen naar Hellevoetsluis en van daar naar het Nieuwediep vertrekkenen een aantal matrozen overbrengen voor de equipagien van de diverse aldaar liggende oorlog schepen daarna zal gezegd stoomschip naar Peijenoord ver trekken, ten einde de noodige herstellingen aan deszelfs ma chine te ondergaan. Zr. Ms. transportschip Prins Willem Pre der ik Hendrik is den 12 dezer van het Nieuwediep uitgezeild, bestemd naar Suriname. De état-major bestaat uit den lui tenant ter zee lste klasse, kommandant, J. W de Ruyter de Wildt; luitenants der 2de klasse H. P. Klerck, J. B. Everwijn. P. M. Parker Verboom en A. C. van Haeften; officier van gezondheid 2de klasse H. Evertse; officier van gezondheid 3de klasse C. G. de Jong; officieren van admini stratie 2de klasse O. Esehauzier en J. J. P. A. Elders. ^eE-sclIiiSflleEadle Eiea'trg-tesa. Sedert de invoering der postzegels in Engeland zijn daar niet minder dan 350 milüoenen zulke zegels gebruikt. In het kiesdistrict Almelo is tot candidaat voor een lid van de tweede kamer der staten-generaal gekozen mr. G. M. van der Linden. Onder de merkwaardigheden welke Australië naar de wereld-tentoonstelling te Parijs zal zenden, behoort ook de stamvan een gomboom, waarin de beroemde fransche zee reiziger La Peyrouse in 17SS zijn naam heeft gesneden, toen hij Bot.any-baai verliet om bij het eiland Malicolo met zijne ekwipage den dood te vinden. Den 9 dezer is te Amsterdam overleden de wel eerw. zeer geleerde heer Jan Kortenhoef Smith, sedert 36 jaren predikant bij de ncderduitsch-hérvormde gemeente aldaar Het schip Shakspeare is den 9 dezer met 6431 balen- katoen van New-Orleans te Liverpool aangekomen. Naar men zegt zou dit de grootste lading katoen zijn dié ooit een schip naar Europa heeft gebragt. In liet afgeloopen jaar hebben de pruissische spoor wegen 2 millioenea meer opgebragt dan in het voorgaande jaar. Dc vrouwen-verceniging in de evang. luthersche ge meente te Hoorn heeft 'van hare beschermvrouw, H. M de koningin, de aanzienlijke gift van 100 ontvangen. Aan de Sophiaschool te Zevenbergen heeft H. M. de koningin mede weder cie aanzienlijke som van f 100, als 'een bewijs van hare belangstelling doen toekomen. aar ges-lij jke Stasasï. Vlissingen, van 6 tot 13 januarij. Bevallen: E. C. Guedon geb. Rozenberg, z. A. Akker mans d. C. de Meulmeesterd. A. J. van Boven geb. Hem- mekarn, d. M. Mijsbergh geb. Marcus, z. M. C. Blink geb. Vermeulen, z. J, C. Edelman geb. de Vlieger, z. C. A. Struikman geb. van Zwijndregtz. G. Hordijk geb. Hansd. E. L. Basseur geb. Odernd. Overleden: Sara Jacoba Terwoertvrouw van J. Smit, 30 j. J. Bom, jm. 24 jaren. J. Winkelman, z. 2 jaren. P. J. Priem, z. 3 jaren. A. de Bruyne, d. 20 maanden. Goes, van 6 tot 13 januarij. Bevallen: J. Qrtelee geb. de Jong, zoon. Overleden: P. Snoep, wed. D. Steyns, S'3 j. M. Does, vrouw van A. van dc Volkere, 73 jaren. Zierikzee, van 6 tot 13 januarij. Gehuwd A. J. van Hoven weduwn. met E. de Bie jd. Bevallen: J. Landman geb. de Rijke, zoon. C. van der Kreke geb. ICloote, zoon. E. Olrce geb. Koole, dochter. Overleden: A. Bom, ongeil, vrouw, 42jaren (27 decem ber 11. teNorg). M. van Zaaien, z. 4j. J. van den Boom man van D. van Neuren, 46 jaren. R. van Nieuwenhuy- sen man van A.Ponse, 49 jaren. M. Berkhoudt, z. 21 jij J. M. Botvliet, z. 3 jaren. Te Neuzen zijn in 1854 ingeschreven 106 geboorten en 121 sterfgevallenterwijl er 18 huwelijken zijn vol trokken. Gedurende het zelfde jaar zijn te Hontenisse 201 kinderen geborenwaar onder 4 onwettig en 8 levenloos 13S personen overleden en 36 huwelijken voltrokken. Te 's Hertogenbosch zijn in gemeld jaar geboren 691 overleden 498 personen en gehuwd 165 paren. TfeE-BuDeSatss ©Has-oereffade £H©eiIeB?eEU Te Groecle, den 11 januarij 1855. De Herberg De Drie Koningen aldaar met Schuur en Paardest,ailingaan J. van de Walle te Oostburg, voor /'4300. gedaan op 's Rijks Werf te Vlissingen, des middags ten 12 ure. Januarij 1855. Wind. •li 1 1 .H-i êo Aanmerkingen. "1 J 6-^ cS" ~7 Zuidel. 1 777.5 7.2 0.94 8.0 0 betrokken. 8 Z.W. 1 777.1 7.4 0.86 7.4 0 9 W.t.Z. 4 77 J.8 6.S 0.84 6.8 0 j, 10 O.N.O. 3 778.4 3.0 0.93 6.6 0 ligtb/w. 11 O.N.O. 2 777.7 1.7 0.97 6.3 0 helder. 12 ZWtel. 1 777.9 3.6 0.94 6.4 0 buijig. 13 Ndel. 1 776.7 6.0 0.S5 6.6 0 ligtb/w;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 1